Skip to main content

Technologie

Úspěch technologických společností závisí na jejich schopnosti využít příležitostí, které přinášejí inovace, a zároveň zvládnout související obchodní rizika. Specialisté společnosti Marsh vám mohou pomoci identifikovat a řídit vaše rizika s využitím špičkových nástrojů posuzování rizik, dat, analytiky a technologií.

Řízení rizik je klíčovým nástrojem v oboru technologií, neboť v sázce je opravdu hodně. Během pandemie onemocnění COVID-19 se jasně ukázalo, jak moc se spoléháme na technologie. V době, kdy mnozí nemohli opustit své domovy, umožnily technologie světu, aby i nadále zůstal v chodu, a to díky možnosti práce z domova, online nakupování či platformám umožňujícím sociální kontakt.

Úspěch v oblasti technologií záleží na schopnosti chopit se příležitostí, které nám přináší inovace na dnešním mimořádně proměnlivém trhu, a současně na schopnosti řídit související rizika. Riziko narušení zabezpečení dat, poruchy zařízení a softwaru či jiná kybernetická rizika jsou i nadále všudypřítomná navzdory společným snahám o zmírnění dopadu těchto a dalších možných narušení podnikání.

Specialisté na technologie ze společnosti Marsh mohou díky svému globálnímu působení pomoci vaší společnosti posoudit její rizika, upřednostnit to, co je pro vás zásadní, a pracovat s vámi na řízení a zmírňování rizik, jimž jste vystaveni.

Obecné časté dotazy

Technologické společnosti čelí řadě rizik od narušení kybernetické bezpečnosti a zabezpečení dat až po konkurenci v oboru, přerušení provozu z důvodů souvisejících s digitálními technologiemi, IT odolnost a zastarávání systémů, přičemž je stále obvyklejší zavádění umělé inteligence. První dvě rizika, kybernetická bezpečnost a konkurence, jsou pro technologické společnosti momentálně nejtíživější. Závod o tržní podíl s sebou nese stále rychlejší tempo inovací a nové technologie jsou na trh často uváděny dříve, než jsou identifikovány a vyřešeny všechny možné způsoby, jak mohou být ohroženy (např. hacking). To bohužel umožňuje bezohledným jedincům zneužít dobře zamýšlené produkty a služby k vlastnímu prospěchu. Narušení zabezpečení dat může mít závažné důsledky pro společnosti i spotřebitele, což vede k potřebě strategického plánování řízení rizik.

Kromě obvyklého pojištění pro zaměstnavatele, včetně pojištění ztráty a odpovědnosti pro majitele společnosti, popř. pojištění náhrad zaměstnancům, existují speciální pojistná krytí, která by softwarové společnosti měly zvážit.

Zaprvé se jedná o pojištění odpovědnosti pro případ kybernetického útoku, které pomůže uhradit náklady na obnovu po narušení zabezpečení dat a související náklady na právní zastoupení. Dále se jedná o pojištění chyb a opomenutí, které může být užitečné v situacích, kdy vzniknou nároky v souvislosti s fungováním produktu vaší společnosti.

Další možností je pojištění spolehlivosti, které je určeno pro obory, které se do velké míry spoléhají na duševní vlastnictví. Pojištění spolehlivosti nabízí ochranu vaší společnosti i vašich klientů v případě, že zaměstnanec prozradí důvěrné informace.

Stejně jako softwarové firmy potřebují hardwarové firmy alespoň takové pojištění jako většina ostatních společností. To zahrnuje obecné pojištění majitele společnosti pro případ ztráty a odpovědnosti, popř. pojištění náhrady zaměstnancům, a pojištění odpovědnosti z provozu firemních vozidel, pokud v rámci běžné obchodní činnosti dochází k doručování produktů nebo poskytování služeb. Dále může být pro hardwarové firmy vhodné mít krytí pro případ přerušení provozu v důsledku narušení dodavatelského řetězce a ochranu proti případným žalobám v souvislosti se selháním produktu. Tyto pojistky mají různé názvy v závislosti na pojistiteli a geografické oblasti, v podstatě však slouží stejnému účelu.

Pojištění chyb a opomenutí je typem pojištění profesní odpovědnosti, které může společnosti ochránit před vznikem škody z nároků či žalob, které se odkazují na skutečnost, že se pojištěná osoba dopustila chyby v souvislosti s poskytováním služeb nebo produktů. Mezi situace, na které by se mohlo pojištění chyb a opomenutí vztahovat, patří situace, kdy protistrana uvádí nedbalost, chyby služby nebo zkreslení skutečnosti.

Pojištění chyb a opomenutí v oblasti technologií nabízí rozsáhlejší pojistné krytí než běžné pojištění chyb a opomenutí pro případ finančních ztrát, které by zákazníkům firmy mohly vzniknout v důsledku chyby nebo pochybení v rámci technologického produktu nebo služby, kterou firma poskytla. Pokud například software společnosti selže z důvodu chyby v kódování a způsobí, že zákazník používající software nebude moci uzavřít obchod, pojištění chyb a opomenutí společnosti v oblasti technologií může pokrýt škodu, která zákazníkovi vznikne.

Technologické společnosti, zejména ty uvažující o ochraně duševního vlastnictví, by měly zvážit, jakým rizikům jsou vystaveny patenty, ochranné známky, autorská práva a obchodní tajemství.

V závislosti na konkrétních podmínkách může pojištění duševního vlastnictví nabízet tuto ochranu:

  • náklady na obhajobu a náhrada škody v důsledku nároků třetích stran z porušení nebo zneužití práv duševního vlastnictví,
  • náklady na obhajobu a náhrada škody vyplývající ze smluvní povinnosti odškodnit dodavatele, partnery, výrobce nebo zákazníky v případě nároků třetích stran z porušení práv,
  • náklady na obhajobu před pokusy třetích stran o zrušení nebo zneplatnění registrovaného duševního vlastnictví, přihlášeného patentu, ochranné známky nebo autorského práva.