Skip to main content

Transparantie en openheid

Als klant kunt u altijd rekenen op een eerlijke behandeling. Uw belangen zullen te allen tijde voorrang hebben boven de onze.

Marsh is er trots op marktleider te zijn als het aankomt op transparantie en openheid. Wij vinden dat we helder moeten zijn over onze positie en onze belangen bij verzekeringstransacties en over de soort beloning, die wij mogelijk ontvangen voor onze diensten.

We worden beloond op verschillende manieren, zoals commissie of fee, die wordt betaald door verzekeraars of door de klant. De verschillende soorten van beloning of combinaties ervan staan hieronder beschreven. De wijze van beloning kan verschillen per land.

Commissie/Provisie: De commissie wordt door de verzekeraar aan Marsh betaald en is een percentage van de premie, die aan de klant is rekening wordt gebracht. De hoogte van de commissie kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type verzekering en de verzekeraar waar de polis wordt gesloten. De commissie kan van polis tot polis verschillen.

Fee: Sommige klanten komen met Marsh overeen dat een bedrag wordt betaald voor de services die Marsh gaat verlenen. Deze fee komt in de plaats van of wordt aanvullend betaald op bovengenoemde commissie/provisie. De fee wordt ineens of in termijnen door Marsh bij de klant in rekening gebracht. Ook is het mogelijk dat Marsh de fee verrekent met de commissie die door verzekeraars wordt betaald.

Insurer Consulting vergoeding: Marsh ontvangt vergoedingen van verzekeraars voor het verrichten van consultancy diensten; data analytics en andere services. Deze diensten zijn er bijvoorbeeld op gericht het aanbod van producten, die verzekeraars aan onze klanten aanbieden te verbeteren; om verzekeraars te assisteren bij het vinden van nieuwe mogelijkheden en om het bedrijfsproces van verzekeraars te verbeteren.

Contingent Commissies: Sommige verzekeraars komen met Marsh overeen om voorwaardelijke provisies te betalen wanneer wij de vastgestelde drempels voor de bij hen geplaatste verzekeringspolissen in een bepaald jaar of een andere periode halen.  De vastgestelde drempeldoelstellingen kunnen bestaan uit drempels voor volume, winstgevendheid, retentie en/of groei. Het bedrag van de voorwaardelijke provisie kan variëren afhankelijk van factoren die betrekking hebben op een heel bedrijf in de loop van het jaar of de periode.  Als gevolg hiervan zal het bedrag van de voorwaardelijke provisie die kan worden toegerekend aan een bepaalde verzekeringspolis gewoonlijk niet bekend zijn op het moment van de plaatsing.

Vergoeding voor administratieve en andere dienstverlening aan verzekeraars: Marsh beheert bepaalde panels, faciliteiten, quota shares, line slips en andere plaatsingsfaciliteiten op verzoek van verzekeraars. Marsh ontvangt dan een aparte vergoeding voor de creatie, het beheer en de administratie van deze faciliteiten in aanvulling op de gewone fee en/of commissie.

Andere vergoedingen: Marsh kan zo nu en dan deelnemen aan promotionele acties of evenementen van verzekeraars of Marsh kan medewerking verlenen aan trainingen voor medewerkers van verzekeraars. Soms ontvangt Marsh van de verzekeraars dan een vergoeding van de verzekeraar voor de geleverde diensten. Waar op basis van lokale wetgeving toegestaan, kan Marsh rente ontvangen over premie, die door Marsh wordt ontvangen door klanten en moet worden doorbetaald aan verzekeraars.

Voor meer informatie over de vergoedingen die Marsh ontvangt en contractuele afspraken met verzekeraars, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Marsh.

Contracten met verzekeraars

Marsh sluit met bepaalde verzekeraars overeenkomsten op grond waarvan Marsh diensten verricht waarvoor zij door die verzekeraars betaald wordt voor zover toegestaan door wet- en regelgeving in elk land waar Marsh actief is. Voorbeelden daarvan zijn: captive management, schadeadministratie, software voor schadebeheer en daaraan verbonden diensten, due diligence bij fusies en overnames, consultancy aan verzekeraars, algemene beheersdiensten in het kader van een agentschapsovereenkomst of bij de onderschrijving, of verzekeringsmakelaarsdiensten voor de eigen verzekeringsprogramma’s van een verzekeraar. Marsh kan ook betrokken zijn bij overeenkomsten met verzekeraars om verzekeringstransacties te faciliteren, zoals agentuurovereenkomsten, afspraken om verzekeringsfaciliteiten te beheren en overeenkomsten om het sluiten van verzekeringen via internet te vergemakkelijken.

Marsh sluit ook met verzekeraars regelmatig verschillende soorten overeenkomsten af die het proces ondersteunen van de verzekeringsmakelaardij of van andere dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geheimhoudingsovereenkomsten met betrekking tot het al dan niet vrijgeven van verzekeringsgegevens, programma’s voor schadeafhandeling en schadepreventie, geheimhoudings- en/of non-concurrentieovereenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling en bekendmaking van nieuwe verzekeringsproducten en -diensten en licentieovereenkomsten die de toegang tot en het gebruik van databeheersystemen en databases regelen.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een Amerikaanse wet met wereldwijde gevolgen voor Marsh en de klanten van Marsh.

Ter ondersteuning van onze klanten en andere partijen, voor wie de premiebetaling via Marsh verloopt, zijn de W-8IMY en W-9 formulieren van veel van onze bedrijven beschikbaar om te downloaden.

Indien wij een formulier aanpassen vanwege gewijzigde omstandigheden, dan zal het nieuwe formulier binnen 30 dagen na de wijziging geüpload worden. Wij raden u aan om deze website regelmatig te bekijken en te controleren of u het meest recente formulier heeft voordat u een betaling doet die binnen de reikwijdte van FATCA valt.

Voor directe vragen en verzoeken om formulieren die niet op deze website staan, kunt u een e-mail sturen naar fatcainformation@mmc.com.

Gebruik van klantinformatie

Geggevensanalyse: Marsh kan, op anonieme basis, gegevens van het verzekeringsprogramma van de klant gebruiken voor benchmarking, een modelanalyse en/of andere analyses. Marsh biedt een geavanceerd palet aan analysemogelijkheden aan klanten, verzekeraars en andere partijen. Voor klanten bestaat de mogelijkheid om benchmarkdatabases, analyses, enquetes en andere soorten modellen en informatiebronnen te raadplegen. Deze producten zijn ontworpen om klanten te helpen bij het effectiever beoordelen van risico’s en om tot een beter gefundeerde beslissing te komen aangaande het verzekeringsprogramma en andere risicobeperkende strategieën. Marsh en gelieerde ondernemingen kunnen voor deze diensten een vergoeding ontvangen van klanten, verzekeraars of anderen. Voor meer informatie over producten en diensten van Marsh op het gebied van analyses zie Diensten - Analyses.

MarketConnect: MarketConnect is een door Marsh ontworpen programma dat verzekeraars ondersteunt in haar dienstverlening. Zo kan er voor klanten een goede en passende oplossing worden ontwikkeld. MarketConnect bevat een proactief hulpmiddel, MarketMatch, die het voor verzekeraars mogelijk maakt bij een prolongatie te kijken welke programma’s voor hen interessant zijn. Het gaat dan om verzekeringen van klanten waar zij nog geen contractspartij in zijn, maar waarin zij mogelijk wel geïnteresseerd zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen worden in MarketMatch namen en bepaalde klantgegevens bekend gemaakt aan verzekeraars die mogelijk bereid zijn om dergelijke verzekeringsprogramma’s te verzekeren. Omdat MarketConnect behoort tot het adviesaanbod van Marsh ten behoeve van verzekeraars, kan Marsh een vergoeding van verzekeraars voor deze diensten ontvangen.