Skip to main content

Stavební průmysl

Stavební průmysl se vyznačuje mnoha rizikovými proměnnými, které mají vliv na bezpečnost, načasování, zhotovení a ziskovost projektu. Globálně působící tým specialistů společnosti Marsh na stavební průmysl s vámi vypracuje řešení na míru pro rizika a pojištění.

Stavební průmysl je klíčový pro globální ekonomiku a činnost v tomto sektoru probíhá neustále. Vždy je potřeba rekonstruovat stávající a stavět novou infrastrukturu. Jelikož stavební cykly jsou často vedeny socioekonomickými faktory, mohou být poměrně volatilní. Stavební společnosti si musí být dobře vědomy záležitostí týkajících se stávajících a nových rizik a musí být schopny rychle reagovat na proměnlivé okolnosti.

Mezi stávající problémy utvářející rizikové profily stavebních společností patří digitalizace, environmentální, sociální a správní (ESG) faktory včetně klimatických rizik, narůstajících stavebních nákladů a rizikových oblastí v dodavatelském řetězci. Pokud porozumíte jejich dopadu, budete moci připravit propracovaný rámec řízení rizik, který udrží v rovnováze potřeby organizace týkající se uchování, řízení a přenosu rizik.

Globální tým více než 1 200 specialistů na stavební průmysl ve společnosti Marsh pomáhá klientům realizovat stavební projekty po celém světě. Již více než 30 let podporujeme společnosti tím, že posuzujeme jejich rizika, minimalizujeme nejistotu a prosazujeme bezpečnost jako aspekt úspěšného podnikání.

Budeme s vámi pracovat na přípravě strategií pro rizika a pojištění ve stavebnictví, které reagují na tlaky, kterým čelíte. Pomůžeme vám navrhnout a zavést programy, které jsou v souladu s vašimi strategickými cíli, které optimalizují využití vašeho kapitálu a ochrání vaše současné i budoucí podnikání.

Obecné časté dotazy

Rizika ve stavebním průmyslu obecně spadají do těchto kategorií:

  • Fyzické poškození: extrémní povětrnostní podmínky, požár, výbuchy, vandalismus a krádež
  • Rizika vůči třetím stranám: újma na zdraví a škoda na majetku třetí strany, vliv na životní prostředí
  • Projekt: chyby, zpoždění, urgentní požadavky zainteresovaných stran na změny
  • Externí faktory: předpisy, daňové zákony, makroekonomické proměnné, negativní veřejné mínění
  • Dodržování předpisů: prošlá povolení, nesprávně podané či neúplné dokumenty zaslané místním orgánům
  • Projektové řízení a organizační záležitosti: nezkušenost pracovních sil, problémy dodavatelského řetězce, bezpečnostní rizika, konflikty v plánování, zpoždění, překročení rozpočtu
  • Smluvní povinnosti: nedosažení očekávané úrovně kvality, použití nevhodných materiálů

Identifikace, alokace a řízení rizik musí začínat v rámci prvotní koncepce projektu analýzou konkurenčních faktorů, které určují komerční životaschopnost projektu. Rizika jsou obvykle rozdělena mezi strany zainteresované do projektu podle toho, kdo je v nejlepší pozici, aby konkrétní riziko nesl a řídil. Roli při stanovování priorit bude hrát potenciální velikost, finanční dopad a četnost ztrát. Rizika, která nemohou být řízena, se promítnou do konečných podmínek zakázky.

K prokázání spolehlivé identifikace a řízení rizik projektu je nezbytná rozsáhlá analýza a plánování s tím, že si jsou všechny strany zainteresované do projektu vědomy příslušného procesu a jsou do něj zapojeny. K záznamu a popisu toho, jak budou rizika řízena, se obvykle používají jasně zdokumentované postupy, bezpečnostní protokoly a rejstříky rizik.

Spolupráce se specialisty společnosti Marsh na řízení rizik vám může pro vaše projektové riziko pomoci nalézt správné pojištění a ochranné metody pro zmírňování rizik.

I když možná již máte komplexní pojistku různých majetkových a odpovědnostních rizik, obvykle se nevztahuje na probíhající stavební projekty, ať už jsou ve fázi návrhu nebo výstavby. Nezáleží na tom, jaký je váš finanční zájem na stavebním projektu. Bez ohledu na to, zda jste v pozici individuálního investora nebo jednáte jménem své organizace, budete potřebovat alespoň nějaké krytí v podobě pojištění ve stavebnictví (taktéž známé jako pojištění stavebních činností stavitele).

Pojistné krytí je nezbytné pro rizika újmy na zdraví a fyzického poškození a bude obvykle podmínkou smlouvy o dílo.

Kromě těchto rizik mohou finančně zainteresované strany vyžadovat ochranu finančních škod v případě, že pojištěné škodní události povedou ke vzniku zásadního zpoždění projektu. Toto krytí je určeno k ochraně před ztrátou očekávaných výnosů z projektů, jejichž přechod do provozní fáze se zpozdí, nebo před náklady na obsluhu dluhu vzniklého ze stavby, který by byl jinak financován z provozních výnosů.

Řada dalších pojistných krytí může také poskytnout ochranu před riziky souvisejícími s přepravou, znečištěním prostředí, projektovým návrhem a mnoha dalšími projektovými činnostmi.