Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

Algemene Aanstellingsvoorwaarden

Een goede en langdurige samenwerking begint met vertrouwen en heldere afspraken. Onderstaande voorwaarden vormen de basis van onze dienstverlening.

Please find our Terms of Engagement in English here.

Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden zijn van toepassing telkens u ons aanstelt als uw verzekeringsmakelaar.

U aanvaardt deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden voor uw rekening en, indien toepasselijk, voor rekening van uw filialen en dochterondernemingen voor wie u Marsh NV heeft aangesteld als uw verzekeringsmakelaar.

Wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u kunnen betekenen

Wij zijn Marsh

Wij zijn een onafhankelijke verzekeringsmakelaar en risicoadviseur.

Bij elke tussenkomst en elke dienst als verzekeringsmakelaar zullen wij ons op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor uw belangen.

Wij houden ons eraan dat de informatie die wij verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Wij dragen onafhankelijkheid hoog in het vaandel: wij zijn niet gebonden door een contractuele verbintenis die ons ertoe zou verplichten om voor onze verzekeringsbemiddeling zaken te doen met een bepaalde verzekeraar of om bij een bepaalde verzekeraar een bepaalde hoeveelheid van onze productie te plaatsen.

De juridische informatie over onze onderneming vindt u hier.

Onze diensten

Door onze registratie als verzekeringsmakelaar bij de Belgische toezichthouder FSMA, bezitten wij de toelating om alle types van verzekeringsproducten te bemiddelen, in België en in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

Onze dienstverlening omvat alle diensten die de wet bepaalt als verzekeringsdistributie:

 • Verstrekken van advies over uw verzekeringsovereenkomst(en);
 • Voorstellen of aanbieden van verzekeringsovereenkomst(en);
 • Verrichten van voorbereidend werk met het oog op het afsluiten van uw verzekeringsovereenkomst(en);
 • Bemiddelen bij het sluiten van verzekeringsovereenkomst(en);
 • Assisteren bij het beheer of de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst(en), in het bijzonder bij een schadegeval; en
 • Diensten van verzekeringsdistributie via een website of andere media.

Gezien de aard en de diversiteit van de verzekeringsproducten die we bemiddelen of waarvoor we diensten verrichten, kunnen we onze diensten verder specifiëren in een overzicht dat geschikt is voor de specificiteit van dergelijke verzekeringsproducten.

U machtigt ons om alle contacten te leggen met verzekeraars en de verzekeringsmarkt aan verzekeraars de gegevens ter beschikking te stellen en over te maken die noodzakelijk zijn.

In sommige gevallen kunnen wij bij het onderhandelen van uw verzekeringsdekking gunstigere voorwaarden verkrijgen door verzekeraars bepaalde types van informatie te verstrekken. Wanneer wij van oordeel zijn dat het in uw beste belang is om dergelijke informatie te verstrekken, staat u ons toe het volgende te doen:

 • bij het begin van de onderhandelingen, aan verzekeraars de voorwaarden van uw huidige verzekeringsverzekeringspolis te bezorgen, inclusief de prijsstelling en/of een prijsdoelstelling voor uw dekking;
 • tijdens de onderhandelingen, aan één of meerdere verzekeraars de offerte van een andere verzekeraar te bezorgen, wanneer dit naar ons oordeel kan leiden tot voor u gunstigere verzekeringsvoorwaarden; en
 • aan het einde van de onderhandelingen, één of meer verzekeraars in de gelegenheid te stellen een verbeterde offerte in te dienen nadat alle andere offertes zijn ontvangen.

Daarnaast kunnen wij, op niet-identificeerbare basis, gegevens van uw verzekeringsprogramma gebruiken voor benchmarking, een modelanalyse en/of andere analyses. Wij bieden een geavanceerd palet aan analysemogelijkheden aan klanten, verzekeraars en andere partijen. Voor klanten bestaat de mogelijkheid om benchmarkdatabases, analyses, enquêtes en andere soorten modellen en informatiebronnen te raadplegen. Deze producten zijn ontworpen om klanten te helpen bij het effectiever beoordelen van risico’s en om tot een beter gefundeerde beslissing te komen aangaande het verzekeringsprogramma en andere risicobeperkende strategieën. Wij en onze gelieerde ondernemingen kunnen voor deze diensten een vergoeding ontvangen van klanten, verzekeraars of anderen.

Om de kwaliteit en de efficiëntie van onze diensten te optimaliseren, kan onze dienstverlening ook administratieve tussenkomsten en andere taken omvatten die ons door één of meerdere verzekeraars worden gedelegeerd (bijv. de uitgifte van groene kaarten, tussenkomsten bij schade, verzekeringspolisadministratie enz.). Deze taken en tussenkomsten voeren wij steeds uit als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en in uw beste belang.

MarketConnect

MarketConnect is een door ons ontworpen programma dat verzekeraars ondersteunt in haar dienstverlening. Zo kan er voor klanten een goede en passende oplossing worden ontwikkeld. MarketConnect bevat een proactief hulpmiddel, MarketMatch, die het voor verzekeraars mogelijk maakt bij een prolongatie te kijken welke programma’s voor hen interessant zijn. Het gaat dan om verzekeringen van klanten waar zij nog geen contractspartij in zijn, maar waarin zij mogelijk wel geïnteresseerd zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen worden in MarketMatch namen en bepaalde klantengegevens bekend gemaakt aan verzekeraars die mogelijk bereid zijn om dergelijke verzekeringsprogramma’s te verzekeren. Omdat MarketConnect behoort tot ons adviesaanbod ten behoeve van verzekeraars, kunnen wij een vergoeding van verzekeraars voor deze diensten ontvangen.

Wanneer we levensverzekeringen, spaarverzekeringen, pensioenverzekeringen of groepsverzekeringen bemiddelen, zullen we aparte documenten gebruiken die aangepast zijn aan de specifieke wettelijke en reglementaire vereisten toepasselijk op deze verzekeringen en de dienstverlening ervan.

Het behoort niet tot ons huidige bedrijfsmodel om beleggingsverzekeringen te bemiddelen of aan te bieden (tak 26 producten).

Dienstverlening in verband met risicoadvies wordt tussen u en ons steeds geval per geval overeengekomen, in een specifieke dienstverleningsovereenkomst of in een specifieke aanstellingsbrief die voorrang heeft op deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden.

Wij zullen ons beiden houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en/of voorschriften met betrekking tot omkoping en corruptie. Wij kunnen geen diensten van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling, risicoadvies, schadebeheer of andere diensten verrichten of wij kunnen niet tussenkomen voor een betaling van schade, in de mate dat wij daardoor het toepasselijke recht zouden schenden of in de mate dat wij daardoor ons zelf of onze filialen zouden blootstellen aan een sanctie, een verbod of een beperkende maatregel krachtens de resoluties van de Verenigde Naties of krachtens een andere wetgeving of regelgeving in verband met economische sancties of handelsembargo’s. Het kan een verzekeraar verboden zijn om dekking te verlenen of om een schade te betalen omwille van economische sancties die de verzekeraar dient toe te passen.

Wij dragen zorg voor uw verzekeringsbelangen

Onze bemiddelingsprocedure met betrekking tot elke verzekeringspolis bevat een fase waarin wij, in samenwerking met u, uw verlangens en behoeften inzake verzekering identificeren. Nadat wij in samenwerking met u uw verlangens en behoeften hebben geïdentificeerd, dragen wij er zorg voor dat de aangeboden verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan uw verlangens en behoeften. Bij die gelegenheid verstrekken wij u eveneens ons advies en verduidelijken wij de elementen waarop ons advies gebaseerd is.

Wij geven u advies

Voordat u door onze tussenkomst een verzekeringsovereenkomst afsluit, zullen wij u een advies geven over de aan u voorgestelde verzekeringsovereenkomst.

Dit betekent dat wij u, hetzij op uw verzoek, hetzij op ons eigen initiatief, een gepersonaliseerde aanbeveling zullen geven over de verzekeringsovereenkomst(en) die wij u aanbieden.

Onze aanbeveling is gepersonaliseerd omdat zij geschikt is voor u of omdat zij berust op een afweging van uw omstandigheden.

Wij zullen ook telkens uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden wanneer wij u een gepersonaliseerde aanbeveling geven.

Bovendien adviseren wij u op grond van een onpartijdige analyse. Dit betekent dat wij ons advies baseren op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten.

Conform de kwaliteit van onze dienstverlening, zullen wij u ook op de gepaste ogenblikken en telkens u erom verzoekt, advies geven gedurende de uitvoering van uw verzekeringspolis(sen).

Wij informeren u

Bij de aanvang van onze dienstverlening, duiden wij u één of meerdere van onze medewerkers aan die met u in contact zal of zullen staan met het oog op onze dienstverlening aan u.

Onze medewerkers en verantwoordelijken kennen de kenmerken van de verzekeringsovereenkomsten die zij u aanbieden en zullen deze aan u toelichten. Hun professionele ervaring stelt hen in staat om u relevante informatie en richtlijnen te geven met betrekking tot deze kenmerken.

Onze informatie met betrekking tot elke verzekering is er steeds op gericht dat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

Wij vragen u aandachtig en volledig elk document te lezen waarin de verzekeringsvoorwaarden en/of onze diensten van verzekeringsbemiddeling worden voorgesteld, geformuleerd of gedetailleerd. Gelieve dit te doen nadat u een dergelijk document ontvangen heeft. Gelieve ons elke bijkomende informatie te vragen die u noodzakelijk vindt, nadat u het document heeft gelezen en voordat u uw beslissing neemt.

Wij communiceren met u in het Nederlands, in het Frans en in het Engels.

Indien het voor de bemiddeling van internationale verzekeringsprogramma’s noodzakelijk is om te communiceren in een andere taal, kunnen wij via het netwerk van Marsh and McLennan Companies aangepaste oplossingen uitwerken. Indien er andere dienstverleners tussenkomen bij de toepassing van de verzekeringsverzekeringspolis (zoals bijvoorbeeld pechverhelpers, schade-experten, call-centers, enz.), waarmee u rechtstreeks dient te communiceren, dragen wij er zorg voor dat de verzekeringsverzekeringspolis en de documentatie die u ontvangt alle nuttige informatie bevat om u toe te laten deze dienstverleners te contacteren, zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Wij brengen u verslag uit

Wij beschouwen verslaggeving als een essentiële pijler van onze dienstverlening aan u en van onze samenwerking voor de bemiddeling van uw verzekeringspolis(sen). Bij de aanvang van onze dienstverlening , zullen wij duidelijk afspreken wanneer en hoe wij aan u verslag zullen uitbrengen. Naast de eventuele wettelijke verplichtingen, houden wij daarbij rekening met onze eigen standaarden.

Wat wij van u verwachten

Uw medewerking aan onze diensten

Gedurende de ganse duurtijd van onze aanstelling met betrekking tot één of meerdere verzekeringspolissen, wordt de opdracht met betrekking tot die verzekeringspolissen exclusief aan ons toegewezen.

U dient op diligente wijze elk document en elke informatie aan ons over te maken die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor onze diensten en voor de bemiddeling van uw verzekeringspolis(sen).

Wij dragen er zorg voor dat wij met de verzekeraars vragenlijsten of andere procedures overeenkomen die zullen worden gebruikt voor de inzameling van de risico-informatie en voor de analyse van uw risico’s met het oog op het onderschrijven van uw verzekeringspolis(sen).

U dient er voor te zorgen dat de informatie die u overmaakt actueel en volledig is, zowel voordat uw verzekeringspolis(sen) wordt/worden afgesloten als tijdens de uitvoering ervan.

Indien u eraan twijfelt of informatie relevant is voor een verzekeraar om de dekking van uw risico te aanvaarden of te weigeren, dient u deze informatie vrij te geven aan ons en zullen wij u hierover adviseren.

Indien u nalaat dit te doen, zou dit er toe kunnen leiden dat de verzekeraar de nietigheid van de verzekeringspolis kan inroepen of de dekking kan weigeren.

Het is zeer belangrijk dat u zichzelf eigen maakt met alle voorwaarden van de verzekeringspolis die wij voor u bemiddelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de eigenlijke dekkingsclausules, de uitsluitingen en de garantie- en geldigheidsvoorwaarden.

U dient elke garantie- of geldigheidsvoorwaarde met de grootste zorg te behandelen en strikt na te leven. Bij gebrek hieraan te voldoen, zal de verzekeraar het recht hebben de verzekeringspolis te beëindigen. Indien u hierover enige twijfel of enig voorbehoud heeft, gelieve ons dit over te maken. Sommige verzekeringspolissen bevatten bijvoorbeeld een voorwaarde dat de premie betaald dient te zijn, voordat de verzekeringsdekking ingaat of effectief wordt.

Een geldigheidsvoorwaarde is een voorwaarde in de verzekeringspolis die door u dient te worden nagekomen. Een autoverzekeraar kan bijvoorbeeld de dekking afhankelijk maken van de installatie van een bepaald alarmsysteem; of uw brandverzekering kan de voorwaarde opleggen dat uw gebouw is uitgerust met een sprinklerinstallatie; of de verzekeraar van uw maritieme vloot kan technische of classificatievoorwaarden opleggen met betrekking tot uw schepen of vloot enz.

Het niet naleven van de geldigheidsvoorwaarde kan er toe leiden dat uw verzekeringsovereenkomst ongeldig wordt of dat de verzekeringsdekking geen uitwerking heeft. Het is belangrijk dat u zich zo vlug mogelijk in regel stelt met de geldigheidsvoorwaarde zodat deze kan worden doorgehaald.

U dient alle door ons of door de verzekeraar of de onderschrijver overgemaakte documenten prompt te controleren om ervoor te zorgen dat er geen fouten of misverstanden instaan. Wij moeten onmiddellijk worden geïnformeerd over eventuele fouten of over alles dat naar uw oordeel niet in overeenstemming is met uw instructies of specificaties.

U dient het volledige dossier van elke verzekeringspolis die wij hebben bemiddeld te archiveren tot zolang het mogelijk is om een schadegeval aan te geven onder deze verzekeringspolis en tot zolang een schadegeval hangende is onder de verzekeringspolis.

Wij zullen voor u de schadegevallen met betrekking tot een verzekeringspolis behandelen zolang u onze klant bent met betrekking tot die verzekeringspolis. Indien u ons mandaat beëindigt met betrekking tot een verzekeringspolis eindigt onze verplichting om de schadegevallen met betrekking tot die verzekeringspolis te beheren (of te blijven beheren).

Indien u met betrekking tot een verzekeringspolis niet langer onze klant bent, maar u ons vraagt om uw schadegevallen voor die verzekeringspolis te blijven behandelen namens u, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor die diensten.

Premiebetaling

Tijdige en volledige betaling van de premie is een belangrijke verplichting die rust op elke verzekeringnemer.

Niet of niet-tijdige betaling van uw premie kan ertoe leiden dat er geen dekking is, dat de dekking kan worden geschorst, en/of dat de verzekeringspolis kan worden opgezegd.

De datum waartegen de premie ten laatste betaald dient te zijn, staat steeds duidelijk aangegeven op de premiefactuur.

Indien de dekking pas ingaat nadat u de premie heeft betaald, vermelden wij dit in de briefwisseling of staat dit vermeld op de premiefactuur.

Hoe wij met elkaar zullen communiceren & De vergoeding van onze diensten

Hoe wij met elkaar zullen communiceren

U kunt met ons per e-mail, per brief, telefonisch of per fax communiceren.

Voor de ondertekening van verzekeringspolissen of voor andere documenten, kunt u met ons communiceren per brief, per e-mail of per fax.

U kunt uw documenten ook op een CD-schijf of een USB stick aan ons overmaken. In dit laatste geval dient u dit vooraf per e-mail met ons af te spreken zodat we een veilige en confidentiële communicatie kunnen organiseren.

Van alle documenten, brieven of informatie die u aan ons overmaakt dient u zelf een identieke en ongewijzigde papieren of elektronische kopie te bewaren.

Indien u ons uw e-mail adres heeft doorgegeven, heeft u uitdrukkelijk aanvaard dat wij u alle brieven, informatie en documenten per elektronische communicatie kunnen overmaken en dat wij u informatie ter beschikking kunnen stellen via onze website.

Ons beleid inzake Elektronische Communicatie vindt u hier.

Ons beleid inzake Elektronische Communicatie gelden voor e-mail en fax. Indien wij u informatie ter beschikking stellen via onze website, zullen wij u steeds vooraf duidelijk maken hoe en waar deze informatie ter beschikking staat en om welke informatie het gaat.

Wij herinneren u eraan dat uw verzekeringspolissen en/of de wet bepalen welke communicatie (bijvoorbeeld de opzegging van uw verzekeringspolis) u rechtstreeks aan de verzekeraar dient te verzenden en in welke vorm dit dient te gebeuren (bij voorbeeld een aangetekende brief).

De vergoeding van onze diensten

De vergoeding van onze diensten in de zin van de wettelijke definitie van verzekeringsdistributie bestaat uit één van de volgende componenten:

 • een commissie die begrepen is in de premie van de verzekeringsovereenkomst, of
 • een specifiek honorarium betaald door u, conform de honorariumovereenkomst die tussen ons wordt afgesloten, of
 • een combinatie van een honorarium en een commissie.

Onze vergoeding kan verder bestaan uit andere componenten.

Het volgende principe is van toepassing, tenzij een ander vaststaand en bindend marktgebruik van toepassing is:

 • Voor elke verzekeringspolis die door ons werd geplaatst, is elke commissievergoeding volledig door ons verworven. Dit omvat niet alleen de vergoeding van de makelaar verschuldigd op de eerste premie, maar ook op elke latere premie op grond van de clausules van betreffende verzekeringspolis.
 • De commissievergoeding van een verzekeringspolis komt ons toe, zolang de verzekeringspolis bestaat, ook voor het geval de verzekeringspolis stilzwijgend of uitdrukkelijk wordt verlengd, vernieuwd of gewijzigd, of zelfs indien de verzekeringspolis rechtstreeks wordt voortgezet door de verzekeringnemer of de verzekerde bij de verzekeraar of de onderschrijver van het risico.
 • Deze vergoeding is aan ons verschuldigd, zelfs als de eigenlijke facturatie of de premie- of commissiebetalingen plaats vinden na de einddatum van de verzekeringspolis.

Onze Vergoedingspolitiek kan u hier lezen.

Wij handelen met integriteit, eerlijkheid en respect voor uw privacy

Gedragscode

Onze gedragscode “The Greater Good” geeft richtlijnen bij de wettelijke, ethische en risico-gerelateerde voorvallen die we tijdens het uitoefenen van ons werk ervaren, en helpt ons nader te bekijken hoe de acties die we ondernemen impact kunnen hebben op de bredere belangen van onze collega’s, klanten, aandeelhouders en gemeenschappen, in het bijzonder wanneer de juiste manier van handelen niet duidelijk is.

Wij nodigen u uit om onze gedragscode hier te lezen.

Wij vermijden elk belangenconflict

Wij volgen strikte administratieve en organisatorische regels en procedures om elk rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict uit te sluiten bij het verrichten van onze diensten voor u.

Deze regels en procedures zijn van toepassing op al onze bestuurders, directeuren, managers, werknemers of dienstverleners , evenals op alle filialen of zusterondernemingen van de groep Marsh and McLennan Companies, die eventueel bij de dienstverlening zouden betrokken zijn.

Indien zich per uitzondering toch een belangenconflict zou kunnen voordoen tijdens de uitvoering van onze diensten, passen wij strikte regels en procedures toe waardoor een dergelijk mogelijk belangenconflict preventief wordt geïdentificeerd en worden alle nodige maatregelen getroffen om het belangenconflict te voorkomen en te vermijden.

Wij zullen hierover op gepaste wijze met u communiceren.

Ons belangenconflictenbeleid is een intregraal onderdeel van de gedragdscode van Marsh & McLennan Companies “The Greater Good”. Graag verwijzen wij u voor verdere informatie naar blz. 40-47 van onze gedragscode, http://www.mmc.com/about/code.php (versie in het Nederlands) of geven wij u op uw verzoek graag nadere bijzonderheden over ons belangenconflictenbeleid.

Conform de toepasselijke wetgeving, houden wij een geactualiseerd register aan van mogelijke belangenconflicten.

Als onderdeel van onze gedragscode en van onze interne procedures, volgen onze werknemers, managers en bestuurders regelmatig een opleiding over belangenconflicten.

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Wij verzoeken uitsluitend om informatie en wij gebruiken uitsluitend informatie die noodzakelijk is om de onderhandeling en de uitvoering van uw verzekeringspolis en/of om de andere van onze diensten te ondersteunen. Deze informatie wordt vertrouwelijk gehouden en wordt uitsluitend gebruikt voor het verrichten van de diensten. Hierin is begrepen de informatie, waaronder persoonsgegevens, die in overeenstemming met de normale makelaarspraktijk kan worden gecommuniceerd aan verzekeraars, hun agenten en andere dienstverleners, om onze verplichtingen ten aanzien van u na te komen.

Wij respecteren uw persoonsgegevens. Deze zullen door ons uitsluitend in het kader van onze dienstverlening als verzekeringsmakelaar worden verwerkt en gebruikt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij zorg voor de naleving van de Belgische en Europese wetgeving en regelgeving.

In overeenstemming met elke toepasselijke wetgeving en regelgeving, respecteren wij het recht van elk gegevenssubject dat erom verzoekt zijn of haar persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren die wij verwerken.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om alle persoonsgegevens en alle andere gegevens die u overmaakt steeds veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat onze veiligheidsprocedures geschikt en robuust zijn om het risico van verlies van persoonsgegevens en van alle andere informatie over klanten te voorkomen alsook om het risico van financiële criminaliteit te voorkomen, meer bepaald met betrekking tot de dagelijkse procedures die een impact kunnen hebben op de bescherming en de beveiliging van gegevens.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten ten aanzien van die gegevens kunt uitoefenen.

Gebruik van IT en intellectuele eigendom

Gebruik van IT

Wij hebben verschillende web- of IT applicaties en online diensten die onze eigendom zijn of waarvoor wij een specifieke licentie hebben.

Indien wij dit met u zijn overeengekomen, kunnen we u deze toepassingen en online diensten voorstellen ten behoeve van de dienstverlening met betrekking tot uw verzekeringspolissen.

Indien een u een web- of IT toepassing of een online dienst van ons gebruikt voor de bemiddeling van uw verzekeringspolissen, gaat u ermee akkoord dat u alle voorwaarden hebt goedgekeurd die van toepassing zijn op dergelijke applicaties of online diensten , in uw eigen naam en in naam van uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens en van onze applicatie of online diensten te vrijwaren, zal u er zorg voor dragen om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer één van uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten uw bedrijf verlaten heeft of niet langer betrokken is bij de bedoelde bedrijfsprocessen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.marsh.be

Intellectuele eigendom

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot of gebaseerd op de tekst van een verzekeringspolis (of van verzekeringspolissen) die door ons werd(en) bemiddeld of met betrekking tot of gebaseerd op elke tekst die door ons wordt gebruikt of gecommuniceerd als voorbereiding of uitvoering van deze verzekeringspolis of deze verzekeringspolissen, is onze exclusieve eigendom. Dit omvat eveneens onze bedrijfskennis en -methodes (know-how).

Bijgevolg mag deze informatie op geen enkele wijze aan éénder welke derde buiten uw organisatie worden overgemaakt, waaronder ook dient te worden begrepen onze rechtstreekse of onrechtstreekse concurrent(en), tenzij de overmaking van deze informatie strikt noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van uw rechten onder een verzekeringspolis die door ons werd bemiddeld, of
 • voor de naleving van één van uw wettelijke verplichtingen of de uitoefening van eender welk van uw wettelijke, contractuele of buitencontractuele rechten, of
 • voor de naleving van de regels van goed bestuur of van regels opgelegd voor notering op een gereglementeerde markt, of
 • tenzij de overmaking van deze informatie aan uw consulenten of dienstverleners, andere dan onze concurrenten, noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten die u met hen bent overeengekomen.

Aarzel niet ons te contacteren indien u een ad hoc oplossing of een ad hoc document nodig heeft voor het respecteren van deze intellectuele eigendomsrechten.

Elke premie of commissie, elke limiet en/of elke vrijstelling die door ons werd bemiddeld is eveneens een gegeven dat voor ons een grote commerciële waarde heeft. U dient deze informatie te behandelen als strikt vertrouwelijke informatie die niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan een concurrent kan worden vrijgegeven en die u dient te behandelen als onze intellectuele eigendom conform de bovenvermelde bepalingen.

Aansprakelijkheid – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Klachten

De beperking van onze aansprakelijkheid

Deze clausule is niet bedoeld om enige invloed te hebben op de inhoud of de kwaliteit van onze dienstverlening.

De bedoeling van deze clausule bestaat erin om een redelijke verhouding te bewerkstelligen tussen ons professionele risico als dienstverlener, enerzijds, en de vergoeding die wij daarvoor ontvangen, anderzijds.

Om deze redenen, geldt het volgende voor elke aanstelling van ons als uw makelaar of dienstverlener:

 • Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot schade die werd begroot en voor zover is bewezen dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een vaststaande fout begaan door ons bij de uitvoering van onze diensten.
 • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor winstderving of bijkomende, onrechtstreekse, gevolg- of speciale schade, of voor een schadevergoeding opgelegd als boete (‘punitive damages’).
 • Onze totale gecumuleerde aansprakelijkheid (met inbegrip van de aansprakelijkheid van onze filialen, dochterondernemingen, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers) ten aanzien van u, uw organisatie, uw filialen en dochterondernemingen, de verzekeringnemer of de verzekerden onder de verzekeringspolis(sen) door ons bemiddeld is beperkt tot het bedrag dat overeen wordt gekomen, conform deze clausule.
 • Het bedrag van deze beperking van aansprakelijkheid zal worden genegotieerd en schriftelijk worden overeengekomen op het ogenblik van onze aanstelling, en zal worden vastgesteld als:
  • ofwel X maal het bedrag van onze jaarlijkse vergoeding voor de aanstelling,
  • ofwel als een vast bedrag.

In beide gevallen, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat niet lager is dan 5.000.000 Euro voor alle schadegevallen per verzekeringspolisjaar.

Indien geen ander bedrag wordt overeengekomen, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot 5.000.000 Euro voor alle schadegevallen per verzekeringspolisjaar.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet, bedrog of grove fout.

Deze clausule en elke makelaarsclausule die op grond van deze clausule wordt voorgesteld, genegotieerd en/of overeengekomen, zijn strikt vertrouwelijk tussen u en ons en behoren tot onze intellectuele eigendom.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden, en de diensten die wij hieronder verrichten, worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, die verboden of onafdwingbaar is in een bepaald land, is niet effectief voor dat land. Dit heeft geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van deze bepaling in elk ander rechtsgebied of in elk ander land.

Klachten

Indien u een klacht wenst te registreren, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ons of kunt u schrijven naar of contact opnemen met ons op het volgend adres: Herrmann-Debrouxlaan, 2 te 1160 Brussel - België. Voor verdere contactgegevens verwijzen wij graag naar onze website: www.marsh.be

Een klacht kan ook worden geregistreerd bij de Ombudsman van de Verzekeringen waarvan u de gegevens vindt op het volgende webadres: http://www.ombudsman.as/

Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft aangeschaft, dan kunt u via volgende website een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr/

De verzekeringssector

De Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (FSMA)

De FSMA is de Belgische onafhankelijke toezichthouder voor de sector van de verzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen in België.

Wij zijn geregistreerd bij de FSMA (n ° 14.192 A-R) en staan onder haar toezicht.

Dit kan u nazien door de website van de FSMA te raadplegen http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/vt/vz.aspx of door contact op te nemen met de FSMA op + 32 (0) 2 220 52 11 (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel).

Sectordocumenten

De sectordocumenten van de Belgische Vereniging van Verzekeringsmakelaars kan u raadplegen op de website www.bvvm.be.

De bepalingen van deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden en de procedures van Marsh and McLennan Companies die wij toepassen, conform de toepasselijke wetgeving en regelgeving, hebben echter voorrang op de sectorbepalingen en sectordocumenten.


Indien deze algemene voorwaarden van onze dienstverlening naar de toekomst toe zouden wijzigen, bijvoorbeeld bij wijziging van de wetgeving, zullen wij u daarover duidelijk en op voorhand informeren en zullen wij daarbij eveneens aangeven vanaf welke datum een wijziging van toepassing zal zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vertrouwelijk tussen u en ons. Zij mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of vrijgegeven aan een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Algemene Voorwaarden

Copyright © versie 30 april 2019 Marsh NV – Alle rechten voorbehouden