Skip to main content

Rizikové poradenstvo

Dnes je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby vedúci pracovníci firiem riadili riziká holisticky kombináciou inovatívnych stratégií, riešení a odborných znalostí. Podpora našich odborníkov na poradenstvo v oblasti riadenia rizík môže predstavovať kľúč k vášmu úspechu.

Riadenie rizík v dnešnom prostredí je náročnou úlohou. Stáva sa ešte zložitejším, keď globálne udalosti, ako sú pandémia, kybernetický útok alebo narušenie dodávateľského reťazca, ovplyvňujú nielen vašu firmu a zamestnancov, ale aj vašich zákazníkov, dodávateľov a ekonomiky, v ktorých podnikáte.

Tvárou v tvár častejším a nepredvídateľnejším rizikám pociťujú vedúci predstavitelia tlak zo strany svojich predstavenstiev, investorov, zákazníkov a regulačných orgánov, aby tieto riziká predvídali ešte lepšie a minimalizovali ich vplyv na príjmy a prevádzku. Identifikácia, pochopenie, vyčíslenia a riadenie súčasných rizík je však náročnejšie.

Poradenské riešenia spoločnosti Marsh Advisory vám poskytujú hĺbkové prehľady, rozsiahle technické odborné znalosti a globálne zdroje potrebné na vytvorenie a implementáciu stratégií riadenia rizík, ktoré vám pomôžu prejsť od úspor nákladov k budovaniu odolného prostredia.

S viac ako 800 odborníkmi na riziká, nároky, bezpečnosť a konkrétne odvetvia vo viac ako 40 krajinách sveta získate špecialistov, ktorí rozumejú problémom z vášho pohľadu a majú preukázateľné skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia rizík, ako sú nehnuteľnosti, nehody, kybernetické riziká, strategické riadenie, riadenie podnikových rizík, krízové riadenie a ďalšie.

Na identifikáciu vašich najvýznamnejších rizík, vyčíslenie ich vplyvu a určenie najlepších stratégie na dosiahnutie zaručeného pokroku používame špičkové údaje a analýzy.

Na rozdiel od konzultačných firiem sa zameriavame výhradne na riziká, takže ponúkame riešenia zamerané na komplexné riadenie rizík od ich identifikácie a vyhodnotenia až po financovanie, zmiernenie následkov a obnovu strát. Vďaka tomu vám môžeme pomôcť ušetriť peniaze vynakladané na poplatky za poistenie a správu poistných nárokov, zlepšiť postupy v oblasti zdravia a bezpečnosti a s istotou vybudovať odolnosť voči tomu, čo nám prinesie budúcnosť.

Často kladené otázky

Riadenie rizík môže byť zložité. Venovať sa tomu samostatne môže byť veľmi náročné, obzvlášť ak sa musíte starať o množstvo ďalších úloh. Využívanie služieb rizikového poradenstva je ideálne pre všetky firmy s obmedzenými zdrojmi, nedostatočnou internou odbornosťou alebo potrebou získať externú perspektívu.

Ak si najmete odborníka na riadenie rizík, získate okamžitú pomoc s nástrojmi potrebnými na posúdenie vašich rizík a správne zadefinovanie strategického plánu na zmiernenie a zníženie vystaveniu týmto rizikám. Okrem toho vám konzultant v oblasti riadenia rizík pomôže so znížením pohľadávok v rámci organizácie.

Služby rizikového poradenstva vám skrátka poskytujú príležitosť priamo spolupracovať s odborníkom v tejto oblasti. Ten vám môže poskytnúť potrebné náhľady na to, aby ste svoju firmu pripravili a zvýšili jej odolnosť voči potenciálnemu problému bez ohľadu na jeho veľkosť, ktorý by mohol mať vplyv na vašu prevádzku, pracovníkov a príjmy.

So službami rizikového poradenstva získate pocit istoty, že váš prístup k vyhodnocovaniu a riadeniu rizík je založený na osvedčených postupoch a metódach a riadia ho odborníci, ktorí rozumejú vášmu odvetviu a výzvam, ktorým čelíte. Poradca pre riziká vám pomôže získať hlbšie poznanie rizík a využiť získané poznatky vo svoj prospech. Tu je niekoľko z mnohých potenciálnych výhod rizikového poradenstva:

 • Vykonávanie informovaných rozhodnutí: poradca pre riziká rozumie typom rizík, ktoré môžu mať vplyv na vašu firmu, skúma najnovšie trendy rizík a údaje ovplyvňujúce vaše odvetvie a má skúsenosti s vývojom stratégií a plánov na zmiernenie a riadenie rizík. Tieto znalosti vás postavia do lepšej pozície pri plánovaní nepredvídateľných udalostí a pomôžu vašej firme pri výbere optimálnych stratégií riadenia rizík.
 • Efektívna komunikácia o cieľoch a stratégiách riadenia rizík: riadenie a zmierňovanie rizík začína diskusiou o probléme a potenciálnom riešení. Najatie rizikového poradcu znamená neustálu diskusiu, ktorá zapojí celý tím a uľahčí spoluprácu pri formovaní riešenia.
 • Zvýšenie produktivity: mnohé oddelenia riadenia rizík sú nútené vykonávať viac s nižšími nákladmi. Poradcovia pre riziká môžu doplniť váš tím a poskytnúť vám možnosť škálovania nahor alebo nadol na základe vašich firemných potrieb.
 • Zlepšenie prevádzky: poradcovia pre riziká môžu vykonať audit vašich existujúcich procesov riadenia rizík, identifikovať neefektívne postupy a vytvoriť plány na ich zefektívnenie.

Získate tiež zaistenie súladu s nariadeniami, zlepšovanie prevádzky a mnohé ďalšie výhody.

Poradca pre riadenie rizík je z definície niekto, kto posudzuje riziká firmy, poskytuje odporúčania na základe jej potrieb a poskytuje zdroje na implementáciu odporúčaní.

Poradcovia pre riziká spoločnosti Marsh zvyčajne pokrývajú tieto oblasti:

 • Obsluha nehnuteľností a riadenie škôd
 • Služby oceňovania
 • Dodávateľský reťazec
 • Zaistenie súladu s nariadeniami
 • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
 • Ergonómia
 • Predchádzanie stratám a ich zmierňovanie
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Riadenie podnikových rizík
 • Riadenie kontinuity prevádzky
 • Krízové riadenie
 • Správa nárokov