Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Transparency and Disclosure Statement

MMB Website Disclosure

Onze verbintenissen en hoe we betaald worden

Mercer Marsh Benefits (‘MMB’) reikt klanten één enkele oplossing aan om de kosten, personeelsrisico’s en complexiteit van personeelsvoordelen te beheren. Het is een combinatie van Mercer en Marsh, wereldleiders op het gebied van innovatief en betrouwbaar advies over gezondheid en voordelen, strategische oplossingen en makelaarsdiensten.

We zijn er trots op dat we toonaangevend zijn op het vlak van transparantie en bekendmaking, en we gaan de volgende verbintenissen aan wanneer we voor onze klanten werken:

 • Wij hanteren ethische zakelijke praktijken
 • Wij bepalen samen met onze klanten de voorwaarden van onze samenwerking, inclusief onze taken en verantwoordelijkheden
 • Wij geven op vraag van onze klanten, en volgens de lokale wetgeving en gebruiken, informatie over onze vergoedingen van verzekeraars en andere derden en onze belangen in de diensten die wij aan onze klanten verlenen
 • Wij beheren belangenconflicten met integriteit en de belangen van onze klanten komen op de eerste plaats

Onze verbintenissen worden wereldwijd binnen MMB toegepast. Hoe we vergoed worden en de aard van onze bekendmaking kunnen verschillen naargelang de diensten die we verlenen en dat zal altijd gebeuren in overeenstemming met de lokale wetgeving en gebruiken.

Deze Algemene verklaring inzake transparantie en bekendmaking geeft een overzicht van de types vergoedingen die wereldwijd binnen MMB worden ontvangen. Het zou kunnen dat enkele van de hieronder vermelde types van vergoedingen in sommige landen niet ontvangen worden, vanwege lokale gebruiken of beperkingen op grond van lokale wet- en regelgeving. Raadpleeg dus uw lokale MMB-consultant voor informatie over een specifieke entiteit.

Globaal genomen biedt MMB een breed scala aan diensten aan haar klanten, met uiteenlopende compensatieregelingen met klanten en verzekeraars, waaronder één of een combinatie van:

 1. Vaste vergoedingsregelingen
 2. Commissies
 3. Inkomsten uit verzekeraarsdiensten
 4. Andere vormen van vergoeding

1. Vaste vergoedingsregelingen

Sommige klanten gaan akkoord om een vaste vergoeding (“fee”) te betalen aan MMB voor de diensten die zij verleent in plaats van, of in aanvulling op, commissies die MMB ontvangt van verzekeringsmaatschappijen. De bedragen van de vaste vergoedingen worden overeengekomen met de klanten en opgenomen in de dienstenovereenkomst tussen MMB en de klant bij de aanvang van de samenwerking.

2. Retailcommissies

Verzekeraars betalen retailcommissies aan MMB op basis van een percentage van de premie die wordt aangerekend aan de klant voor zijn verzekeringspolis. Het bedrag van de commissie kan variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type verzekeringsproduct dat wordt verkocht en de verzekeraar die de klant kiest, en de commissietarieven kunnen variëren van transactie tot transactie en van tijd tot tijd veranderen.

3. Alternatieve commissies

MMB kan naast retailcommissies en/of vaste vergoedingen (betaald door de klant) verschillende types commissies ontvangen van verzekeraars, namelijk:

 • Bijkomende retailcommissies: MMB mag aan het begin van het jaar of een bepaalde periode met de verzekeraars onderhandelen over bijkomende retailcommissies voor bepaalde types van beleggingen en die liggen vast gedurende dat jaar/die specifieke periode.
 • Drempelcommissies: MMB kan aan het begin van het jaar of een specifieke periode ook onderhandelen over commissies (ook wel voorwaardelijke of aanvullende commissies genoemd) die alleen worden verdiend wanneer MMB voldoet aan een overeengekomen drempel op basis van volume, retentie en/of groei van de betreffende portefeuille.
 • Implementatievergoedingen: een commissie die anders opgebouwd is in de loop der tijd, dus het eerste jaar ligt het % van de commissie gewoonlijk hoger (in plaats van zakelijke overnamekosten voor de makelaar) en in de volgende jaren daalt dit naar een lager niveau of nul. Ook wel ‘distributievergoedingen’ genoemd op de Belgische markt.

Bijkomende informatie over de afspraken over commissies tussen MMB en de verzekeraars is op verzoek aan MMB beschikbaar voor MMB-klanten.

4. Inkomsten uit verzekeraarsdiensten

MMB ontvangt vergoedingen van verzekeraars voor specifieke portefeuillegerelateerde diensten verleend door MMB (of vertegenwoordigers van MMB), in sommige gevallen door specifieke teams. Deze relaties met verzekeraars worden gedocumenteerd in formele dienstverleningsovereenkomsten. Afhankelijk van de diensten kan MMB een vaste vergoeding ontvangen of een compensatie die is vastgesteld als een percentage van de premie.

MMB verdient drie types vergoedingen in verband met de verschillende vormen van dienstverlening aan verzekeraars:

 • Vergoeding voor adviesverlening aan verzekeraars: Het team voor adviesverlening aan verzekeraars van MMB kan een reeks advies- en gegevensanalysediensten aanbieden aan verzekeraars bedoeld om het productaanbod voor verzekeringsnemers van MMB te verbeteren, verzekeraars te helpen bij het identificeren van opportuniteiten en de operationele efficiëntie van de verzekeraars te verbeteren. Voor deze diensten wordt enkel een vaste vergoeding gehanteerd – de vergoedingsregelingen voor adviesverlening aan verzekeraars van MMB omvatten geen op een percentage gebaseerde vergoeding, discretionaire componenten, bonussen of variabele elementen.
 • Vergoeding voor verzekeringsoplossingen: MMB kan bepaalde panels, portefeuillefaciliteiten, quota-aandelen, line slips en gedelegeerde autoriteiten creëren, beheren en/of uitvoeren en deelnemende verzekeraars kunnen MMB vergoeden voor de activiteiten die MMB voor of namens hen uitvoert door middel van een vaste vergoeding en/of een premiepercentage.
 • Vergoeding voor werkoverdracht: MMB kan van verzekeraars een vergoeding ontvangen voor administratief werk dat MMB voor of namens hen verricht, ook wanneer MMB helpt bij polisdiensten, claims en uitvoering van beleggingen (dit houdt geen verband met het werk dat MMB als makelaar uitvoert en, voor alle duidelijkheid, MMB zal geen twee keer een vergoeding ontvangen voor dezelfde dienst).

Bijkomende informatie over de afspraken over de vergoedingen voor diensten tussen MMB en de verzekeraars is op verzoek aan MMB beschikbaar voor MMB-klanten.

5. Andere vormen van vergoeding

MMB kan ook andere vormen van compensatie ontvangen, waaronder:

 • MMB kan van tijd tot tijd deelnemen aan door verzekeraars gesponsorde promotionele evenementen of aan opleiding en ontwikkeling van werknemers, en soms wordt MMB door verzekeraars vergoed voor kosten in verband met promotionele marketing.
 • Daarnaast kunnen we bij het verwerken van het geld van klanten rente verdienen op, of profiteren van, beleggingsinkomsten of wisselkoersen. We ontvangen ook betalingen van de bedrijven die faciliteiten voor premiefinanciering aanbieden zodat onze klanten hun premies in maandelijkse termijnen kunnen betalen.
 • In bepaalde landen kan MMB ook doorverwijzingsafspraken maken met derden (o.a. verzekeraars) om klanten naar deze derden door te verwijzen voor hun producten of diensten, en MMB kan hiervoor doorverwijzingsvergoedingen ontvangen.

6. Informatie aanvragen over hoe we betaald worden

Klanten van MMB kunnen meer informatie verkrijgen over hoe wij betaald worden door dit te vragen aan hun vertrouwde MMB-contactpersoon.

Hoe we vergoed worden en hoeveel informatie we kunnen vrijgeven, kan veranderen naargelang de diensten die we verlenen en in overeenstemming met de lokale wetgeving en gebruiken.

7. Transacties met verbonden partijen

Wij en onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen bezitten aandelen in en hebben contracten met bepaalde verzekeraars en herverzekeraars. We bezitten ook of hebben belangen in andere verzekeringsgerelateerde bedrijven die diensten kunnen verlenen die verband houden met het account van een klant.

Als u vragen hebt over de transparantie- en bekendmakingsverbintenissen van MMB of informatie wenst over de vergoeding die wij ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij MMB.