Skip to main content

Algemene Aanstellingsvoorwaarden

Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden vormen samen met de Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief die wij u toesturen, de overeenkomst tussen ons en u, onze cliënt (de "Aanstelling"). Indien iets in deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden strijdig is met uw Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief, dan prevaleert het relevante deel van de Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief.

Deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden bevatten belangrijke informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, details over onze reglementaire en wettelijke verplichtingen en de plichten van Marsh en u in relatie tot de diensten. U dient dit document zorgvuldig te bewaren, aangezien u er in de toekomst wellicht opnieuw naar zult willen verwijzen. Indien u iets niet begrijpt of niet aanvaardt, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Marsh. Met onze aanstelling gaat u akkoord met deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden.

 

1 - Wie wij zijn en hoe wij worden gereglementeerd

1.1 - Marsh NV is een privaatrechtelijke naamloze vennootschap, geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0403.276.906 en haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Herrmann-Debrouxlaan 2, B-1160 Brussel, België. Marsh NV maakt deel uit van de Marsh McLennan ("MMC") groep. Marsh NV kan gecontacteerd worden per telefoon +32 2 674 96 11 of via e-mail naar communication.belgium@marsh.com.

Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar 'Marsh', 'ons' of 'onze' hebben betrekking op Marsh NV en al haar gelieerde ondernemingen, indien van toepassing. Verwijzingen naar 'u' en 'uw' omvatten elk van uw gelieerde ondernemingen (zoals gedefinieerd in artikel 13).

Wanneer wij herverzekeringsdiensten verlenen, moeten alle verwijzingen naar "verzekering" of "verzekeraars" worden gelezen als verwijzingen naar "herverzekering" of "herverzekeraars".

1.2 - Wij zijn erkend en gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") en geregistreerd onder nummer 14.192 A-R voor het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie, waarvan de details kunnen worden bevestigd op de website van de FSMA www.fsma.be.

1.3 - Door onze registratie als verzekeringsmakelaar bij de Belgische toezichthouder FSMA hebben wij een vergunning om diensten te verlenen met betrekking tot alle verzekeringstakken, in België en in alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

1.4 - Wij zijn ook een bij Lloyd's geregistreerde makelaar onder nummer 1693 en een Zwitserse FINMA-makelaar onder nummer 19396.

1.5 - Wij streven ernaar onze cliënten eerlijk te behandelen en zullen onszelf niet opzettelijk in een positie brengen waarin onze belangen, of verplichtingen jegens iemand anders, ons verhinderen onze verplichtingen jegens u na te komen. Wij beschikken over procedures en controles om mogelijke belangenconflicten op te sporen en te beheren.

1.6 - Indien potentiële belangenconflicten bijzonder complex of moeilijk te beheren zijn, zullen wij met u afspreken wat de beste manier is om uw belangen te beschermen, en kunnen wij u vragen te bevestigen dat u er nog steeds mee akkoord gaat dat wij voor u blijven optreden. Bezoek onze website op https://www.marsh.com/be/nl/about/about-marsh/transparency-and-disclosure.html of neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij omgaan met belangenconflicten. Voor meer gedetailleerde informatie over de toepasselijke regeling inzake belangenconflicten in België, verwijzen wij u naar de website van de Belgische Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars op https://www.bvvm.be/nl/wetgeving/assurmifid.  

1.7 - Marsh & McLennan Companies Inc. en haar dochterondernemingen bezitten aandelenbelangen en hebben contractuele regelingen met bepaalde verzekeraars en wholesalemakelaars. Informatie betreffende deze regelingen kan u op verzoek in papieren vorm worden verstrekt door een lid van uw serviceteam, of is beschikbaar op het volgende webadres: https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/US-en/Disclosure%20Form%202A%20-3-31-18.pdf 

2 - Onze diensten

2.1 - Onze diensten worden uiteengezet in uw Aanstellingsbrief, in uw Statement of Work of in uw Dienstverleningsovereenkomst, of zij worden anderszins tussen u en ons schriftelijk overeengekomen (de "Diensten").

2.2 - Wij zullen de redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid aanwenden die mag worden verwacht van een bekwame en professionele verzekeringstussenpersoon en risico-adviseur die soortgelijke diensten verleent. Onze hoofdactiviteit is het verstrekken van advies en het regelen van transacties namens cliënten met betrekking tot algemene verzekeringsproducten.

2.3 - Wij verlenen advies en bijstand bij het afsluiten en plaatsen van algemene verzekeringen. Wij bieden advies over onze algemene verzekeringsproducten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot klantenservice, risico- en verzekeringsadvies (met betrekking tot eigendoms-/ongevallen-/aansprakelijkheids-, persoonlijke en financiële producten), plaatsing, risicobeheer, schadeafhandeling en schadeadviezen. Daarnaast bieden wij verzekeringsgerelateerd risicobeheeradvies en bijstand bij schadeonderhandeling en –regeling aan.

2.4 - Onze Diensten kunnen advies of aanbevelingen (of beide) omvatten zoals uiteengezet in uw Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief. Het is echter aan u om te beslissen of u onze adviezen of aanbevelingen al dan niet aanvaardt.

2.5 - Wij zullen de Diensten zelf verlenen of, in voorkomend geval, via een of meer van onze filialen of onderaannemers.

2.6 - Schadegerelateerde Diensten zullen slechts worden verleend tot het tijdstip waarop de Aanstelling eindigt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.7 - Alle informatie die wij verstrekken over verzekeringswet- en regelgeving en fiscale aangelegenheden zal gebaseerd zijn op openbaar beschikbare informatie en onze ervaring met het werken aan soortgelijke zaken voor andere cliënten. Wij zijn niet gekwalificeerd om juridisch, boekhoudkundig, regelgevend of fiscaal advies te verstrekken, en zullen dit ook niet doen. Wij raden u aan uw eigen advies over dergelijke zaken in te winnen bij professionele juridische en fiscale adviseurs.

2.8 - Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of tekortkomingen die zijn ontstaan vóór de datum van het aangaan van de Aanstelling.

2.9 - Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor enige andere dienst(en) die aan u geleverd zou(den) kunnen worden in verband met of met betrekking tot dergelijke plaatsingen gedaan door een andere tussenpersoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot tussenpersonen die deel uitmaken van de MMC groep.

2.10 - In sommige gevallen kunnen wij gedurende de onderhandelingen met verzekeraars gunstigere voorwaarden verkrijgen door verzekeraars bepaalde types van informatie te verstrekken. Wanneer wij van mening zijn dat uw belangen hiermee gediend zijn, staat u ons toe om het volgende te doen:

 • aan het begin van de onderhandelingen, de verzekeraars de voorwaarden van de aflopende polis te bezorgen, met inbegrip van de prijsstelling, en/of een prijsdoelstelling voor uw plaatsing mee te delen;
 • tijdens de onderhandelingen, aan één of meerdere verzekeraars de offerte van een andere verzekeraar te bezorgen, wanneer dit naar ons oordeel tot gunstigere voorwaarden voor u kan leiden; en
 • aan het einde van de onderhandelingen, één of meerdere verzekeraars de gelegenheid te bieden een verbeterde offerte in te dienen nadat alle andere offertes zijn ontvangen.

2.11 - Wij kunnen u informeren over een product op niet-geadviseerde basis (wij geven u voldoende informatie zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen op basis van uw verzekeringsbehoeften, maar wij bevelen u het product niet persoonlijk aan). Wanneer dit gebeurt, zullen wij u dit duidelijk maken.

2.12 - Onze verzekeringsproducten worden aangeboden op basis van een eerlijke en persoonlijke analyse, wat betekent dat wij de markt en de aanbieders zullen onderzoeken (of een selectie zullen maken uit een panel van verzekeraars) en het beste verzekeringsproduct zullen aanbevelen dat aan uw individuele behoeften voldoet.

2.13 - In sommige gevallen kunnen wij verzekeringsproducten aanbieden die deel uitmaken van verzekeringsprogramma's, -faciliteiten of andere regelingen met verzekeraars waarbij wij, door risico's te bundelen, goedkopere en efficiëntere dekking hebben verkregen en/of bepaalde soorten risico's hebben kunnen plaatsen waarvoor op de markt geen dekking beschikbaar is. Op verzoek kunnen wij altijd een individueel marktonderzoek uitvoeren.

2.14 - In de gevallen waarin wij offertes van een beperkt aantal verzekeraars, of zelfs van slechts één verzekeraar verkrijgen, hebben wij geen contractuele verplichting om uitsluitend met een bepaalde verzekeraar in zee te gaan. In een dergelijk geval zullen wij de verzekeraars benaderen op basis van onze kennis van en expertise in de markt.

2.15 - Alle verstrekte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen of zoals vermeld op de schriftelijke offerte. De definitieve premie kan pas worden bevestigd na ontvangst van de voorstelformulieren en de desbetreffende documentatie.

2.16 - Wij hebben geen "gebonden" relatie met enige instelling die ons vermogen om u onpartijdig advies te geven in gevaar zou brengen.

2.17 - Wij sluiten alleen verzekeringen af bij verzekeraars die aan onze financiële minimumnormen voldoen, tenzij een cliënt ons specifiek ons andersluidende instructies geeft. Wij garanderen niet de solvabiliteit of voortdurende solvabiliteit van een verzekeraar en u dient er rekening mee te houden dat de financiële positie van een verzekeraar kan veranderen. Als een verzekeraar zijn activiteiten staakt, zullen wij ons best doen om onze cliënten te helpen, maar u dient er rekening mee te houden dat in gevallen van insolventie van een verzekeraar waarbij de verzekeraar risico-overdracht aan ons heeft toegestaan, de door ons aangehouden premies worden geacht te zijn betaald aan die insolvente verzekeraar en derhalve niet aan cliënten kunnen worden geretourneerd. Bovendien, wanneer wij gemachtigd zijn om namens verzekeraars schadegelden aan te houden, kunnen deze gelden aan de insolvente verzekeraars of hun vereffenaars worden terugbetaald, in plaats van aan onze cliënten.

3 - Hoe wij worden betaald

3.1 - Wij worden betaald:

 • een percentage van de premie die aan de verzekeraar verschuldigd is voor uw verzekeringspolissen (een commissie of courtage);
 • een vaste vergoeding (een fee); of
 • een combinatie van beide

Wij kunnen u meedelen (en zullen dit op verzoek doen) hoeveel vergoeding wij ontvangen of hoe deze wordt berekend in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

3.2 - Wij kunnen betalingen ontvangen van verzekeraars voor aan ons overgedragen werkzaamheden die wij namens hen verrichten, zoals het onderschrijven van dekking, het opstellen en uitgeven van polisdocumenten en het afwikkelen van schadeclaims. Wij kunnen ook betalingen van verzekeraars ontvangen voor marketing, distributie en IT-systemen. Wij kunnen deze betalingen aan u bekendmaken (en zullen dit op verzoek doen) indien zij specifiek betrekking hebben op uw polissen.

3.3 - Wij kunnen betalingen van derden ontvangen in verband met regelingen zoals premie-financieringsfaciliteiten. Wij kunnen deze betalingen aan u bekendmaken (en zullen dit op verzoek doen) indien zij specifiek betrekking hebben op uw polissen.

3.4 - Wij kunnen betalingen ontvangen van verzekeraars voor het verlenen van advies, gegevensanalyse en andere diensten.

Deze diensten zijn ontworpen om:

 • het gamma producten dat wij onze klanten aanbieden te verbeteren;
 • verzekeraars te helpen nieuwe opportuniteiten te identificeren; en
 • verzekeraars efficiënter te maken.

De omvang en de aard van deze diensten variëren.

3.5 - Wij beheren bepaalde panels, faciliteiten, quota-aandelen en andere plaatsingsregelingen met verzekeraars. Wij ontvangen afzonderlijke betalingen van de verzekeraars voor het beheer van deze regelingen.

3.6 - Indien wij uw verzekeringspolis niet kunnen plaatsen, kunnen wij u doorverwijzen naar een andere verzekeringstussenpersoon. Indien wij hiervoor een vergoeding ontvangen, kunnen wij deze vergoeding aan u bekendmaken (en zullen wij dit op verzoek doen).

3.7 - Wij kunnen een beroep doen op een aan ons gelieerde onderneming of onderaannemer om ons te helpen aan uw verzekeringsbehoeften te voldoen; in dat geval kunnen zij een betaling ontvangen van verzekeraars of van ons. Indien verzekeraars waarbij wij uw zaken onderbrengen ervoor kiezen om onze diensten of de diensten van een aan ons gelieerd bedrijf te gebruiken voor herverzekeringsdoeleinden, kunnen wij ook verdere betaling ontvangen.

3.8 - Eventuele regelingen die wij met u hebben getroffen voor de teruggave van vergoedingen zijn niet van toepassing op de betalingen waarnaar in de artikelen 3.2. tot en met 3.7. wordt verwezen; deze zullen niet worden verrekend met aan ons te betalen vergoedingen en zullen niet worden onderworpen aan enig plafond voor aan ons te betalen vergoedingen.

3.9 - Voor verzekeringsbemiddelingsdiensten worden wij geacht onze honoraria of commissie (of beide) met betrekking tot onze verzekeringsbemiddelingsdienst te hebben verdiend wanneer uw polis is geplaatst. Wij behouden onze inkomsten, zelfs als een verzekeringspolis wordt gewijzigd, beëindigd of opgezegd. Dit heeft geen invloed op eventuele wettelijke opzeggingsrechten die u heeft. Voor andere diensten dan verzekeringsbemiddeling is ons recht op inkomsten is niet afhankelijk van de plaatsing van een verzekeringspolis.

3.10 - Waar nodig zullen wij redelijke onkosten in rekening brengen in verband met reis- en verblijfkosten en maaltijden wanneer wij namens u buiten ons gebruikelijke kantoor werken.

3.11 - Alle honoraria en kosten die wij opgeven zijn exclusief BTW (die in voorkomend geval zal worden toegevoegd). Uitsluitend voor onze verzekeringsbemiddelingsdienst omvatten de door ons opgegeven honoraria niet de belastingen en/of soortgelijke kosten die u in verband met uw verzekeringspolissen moet betalen.

3.12 - Alle in de Aanstelling bepaalde vergoedingen (met inbegrip van de vergoedingen voor de Diensten in verband met Claims, indien van toepassing) (de "Basisvergoeding") blijven ongewijzigd gedurende het eerste jaar van de Aanstelling. Behoudens de toepasselijke wetgeving zullen de Basisvergoeding automatisch worden herzien op elke verjaardagdatum van de Aanstelling. De herziening van de Vergoedingen zal gebaseerd zijn op de evolutie van de vergoedingsschalen die van toepassing zijn op het Comité Paritaire ("CP") 307 voor verzekeringsmakelaarskantoren en agentschappen, met een plafond van 80% opgelegd op de herziening in verhouding tot de evolutie van de vergoedingsschalen (de "Herziene Vergoeding").

De "Herziene vergoeding" wordt berekend op basis van de volgende formule:

F’ = F x (0.8 x (PS’ / PS) + 0.2) waar

F’ = Herziene Vergoeding
F = Basisvergoeding
PS’ = de vergoedingsschalen die van toepassing zijn op CP 307 op het moment van de herziening
PS = de vergoedingsschalen die van toepassing zijn op CP 307 één jaar voor de datum waarop de verbintenis in werking treedt

3.13 - Voor meer details over de betalingen die wij ontvangen, gelieve onze website te raadplegen op https://www.marsh.com/be/nl/about/about-marsh/transparency-and-disclosure.html of spreek met uw vaste contactpersoon bij Marsh. Raadpleeg ook de website van de Belgische Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars op https://www.bvvm.be/nl/wetgeving/assurmifid voor meer informatie.

4 - Premiebehandeling

4.1 - De premies zijn verschuldigd op of voor de vernieuwings- of ingangsdatum. Toezichthouders passen zeer strikte regels toe met betrekking tot de betaling van premies aan verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn niet in staat aan verzekeraars premies te betalen die niet van cliënten zijn ontvangen. Om te vermijden dat de polis wordt opgezegd, moeten de premies derhalve strikt binnen de krediettermijnen worden betaald, of indien anders is overeengekomen, uiterlijk op de aanvangsdatum van de dekking of op de vernieuwingsdatum van de polis.

4.2 - De premies die wij van onze cliënten ontvangen, worden door ons als agenten van verzekeraars bijgehouden en gescheiden gehouden van ons eigen geld op premierekeningen voor cliënten die voldoen aan alle eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.3 - In sommige gevallen kunnen wij premies doorgeven aan een andere tussenpersoon, ook buiten België waar andere wettelijke en reglementaire voorwaarden gelden en waar premies anders kunnen worden behandeld in geval van faillissement van een tussenpersoon.

5 - Uw verplichtingen

5.1 - Mededelingsplicht en verplichting tot eerbiediging van de goede trouw

5.1.1 - U bent verplicht te allen tijde te goeder trouw te handelen ten opzichte van uw verzekeraar(s). Bovendien bent u verplicht vóór de sluiting van uw verzekeringsovereenkomst verzekeraars in kennis te stellen van alle omstandigheden die u bekend zijn en die u redelijkerwijs kunt beschouwen als factoren die voor de verzekeraars van belang zijn voor de beoordeling van de risico's.

5.1.2 - Indien u de plicht om te goeder trouw te handelen niet nakomt of verzuimt de verzekeraars in kennis te stellen van bepaalde omstandigheden, kunnen uw verzekeraars uw schadeclaim weigeren en/of uw polis nietig verklaren. Dit betekent dat zij het recht hebben te doen alsof de polis nooit heeft bestaan en alle schadevergoedingen terug te vorderen die reeds uit hoofde van die polis zijn betaald, hoewel zij in de meeste gevallen verplicht zouden zijn de premie terug te betalen.

5.1.3 - De plichten van te goeder trouw handelen en mededeling zijn ook van toepassing op de procedure voor schadeclaims en op alle situaties tijdens de looptijd van de polis waarin u, krachtens de voorwaarden van uw polis of anderszins, verplicht bent informatie aan verzekeraars te verstrekken, met inbegrip van de verlenging, wijziging of vernieuwing van een polis.

5.1.4 - Bij het invullen van een voorstel of schadeformulier, of een ander document met betrekking tot een verzekeringspolis, bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid van alle antwoorden, verklaringen en/of informatie.

5.1.5 - Indien de verzekeringspolis (of polissen) die u ons opdraagt in uw naam te plaatsen, onderworpen is aan een ander recht dan het Belgische recht, raden wij u aan advies in te winnen over uw verplichtingen onder het relevante recht. Indien u niet zeker bent over welk recht van toepassing is op de door u gekozen verzekeringspolis, dient u dit te bespreken met uw vaste contactpersoon bij Marsh.

5.1.6 - Het volgende is van toepassing op onze consultingdiensten:

 • U moet ervoor zorgen dat wij toegang krijgen tot alle verslagen, documenten, dossiers en andere relevante informatie, personeel en/of management. Indien wij meer informatie nodig hebben, of indien wij een bezoek moeten brengen aan een van de gebouwen van het project, zullen wij dit met u regelen.
 • Onze diensten zijn gebaseerd op door ons waargenomen omstandigheden en door u verstrekte informatie.

5.2 - Documenten

5.2.1 - U dient alle documenten die u van ons of van de verzekeraar ontvangt onmiddellijk te controleren om er zeker van te zijn dat er geen fouten of misverstanden in staan. U moet uw vaste contactpersoon bij Marsh of de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele fouten of van iets waarvan u denkt dat het niet in overeenstemming is met uw instructies.

5.2.2 - U dient uw polisdocument op een veilige plaats te bewaren voor zolang het voor u mogelijk is om een schadeclaim in te dienen.
Het is mogelijk dat wij niet elk jaar nieuwe documenten uitgeven, of (afhankelijk van eventuele wettelijke vereisten) kopieën bewaren.

5.2.3 - Als u ons om een kopie van uw dossiers vraagt, kunnen wij u de tijd en kosten in rekening brengen die wij redelijkerwijs hebben moeten maken om een dergelijk verzoek te behandelen.

5.3 - Betaling

5.3.1 - U moet uw verzekeringspremies en onze facturen tijdig betalen. Indien de polis een premiebetalingsgarantie of -voorwaarde bevat, erkent u dat het niet tijdig betalen van de premie aan de verzekeraar tot gevolg kan hebben dat uw verzekering wordt opgezegd.

5.3.2 - U stemt ermee in om onze facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum of de in de factuur vermelde betalingsdatum te betalen. Wij kunnen de Diensten volledig opschorten of beëindigen totdat alle facturen zijn betaald.

5.3.3 - U moet alle bedragen betalen in de valuta die op de factuur staat vermeld.

5.3.4 Indien wij, in geval van niet-betaling van de factuur door u, genoodzaakt kunnen zijn een derde partij in te schakelen voor de inning van de premie, kunnen aan u extra kosten in rekening worden gebracht in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, Boek XIX " Schulden van de consument”, indien van toepassing.

Deze bepalingen bepalen dat facturen binnen de op de factuur vermelde termijn moeten worden betaald. Als facturen niet op tijd worden betaald, ontvangt u een eerste gratis herinnering. Als u opnieuw niet betaalt binnen de betalingstermijn vermeld in de eerste herinnering, wordt u een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding als volgt

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan 150 euro;

b) 30 euro plus 10% van het verschuldigde bedrag tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt;

c) 65 euro plus 5% van het verschuldigde bedrag over het gedeelte boven 500 euro, tot een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

5.4 - Het indienen van een schadeclaim onder uw verzekeringspolis

De meeste verzekeringspolissen bevatten strikte voorwaarden over wat u moet doen als u een schadeclaim hebt of als u weet hebt van iets dat in de toekomst tot een schadeclaim zou kunnen leiden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden te begrijpen, evenals alle relevante verjaringstermijnen voor het aanspannen van een gerechtelijke procedure of andere vormen van geschillenbeslechting tegen verzekeraars, mocht dit nodig zijn.

5.5 - Garanties

Sommige verzekeringspolissen kunnen een vervaldatum voor de afwikkeling of een garantie bevatten volgens welke de premie op een bepaalde datum of op bepaalde data aan hen moet worden betaald. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen van dergelijke vereisten en van de desbetreffende datum of data, zodat u de betalingsvoorwaarden in acht kunt nemen.

Als u zich niet houdt aan de exacte voorwaarden van een garantie, kan dit betekenen dat de verplichtingen van de verzekeraar uit hoofde van de polis automatisch worden beëindigd. Als u uw betalingen niet nakomt, kan dit tot gevolg hebben dat uw polis wordt opgezegd. Raadpleeg uw polis voor de volledige voorwaarden.

6 - Werkproduct

6.1 - Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van het feit dat een derde zich baseert op een rapport, brief, informatie of advies dat wij aan u verstrekken, zonder dat wij vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven dat die derde dit mag doen.

6.2 - Het volgende is van toepassing op onze consultancydiensten en risicoanalysediensten.

6.2.1 - U mag geen materiaal dat wij of onze vertegenwoordigers creëren, gebruiken of ontwikkelen in verband met de Aanstelling, en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden (het "Werkproduct"), gebruiken voor een ander doel dan uw interne doeleinden.

U mag niet:

 • het Werkproduct aan derden bekend te maken;
 • voor enig ander doel te gebruiken;
 • reproduceren, verspreiden, citeren uit of verwijzen naar, geheel of gedeeltelijk op enig moment, noch zal er publiekelijk worden verwezen naar Marsh of het Werkproduct of openbaarmaking van de rol van Marsh in verband met deze Aanstelling, of publieke verwijzing naar deze Aanstelling zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Echter, altijd met inachtneming van artikel 10, mogen wij verwijzen naar het feit dat wij werk voor u hebben uitgevoerd.

6.2.2 - Wij stemmen ermee in dat u het Werkproduct aan uw toezichthouders, uw financieringsbanken of voorgestelde financieringsbanken, verzekeraars of voorgestelde verzekeraars verstrekt, uitsluitend ter informatie en met dien verstande dat zij zich niet op het Werkproduct kunnen baseren.

6.2.3 - Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens enige derde (met inbegrip van uw financieringsbanken of voorgestelde financieringsbanken, verzekeraars of voorgestelde verzekeraars) aan wie het Werkproduct wordt bekendgemaakt, ter beschikking gesteld of in wiens bezit het komt. Wanneer wij ermee instemmen een dergelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens een derde te aanvaarden, zal dit gebeuren door middel van een brief van ons aan de geadresseerden zoals omschreven in een dergelijke brief (gewoonlijk een "vrijwaringsbrief" genoemd), waarin de geadresseerden dit aanvaarden en ermee instemmen:

 • dat zij een contractuele relatie met ons zijn aangegaan;
 • dat het rapport met het Werkproduct aan u is gericht en op uw instructie is opgesteld en niet noodzakelijk hun belangen of omstandigheden zal behandelen of weergeven; en
 • dat onze aansprakelijkheid jegens hen beperkt en samengevoegd is met onze aansprakelijkheid jegens u.

6.2.4 - Alle mondelinge of ontwerp-Werkproducten die wij verstrekken, vormen niet onze definitieve meningen en conclusies. Deze zullen worden opgenomen in ons definitief, schriftelijk Werkproduct, dat als zodanig zal worden uitgedrukt. Elk Werkproduct wordt geacht een ontwerp te zijn, tenzij en totdat de Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief samen met de Algemene Aanstellingsvoorwaarden door u zijn ondertekend.

6.2.5 - Indien u enige wijziging of aanpassing aanbrengt in het Werkproduct, dienen alle verwijzingen naar Marsh daaruit verwijderd te worden.

7 - Periode en beëindiging

7.1 - De Aanstelling vangt aan op de in uw Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief vermelde datum of, bij gebreke daarvan, op het moment van ontvangst van deze Algemene Aanstellingsvoorwaarden en blijft van kracht totdat de Diensten zijn voltooid of totdat de Aanstelling wordt beëindigd overeenkomstig de bepalingen van uw Aanstellingsbrief, de Statement of Work, de Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief of, bij gebreke daarvan, door middel van een schriftelijke opzegtermijn van ten minste 90 dagen aan de andere partij.

De Aanstelling eindigt met onmiddellijke ingang bij ontvangst van een makelaarsbrief ten gunste van een andere verzekeringstussenpersoon of enige andere kennisgeving waarbij een andere verzekeringsdistributeur wordt aangesteld, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire vereisten die in België van toepassing zijn.

7.2 - Niettegenstaande de beëindiging van de Aanstelling, zullen wij nog steeds gerechtigd zijn op

 • de commissie; en/of
 • de overeengekomen vergoeding.

7.3 - Elke partij kan de Aanstelling onmiddellijk schriftelijk beëindigen indien de andere partij:

 • een materiële inbreuk pleegt en, in geval van een inbreuk die ongedaan kan worden gemaakt, nalaat dit te doen binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving waarin de bijzonderheden van de inbreuk worden uiteengezet; of
 • insolvent wordt of failliet gaat, overgaat tot liquidatie, een vrijwillig akkoord aangaat met zijn schuldeisers, het voorwerp wordt van een saneringsmaatregel of een curator krijgt aangesteld over zijn activa, of het voorwerp wordt van een gelijkaardige buitenlandse procedure.

7.4 - Wij kunnen de Aanstelling met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien u een inbreuk pleegt en, in geval van een inbreuk die hersteld kan worden, nalaat dit te doen binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving waarin de bijzonderheden van de inbreuk worden uiteengezet of indien uw gedrag ertoe zou leiden dat wij niet langer in staat zouden zijn om te voldoen aan onze gedragscode, the Greater Good.

7.5 - Bij beëindiging van de Aanstelling zullen wij waar nodig meewerken aan de overdracht van uw dossiers, mits alle aan ons verschuldigde bedragen zijn voldaan.

8 - Beperking van onze aansprakelijkheid en schadeloosstelling

8.1 - De maximale totale aansprakelijkheid van Marsh en de aan haar gelieerde ondernemingen jegens u, op welke wijze dan ook ontstaan, in verband met de Aanstelling, is in totaal beperkt tot het bedrag dat wordt vermeld in enige Aanstellingsbrief, Statement of Work, Dienstverleningsovereenkomst of enige andere vorm van overeenkomst of brief, of, indien een dergelijk bedrag daarin niet wordt vermeld, tot het bedrag van:

8.1.1 - Voor verzekeringsmakelaarsdiensten, € 5.000.000.

8.1.2 - Voor consultingdiensten en risicoanalysediensten (inclusief optimalisatie van risicofinanciering, reservering van fondsen, catastrofemodellering, financiële modellering en gestructureerde/legacy-oplossingen) de totale vergoeding die aan Marsh betaald is voor deze Diensten. In het geval dat wij ermee instemmen om het Werkproduct beschikbaar te stellen aan derde(n) in overeenstemming met bovenstaand artikel 6, zal de totale aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel 8.1.2 de totale aansprakelijkheid zijn jegens u en/of alle derde(n).

8.2 - Niettegenstaande artikel 8.1 zijn Marsh en aan ons gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk jegens u voor winstderving of enige bijzondere, indirecte of gevolgschade die op welke wijze dan ook ontstaat uit hoofde van of in verband met de Aanstelling.

8.3 - In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies, schade of onkosten voor zover deze voortvloeien uit frauduleus handelen of nalaten, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, opzettelijk verzuim of nalatigheid van uw bestuurders, uw werknemers, uw gelieerde ondernemingen of enige andere partij bij het project of uit de verstrekking aan Marsh van onjuiste, misleidende, onnauwkeurige of onvolledige informatie of documentatie.

8.4 - U aanvaardt dat wij en onze filialen er belang bij hebben de blootstelling van onze bestuurders, werknemers en consultants aan rechtszaken te beperken, en u stemt ermee in dat u geen vordering zult instellen, of helpen instellen, tegen een bestuurder, werknemer of consultant van ons of van onze filialen persoonlijk, in verband met de Aanstelling.

8.5 - Met betrekking tot elk door u geleden verlies waarvoor wij en elke andere derde aansprakelijk zijn, zal onze aansprakelijkheid evenredig zijn met de relatieve bijdrage van ons aan de totale fout die aanleiding heeft gegeven tot het verlies in kwestie.

8.6 - De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 zijn niet van toepassing op: i) aansprakelijkheid waarvan een rechtbank definitief heeft vastgesteld dat deze is veroorzaakt door fraude of opzettelijk verzuim van Marsh of aan ons gelieerde ondernemingen; ii) aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8.7 - Om twijfel te vermijden, zal dit artikel 8 ten goede komen aan ons en onze filialen en aan alle bestuurders, werknemers of consultants van ons of van onze filialen die betrokken zijn bij de levering van de Diensten. Elke dergelijke persoon heeft het recht om zich te beroepen op de voorwaarden ervan en deze af te dwingen.

8.8 - Onze verplichtingen jegens u zijn uitsluitend contractueel van aard.

8.9 - Met betrekking tot consultingdiensten en/of risicoanalysediensten:

U zult (behoudens met betrekking tot uw eigen vorderingen uit hoofde van deze Aanstelling) Marsh, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en werknemers (gezamenlijk "Gevrijwaarde Personen") vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen (inclusief vorderingen voor redelijke juridische kosten) die in verband met de Aanstelling worden ingesteld. U bent niet aansprakelijk op grond van deze schadeloosstelling voor zover bij een definitief vonnis van een bevoegde rechtbank, waartegen geen beroep meer mogelijk is, wordt vastgesteld dat een dergelijke vordering het gevolg is van fraude of opzettelijk wangedrag van een Gevrijwaarde Persoon.

Voor de AIR Worldwide programma's zijn het rapport en de analyses, modellen, aanbevelingen, voorspellingen en adviezen verstrekt door AIR Worldwide en/of Marsh (gezamenlijk de "Analyse") bedoeld als een van de verschillende informatiebronnen die door u worden gebruikt bij de analyse van (a) de geschatte verwachte en potentiële verliezen als gevolg van bepaalde natuurgevaren; (b) de schatting van gevaren en potentiële verliezen gaat gepaard met onzekerheden en is afhankelijk van milieu-, demografische en regelgevende factoren waarover AIR Worldwide of Marsh geen controle hebben; (c) de Analyse is afhankelijk van door u verstrekte gegevens en input, waarover noch wij noch AIR Worldwide controle uitoefenen; (d) de veronderstellingen en methodologieën die door AIR Worldwide en ons zijn gebruikt bij het opstellen van de Analyse vormen mogelijk niet de enige set van redelijke veronderstellingen en methodologieën, en het gebruik van alternatieve veronderstellingen en methodologieën kan wezenlijk andere resultaten opleveren; en (e) de verlieskansen die door de Analyse worden gegenereerd zijn schattingen van de omvang van verliezen die zich kunnen voordoen in geval van dergelijke natuurgevaren; zij zijn niet feitelijk en voorspellen geen toekomstige gebeurtenissen. Daadwerkelijke verlieservaringen kunnen wezenlijk verschillen. U gaat ermee akkoord dat noch AIR Worldwide, noch haar licentiegevers, noch Marsh enige aansprakelijkheid jegens u of een derde partij hebben voor de resultaten of schattingen die door de AIR Worldwide programma's zijn gemaakt.

Voor het RMS Risklink Model zijn het rapport en de analyses, modellen en voorspellingen ("Informatie") gebaseerd op door ons verstrekte gegevens en samengesteld met behulp van de eigen computertechnologie voor risicobeoordeling van Risk Management Solutions, Inc. ("RMS"). De technologie en gegevens die worden gebruikt voor deze Informatie zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, wiskundige en empirische modellen, en gecodeerde ervaring van wetenschappers en specialisten (waaronder, zonder beperking: aardbevingsingeningeningenieurs, windingenieurs, bouwkundig ingenieurs, geologen, seismologen, meteorologen, geotechnische specialisten en wiskundigen). Zoals bij elk model van fysische systemen, met name die met een lage frequentie van voorkomen en potentieel grote ernst, kunnen de werkelijke verliezen door catastrofale gebeurtenissen verschillen van de resultaten van simulatieanalyses. Bovendien hangt de nauwkeurigheid van de voorspellingen grotendeels af van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de door ons gebruikte gegevens. De Informatie wordt verstrekt onder licentie aan Marsh LLC en is eigendom van RMS en vertrouwelijke informatie en mag niet worden gedeeld met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel Marsh als RMS. Bovendien mag deze informatie alleen worden gebruikt voor het specifieke zakelijke doel dat door ons is gespecificeerd en voor geen enkel ander doel, en mag deze in geen geval worden gebruikt voor de ontwikkeling of kalibratie van een product of dienstenaanbod dat concurreert met RMS.

Verder wordt u erop gewezen dat RMS zich niet bezighoudt met verzekeringen, herverzekeringen of aanverwante bedrijfstakken en dat de verstrekte informatie niet bedoeld is als professioneel advies. RMS en MARSH wijzen specifiek alle verantwoordelijkheden, verplichtingen en aansprakelijkheid af met betrekking tot beslissingen of adviezen die worden genomen of gegeven als gevolg van de informatie of het gebruik daarvan, inclusief alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. RMS of MARSH LLC (of hun moeder-, dochter- of andere gelieerde ondernemingen) zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade met betrekking tot beslissingen of adviezen die zijn genomen of gegeven als gevolg van de inhoud van deze informatie of het gebruik ervan.

9 - Gegevensbescherming en intellectuele eigendom

9.1 - Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op alle materialen die door ons (of een van onze gelieerde ondernemingen) zijn ontwikkeld, ontworpen of gecreëerd voor of tijdens de Aanstelling, maar wij verlenen u een eeuwigdurende en royaltyvrije licentie om deze materialen te gebruiken, maar uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij in het kader van de Aanstelling zijn gemaakt.

9.2 - De partijen garanderen dat zij zich zullen houden aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de Wet bescherming persoonsgegevens), de EU-wetgeving (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679)) en alle andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de Aanstelling.

9.3 - Om onze Diensten te verlenen, verzamelen en gebruiken wij informatie over personen, zoals hun naam en contactgegevens, die ook bijzondere categorieën persoonsgegevens kunnen omvatten (bijv. over gezondheid) en informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Het doel waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken, zijn onder andere het bemiddelen van uw verzekeringsdekking, de afhandeling van uw schadegevallen en het voorkomen van misdrijven. .

9.4 - Het verlenen van de Diensten kan de bekendmaking van persoonsgegevens aan derden met zich meebrengen, zoals verzekeraars, herverzekeraars, schade-experts, onderaannemers, onze gelieerde ondernemingen en aan bepaalde regelgevende instanties die zelf persoonsgegevens nodig kunnen hebben voor de doeleinden die in ons Privacybeleid worden beschreven.

9.5 - Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u of de betrokkenen wier gegevens u verstrekt uw rechten met betrekking tot die informatie kunnen uitoefenen, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u kunt terugvinden op https://www.marsh.com/be/nl/privacy-notice.html of e-mail naar privacy.belgium@marsh.com of schrijf naar of Marsh NV, wettelijke vertegenwoordiger van de functionaris voor gegevensbescherming, Herrmann-Debrouxlaan 2, B-1160 Brussel, België. Wij raden u aan om ons Privacybeleid door te nemen.

9.6 - Afhankelijk van de omstandigheden kan het gebruik van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, gepaard gaan met een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die minder strenge wetten inzake gegevensbescherming hebben. Een dergelijke doorgifte zal gebeuren met passende waarborgen.

9.7 - In sommige omstandigheden kan het nodig zijn dat wij bijzondere categorieën persoonsgegevens en/of informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verzamelen en gebruiken en, tenzij een andere verwerkingsgrond van toepassing is, kan uw toestemming vereist zijn. Wanneer uw toestemming voor deze verwerking noodzakelijk is om u de betreffende diensten te kunnen leveren, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken, maar als dit gebeurt, kunnen wij mogelijk niet doorgaan met het leveren van onze Diensten en dit kan betekenen dat wij een aanvraag of schadeclaim niet kunnen verwerken of dat de betreffende verzekeringsdekking wordt stopgezet.

9.8 - Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt over een andere persoon dan uzelf, stemt u ermee in dat u deze persoon in kennis stelt van ons gebruik van zijn persoonsgegevens en dat u, waar nodig, zijn toestemming verkrijgt voor ons gebruik van bepaalde bijzondere categorieën persoonsgegevens en informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. U stemt ermee in dat onze levering van de Diensten aan u afhankelijk is van het verstrekken van dergelijke kennisgevingen en het verkrijgen van dergelijke toestemmingen. Derden van wie wij persoonsgegevens gebruiken, kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken, maar als de toestemming wordt ingetrokken, kunnen wij mogelijk niet doorgaan met het leveren van diensten aan hen (en mogelijk aan u), en dit kan betekenen dat wij geen verzoeken of schadeclaims kunnen verwerken of dat de betreffende verzekeringsdekking wordt stopgezet.

9.9 - Wij zullen passende gegevensbeveiligingsprocedures handhaven die zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens.

10 - Vertrouwelijkheid en gebruik van cliëntgegevens

10.1 - Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening en in uw naam kunnen wij uw gegevens echter bekendmaken aan onze werknemers, agenten, uitbesteders, aanbieders van premiefinanciering, gelieerde ondernemingen of onderaannemers of aan verzekeraars en hun agenten. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens openbaar moeten maken op grond van wettelijke of reglementaire vereisten. Elke bekendmaking aan een andere derde partij zal alleen gebeuren met uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze vertrouwelijkheidsverbintenis jegens u is niet van toepassing op informatie die wij rechtmatig in ons bezit hebben of zich situeert in het publieke domein.

10.2 - Wij mogen:

10.2.1    uw informatie gebruiken om gegevensbanken en enquêtes op te bouwen die uitsluitend door ons, onze cliënten en verzekeraars mogen worden gebruikt; en

10.2.2    op een niet-geïdentificeerde en/of geaggregeerde basis informatie met betrekking tot uw verzekeringsprogramma en risicobeheer op te nemen in benchmarking, modellering en andere analytische aanbiedingen.

Wij bieden een geavanceerde reeks analysemogelijkheden aan cliënten, verzekeraars en andere partijen. Cliënten hebben de mogelijkheid om benchmark databases, analyses, vragenlijsten en andere soorten modellen en informatiebronnen te raadplegen. Deze producten zijn ontworpen om cliënten te helpen risico's beter in te schatten en om beter geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot hun verzekeringsprogramma's en de keuze van andere risicobeperkende strategieën. Marsh en gelieerde ondernemingen kunnen voor deze diensten vergoedingen ontvangen van cliënten, verzekeraars en andere partijen.

10.3 - Wij kunnen informatie over uw aanstaande verzekeringsvernieuwingen delen met potentiële verzekeraars om verzekeraars te helpen bij het identificeren van mogelijkheden om te concurreren voor risico's. Wij delen deze informatie in het kader van onze advisering aan verzekeraars, die erop gericht is verzekeraars te helpen hun eigen aanbod uit te breiden en betere oplossingen voor onze cliënten te creëren.

10.4 - MarketConnect is een binnen de sector toonaangevende, technologische site door Marsh ontwikkeld die ons toelaat om verzekeraars bij te staan in hun inspanningen om hun prestaties te verbeteren en betere oplossingen te creëren voor onze cliënten. Binnen MarketConnect is Market Match een proactief instrument dat verzekeraars toelaat om bij hernieuwing zakelijke opportuniteiten te identificeren, waardoor ze in staat zijn risico’s te dekken waarvoor zij oorspronkelijk niet in aanmerking kwamen. In MarketConnect worden bij het bekijken van komende hernieuwingen de namen van zakelijke klanten en bepaalde andere informatie aan verzekeraars verstrekt die aan hun aangegeven risicobereidheid voldoen. MarketConnect maakt deel uit van ons adviesaanbod voor verzekeraars, waarvoor wij van verzekeraars een vergoeding ontvangen.

10.5 - U aanvaardt dat wij uw naam, handelsnaam, dienstmerk, handelsmerk of logo mogen gebruiken, publiceren of reproduceren op onze website, in sociale media, in pers- of nieuwsberichten, in marketing- en promotiemateriaal, of anderszins, uitsluitend om u te identificeren als een klant van Marsh en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw activiteiten ook kort beschrijven of uw ervaringen en feedback gebruiken in advertenties, publiciteit, of anderszins. Voor de duur van deze Aanstelling verleent u ons hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie voor het publiceren of reproduceren van uw naam, handelsnaam, dienstmerk, handelsmerk of logo, uitsluitend op grond van deze marketingclausule.

11 - Omkoping en corruptie

11.1 - Met betrekking tot hun verplichtingen uit hoofde van de Aanstelling zal elke partij alle toepasselijke wetten, statuten en/of regelgeving inzake omkoping en corruptie naleven.

12 - Sancties en embargo's

12.1 - In het huidige handelsklimaat zien we steeds vaker dat regeringen sancties en/of embargo's opleggen en/of dat banken ervoor kiezen geen geld voor verzekeringstransacties te behandelen ("Maatregelen") ten aanzien van verschillende landen of personen in die landen in verband met de levering van goederen en diensten, met inbegrip van verzekeringen. Deze Maatregelen kunnen een beperking inhouden op de verstrekking van verzekerings- of herverzekeringsdekking of op het verkeer van gelden en diensten onder een dergelijke dekking.

12.2 - Dergelijke Maatregelen kunnen vereisen dat wij:

 • niet alleen de verzekerde of herverzekerde of de goederen, eigendommen en/of belangen die zij verzekeren of herverzekeren onderzoeken, maar ook elke indirect economisch belang van de betrokken partijen of eigendom;
 • alle geldbewegingen opschorten totdat een bevoegde overheidsinstantie heeft bevestigd dat geen Maatregelen worden overtreden en/of dat een vergunning kan worden afgegeven; en/of
 • u ervan in kennis te stellen dat onze bank(en) ervoor gekozen heeft (hebben) gelden met betrekking tot uw transactie niet te verwerken, waardoor de verlening van dekking en aanverwante diensten onmogelijk wordt.

12.3 - Bovendien kunnen sommige verzekeraars of herverzekeraars de dekking opzeggen indien zij menen dat deze onwettig is geworden wegens de instelling van een bepaalde Maatregel.

12.4 - Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om u te waarschuwen wanneer wij vernemen dat een Maatregel gevolgen kan hebben voor een verzekering die wij namens u afsluiten of de betaling van premies of claims kan beperken.

12.5 - Niettegenstaande de bepalingen 5.3. en 7 is Marsh niet verplicht diensten te verlenen in het kader van de Aanstelling voor zover de verlening van dergelijke diensten Marsh of een van onze gelieerde ondernemingen zou blootstellen aan een sanctie krachtens resoluties van de VN-Veiligheidsraad, OFAC-sancties van de VS, EU-sancties of andere toepasselijke handels- of economische sancties, wet- of regelgeving.

13 - Filialen

13.1 - U aanvaardt de Aanstelling namens uzelf en namens elk van uw gelieerde ondernemingen (indien zij de Diensten ontvangen of begunstigde zijn van de Diensten). U draagt er zorg voor dat elk van uw gelieerde ondernemingen handelt in de veronderstelling dat zij partij zijn bij en gebonden zijn aan de Aanstelling. Alle verwijzingen in de Aanstelling naar "u" (en afgeleiden daarvan) hebben betrekking op u en elk van uw gelieerde ondernemingen.

13.2 - In het kader van deze Aanstelling betekent "gelieerde ondernemingen", in relatie tot een onderneming, haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen en alle eventuele holdingondernemingen daarvan, alsmede alle andere dochterondernemingen en verbonden ondernemingen van een dergelijke holdingonderneming (zoals deze termen gedefinieerd zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). In aanvulling op het voorgaande omvat de term "gelieerde ondernemingen", met betrekking tot Marsh, Marsh and McLennan Companies, Inc, en al haar dochterondernemingen. Voor zover de term op u van toepassing is, omvat "gelieerd" ook uw partners, co-venturers en/of andere medeverzekerden tegenover wie wij of een van onze gelieerde ondernemingen een verantwoordelijkheid opnemen die voortvloeit uit de levering van de Diensten of aanvullende diensten.

14 - Algemeen

14.1 - Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Aanstellingsvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien er materiële wijzigingen in deze voorwaarden worden aangebracht, zullen wij u daarvan in kennis stellen. Indien u gebruik blijft maken van onze Diensten nadat dergelijke wijzigingen in de Algemene Aanstellingsvoorwaarden zijn aangebracht, betekent dit dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

14.2 - Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, heeft een persoon die geen partij is bij de Aanstelling, geen rechten om enige bepaling van de Aanstelling af te dwingen of om het voordeel daarvan te genieten op grond van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

14.3 - Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering ten gevolge van een geval van overmacht. Overmacht betekent een gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij.

14.4 - Indien enige bepaling van de Aanstelling verboden of niet-afdwingbaar is of door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt en blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Aanstelling onaangetast.

14.5 - De Aanstelling zet de volledige verstandhouding tussen de partijen uiteen met betrekking tot de aangelegenheden die erin worden behandeld en vervangt en maakt alle eerdere brieven, overeenkomsten en afspraken (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot die aangelegenheden ongeldig.

15   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 - De Aanstelling en alle contractuele en/of niet-contractuele verbintenissen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en de rechtbanken van Brussel (België) zijn exclusief bevoegd om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Aanstelling te beslechten.

16   Klachten en toegangsrechten

16.1 - Indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Marsh of kunt u ons schrijven naar Marsh NV, Herrmann-Debrouxlaan 2, B-1160 Brussel, België of Complaints.Belux@marsh.com. Voor verdere contactgegevens verwijzen wij u naar onze website: www.marsh.be.

16.2 - Als alternatief kunt u zich gratis wenden tot de Belgische Ombudsman van de Verzekeringen. Hun adres is: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, België. Tel. +32 (0) 2 547 58 71. E-mail: info@ombudsman.as. Verdere informatie kan gevonden worden op de website van de Ombudsman van de Verzekeringen: https://www.ombudsman.as/nl/homepage.

Voor een grensoverschrijdend geschil kan u zich richten tot de Ombudsman van de verzekeringen in het kader van FIN-NET: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/about-fin-net_nl.

16.3 - Als u een probleem hebt met producten of diensten die u online hebt gekocht, kunt u de volgende website gebruiken om te proberen tot een buitengerechtelijke schikking te komen: http://ec.europa.eu/odr/.

17 - Taal

17.1 - Wij zullen met u communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

Algemene Voorwaarden

Copyright © Marsh NV – Versie 4 april 2024 – Alle rechten voorbehouden