Skip to main content

Vzdělávání

Aby vzdělávací instituce mohly uspět v současném volatilním a nepředvídatelném prostředí, musí posoudit, zvážit a řídit celou řadu rizik. Specialisté společnosti Marsh vám mohou pomoci vypracovat strategie, které zvýší vaši odolnost vůči rizikům, která by mohla mít dopad na vaši pověst a hospodářské výsledky.

Vzdělávací instituce po celém světě čelí celé řadě různých problémů a rizik. Současná pandemie onemocnění COVID-19 ještě podtrhla nejistotu ohledně budoucnosti a donutila vedení mnoha akademických institucí změnit stávající obchodní a vzdělávací modely a zvážit související rizika. Kromě tradičních rizik škody na majetku a újmy na zdraví patří mezi hlavní otázky pro mnoho institucí registrace nových studentů, učení na dálku, kybernetická bezpečnost a bezpečnost v areálu školy.

Řízení rizik je zásadní pro překonání této volatility a v dnešním rychle se měnícím světě se vyplatí mít silný poradenský tým specializující se na řízení rizik. Specialisté společnosti Marsh zaměřující se na oblast vzdělávání toto prostředí a jeho jedinečná rizika dobře znají. Pokud nebudou řádně ošetřena, mohou vést k újmě na vaší pověsti, ziskovosti a dokonce i životaschopnosti vzhledem ke zvyšujícím se nárokům veřejnosti a orgánů veřejné moci na odpovědnost školní rady a školních inspektorů.

Naše schopnosti v oblasti posouzení rizik v kombinaci s technologiemi pro dynamické mapování rizik a náš poradenský přístup k řízení rizik vám pomohou posoudit, kvantifikovat a řídit finanční a provozní rizika.

Obecné časté dotazy

V dnešním proměnlivém akademickém prostředí čelí instituce rozmanitějším rizikům než kdy dříve. Vzdělávací instituce tradičně musely řídit taková rizika, jako jsou provozní náklady zařízení, integrita vzdělávání, bezpečnost v areálu školy a personálně-organizační záležitosti, například rozhodnutí týkající se funkcí a funkčních období.

Posun směrem k online vzdělávání a rozptýleným kampusům probíhal již před pandemií onemocnění COVID-19, která jen urychlila potřebu těchto možností. Tyto změny přináší vzdělávacím institucím odlišná rizika a problémy, včetně kybernetické bezpečnosti, akademické integrity v případě vzdělávání na dálku a udržování počtu přihlášek.

Vzdělávací instituce čelí celé řadě rizik, přičemž některá z nich mohou být řízena samostatně, zatímco jiná by měla být řízena s pomocí poradce specializujícího se na řízení rizik. Nebudou-li řádně ošetřena, mohou rizika v akademickém prostředí poškodit pověst a ziskovost instituce.

Prevence je vždy ten nejlepší způsob, jak řídit riziko. Vypracování strategie prevence rizik zahrnuje identifikaci a kvantifikaci vašich rizik a vystavení jejich účinkům. Dále je důležité sestavit krizový plán, protože nelze předejít všem rizikům.

Identifikace a kvantifikace rizik by měla ideálně proběhnout formou diskuze, do které se zapojí interní i externí zainteresované strany a kvalifikovaný poradce specializující se na řízení rizik. Je užitečné mít k dispozici jeho zasvěcený pohled, který určí směr shromažďování podpůrných dat o různých rizicích v rámci vaší akademické instituce, jelikož tato data pak tvoří objektivní základ k zahájení konverzace o prioritách v souvislosti s riziky. Dnešní poradci specializující se na řízení rizik často používají propracované nástroje na posuzování rizik, které pomáhají klientům se shromažďováním a analýzou dat, což následně umožňuje lépe kvantifikovat rizika.

Poradci specializující se na řízení rizik jsou obvykle schopni shromáždit a posoudit cenná data o různých rizicích akademické instituce, čímž jí pomohou určit priority, a mohou nabídnout zasvěcený komplexní pohled nebo upozornit na rizika nově se objevující v globálním akademickém prostředí. Dále je v době krize užitečné mít podporu specialistů na řízení rizik, kteří mohou díky svým zkušenostem provést vaši instituci složitými situacemi.