Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ & PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

Náš expertní tým na oblast finanční a profesní odpovědnosti navrhne řešení, která vaši společnost ochrání před rizikem plynoucím zodpovědnosti za vykonávanou činnost, čímž vám umožní se plně soustředit na podnikání.

Přes 1100 kolegů na celém světě pomáhá klientům z více než poloviny největších 20 evropských firem dle tržní kapitalizace.

Množství rizik, kterým dnes čelíte, je velké a stále roste: kybernetická rizika, včetně úniku dat a soukromých údajů, jakož i poruchy technologie či výpadky; politická nestabilita včetně terorismu a sociálních nepokojů; regulační výzvy; odpovědnost statutárních orgánů a vedení společností; zcizení aktiv ze strany zaměstnanců či dalších osob; a poškození profesní pověsti.

Při poskytování služeb veřejnosti, ať už se jedná o služby konzultantů, podnikových poradců, management konzultantů či dalších odborných profesí, je zapotřebí zajistit pojištění finanční a profesní zodpovědnosti, šité na míru vašemu unikátnímu riziku i potřebám vaší firmy.

Sekce pro pojištění finanční a profesní odpovědnosti společnosti Marsh (FINPRO) vám může pomoci předvídat, modelovat a řídit hrozby pro vaši firmu. Naše špičková platforma analýzy dat poskytuje informace pro rozhodování o riziku, což nám umožní zpracovat zásadní přehled s cílem identifikovat vaše hrozby a předvídat budoucí výzvy. S podporou dalších společností  Marsh & McLennan Companies vytváříme celostní řešení, šitá na míru potřebám vaší firmy – takže vy se můžete soustředit na příležitosti.

Coby vedoucí firma v oboru informuje společnost Marsh pojistitele o vašich podnikových rizicích a upravuje na míru typy pojištění s cílem řídit specifické výzvy. Naše komplexní škála řešení sahá od profesního pojištění a pojištění odpovědnosti za řízení, přes řešení speciálních rizik až po řešení transakčních a politických rizik.

V důsledku toho můžeme nabídnout stabilitu, bezpečnost a ochranu vaší firmy, což vám umožní čelit výzvám a zaměřit se na hledání nových příležitostí.

Kriminální činy & podvody

Naše pojištění pro případy zneužití důvěry vám pomůže chránit firmu před ztrátou finančních prostředků, cenných papírů a jiného majetku v důsledku nečestného jednání. Pokrývá ztráty v důsledku nečestného jednání zaměstnanců, jakož i ztráty vůči třetím stranám v důsledku krádeže, pokud je tak odsouhlaseno.

Odpovědnost za škodu způsobenou orgány společnosti a dalšími osobami ve vedení společnosti (tzv. D&O)

Podnikoví ředitelé a další vedoucí pracovníci (D&O) nemohou snížit komplexnost podnikatelského, právního a regulačního prostředí. Nicméně mohou učinit kroky k ochraně svého vlastního osobního majitelku – na základě kombinace solidní správy a řízení společnosti, širokých podnikových zajištěních a programu přesunu rizika, který zahrnuje vysoce kvalitní program pojištění zodpovědnosti D&O.

Odpovědnost za škodu způsobenou na pracovišti

Dnešní podnikové klima vystavuje firmy celé řadě zaměstnaneckých rizik, včetně sexuálního harašení, neoprávněného ukončení pracovního poměru či soudních sporů týkajících se diskriminace, přičemž výše odškodného stále roste. Tato rizika mohou mít nejen závažné finanční důsledky, ale také nenapravitelně poškodit dobré jméno společnosti. Společnost Marsh může pomoci.

Odpovědnost za škodu způsobenou omylem či opomenutím

Společnost Marsh vám může poskytnout ochranu před jedním z nejčastěji přehlíženým, ale potenciálně závažným rizikem odpovědnosti za škodu v dnešním podnikatelském prostředí: omyl či opomenutí. Právní definice: „Jakýkoliv skutečný či zamýšlený čin, omyl či opomenutí, chybný výrok či zavádějící výrok, či porušení fiduciární povinnosti či jiné povinnosti, ke kterým došlo v důsledku poskytování či neschopnosti poskytnout odborné služby.“ Pro tyto situace společnost Marsh nabízí pojištění odpovědnosti za škodu omylem či opomenutím.

Fiduciární odpovědnost

Ředitelé a další osoby ve vedení společnosti mají často dvojí roli: zaprvé řídí firmu a činí rozhodnutí „zakladatele“ (settlor) a zadruhé tato rozhodnutí realizují coby fiduciář dle ERISA (Employment Retirement Income Security Act). S cílem poskytnout ochranu vůči rizikům a pojistným nárokům plynoucím z druhé role nabízí společnost Marsh pojištění fiduciární odpovědnosti.

Únos & výkupné

Zaměstnanci nadnárodních společností, dodavatelských firem, místních společností zaměstnávajících mezinárodní obchodní zástupce, zámožní jednotlivci i rodiny jsou ve zvýšené míře vystaveni nepřátelským incidentům. Společnost Marsh nabízí komplexní škálu služeb pro zvládnutí hrozeb vůči vašim zaměstnancům, pověsti značky a majetku, které omezují právní odpovědnost.  

Professional Liability

Marsh’s professional liability coverage can protect your service organization or legal practice, helping defray the cost of legal defense following a claim for an error, omission, or negligence in the performance of your professional services. Some insurance policies also provide coverage for privacy violations and breaches of computer security.