Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

Risk in Context

Is uw bedrijf beschermd bij uitbraak van Afrikaanse Varkenspest?

POSTED BY Benoit Vandenbroucke Maandag, 05 November 2018

De commotie rond de uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest in ons land beheerst de actualiteit. Maar wat gebeurt er indien de Afrikaanse Varkenspest effectief uitbreekt op een Belgisch varkensbedrijf? Bent u hiervoor verzekerd?

Meer dan 5 op de 10 bedrijven actief in de Belgische varkenssector hebben vandaag geen adequate dekking om de gevolgen van de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest op te vangen. De waarborg productaansprakelijkheid van een klassieke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt immers niet de waarde van het geleverde goed (zijnde het varken in kwestie) en de bedrijfsschade die hiervan het gevolg is. Een brandpolis biedt eveneens geen soelaas, aangezien er hier geen brand of aanverwant gevaar speelt.

Hiervoor heeft de verzekeringsmarkt een zeer specifiek product ontwikkeld, zijnde een contaminatieverzekering (CPI-contaminated products insurance). Deze verzekering is uniek omwille van twee redenen:

  1. Er is een loskoppeling van de fout-aansprakelijkheid (conform art. 1382 ev B.W.), wat wel het geval is in een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat er in een BA polis altijd een bewezen fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide moet zijn. In de polis CPI stapt men hiervan af.
  2. Het vergoedt het eigen geleverd product, de recallkosten en de bedrijfsschade tgv een contaminatie (hetgeen uitgesloten is in een polis burgerlijke aansprakelijkheid).

Stel: er wordt melding gedaan (er is meldingsplicht bij het FAVV – Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) van een probleem met varkens in een bepaalde varkenskwekerij. Het FAVV komt langs en blokkeert het bedrijf. Ze zullen tevens via tracering nakijken waar andere varkens van hetzelfde bedrijf zijn terechtgekomen, eventueel reeds geslacht of misschien al in de rekken. Van zodra het FAVV beslist dat het hier om een geval van Afrikaanse Varkenspest gaat en het vereist om over te gaan tot tracering, uit handel name en/of recall, dan is er de facto geen discussie over de tussenkomst van de polis en dan is het bedrijf gedekt voor zijn eigen geleden schade. Onder eigen geleden schade vallen drie zaken:

  • Het geleverde goed (of nog niet uitgeleverd) dat voorwerp uitmaakt van de contaminatie. Bv. alle varkens die (vermoedelijk) gecontamineerd zijn door de Afrikaanse Varkenspest.
  • De bedrijfsschade ten gevolge van deze contaminatie. Stel dat uw bedrijf een week geblokkeerd wordt door het FAVV en de omzet hierdoor met 30% gedaald is, dan zal de verzekeraar de geleden schade, zijnde winstverlies en vaste kosten, vergoeden. Zo ook bij verlies van klanten in de twaalf maanden nadien.
  • Recallkosten: door de verzekerde zelf, maar ook door derde partijen bv. retail die een recalloperatie opstarten omwille van dit probleem met het varkensvlees.

Vandaag de dag heeft de Afrikaanse Varkenspest onze Belgische varkensbedrijven nog niet besmet. Echter worden door vele landen embargo’s uitgeschreven waardoor de uitvoer van Belgisch varkensvlees opgeschort wordt en er dus wel enorm veel schade bij de bedrijven in de keten is. Aan dit uitvoerverbod kan niet veel gedaan worden vermits bij onderhandelingen tussen België en derde landen buiten de Europese Unie soms specifieke voorwaarden aangaande o.a. Afrikaanse Varkenspest zijn vastgelegd (bv. grondgebied België dient vrij te zijn van). Aangezien ons varkensvlees dus nog altijd vrij is van Afrikaanse Varkenspest en dit bekrachtigd is door het FAVV, valt dit tot op heden niet onder de dekking van de contaminatiepolis en wordt de eigen schade dus niet vergoed. Het is enkel wanneer er wel een effectieve uitbraak zou zijn binnen de varkensbedrijven dat de polis zou tussenkomen.

Conclusie:

Geconfronteerd worden met een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest is dramatisch voor het voortbestaan van het desbetreffende bedrijf, maar ook voor verdere schakels in de voedselketen. Een contaminatieverzekering biedt hiervoor een oplossing op maat en zorgt voor financiële rust en garantie op continuïteit van de onderneming.

PREVIOUS BLOG

Wie wordt CCO (Chief Cybercrime Officer)?

POSTED BY Benoit Vandenbroucke Maandag, 11 Februari 2019