Skip to main content

Finanční a profesní odpovědnost

Specialisté společnosti Marsh na finanční a profesní odpovědnost umí navrhnout řešení, která pomohou ochránit vaši společnost a zaměstnance, zatímco vy se budete moci soustředit na své podnikání.

Dnešní globální organizace čelí nevídanému počtu hrozeb, od rizik týkajících se kybernetické bezpečnosti a narušení zabezpečení dat až po politickou nestabilitu, rychle se měnící regulační a právní předpisy, krize veřejné image a dokonce i organizovaný zločin. Navíc je zde přetrvávající hrozba v podobě pandemie onemocnění COVID-19, která i nadále ovlivňuje podniky po celém světě.

Pokud se budete snažit vyřešit všechna tato rizika sami, může vám z toho jít hlava kolem. Specialisté společnosti Marsh zabývající se finanční a profesní odpovědností (FINPRO) jsou tu od toho, aby vám pomohli. Naši poradci v oblasti FINPRO mají rozsáhlé odborné znalosti a umí identifikovat a řídit rizika vaší společnosti. Ve spolupráci s dalšími firmami Marsh McLennan nabízíme komplexní řešení, která podporují inovace a růst vaší organizace tím, že vaši společnost chrání před rostoucím působením právních a regulačních rizik. Díky tomu budete moci zvýšit hodnotu pro společníky a zároveň dosáhnete svých cílů v oblasti řízení rizik.

Vedoucí postavení společnosti Marsh v oboru nastavuje laťku pro poradenské služby zabývající se pojištěním vedoucích pracovníků a řízením rizik. Bez ohledu na to, jakým rizikům vaše společnost čelí, se vám snažíme pomoci podnikat s jistotou.

Obecné časté dotazy

Každá organizace čelí svým vlastním jedinečným rizikům finanční a profesní odpovědnost podle typu, velikosti, pracovních sil a procesů, ale některé bývají častěji společné u všech.

Vzhledem k rostoucí závislosti na rychle se vyvíjejících technologiích a digitálních datech představuje stále větší riziko, které ovlivňuje většinu odvětví, kybernetická bezpečnost s destruktivními narušeními zabezpečení a útoky namířenými i proti těm největším společnostem, které se stávají běžnou záležitostí po celém světě. Týmy kybernetické bezpečnosti a vedoucí představitelé mnoha společností nejsou schopni si zachovat náskok před nově se objevujícími riziky a krizové situace pak řeší už jen v rámci následné reakce.

Další rizika finanční a profesní odpovědnosti se pohybují od trestné činnosti administrativních pracovníků až po každodenní obchodní a transakční chyby, volatilitu akciového trhu, neplnění stále přísnějších regulačních standardů v odvětví nebo sexuální obtěžování. Kromě toho existuje také velmi vážné riziko únosů zaměstnanců a požadování výkupného. Finanční důsledky všech těchto rizik lze řešit formou plánu pojištění finanční a profesní odpovědnosti a řízení rizik s pomocí důvěryhodných poradců.

Organizace dnes čelí mnoha rizikům, která pohání potřebu mít pojištění finanční a profesní odpovědnosti a strategické plány řízení rizik. Tato rizika se nejčastěji týkají narušení zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti, porušování práv duševního vlastnictví a patentů, globálních a místních jurisdikčních problémů, rozhodnutí či jednání ředitelů a vedoucích pracovníků, poskytování odborných služeb, pracovních postupů a fúzí a akvizic. Bez zavedení vhodných strategií pro pojištění a řízení rizik by vaše společnost mohla čelit finančním a reputačním důsledkům, které může být těžké překonat.

Naši specialisté na FINPRO vám mohou pomoci vyhodnotit a pochopit vaše rizika pomocí našeho špičkového přístupu založeného na datech. Pomůžeme vám zmírnit a řídit vaše rizika, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí týkající se rizik a zvýšit odolnost své společnosti.

Existuje celá řada pojištění finanční a profesní odpovědnosti, která lze upravit na míru tak, aby kryla vaše konkrétní rizika.

Běžná forma pojištění finanční a profesní odpovědnosti nabízí ochranu v situacích, kdy údajně dojde k profesní nedbalosti nebo chybám a opomenutím (E&O). Někdy se takové pojištění označuje pouze jako pojištění odpovědnosti za chyby a opomenutí. Většina organizací má nějakou formu pojištění finanční a profesní odpovědnosti, které tomuto popisu odpovídá.

Mezi další pojištění finanční a profesní odpovědnosti, která byste mohli zvážit, patří pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků (D&O) a pojištění incidentů souvisejících s kybernetickou bezpečností, včetně pojištění, které zajišťuje podporu v situacích, kdy dojde k únosu za účelem požadování výkupného. V závislosti na oboru, kterému se vaše společnost věnuje, mohou existovat možnosti specializovanějšího pojištění.

Pokud jde o řízení rizika finanční a profesní odpovědnosti, vaše společnost by se měla zaměřovat především na prevenci. První krok zahrnuje identifikaci a vyhodnocení skutečných a potenciálních rizik ve vaší organizaci. Toho lze nejlépe dosáhnout diskuzí s interními a externími zainteresovanými stranami v kombinaci s konzultacemi se zkušenými poradci v oblasti řízení rizik, kteří dokáží posoudit rizika, jimž vaše společnost čelí, a identifikovat rizika, která nebyla na první pohled zřejmá.

Po identifikaci potenciálních rizik je vhodné přistoupit k vytvoření formální strategie řízení rizik. Vaše strategie by měla podrobně popisovat, jak bude zabráněno různým rizikům nebo jak budou tato rizika přenesena a jak bude společnost reagovat, pokud k nim dojde.

Pojištění odpovědnosti vedení poskytuje celou řadu pojistných krytí zaměřených na finanční ztráty vyplývající z nákladů na právní obranu, na soudní rozhodnutí nebo vyrovnání ze soudních řízení. Zahrnuje pojištění odpovědnosti ředitelů a vedoucích pracovníků a odpovědnost za postupy zaměstnavatele (EPL nebo EPLI), ale kryje také fiduciární odpovědnost, trestnou činnost, únosy a výkupné. Toto pojištění má pomoci veřejně obchodovaným, soukromým a neziskovým organizacím vyřešit různá právní rizika, která mohou vyplynout z činnosti v rámci každodenního řízení.

Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků chrání představitele orgánů společnosti, když budou obviněni z nesprávného jednání při výkonu svých manažerských povinností. Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků je důležité zejména tehdy, když společnost nemůže nebo odmítne odškodnit představitele svých orgánů, což obvykle nastane při žalobě na postup společnosti ze strany akcionářů nebo při insolvenci. Pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků chrání osobní majetek jednotlivých členů orgánů v případech, kdy společnost, kde pracují, není ochotná nebo schopná hradit jejich náklady na obranu a případné vyrovnání či rozsudek, za které nesou odpovědnost.

Akvizice může mít vliv na pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků, odpovědnosti za postupy zaměstnavatele (EPL nebo EPLI), fiduciární odpovědnosti, kybernetické bezpečnosti a pojištění odpovědnosti za chyby a opomenutí. Všechny platné pojistky je však třeba přezkoumat a určit, zda je vhodné v nich pokračovat, navýšit je nebo je zrušit v závislosti na vaší konkrétní situaci v rámci akvizice.

Pokud vaše společnost zvažuje spin-off dceřiné společnosti na novou a samostatnou veřejně obchodovanou společnost, musíte zvážit dvě hlavní kategorie pojištění finanční a profesní odpovědnosti: 1) krytí pro případ nároků založených na údajném protiprávním jednání před spin-offem; a 2) krytí pro případ údajného protiprávního jednání po spin-offu. Krytí by mělo být upraveno tak, aby bylo v souladu s ustanoveními o odpovědnosti obsaženými v dohodě o transakci. Dále mohou být nutná další krytí, aby se mohl nový subjekt chránit do budoucna, např. postupy zaměstnavatele, fiduciární odpovědnost, trestná činnost, únosy a výkupné.

Správce fondu (angl. fiduciary) je osoba, která spravuje investice, např. správce penzijního fondu. Pojištění fiduciární odpovědnosti chrání osobní majetek správců fondu a správců trustu před náklady na obhajobu a sankcemi, budou-li žalováni za rozhodnutí, která učiní jménem plánu zaměstnaneckých výhod nebo jiných investorů.

Pojištění odpovědnosti za postupy zaměstnavatele (taktéž známé jako EPL či EPLI) má za účel reagovat na nároky, které uvádějí sexuální obtěžování, diskriminaci, odvetné jednání a jiné protiprávní jednání zaměstnance. Takové situace patří potenciálně k těm nejzávažnějším rizikům pro společnost a nesou s sebou přiznávání stále vyšších náhrad škody před soudy v USA i v jiných jurisdikcích. Soudní spory týkající se EPL mohou mít za následek nejen finanční újmu, ale také nenapravitelnou újmu na pověsti organizace.

Žaloby EPL patří mezi nejčastější žaloby proti společnostem a lze je podat jménem jednotlivého žalobce nebo skupiny osob. Rozhodnutí zaměstnavatele v souvislosti s propouštěním během pandemie onemocnění COVID-19 a s návratem do práce zvýšila rizika, s nimiž se společnosti v této oblasti potýkají.

Často přehlíženým rizikem plynoucím z odpovědnosti v podnikání jsou chyby a opomenutí (E&O). Chybami a opomenutími se rozumí skutečné či údajné jednání, chyba nebo opomenutí, nesprávné prohlášení, zavádějící prohlášení nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo jiné povinnosti, ke kterým dojde při poskytování nebo neposkytnutí profesních služeb.

Pojištění odpovědnosti za chyby a opomenutí byste měli zvážit, pokud: 

  • Poskytujete službu za poplatek, zejména v oblasti technologií.
  • Poskytujete služby instalace, integrace, podpory, údržby nebo související služby.
  • Vyrábíte, distribuujete nebo prodáváte počítačový software, hardware, telekomunikační produkty nebo komponenty.
  • Vytváříte, publikujete, vysíláte nebo distribuujete obsah (ať už zdarma nebo zpoplatněný).