Skip to main content

Riziko související s životním prostředím

Ochrana a zachování životního prostředí se staly klíčovými tématy pro společnost, vlády a korporace. Vzhledem k požadavkům na regulační dohled a sociální odpovědnost je nezbytné, aby společnosti identifikovaly a řídily rizika související s životním prostředím. Naši přední oboroví specialisté vám pomohou při řešení těchto složitých problémů.

Pokud jde o ochranu životního prostředí, společnosti dnes čelí nebývalému tlaku ze strany regulačních orgánů, investorů, akcionářů a široké veřejnosti.

Rozsah rizik životního prostředí souvisejících s podnikovou činností je široký. Korporace jsou vyzývány, aby nejen zabránily negativnímu dopadu svých provozů na životní prostředí, ale aby také řešily nově vznikající problémy, jako jsou nové kontaminanty, změny předpisů, odpovědnost za produkty a měnící se prostředí, včetně častějších a závažnějších živelných pohrom.

A aby vše bylo ještě složitější, musí nadnárodní společnosti globálně dodržovat širokou škálu předpisů. Politika a zásady v oblasti životního prostředí se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, takže dodržování předpisů může být problematické. To platí zejména v regionech, kde se projevuje tendence k poměrně vysoké odpovědnosti za škody na životním prostředí, například v Evropské unii. Nehody nebo výpadky v dohledu mohou mít ničivé důsledky pro zaměstnance společnosti a komunity, veřejnou image a hospodářský výsledek.

Specialisté na rizika související s životním prostředím ve společnosti Marsh, kteří disponují zázemím v oblasti inženýrství, poradenství, pojišťování a řízení rizik, mohou vaší společnosti pomoci porozumět rizikovým důsledkům složité spleti předpisů a regulací souvisejících s životním prostředím a jejich dopadu na očekávání zúčastněných stran. Můžeme vám také pomoci zavést vhodná řešení řízení rizik, abyste se mohli nadále soustředit na dosažení svých obchodních cílů.

Obecné časté dotazy

Mnoho společností vyvíjí úsilí zaměřené na řešení a zmírnění rizik souvisejících s životním prostředím. Specifickou problematikou, jíž čelí mnoho nadnárodních společností, je dohled. I když je relativně snadné zavést kontroly a dodržování standardů v oblasti životního prostředí, je často obtížné udržovat přísný dohled nad všemi místy, aby bylo zajištěno dodržování zásad místními a regionálními zaměstnanci nebo dodavateli a zajistit soulad s místními a regionálními požadavky.

Některá rizika je také obtížné předvídat: konkrétně se jedná o průmyslové nehody v oblasti životního prostředí, které mohou sahat od explozí a úniků chemických látek až po úniky ropy a další. K těmto situacím může bohužel dojít i při zavedeném robustním plánu prevence a zmírnění rizik. Například závažná živelná pohroma nebo zemětřesení by mohly způsobit poškození výrobního závodu, který jinak dokáže řídit svá rizika, a způsobit únik chemikálií nebo výbuch. Za těchto okolností je v nejlepším zájmu společnosti mít dobře vyvinutý plán reakce na mimořádné situace a podporu důvěryhodných poradců pro rizika související s životním prostředím.

Stejně jako u většiny rizik je i zde prevence klíčem k řízení obchodních rizik souvisejících s životním prostředím. Je důležité rozpoznat a řešit vystavení se rizikům vaší společnosti s pomocí interních a externích zainteresovaných stran a také s pomocí důvěryhodných poradců pro globální rizika související s životním prostředím.

Přestože zainteresované strany vaší společnosti mohou velmi dobře rozumět různým rizikům souvisejícím s životním prostředím, která jsou specifická pro vaši obchodní praxi, mohou mít externí poradci pro rizika další znalosti v oboru a nabídnout hodnotný pohled na strategie prevence a zmírňování rizik. Pokud jde o vypracování komplexního plánu řízení rizik souvisejících s životním prostředím, často je nezbytný týmový přístup.

Vzhledem k tomu, že situace poškozující životní prostředí mohou často nastat bez varování, je také vhodné, aby byla zavedena robustní strategie krizového řízení. I v tomto případě mohou být nápomocní poradci pro rizika související s životním prostředím, kteří podle potřeby spolupracují s vedením vaší společnosti, právním oddělením nebo s týmem pro vztahy s veřejností.

Cílem přezkoumání rizik souvisejících s životním prostředím a auditu zásad je porovnat dopad nebo potenciální dopad některých činností na životní prostředí ve srovnání se stávajícími standardy. Účelem kontroly rizik souvisejících s životním prostředím a auditu zásad je identifikovat a pochopit stávající rizika spojená s běžnými obchodními operacemi (na základě objektivních dat) a pomoci vám přijmout informovanější rozhodnutí o nákupu pojištění. Tyto informace mohou také pomoci vedení vaší společnosti vyhodnotit budoucí rizika na základě stávajících rizik v naději, že se zapojí do preventivních opatření.

Oblíbenost hodnocení rizik souvisejících s životním prostředím a audity zásad se v posledních letech zvýšila, protože od společností jsou vyžadovány vyšší standardy odpovědnosti a ochrany životního prostředí. Informace získané z přezkoumání rizik souvisejících s životním prostředím a z auditu zásad lze použít jako cenný nástroj řízení a vytvořit tak záznam dokumentace. To může zákazníkům a průmyslovým regulačním orgánům rovněž pomoci ocenit ochotu vaší společnosti aktivně se podílet na monitorování postupů v oblasti životního prostředí, což může podpořit důvěru a pomoci sladit poslání vaší společnosti s veřejným míněním.

A konečně, kontrola rizik souvisejících s životním prostředím a audit zásad mohou pomoci maximalizovat schopnost obnovení v případě pojistné události.