Skip to main content

Transparentnost & poskytování informací

Vždy se vynasnažíme chovat se k vám coby našemu zákazníkovi spravedlivě a stavět vaše zájmy na první místo.

Společnost Marsh je hrdá na to, že patří k nejlepším ve svém odvětví z hlediska transparentnosti a poskytování informací. Zavázali jsme se informovat o našich rolích a zájmech v rámci pojišťovacích transakcí, včetně typu odměn, které za svou práci dostáváme.

Jsme odměňováni řadou různých způsobů, včetně provizí a poplatků od pojišťoven a poplatků od klientů. Společnost Marsh může být v souladu s místními právními předpisy odměňována prostřednictvím jedné z metod vyjmenovaných níže nebo jejich kombinace.

Zprostředkovatelské provize: Zprostředkovatelskou provizi vyplácí společnosti Marsh pojistitel jako procentní podíl na pojistném, které je podle pojistné smlouvy účtováno pojištěnému. Výše provize může být různá v závislosti na řadě faktorů, včetně typu nabízeného pojistného produktu a pojistitele, kterého si klient vybral. Sazby zprostředkovatelských provizí mohou být různé u různých transakcí.

Poplatky od klientů: Někteří klienti se mohou zavázat, že společnosti Marsh za její služby zaplatí poplatek, který bude nahrazovat nebo doplňovat zprostředkovatelské provize zaplacené pojišťovnami. Tento poplatek může být zcela nebo zčásti vybírán formou připsání zprostředkovatelských provizí, které společnost Marsh vybere za zprostředkování pojistné smlouvy s daným klientem.

Odměny za konzultační služby pro pojistitele: Od některých pojistitelů přijímá společnost Marsh odměny za poskytování konzultačních služeb, služeb datové analytiky či dalších služeb. Cílem těchto služeb je zlepšovat nabídku produktů pro naše klienty, pomáhat pojistitelům s vyhledáváním nových příležitostí a zvyšovat provozní efektivitu pojistitelů. Rozsah a povaha těchto služeb jsou různé u různých pojistitelů a v různých zeměpisných oblastech.

Kontingenční/bonusové provize: Někteří pojistitelé souhlasí s vyplácením bonusových provizí společnosti Marsh, v případech, kdy jsou dosaženy stanovené hranice související s pojistnými smlouvami uzavřenými v daném roce nebo jiném časovém období. Těmito hranicemi mohou být například objem, ziskovost, udržení portfolia klientů nebo růst. Výše získané podmíněné provize může být různá v závislosti na faktorech souvisejících s celým portfoliem klientů v daném roce nebo jiném období. V důsledku toho celková výše kontingenční/bonusové provize není obvykle známá v době uzavření kterékoliv konkrétní pojistné smlouvy.

Odměna za administrativní úkony a další služby pro pojistitele: Společnost Marsh s pojistiteli zajišťuje nebo řídí výbory, platformy, kvótové systémy, „line slips“ a jiné mechanismy pro zprostředkování pojištění. V souvislosti s tvorbou, správou a provozováním techto činností společnost Marsh může obdržet samostatnou odměnu nad rámec veškerých dalších poplatků nebo provizí, které jí náleží.

Další výhody nebo odměny: Společnost Marsh se může občas účastnit propagačních akcí pojišťoven nebo akcí zaměřených na odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců, které pořádají pojistitelé. V některých případech pojistitelé společnosti Marsh nahradí náklady spojené s marketingovou propagací. Pokud to povolují právní předpisy, plynou společnosti Marsh z účtů pro platbu pojistného úroky a jiné příjmy vyplácené finančními institucemi, v nichž je uloženo pojistné před tím, než je poukázáno pojistitelům.

Smluvní ujednání s pojistiteli

Společnost Marsh má s některými pojistiteli uzavřeny dohody, podle nichž jim poskytuje služby, za které je odměňována v souladu se zákony a požadavky legislativy v jednotlicých zemích, kde Marsh působí. Jde například o služby v oblasti řízení kaptivních pojišťoven, služby v oblasti správy pojistných nároků, software pro řízení pojistných nároků a související služby, služby v oblasti hloubkové analýzy (due diligence) v rámci fúzí a akvizic, konzultačních služeb pojistitelům, služby upisujícího zprostředkovatele (managing general agent / managing general underwriter) a služby pojišťovacího makléře týkající se vlastních pojistných programů pojistitelů. Společnost Marsh je také smluvní stranou dohod s pojistiteli, které usnadňují provádění pojišťovacích transakcí, včetně dohod o obchodním zastoupení, dohod o správě mechanismů a dohod o provozování internetových platforem pro sjednávání pojištění.

Společnost Marsh rovněž s pojistiteli běžně uzavírá různé druhy dohod, které mají z hlediska procesu zprostředkování pojištění nebo jiných služeb prováděných ve prospěch klientů doplňkový charakter. Jde například o dohody o mlčenlivosti či o důvěrnosti informací, které se týkají sdělování údajů o sjednaných pojištěních, likvidaci pojistných událostí a programech sledování a vyhodnocování škod, dohody o mlčenlivosti nebo o zákazu konkurence týkající se vývoje a zveřejňování nových pojistných produktů a služeb a licenční smlouvy upravující přístup k systémům pro správu dat a databázím a jejich používání.

Další informace o odměnách společnosti Marsh nebo jejích smluvních ujednáních s pojistiteli vám poskytne Marsh zástupce.

Daňový zákon FATCA

Daňový zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je nový zákon Spojených států, který má pro společnost Marsh a její klienty globální dosah.

V rámci podpory našich klientů a dalších stran, které činí platby společnosti Marsh v rámci pojistného (in-scope premium), jsme umožnili stáhnutí formulářů W-8IMY a W-9 mnoha našich firem zde: stažení.

Pokud dojde k úpravě některého formuláře v důsledku změny okolností, bude upravený formulář nahrán do 30 dnů od data změny. Doporučujeme vám, abyste před úhradou plateb dle FATCA tuto stránku vždy zkontrolovali a ujistili se, že máte k dispozici nejnovější verzi formuláře.

Další případné dotazy a žádosti o formuláře, které nejsou na těchto stránkách k dispozici, zašlete prosím na fatcainformation@mmc.com.

Používání informací o klientech

Analyzování dat: Společnost Marsh může používat anonymizované informace týkající se pojistných programů klientů při srovnávání, modelování a dalších analýzách. Marsh nabízí klientům, pojišťovnám a dalším subjektům širokou škálu analytických nástrojů. Pro klienty tato nabídka zahrnuje srovnávací databáze, analytické a modelovací nástroje, průzkumy a další kompilace informací, které jim mají pomoci efektivněji posuzovat rizika, činit informovanější rozhodnutí a vytvářet pojistné programy a další strategie pro zmírňování rizik. Společnost Marsh nebo její přidružené společnosti mohou v některých případech za své analytické služby od klientů, pojišťoven a dalších obdržet odměnu. Více informací o analytických nástrojích a službách společnosti Marsh najdete zde: Služby – Analyzování dat.

MarketConnect: MarketConnect je patentovaná technologie společnosti Marsh, která nám umožňuje asistovat pojistitelům při zlepšování výkonnosti a vytvářet vysoce kvalitní řešení pro naše klienty. Systém MarketConnect obsahuje proaktivní nástroj MarketMatch, pomocí kterého mohou pojistitelé identifikovat podnikatelské příležitosti před obnovením smluv, což vede k tomu, že mohou být zvažováni i pro rizika, pro která by je z historického hlediska klienti nezvažovali. Nástroj MarketMatch poskytne pojistitelům při sledování blížícího se ukončení platnosti smluv, které odpovídají jejich stupni chuti na riziko, informace o názvu klientů a některé další údaje. Systém MarketConnect je součástí konzultační nabídky, kterou společnost Marsh poskytuje pojistitelům za odměnu.