Skip to main content

Infrastruktura

Úspěch podniků, které budují a udržují infrastrukturu, závisí na zachování hodnoty majetku prostřednictvím snížení rizik a efektivního využití kapitálu.

Infrastruktura je v dnešní globální ekonomice zásadní oblastí, kde se ročně utrácejí stovky miliard za opravy, výměnu a budování nových zařízení v oblasti dopravy, veřejných služeb, energetiky, přístavů a terminálů a sociální infrastruktury. Státní správy využívají pomoci soukromého sektoru k financování projektů, zatímco jiné subjekty v odvětví – developeři, dodavatelé, banky, účetní a právní firmy, konzultanti a další – hrají důležitou roli v životním cyklu infrastruktury.

Osoby zapojené do projektů týkajících se infrastruktury mohou mít různou motivaci. A jejich nároky a rizikové profily se v průběhu projektu mění – od výběrového řízení přes přípravu, zhotovení až po provoz a průběžnou správu.

Náš tým s více než 25 lety zkušeností v oboru má ideální pozici, aby vám pomohl s rozhodnutími ohledně rizik a pojištění. Naši odborníci vědí o rozdílné toleranci rizika ve veřejném sektoru, u soukromých kapitálových investorů, věřitelů a ve stavebním sektoru.

Ve fázi financování nabízíme strategie a řešení s cílem snížit nestabilitu iniciativ v této oblasti a zajistit akceptaci bankou. Během plánování, návrhu, zhotovení a provozu poskytujeme informace a účinné strategie ke zmírnění rizik a správě majetku, které berou v potaz měnící se rizika v různých fázích projektu.

Náš globální tým vám může pomoci se zachováním výsledné hodnoty majetku, snížením nestability příjmů a správou souvisejících rizik. Díky tomu můžete efektivně využívat svůj kapitál.

Obecné časté dotazy

Všechny společnosti nebo subjekty, které investují do projektu infrastruktury, i ostatní důležité osoby zapojené do projektu, by měly zvážit adekvátní pojištění, které ochrání jejich podíl na projektu a zajistí řízení rizik v celém jeho průběhu. Rozsah a typ projektu mohou omezit schopnost vyhovět smluvním požadavkům pojištění, a proto je důležité v rané fázi zapojit poradce pro pojištění a rizika, který vám pomůže vyjednat tyto požadavky a přizpůsobit pojištění, které omezí možný dopad projektových rizik.

Vedle toho strategie pro zmírnění rizik v jednotlivých fázích životního cyklu projektu poskytují důležitou podporu, neboť identifikují a řeší možné problémy ohrožující všechny zainteresované osoby. Riziko se vyskytuje ve fázích plánování a návrhu i při vlastním zhotovení a zavádění infrastruktury. Proto je důležité provést bezpečnostní opatření, která zajistí plynulé a bezproblémové dokončení projektu.

Tento typ pojištění zpravidla slouží k ochraně osob zapojených do projektu před riziky spojenými s nejběžnějšími problémy souvisejícími s budováním infrastruktury.

Součástí je vždy krytí rizika odpovědnosti třetí strany, protože většina projektů v oblasti infrastruktury je z povahy věci vystavena veřejnosti. Dále pojištění běžně kryje rizika spojená s fyzickými škodami na projektu, například kvůli přírodním hrozbám, jako jsou záplavy či vichřice, nebo následkem poškození ze strany dodavatelů či veřejnosti.

Při budování infrastruktury se zapojením soukromých financí by pojistné krytí zahrnovalo také finanční rizika kvůli faktorům, jako je zpožděné dokončení projektu (vlivem fyzického poškození) nebo chyby a opomenutí při provádění odborných služeb spojených s návrhem.

Vznikají inovativní pojištění s krytím širokého spektra rizik od dešťových srážek a výkyvů teplot (pojištění proti nepřízni počasí) po nedodržení smlouvy ze strany subdodavatele. Vzhledem k rozdílům v alokaci rizik u projektu je důležité jednat s odborníkem na rizika, jako je společnost Marsh, který vám pomůže řídit konkrétní rizika.

Velké projekty týkající se infrastruktury sice mají v delším časovém měřítku obrovský přínos pro společnost, současně však mají dlouhodobě pověst problematických podniků. Zpoždění kvůli nečekaným událostem, jako jsou problémy dodavatelského řetězce, delší období nepříznivého počasí, pracovní spory a neshody zainteresovaných osob ohledně významných projektových rozhodnutí mohou vést k velkým výdajům pro daňové poplatníky i soukromé investory.

Některá z těchto rizik, například nesouhlas zainteresovaných osob, nelze řešit předem, jiná lze ale různými způsoby zmírňovat díky plánům na řízení rizik. Poradci pro řízení rizik mohou firmám v odvětví infrastruktury pomoci s předstihem vytvořit strategie, které je ochrání před běžnými problémy, a zajistit nároky a pomoc při řešení následků, pokud problémy skutečně nastanou.