Skip to main content

Health on Demand

Generacja Z: Przyciągaj, angażuj i zatrzymaj liderów jutra

Przyciągaj i zatrzymaj pracowników pokolenia Z dzięki oferowaniu benefitów, które mają dla nich znaczenie takich, jak wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, cyfrowe rozwiązania zdrowotne i zaangażowanie w krytyczne kwestie społeczne.
Gen Z pink haired woman with elegant glasses works on contemporary laptop near large window at home on sunny day

Do 2025 roku pokolenie Z będzie stanowić ponad jedną czwartą światowej siły roboczej. Jest to generacja o innych priorytetach, potrzebach i wartościach niż wszystkie poprzednie.

Pracodawcy powinni dostrzegać różnice, aby przyciągać, angażować i zatrzymywać tę kluczową grupę demograficzną. Znaczenie generacji Z jest nie do przecenienia: wspieranie i dbanie o jej rozwój jest dla organizacji inwestycją w przyszłość.

Przedstawiciele Pokolenia Z (urodzeni w latach 1997-2012) nie przypominają żadnego z poprzedzających ich pokoleń: są samodzielni, a jednocześnie otwarci na współpracę; dążą do samorealizacji, jednocześnie aktywnie walcząc z niesprawiedliwością społeczną. Pokolenie Z jako grupa ma zupełnie inne oczekiwania wobec świata pracy niż ich poprzednicy.

Generacja Z nie jest zainteresowana wspinaniem się po korporacyjnej drabinie. Nie interesuje ich również bycie definiowanym przez tytuły zawodowe. Są mało lojalni wobec swoich pracodawców, a zamiast tego postrzegają pracę jako źródło finansowania satysfakcjonującego życia poza nią - sposób na zarabianie pieniędzy na realizację swoich prawdziwych pasji.

Dla liderów wyższego szczebla oznacza to konieczność ewaluacji podejścia ich organizacji do projektowania miejsc pracy i systemów nagród. Pokolenie Z nie jest zainteresowane wieloletnią pracą na niewdzięcznym stanowisku w nadziei na sfinansowanie wygodnej emerytury. Jego przedstawiciele poszukują stanowisk, które oferują elastyczność i autonomię, których potrzebują, aby cieszyć się życiem. Młodym ludziom zależy na pakietach świadczeń, które pomogą im radzić sobie z codziennym stresem, a także chcą pracować dla pracodawców, którzy są zaangażowani w zmienianie świata na lepsze.

Jak więc liderzy wyższego szczebla mogą projektować oferty pracy i pakiety świadczeń, aby zaspokajać potrzeby pokolenia Z?

Zdrowie psychiczne i profilaktyczna opieka medyczna to priorytety

Pracodawcy muszą nadać priorytet zdrowiu i well-beingowi swoich pracowników - w szczególności ich dobrostanowi psychicznemu. Jest to główny obszar zainteresowania pokolenia Z - grupy, która dorastała w cieniu kryzysów finansowych, zmian klimatycznych, presji mediów społecznościowych i globalnej pandemii. W obliczu tych wyzwań nie jest zaskoczeniem fakt, że tegoroczny raport 2023 Health on Demand wykazuje, że ponad połowa osób z pokolenia Z czuje się zestresowana codziennym życiem.

Osoby z pokolenia Z oczekują, że ich pracodawcy wykażą się autentycznym zrozumieniem czynników wpływających na ich samopoczucie zarówno w pracy, jak i poza nią, a także zaprojektują miejsca pracy tak, aby łagodziły ryzyko stresu i wypalenia zawodowego. W szczególności, pracodawcy powinni być świadomi ryzyka związanego z presją w pracy, toksyczną kulturą, słabym przywództwem, bezpieczeństwem pracy i brakiem elastyczności w zakresie harmonogramów pracy lub jej lokalizacji: czynniki te przyczyniają się do wypalenia zawodowego i należy podejmować wspólne wysiłki, aby być z tymi kwestiami na bieżąco.

Ważne jest także, aby pracodawcy prowadzili dwukierunkową, otwartą komunikację z pracownikami w połączeniu z profilaktycznym wsparciem zdrowia psychicznego, aby pomóc w budowaniu odporności i zdolności do samoopieki. Osoby z pokolenia Z pomagają przezwyciężyć pewne tabu związane ze zdrowiem psychicznym - na przykład 58% z nich czuje się komfortowo mówiąc swojemu przełożonemu lub współpracownikom, że korzystają z pomocy terapeuty lub przyjmują leki na problemy ze zdrowiem psychicznym - a pracodawcy muszą utrzymywać ten postęp, przygotowując kierowników w kierunku prowadzenia wyrozumiałego i wspierającego dialogu.

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do cyfrowych rozwiązań w zakresie zdrowia i well-beingu

Generacja Z to pierwsi prawdziwi cyfrowi tubylcy: dorastali otoczeni przez technologię i jest ona integralną częścią ich codziennego życia. Pracodawcy muszą to dostrzegać i zapewniać świadczenia, które zaspokoją apetyt pokolenia Z na cyfrowe rozwiązania.

Nasz raport Health on Demand ujawnił, że ponad trzy czwarte (76%) przedstawicieli pokolenia Z uważa za atrakcyjną przyszłość, w której innowacje technologiczne pozwalają na świadczenie opieki zdrowotnej za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości w domu, a platformy smart home, takie jak Siri i Alexa umawiają wizyty w ich imieniu. Trzy z pięciu najbardziej pomocnych działań w zakresie well-beingu odnoszą się do rozwiązań cyfrowych:

 

Zadeklarowane przez respondentów rozwiązania najlepiej wspierające pokolenie Z:

  1. Aplikacja z całodobowym dostępem pomagająca znaleźć opiekę medyczną.
  2. Ukierunkowane usługi pomagające w kwestiach, z którymi boryka się młodzież: zdrowie psychiczne, socjalizacja i nauka.
  3. Profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku nowotworów.
  4. Aplikacje i urządzenia pomagające w samodzielnym monitorowaniu stanu zdrowia.
  5. Test genetyczny, który ujawnia zagrożenia dla zdrowia i sugeruje pozytywne zmiany w stylu życia.

Jeśli chodzi o komunikację dotyczącą świadczeń, pracodawcy muszą w pełni wykorzystywać platformy cyfrowe: broszura PDF ze świadczeniami pobrana z firmowego intranetu nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Zamiast tego pracodawcy muszą wykorzystać kanały cyfrowe, w których przebywa pokolenie Z: połączenia audio i wideo oraz media społecznościowe. Pracodawcy powinni również angażować się w dwukierunkowy dialog z pracownikami z pokolenia Z.

Zaangażowanie w najważniejsze kwestie społeczne

Osoby z pokolenia Z szczerze przejmują się kwestiami społecznymi i chcą, by ich pracodawcy także aktywnie się w nie angażowali. Oczekują oni, że firmy, w których pracują będą zajmować stanowiska w ważnych kwestiach, takich jak sprawiedliwość społeczna, zdrowie kobiet i neuroróżnorodność. Nasze badanie wykazało, że 79% przedstawicieli pokolenia Z twierdzi, że ważne jest dla nich, aby ich pracodawcy zdecydowanie wspierali postulat płac odpowiednich do kosztów utrzymania. Oznacza to jednak coś więcej niż tylko wyrażanie poparcia na firmowym profilu w mediach społecznościowych: osoby z pokolenia Z szybko rozpoznają nieautentyczne komunikaty i greenwashing. Młodzi pracownicy oczekują, że ich firmy poprą publiczne oświadczenia rzeczywistymi, namacalnymi działaniami, które przyniosą korzyści społeczeństwu. 

Niezastosowanie się do tego wymogu może mieć poważne konsekwencje. Jeśli przedstawiciele pokolenia Z uważają, że ich pracodawca nie angażuje się w kwestie społeczne, przedstawiciele pokolenia Z są o 75% bardziej niż poprzednie pokolenia skłonni do rozważenia innej oferty pracy, która lepiej odpowiada ich wartościom i o 80% bardziej skłonni do mniejszego zaangażowania w codzienne obowiązki w pracy.

 

 

Kluczowe obawy pokolenia Z

Ważne jest dla mnie, aby mój pracodawca zdecydowanie wspierał kwestie:

79%

Płacy odpowiedniej do kosztów utrzymania

75%

Zdrowia kobiet

72%

Wsparcia interesów i równości kobiet

70%

Różnorodności, równości i integracji (DEI)

68%

Zrównoważonego rozwoju

Pracodawcy mają świetną okazję do zademonstrowania swojego zaangażowania w krytyczne kwestie społeczne w sposobie, w jaki projektują swoje miejsca pracy i podejściu do świadczeń pracowniczych. Pracodawcy mogą na przykład okazać wsparcie dla zrównoważonego rozwoju, wprowadzając do swojej oferty świadczeń przyjazne dla środowiska benefity.

Pracodawcy powinni również przeprowadzić audyt swoich pakietów świadczeń pracowniczych, aby sprawdzić, czy każda grupa pracowników ma dostęp do wsparcia, którego potrzebuje i aby wspierać różnorodność, równość i integrację. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie analizy luk w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych kobiet na wszystkich etapach życia, od wsparcia płodności i dostępu do antykoncepcji po opiekę poporodową i wsparcie w okresie menopauzy.

Organizacje mogą również zapewniać pracownikom możliwości wpływania na krytyczne kwestie społeczne. Przykładem może być organizowanie oficjalnych programów wolontariatu, w ramach których poszczególne osoby poświęcają swój czas i wiedzę na rzecz ważnych przedsięwzięć - lub oferowanie pracownikom płatnego czasu wolnego na zaangażowanie w wybrane projekty.

Podsumowanie

Pomoc pokoleniu Z w zrównoważonym rozwoju w pracy musi być priorytetem dla zespołów ds. świadczeń w organizacjach na całym świecie. Pokolenie Z reprezentuje przyszłość biznesu - to dzisiejsi pracownicy i liderzy jutra: pracodawcy muszą rozpoznawać i zaspokajać ich unikalne potrzeby. Ci, którym się to nie uda, staną w obliczu przyszłości zdefiniowanej przez niedobory siły roboczej. Osoby z pokolenia Z będą szybko odchodzić z organizacji, które nie spełniają ich oczekiwań.

Wskazówki dla pracodawców

  • Nadanie priorytetu świadczeniom pozapłacowym, których poszukuje pokolenie Z, takim jak wsparcie zdrowia psychicznego oraz cyfrowe aplikacje i urządzenia.
  • Zaangażowanie pokolenia Z w strategię komunikacji świadczeń, wykorzystując ich jako ambasadorów w obszarach takich, jak cyfrowa opieka zdrowotna.
  • Zajęcie stanowiska w kwestiach, które są zgodne z celem i wartościami firmy, i na które firma może mieć wpływ oraz wdrażanie świadczeń i programów, które są zgodne z tymi założeniami.

Poznaj autorów

Market Development Leader

Mark Waters

Market Development Leader

  • United Kingdom

Powiązane artykuły