Skip to main content

Pojištění odpovědnosti

Ztráty plynoucí z odpovědnosti za škodu jsou podstatným faktorem celkových nákladů rizik u většiny organizací. Naši specialisté na odpovědnostní rizika vám pomohou analyzovat váš rizikový potenciál, najít možnosti snížení nákladů, určit jejich priority a optimalizovat vaše pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti pokrývá široké spektrum ztrát a odpovědnostních rizik, proto není divu, že jde o jeden z hlavních činitelů celkových nákladů na rizika. V posledním roce narůstá tlak na organizace, aby zlepšily své řízení rizik odpovědnosti za škody, neboť sazby za většinu typů pojištění rostou a zkušenosti s pandemií vedly k výlukám z pojištění.

Tento tlak rovněž znamená, že sestavit vhodný a efektivní program pojištění odpovědnosti dokáže především ten, kdo má podrobné znalosti rizik vycházející ze skutečných dat konkrétního odvětví a příslušné organizace, a rovněž přehled o nabídce pojištění a stavu trhu.

Zkušení poradci pro oblast rizik společnosti Marsh vám pomohou zmapovat různé druhy pojištění odpovědnosti, které by byly vhodné pro vaši organizaci. Zohledníme rozsah vašich odpovědnostních rizik a vaše dosavadní programy a budeme hledat inovativní cesty k tomu, jak řídit, zmírňovat a přenést tato rizika, aby se omezil jejich dopad na vaše zdroje a výsledky hospodaření.

Obecné časté dotazy

Pojištění odpovědnosti je zastřešující termín pro pojistné krytí, které zajišťují různé druhy pojištění, od pojištění vozidel a pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců (v příslušných případech) po pojištění odpovědnosti spojené s alkoholickými nápoji či pojištění odpovědnosti za výrobek. Kategorie pojištění odpovědnosti je tudíž nesmírně široká a někdy obtížně srozumitelná. Základním předpokladem je to, že většina pojistek ztrát nebo škod na majetku třetí strany a rovněž odpovědnosti vůči dalším osobám, spadá do definice pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti kryje ztrátu majetku třetí strany (např. následkem vloupání), poškození nebo totální škodu na vozidle, pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců (v příslušných případech), odpovědnostní nároky vůči dalším společnostem apod. Tyto odpovědnostní nároky se mohou týkat celé řady událostí, od úrazů následkem uklouznutí v obchodě či restauraci po náhradu škod či újmy způsobených použitím výrobku.

Odpovědnostní rizika je možné krýt mnoha různými typy pojištění, proto zde nelze uvést všechny možnosti. 

Téměř každá dospělá osoba a každý podnik potřebuje některou z forem pojištění odpovědnosti. Ve většině zemí je vlastník automobilu povinen sjednat si některou z forem pojištění, když ne pro vlastní vozidlo, pak alespoň pro krytí škod či újmy způsobených při nehodě jiným osobám. Majitelé firem potřebují pojištění odpovědnosti, zejména ti, kteří mají zaměstnance a fyzické provozy, jako jsou obchody nebo kanceláře, nebo ti, kteří vyrábějí produkty.

Celkové náklady na rizika představují souhrn nákladů na řízení rizik a utrpěné ztráty. K celkovým nákladům na rizika přispívají všechny aspekty chodu organizace, které souvisejí s jejími riziky, od administrativních nákladů po výdaje na zpracování a realizaci strategie řízení rizik a nepojištěné ztráty.

Celkové náklady na rizika zahrnují pět rozsáhlých kategorií:

  • Pojistné: Náklady na přenos rizik na pojistitele, včetně poplatků.
  • Ztráty: Veškeré ztráty, ke kterým byl vznesen nárok, včetně spoluúčasti.
  • Správa nároků: Náklady na řízení rizik, interní i externí.
  • Náklady zajištění: Náklady na zajištění vašich závazků v programech se spoluúčastí.
  • Implicitní riziko: Riziko kolísání, které jste na základě dosavadních zkušeností nerozpoznali.