Skip to main content

Chemický průmysl

Společnosti působící v chemickém průmyslu, včetně společností zabývajících se komoditami, speciálními produkty a produkty osobní hygieny, potřebují inovativní řízení rizik a pojistná řešení. Zkušenosti a odborné znalosti společnosti Marsh mohou pomoci vaší firmě překonat problémy a využít příležitosti vyplývající z rizik.

Společnosti působící v chemickém průmyslu se pohybují v dynamickém a neustále se vyvíjejícím prostředí. Od vývoje pokročilých technologií, které by uspokojovaly nároky náročného a společensky uvědomělého zákazníka, až po orientaci v sítích snadno narušitelných dodavatelských řetězců čelí tyto společnosti aktivně se proměňujícím rizikům.

Se zaváděním novějších technologií v klíčových oblastech obchodních modelů se musí společnosti působící v chemickém průmyslu důkladněji zabývat kybernetickou bezpečností, aby tak minimalizovaly přerušení provozu a finanční dopady na jejich podnikání. Společnosti působící v chemickém průmyslu musí rovněž předvídat potenciální rizika, včetně provozních rizik, nepříznivých povětrnostních podmínek, odpovědnosti za produkt, pracovních úrazů a jiných narušení provozu, připravit odpovídající plány a podniknout opatření k řízení a zmírnění těchto rizik.

Naši specialisté na chemický průmysl rozumí jedinečným rizikům, hrozbám a příležitostem, které jsou pro vás důležité. Spojujeme celosvětové zkušenosti s odbornou znalostí místních poměrů a pomáháme vám tak identifikovat, posoudit a správně prioritizovat rizika, kterým chemický průmysl čelí, a nabízíme vám na míru připravená řešení v oblasti pojišťovnictví a řízení rizik, aby vaše společnost zůstala silná na své cestě k úspěchu.

Obecné časté dotazy

Společnosti, které působí v chemickém průmyslu a mají po celém světě závody, dodavatele a koncové uživatele sídlící v regionech náchylných na nepříznivé počasí a vystavené mnoha dalším rizikům, čelí riziku zejména v těchto oblastech:

  • Majetek: Podstatné škody v tomto průmyslu lze často přičíst například těmto rizikům: fyzické poškození zařízení a budov, přerušení provozu v důsledku požáru, výbuchy, výbuchy oblaku par (VCE), poruchy strojů a přírodní katastrofy (hurikány, vítr, bouřky, povodně) a narušení dodavatelského řetězce a kontinuity podnikání.
  • Odpovědnost: Mezi tato rizika patří újma na zdraví třetí strany a škoda na majetku v areálu a na automobilech. Dalšími relevantními riziky jsou odpovědnost za produkt / stažení produktu, doprava, ochrana životního prostředí a bezpečnost zaměstnanců / pracovní úrazy.
  • Kybernetická bezpečnost a trestná činnost: Nebezpečné digitální útoky nebo jednání nevědomých zaměstnanců, zhotovitelů nebo dodavatelů může vést ke krádeži informací a narušení provozu. Kontrolní opatření zaměřující se na zranitelná místa, včetně jejich důsledků, jako je například náhodný únik nebezpečných materiálů, jsou zásadní součástí řízení rizik v chemickém průmyslu.

Při práci s nebezpečnými materiály a citlivými údaji je v zájmu podpory komplexního přístupu k řízení rizik nezbytné zvážit všechny tyto tři hrozby. Pokud si uvědomíte nastupující hrozby a budete je řešit, pomůžete tím zmírnit finanční a provozní dopady a dopady na obyvatelstvo související s těmito nežádoucími situacemi.

Vzhledem k širokému spektru rizik, kterým jsou firmy působící v chemickém průmyslu vystaveny, tyto firmy často uplatňují kombinaci zásad a strategií pro přenos rizika, aby ochránily svá aktiva a minimalizovaly potenciální škody. Mezi možnosti, jak řešit klíčové oblasti vystavení riziku, patří:

  • Pojištění majetku: Tato pojistka kryje škodu na majetku a přerušení provozu v důsledku přírodních katastrof, nepříznivého počasí a jiných ničivých událostí. 
  • Úrazové pojištění: Tato pojistka chrání před odpovědností za uhrazení náhrady pracovníkům apod., před obecnou odpovědností / odpovědností za produkt, odpovědností za provoz vozidla / fyzickou škodou a odpovědností za znečištění životního prostředí.
  • Pojištění kybernetických rizik: Tato pojistka kryje různé náklady související se škodami způsobenými kybernetickým útokem. Rozsah krytí se může značně lišit v závislosti na pojistných podmínkách. 

S využitím vlastních nástrojů pro zpracování dat a analytiku porovná a kvantifikuje společnost Marsh jedinečná rizika, jimž by mohla být vaše firma vystavena. Na základě toho vypracujeme program řízení rizik, který může pomoci ochránit vaši firmu před potenciálními hrozbami či škodami. 

Se společností Marsh budete daleko lépe rozumět tomu, jaká rizika vás ohrožují, a zvládnete zavést účelné strategie zmírňování a přenosu rizik.