Skip to main content

Řešení v oblasti pojistných nároků

Identifikace a analýza příčiny ztrát je zásadní pro řízení celkových nákladů na rizika z pojistných nároků a zlepšování strategií řízení nároků. Při zotavování společnosti z obchodních ztrát je klíčové efektivně vyřešit pojistné nároky. Společnost Marsh vám může pomoci napříč celým životním cyklem nároků.

Řešení pojistného nároku bez ohledu na jeho druh – ať už vyplývá z živelní pohromy, kybernetického útoku, stažení produktu z trhu nebo úrazu – může v dnešním složitém prostředí rychle přerůst přes hlavu i tomu nejzkušenějšímu manažerovi rizik nebo nejzdatnějšímu obchodníkovi.

Proaktivní řízení a řešení nároku je zásadní pro zotavení podniku ze ztrát a zlepšování výsledků hospodaření. To však může trvat dlouho, zejména v případě, že vaše organizace ještě nemá zavedenou infrastrukturu a zdroje k řízení celého procesu.

Tento proces vám můžeme pomoci zjednodušit. Poradíme vám, jak minimalizovat náklady, dopad a frekvenci vašich nároků a podpoříme vás v úspěšném návratu k normálnímu provozu. 

Ať už vaše společnost potřebuje asistenci při přípravě, předkládání a likvidaci rozsáhlých pojistných nároků nebo v rámci zlepšení strategie a výsledků vašeho programu řešení pojistných nároků, nabízíme řešení v oblasti pojistných nároků vycházející ze špičkových dat a analytiky. Naše řešení vám mohou pomoci snížit současné i budoucí ztráty a rizika.

Obecné časté dotazy

Služba řízení nároků působí jako proaktivní poradce mezi vaší společností, pojistitelem, externím správcem nároků a jinými zainteresovanými stranami. Dohlíží na přípravu, předkládání vašich nároků a související vyjednávání až do samého konce.

Jelikož jsou pojistné nároky stále složitější, poskytovatel služeb jako společnost Marsh může pomoci vaší společnosti při vytváření přesvědčivé prezentace nároků a poradí vám, jak nároky řešit a jak se vyhnout zbytečným nákladům. Také může identifikovat, analyzovat a zlepšit vaše strategie, operace a systémy v oblasti pojistných nároků a zvýšit tak celkovou efektivitu vašeho programu řešení nároků.

Spolupráce se službou řízení nároků umožní vaší společnosti řídit a řešit nároky efektivněji a včas. Vaší společnosti se možná rovněž podaří minimalizovat pravděpodobnost neočekávané události, která by narušila běžnou provozní činnost.

Pokud společnost bude muset řešit pracovní úraz, kybernetický útok, zásadní přerušení provozu nebo katastrofickou událost, bude její přežití záviset na proaktivním řešení a pokračování v běžné obchodní činnosti. Interně vedené řízení nároků však může trvat dlouho, zejména v případě, že vaše organizace ještě nemá zavedenou infrastrukturu a zdroje k řízení tohoto procesu. Navíc se může výrazně lišit kapitál nezbytný k vyřešení nároku v závislosti na velikosti, rozsahu a složitosti incidentu.

Vzhledem k objemu informací a citlivých údajů v souvislosti s nároky se mnoha organizacím nedaří dohlížet na dokumentační proces a současně řídit samotný nárok. Služba přípravy nároků bude s vaší společností spolupracovat na snižování administrativní zátěže, kterou představuje dokumentace a předložení nároku, pomůže s takovými úkoly, jako je sestavení nezbytných informací a dokumentů, výpočet škody a hledání způsobů, jak vyřešení nároků urychlit. Díky tomu budete moci využít svůj čas a zdroje k dosažení optimálních obchodní výsledků namísto řešení časově náročných administrativních úkolů.

Pokud vaše společnost v poslední době utrpěla škodu nebo má důvod uplatnit nárok či se vůči nároku bránit, doporučujeme vám zvážit spolupráci s poskytovatelem služby řízení nároků. Poskytovatel služeb, jako je společnost Marsh, vám může pomoci s nároky v těchto oblastech:

 • škoda na majetku a přerušení provozu
 • komplexní průmyslová odvětví, např. energetika, stavebnictví, lodní průmysl a letectví
 • finanční trestná činnost a odpovědnost vedoucích zaměstnanců
 • stažení produktu z trhu
 • kybernetické útoky
 • pracovní úrazy a ochrana zdraví při práci
 • soukromý kapitál a úvěrové riziko
 • dopravní nehody

Spolupráce se společností Marsh v souvislosti s jakýmkoli incidentem, který vede ke vzniku pojistného nároku, vám pomůže se rychleji vrátit k běžnému provozu.

Ačkoli přesný proces úspěšného řešení nároku bude do značné míry záviset na povaze incidentu, obvykle společnosti musí:

 • posoudit rozsah a základ pojistného nároku,
 • porozumět možnostem nápravy situace, a současně zvážit rizika týkající se dodržování předpisů, komerční rizika a rizika újmy na pověsti,
 • zavést strukturovaný plán dohledu nad procesem pojistného nároku a současně v průběhu celého procesu komunikovat se zainteresovanými stranami.

Spolupráce se specialistou na řízení nároků umožní vedoucím zaměstnancům maximalizovat rychlost a zotavení a snížit náklady na uplatnění nároku i jeho potenciální dopad na provoz.

Ve společnosti Marsh jsme si vědomi toho, jak závažné následky může mít neočekávaná událost pro vaše lidi i provozní a obchodní činnost. Také rozumíme důležitosti transparentnosti, účinnosti a nákladové efektivity při řešení probíhajících či nevyřízených nároků souvisejících s kompenzacemi pro pracovníky. Náš globální tým pro řešení v oblasti pojistných nároků vám pomůže takové narušující události zvládnout a může vám poradit, jak efektivněji řešit nároky.

Poradce s vámi bude pracovat na nalezení zranitelných míst napříč vaší organizací a pomůže vám připravit se na to, co dělat před vznikem pojistného nároku i po jeho vzniku:

 • poradí, jak snížit ztráty a náklady na likvidaci pojistné události díky uplatňování osvědčených postupů,
 • poskytne podporu při zúčtování nároků při změnách pojištění, rozhodčích a soudních řízeních,
 • posoudí dlouhodobě nevyřízení nároky a zhodnotí přiměřenost zvolených tail faktorů.

Poradce přezkoumá komplexní škody z odpovědnostního ručení, zkontroluje vaše aktuální procesy v oblasti řízení nároků a rizik a může vám tak pomoci vytvořit efektivní komunikaci s pojistiteli a snížit dopad budoucích přerušení provozu a ztrát prostřednictvím plánů snižování rizik, protokolů řízení nároků a strategií řešení sporů, které vám doporučí.

Zástupce vám pomůže zlepšit výsledky uplatňování pojistných nároků u vašich pojistitelů následovně:

 • bude proaktivně jednat vaším jménem při zajišťování rychlého a spravedlivého řešení,
 • bude poskytovat jasné a včasné informace o stavu nároku,
 • pomůže vám při komunikaci s pojistiteli ve složitých případech.

Ačkoli některým pojistným nárokům lze předejít díky komplexní strategii řízení rizik, i tak mohou vzniknout.

Náš globální tým pro řešení v oblasti pojistných nároků bude s vaší společností pracovat na zjednodušení procesu evidence, řízení a řešení vašich nároků. Naše znalost trhu společně s naším přístupem založeným na datech povede k vytvoření transparentní strategie řešení nároků, která vám pomůže překonat potíže při jejich vymáhání.