Skip to main content

Změna klimatu a udržitelnost

Zatímco se organizace působící v rozličných oborech stále častěji věnují strategiím zaměřeným na oblasti související se změnami klimatu a udržitelností, setkávají se s novými riziky a příležitostmi, které je nezbytné řídit.

V dnešní době společnosti působící ve všech odvětvích rychle upravují tradiční obchodní modely tak, aby zlepšily jejich udržitelnost a snížily svůj dopad na životní prostředí. Tento vývoj probíhá současně se zvyšující se četností a intenzitou extrémního počasí, které je zátěžovou zkouškou pro odolnost organizací. 

Schopnost předvídat, měřit a řídit rizika bude v průběhu této přeměny zásadní výhodou. Ve společnosti Marsh pomáháme firmám zajistit, aby se mohly po celou dobu tohoto přechodného období spolehnout na svoji odolnost, a to provedením analýzy vyvíjejícího se rizikového prostředí, přípravou na možné události a pojištěním proti novým typům rizik.

Vaší organizaci můžeme nabídnout pohled na řízení rizik z perspektivy environmentálních, sociálních a správních (ESG) aspektů, čímž získáte náskok před konkurencí a komerční výhodu. Společně vypracujeme proaktivní plán na podporu finanční stability vaší společnosti, čímž vám pomůžeme budovat svět, který bude udržitelný i pro nadcházející generace.

Obecné časté dotazy

Každá firma se potýká se zranitelnými místy ve svém specifickém každodenním provozu. Změna klimatu však urychlila vývoj v několika klíčových rizikových oblastech v každém oboru, včetně těchto rizik:

  • Fyzická rizika: Rozsáhlé požáry, rekordní vlny veder a ničivé povodně způsobené změnou klimatu mohou způsobit fyzické škody na majetku a dodavatelských řetězcích (i lidském zdraví) společnostem po celém světě. Tyto proměnlivé přírodní jevy rovněž přinášejí nové výzvy v oblasti řízení rizik a zachování flexibility, a to zejména se stále méně dostupným pojištěním některých rizik.
  • Přeměna: Proces přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku bude pro mnohé znamenat vznik nových rizik, včetně změn v oblasti zásad, technologií nebo smýšlení investorů, které tak bude nezbytné zvládnout.
  • Riziko újmy na pověsti: Organizace budou muset být schopné identifikovat, upřednostňovat a jednat v rámci iniciativ týkajících se udržitelnosti a klimatu. Potenciální finanční dopad a dopad na pověst v případě neúspěchu mohou být stejně drahé jako fyzická škoda způsobená samotnou událostí.

Společnosti si budou muset vytvořit strategii a program proaktivního řízení rizik, které se budou věnovat všem zmíněným rizikům, protože většina se v nadcházejících letech setká s dopadem všech tří typů rizik.

Pojistitelé ve snaze o snížení emisí v rámci svých produktových portfolií stále častěji posuzují udržitelnost (hodnocení ESG) pojištěných osob a jejich závazek provést potřebné změny. Pro některé společnosti to může znamenat omezený přístup k přenosu rizik, zatímco pro jiné to může představovat zlepšení podmínek. Dalším důsledkem je inovace produktů v reakci na nová rizika a v zájmu podpory pojištěných osob, které se snaží zotavit po pojistné události.

Bez ohledu na oblast, ve které podnikáte, může být nezbytné, abyste zvážili tato pojištění: 

  • Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků: Pokud nedojde k adaptaci na rizikové faktory související se změnou klimatu, vedoucí pracovníci by mohli být vystaveni žalobám podaným akcionáři za zanedbání povinnosti nebo újmu způsobenou snížením hodnoty akcií. Řízení tohoto zranitelného místa bude klíčové zejména pro odvětví produkující velké množství uhlíku.
  • Majetek: Z důvodu vyšší četnosti rozsáhlých požárů, povodní a jiných mimořádných povětrnostních událostí musí organizace proaktivně plánovat a chránit se před případnou ztrátou nebo škodou na majetku. 
  • Přerušení provozu: Přerušení provozu, které má dopad zejména na zákazníky a dodavatele, může být s nárůstem rizika souvisejícího s počasím stále častější. Plánování pro případ přerušení provozu by mělo počítat i s uzavřením provozu a ztrátami souvisejícími s takovými událostmi, jako jsou vlny veder, sucha či povodně.

Ačkoli se aktiva, která musí každá organizace zvažovat v rámci řízení rizik souvisejících se změnami klimatu, významně liší, komplexní portfolio pojištění, které zahrnuje výše uvedené pojistky, může pomoci zmírnit škody a řešit zranitelná místa jako celek.

Problematika ESG může být klíčovým hnacím prvkem růstu a zároveň součástí odolnosti podniku. Proto se vedoucí pracovníci v každém oboru zaměřují na iniciativy udržitelnosti, aby snížili rizika a využili příležitosti. V dnešní době musí být problematika ESG součástí firemní strategie a musí být pevně zakotvena v obchodním i provozním modelu. 

Můžeme vám pomoci:

  • Připravit se: Organizace budou muset provést počáteční hodnocení svého stávajícího provozu za účelem podpory plánů na vykazování uhlíkové neutrality a udržitelnosti. Hladký přechod bude vyžadovat komplexní přístup k řízení rizik, který se věnuje výslednému dopadu na životní prostředí, lidi, správu a řízení.
  • Pojistit: Jakmile vedoucí pracovníci získají povědomí o rizicích, jimž jejich společnost čelí, bude nutné spolupracovat s partnerem specializujícím se na pojištění, který jim pomůže řídit nově se objevující hrozby pomocí nabídky nových a inovativních služeb. 
  • Analyzovat: Za všemi iniciativami udržitelnosti by mělo stát rozhodování na základě dat. Se zvyšující se ničivostí a složitostí předvídání živelních pohrom bude využití prvotřídních modelovacích nástrojů a prediktivní analytiky klíčové pro porozumění rizikům a tvorbu odpovídajících plánů.

Zajištění každodenního provozu při současném přechodu na udržitelnější procesy je pro dnešní vedoucí pracovníky zásadní, chtějí-li zachovat ziskovost, plnit očekávání spotřebitelů a průběžně reagovat na regulační změny.

Společnost Marsh vám může pomoci vytvořit program proaktivního řízení rizik, který povede ke zmírnění rizik vyplývajících ze změn klimatu, ochrání váš majetek a umožní vám investovat do budoucnosti vaší společnosti i celé planety.