Skip to main content

Kaptivní pojištění

Jako největší správce kaptivního pojištění na světě nabízí společnost Marsh komplexní přístup k inovativním kaptivním řešením a pomáhá tak organizacím všech velikostí zorientovat se v komplexních globálních rizicích.

Mnohé přední společnosti, které čelí vyšším úrokovým sazbám, nedostatečné kapacitě a přísnějším obchodním podmínkám, zkoumají alternativní způsoby financování svých rizik. Jedním z nejoblíbenějších způsobů je forma tzv. kaptivní pojišťovny.

Kaptivní pojištění může být pro vaši organizaci opravdu skvělým nástrojem, který vám umožní převzít kompletní kontrolu nad riziky, zatímco navíc získáte větší finanční flexibilitu a ochranu. Navíc lze potenciálně využít vytvořené přebytky k financování strategických investic napříč vaším provozem. 

Společnost Marsh může pomoci vaší organizaci vytvořit program kaptivního pojištění, který odpovídá vašim strategickým a finančním cílům. Naše odborné znalosti a špičkovou analytiku využijeme k posouzení vašich potřeb, formulaci doporučení a kvantifikaci výhod, které může kaptivní pojištění přinést vaší organizaci dnes i v budoucnu. 

Společnost Marsh spravuje každé čtvrté kaptivní řešení na světě. Mnoho subjektů na kaptivním trhu dává přednost nám před jinými správci kaptivního pojištění, takže si můžete být jisti, že máte k dispozici zkušenosti, odborné znalosti a zdroje nezbytné k řízení rizika podle vašich vlastních podmínek a k maximalizaci výkonnosti vašeho kaptivního řešení.

Obecné časté dotazy

Kaptivní pojištění je mechanismus financování rizik, kdy se společnost sama pojišťuje proti budoucím škodám. V rámci kaptivního pojištění vezme pojištěná osoba své riziko na sebe tak, že vytvoří licencovanou společnost, která poskytuje pojištění své mateřské organizaci nebo přidruženým osobám.

Vytvořením své vlastní pojišťovny, která bude společnost chránit před jedinečnými podnikatelskými riziky, může společnost řídit rizika, která je složité pojistit, pokrýt mezery ve svém programu řízení rizik a ponechat si výhodné pojistné, které by jinak vyplácela komerčním pojistitelům. Kaptivní pojištění může vytvářet hodnotu díky finančním, strategickým a provozním výhodám.

Kaptivní pojištění se zakládá v zájmu zlepšení schopnosti firmy spravovat zadržené částky a spoluúčasti související s tradičními programy přenosu rizika. Obvykle si společnost vybere poskytovatele služeb, včetně správce kaptivního řešení, jako je například společnost Marsh, který poskytuje podporu při vytváření, zavádění a každodenním fungování programu.

Podobně jako tradiční pojistné programy, kaptivní pojišťovna vydává pojistky, zpracovává pojistné nároky a dodržuje všechny platné právní předpisy. Zásadním rozdílem je však to, že kaptivní pojišťovna dává své mateřské společnosti možnost ponechat si nebo distribuovat zisky napříč organizací, zatímco tradiční pojišťovna si tyto zisky ponechá.

Pokud postavíte kaptivní řešení do středobodu programu řízení rizik vaší organizace, můžete dosáhnout nižších celkových nákladů na rizika, stabilizovat rizikovou kapacitu a získat přístup k zajištění. 

Mezi další potenciální přínosy kaptivního pojištění patří:

 • lepší přístup k financování pro budoucí závažné ztráty, jako jsou kybernetická bezpečnost, terorismus či odpovědnost za produkt,
 • krytí jedinečných rizik, které nemusí být dostupné v rámci běžných pojištění,
 • potenciál budovat kapitál a přebytek a možnost financovat pojistné nároky placením a odkládáním plateb pojistného a pojišťovat investice k pokrytí ztrát,
 • možnost získávat data o pojištění a řízení výkonnosti za účelem vypracování statistických podkladů, což vede k možnosti zajistit si u pojistitelů krytí s přijatelnými podmínkami a za přijatelné ceny. 

Program kaptivního pojištění může pomoci vaší organizaci zmírnit tradiční a nově vznikající problémy s řízením rizik. A díky větší kontrole nad riziky a nižším nákladům lze dosáhnout zlepšení celkového ekonomického postavení vaší společnosti a ziskovosti.

Ačkoli potenciální přínosy kaptivních řešení mohou využívat společnosti působící ve všech odvětvích, obvykle vykazují ty, které si vytvoří vlastní program kaptivního pojištění, tyto charakteristiky:

 • vystavení rizikům, která je v komerčním prostředí těžké nebo nemožné pojistit, 
 • strategický přístup k řízení rizik, vystavení rizikům a nákladům rizik namísto kupování pojištění za nejnižší cenu,
 • úsilí o zlepšení rizikového profilu.

Díky několika jedinečným možnostem, které má vaše organizace k dispozici, si můžete přizpůsobit program kaptivního pojištění a pojistné krytí tak, aby odpovídaly vašim jedinečným rizikům a strategickým iniciativám.

Společnosti, které si chtějí vytvořit vlastní program kaptivního pojištění, mají několik možností.

 • Kaptivní společnost s jedinou mateřskou společností: Organizace vytvoří svoji vlastní pojišťovnu, která bude pojišťovat pouze její vlastní podnikání a její zaměstnance nebo podnikání a zaměstnance ovládaných (avšak nepřidružených) společností, jako je například smlouva o správě. Tento model je ideální pro větší společnosti, které potřebují větší volnost v jednání, důvěrnost či kompletní kontrolu nad riziky. Kaptivní společnosti s jedinou mateřskou společností tvoří největší část programů kaptivního pojištění, a to přibližně 85 %. 
 • Tzv. cell captives: Tento typ programu, taktéž známý pod názvy rent-a-cell, protected cell captives (PCC) a segregated cell captives, je podporován kaptivní pojišťovnou, aby si majitelé společností nemuseli vytvářet svoji vlastní. Tak získá společnost výhody kaptivní pojišťovny, aniž by musela vynakládat náklady předem, kapitálové investice nebo zajišťovat údržbu související se vznikem a správou vlastní kaptivní společnosti.

U řešení cell captives nyní dochází k zásadnímu růstu, protože vstup do těchto kaptivních společností je rychlejší, levnější a jednodušší. Poskytují jedno nebo dvě pojistná krytí těm, kteří potřebují ochranu před různými riziky v samostatných celcích.

 • Pojišťovací skupina, tzv. risk retention group (RRG): RRG jsou k dispozici pouze v USA. Firmy s podobnými pojišťovacími potřebami vytvoří a vlastní pojišťovnu pojišťující odpovědnost, čímž mezi sebe rozloží riziko. Tato možnost je užitečná pro potenciálně nákladné odpovědnosti, jako jsou rizika z provozu vozidel související s nákladní dopravou a přepravou nebo zanedbání lékařské péče. Nevztahuje se však na rizika první strany, jako je pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.
 • Skupinové kaptivní společnosti: Vlastnictví tohoto kaptivního programu je omezeno pouze na pojištěné osoby. Taková kaptivní společnost existuje zejména za účelem zajištění lepší dlouhodobé nákladové stability, než jakou umožňuje tradiční trh. 

Díky možnosti vstoupit do některé z těchto struktur, a to bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte, lze potenciálně dosáhnout lepšího řízení rizik vybudováním svého vlastního programu kaptivního pojištění.

Jakmile kaptivní společnost existuje, může vám na míru připravené vykazování a porovnávání (benchmarking) s obdobnými subjekty nabídnout podrobný vhled do vašeho programu v kontextu vašeho odvětví, velikosti společnosti či regionu. 

Benchmarking pomáhá zodpovědět důležité otázky, například:

 • Urychlí kaptivní společnost dosažení našich firemních cílů?
 • Jak využívají obdobné subjekty své vlastní kaptivní společnosti u určitých rizik?
 • Jak může naše kaptivní společnost reagovat na nová rizika?

Společnost Marsh spravuje každé čtvrté kaptivní řešení na světě. Jsme schopni vám poskytnout informace, díky nimž zlepšíte svoji kaptivní efektivitu, identifikujete oblasti potenciálního krytí a poskytnete svému vedení doporučení založená na datech.

Zájem o kaptivní pojištění významně vzrostl v důsledku náročnosti trhu komerčního pojištění v posledních letech a dopadů pandemie v posledních měsících.

Nyní se po roce ekonomické nejistoty a dynamických tržních podmínek organizace po celém světě stále více poohlížejí po kaptivních řešeních jako prostředku pro řízení závažných rizik a zajištění větší flexibility a kontroly nad celkovými náklady rizik. Momentálně se odhaduje, že po celém světě existuje více než 6 000 kaptivních společností, přičemž se očekává, že nově vzniklé budou přibývat až do roku 2022.

Kaptivní řešení lze použít k pojištění tradičních i nových rizik. Mezi hlavní pojistná krytí patří pojištění majetku pro všechna rizika, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, obecné pojištění odpovědnosti a odpovědnosti za produkt.

U krytí nových rizik včetně pojištění rizika dodavatelského řetězce, kontingenčního pojištění přerušení provozu / pojištění přerušení provozu, pojištění odpovědnosti za kybernetické útoky a pojištění nadměrných ztrát došlo v posledních letech k zásadnímu růstu. Zahrnuta jsou rizika, která je složité pojistit, jako je odpovědnost vedoucích pracovníků, což přispělo k 53% nárůstu v počtu chráněných celků nově vzniklých v roce 2020. Podrobné informace jsou uvedeny ve zprávě 2021 Captive Landscape.

Ačkoli kaptivní pojištění i samopojištění jsou typy mechanismů financování rizik, jsou mezi nimi rozdíly. 

Samopojištění je formální způsob, jak si vlastními silami zajistit ochranu před všemi druhy rizik. Namísto převedení rizika na externí komerční pojišťovnu si dává samopojišťující společnost peníze stranou na financování budoucích ztrát. 

Stejně jako samopojištění je i kaptivní pojištění mechanismus financování rizik, kdy se společnost sama pojišťuje proti budoucím škodám. Avšak v případě kaptivního pojištění vytváří pojištěná osoba formálnější vztahy za účelem ochrany před svými jedinečnými obchodními riziky tím, že vytvoří svoji vlastní pojišťovnu. 

Spolupráce se zkušeným správcem kaptivního pojištění může vaší organizaci přinést potenciální výhody, které jsou jedinečné pro daný program kaptivního pojištění, včetně lepší ochrany před závažnými ztrátami a krytí rizik, jejichž krytí nemusí být v rámci tradičního pojištění k dispozici.

Ačkoli programy kaptivního pojištění přináší mnoho potenciálních výhod, existuje několik důležitých faktorů, které je nutné zvážit při rozhodování o vytvoření takového programu:

 • Kapitálové závazky: Mateřská společnost musí vložit kapitál nezbytný k podpoře podnikatelského plánu kaptivní společnosti, a to podle rozhodnutí regulačního orgánu pro pojišťovnictví v daném domicilu. Ačkoli tyto prostředky zůstávají v konsolidované skupině mateřské společnosti, nemusí přinášet stejně vysoké výnosy, jako kdyby byly investovány do provozu mateřské společnosti.
 • Provozní náklady: Vaše společnost by měla zvážit vstupní a roční provozní náklady, jako jsou studie proveditelnosti a průběžná správa kaptivní společnosti.
 • Časový závazek: Vedení mateřské společnosti bude muset věnovat kaptivní společnosti čas. Vytvoření kaptivní společnosti není krátkodobá iniciativa, která se používá k dosažení bezprostředního cíle. Jedná se o dlouhodobý závazek vůči organizační strategii řízení rizik. 

Pokud vaše společnost vyhradí pro kaptivní společnost odpovídající zdroje, dostane se do pozice, v níž bude postupně získávat větší kontrolu nad pojistnými nároky a škodami, a zároveň dosahovat nižších provozních nákladů v porovnání s komerčním pojištěním.

Tým společnosti Marsh pro kaptivní pojištění, který disponuje odbornými znalostmi a globálními zkušenostmi, s vámi může pracovat na vytvoření komplexního řešení na míru připraveného pro jedinečná rizika a pojistné potřeby vaší organizace. Pomocí špičkové datové analytiky a benchmarkingu vám pomůžeme řídit riziko tak, jak si sami určíte, a získat větší kontrolu nad celkovými náklady na rizika.

Domicil je místo, kde je kaptivní pojistitel oprávněn podnikat. Po celém světě existuje více než 70 kaptivních domicilů. Nenechte se však tímto číslem zaskočit. Každý z nich lze zařadit do jedné ze dvou kategorií: onshore či offshore. Onshore domicil se nachází ve velké zemi nebo regionu, například USA nebo EU. Offshore domicil se nachází mimo velkou zemi. Sem patří Bermudské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Guernsey či ostrov Man.

Jak se rozhodnout, který domicil je pro vás ten pravý? Na základě vašich jedinečných organizačních potřeb s vámi bude váš správce kaptivního řešení spolupracovat na určení domicilu, s nímž by mělo smysl začít, a zda by bylo vhodné provést časem změny.

Naši odborníci v každém domicilu vás mohou provést životním cyklem kaptivního řešení – od proveditelnosti po optimalizaci.