Skip to main content

Zpracovatelský průmysl

V dnešní ekonomice, která se zaměřuje na spotřebitele, neustále se vyvíjí a je mimořádně úzce propojená, musí zpracovatelské společnosti zvažovat celou řadou komplexních rizik. Společnost Marsh má zkušenosti v oboru a odborné znalosti řízení rizik, a proto vám může pomoci tato rizika řídit a zlepšit obchodní výsledky.

V důsledku digitalizace a přístupu zaměřeného na zákazníka prochází zpracovatelský průmysl zásadní globalizací.

Ačkoli tato digitální transformace pomáhá výrobcům nacházet nové zdroje zlepšení nákladové efektivity a přenášet hodnotu napříč celým dodavatelským řetězcem, taktéž zvýšila rizika související s geopolitickými tlaky, udržitelností a klimatickou odolností, slabinami v oblasti kybernetické bezpečnosti, environmentální, sociální a správní (ESG) problematikou a problematickými místy dodavatelského řetězce.

Výrobním společnostem může vytvoření komplexního programu řízení rizik pomoci efektivně využít technologie k zajištění produktivity, a zároveň ochránit osoby a majetek před nepříznivými situacemi, jako je například újma na zdraví, škody nebo přerušení provozu.

Náš tým specialistů na řízení rizik, který má rozsáhlé znalosti tohoto odvětví a prvotřídní datové a analytické nástroje, vám může pomoci snížit celkové náklady na rizika a minimalizovat volatilitu napříč vaším provozem.

Obecné časté dotazy

Ačkoli se určité požadavky na pojištění pro výrobní společnosti liší podle jejich konkrétní činnosti a obchodních modelů, většina společností by měla zvážit tato pojištění:

  • Pojištění kybernetických rizik: Toto pojištění kryje nároky z kybernetických událostí, včetně škod způsobených malwarem, ransomwarem apod.
  • Pojištění majetku: Ať už vlastníte nebo si pronajímáte majetek, toto pojištění kryje náklady pro případ škody způsobené živelní pohromou nebo jinými riziky, která zpomalí nebo zastaví váš každodenní provoz. V rámci této pojistky je kryto i přerušení provozu.
  • Pojištění přerušení provozu a kontingenční pojištění přerušení provozu: Tato pojistka vám pomáhá s krytím ušlého zisku pro případ, že nemůžete pokračovat ve své výrobní činnosti z důvodu krytého poškození nebo ztráty majetku, které způsobí například požár nebo bouře. 
  • Úrazové pojištění: Toto pojištění kryje ztráty, které vzniknou společnostem v důsledku pracovních úrazů, které utrpí jejích zaměstnanci, a dále také obecnou odpovědnost, odpovědnost za vozidla a odpovědnost za produkt, přičemž všechna tato pojistná krytí jsou pro programy řízení rizik výrobců zásadní.
  • Pojištění vedoucích pracovníků: Toto pojistné krytí má chránit jednotlivce před osobními ztrátami v případě, že by byli žalováni v důsledku výkonu své funkce ředitele nebo vedoucího pracovníka společnosti nebo jiného druhu organizace.

Ačkoli výrobci musí mít vypracovaný plán pro nepříznivé situace, které jsou pro jejich průmysl obvyklé, včetně bezpečnosti na pracovišti, narušení dodavatelského řetězce a stažení produktu z trhu, musí také zvážit nové rušivé trendy jako např.:

  • Udržitelnost a klimatické podmínky: Očekává se, že problémy související se změnou klimatu a udržitelností budou mít vliv na stávající lokality, nezbytná data a potenciálně i na pojistné krytí nabízené výrobcům. Výrobci taktéž mohou mít prospěch z příležitostí v podobě nových produktů a krytí v reakci na nová rizika a udržitelné obchodní postupy.
  • Environmentální, sociální a správní (ESG) rizika: Problematika ESG, která je úzce spjata s udržitelností a klimatem, se stala pro management hojně diskutovaným tématem. Výrobci by měli zvážit zavedení obchodních postupů, které sníží jejich dopad na životní prostředí, podpoří zdravé komunity a zajistí přísné dodržování platných regulačních a oborových standardů. 
  • Globalizace: Události z roku 2020 pouze podtrhly to, jak náchylné jsou obchodní interakce na narušení globálního dodavatelského řetězce. Vše od zrušených letů, přes živelní pohromy až po krádeže nákladu a kontrolu kvality může mít vliv na tok zboží, což pak vede k propadu obratu a újmě na pověsti. Výrobci by měli proaktivně vypracovat plán pro případ takových narušení, aby i nadále mohli dodávat zboží včas a v rámci rozpočtu.
  • Technologie: Skutečnost, že společnosti využívají technologie ve svých obchodních modelech a postupy hackerů jsou stále důmyslnější, s sebou přináší větší rizika, která mohou způsobit rozsáhlá přerušení provozu.

Měli byste zvážit zavedení plánů proaktivního řízení rizik, které by se věnovaly těmto i jiným nově přicházejícím rizikům. Ve výsledku by zmírňovaly jejich dopad a zajistily vhodná pojistná krytí určená ke snížení vašich celkových nákladů na rizika.

Spolupráce s odborníkem na řízení rizik může výrobcům pomoci minimalizovat rizika, jimž jsou vystaveni, včetně pracovních úrazů, kybernetických útoků a dopadů nepříznivého počasí a přerušení provozu.

Se společností Marsh se můžete spolehnout na to, že naši specialisté na výrobní rizika rozumí jedinečným problémům, která s sebou rizika vašeho odvětví přinášejí, a mohou vám pomoci se v nich zorientovat. Naše odborné znalosti spojujeme s naší datovou analytikou, abychom vám nabídli informace, které povedou k lepším obchodním výsledkům a ke zmínění rizik.