Skip to main content

Politická rizika

V době rostoucího geopolitického napětí, soupeření o přírodní zdroje a intenzivní politické polarizace je pro zahraniční investory zásadní, aby si byli vědomi politických rizik a dokázali se na ně lépe připravit.

Pandemie onemocnění COVID-19 s jejími nebývalými hospodářskými a politickými otřesy a rychle se vyvíjející geopolitické uspořádání během posledních 50 let jsou dvě z mnoha změn, v jejichž důsledku je mezinárodní obchodní prostředí stále méně předvídatelné.

Zdánlivý politický klid jednotlivých zemí a regionů může znenadání skončit, a to nejen v rozvojovém světě, ale i v rozvinutých ekonomikách. Nadnárodní organizace a finanční instituce si musí uvědomit výzvy, které s sebou nese podnikání na územích a trzích, které jsou v současnosti rizikové.

V oblasti politických rizik, kde je často obtížné získat pojištění vzhledem k tomu, co je v sázce, vám společnost Marsh dokáže pomoci díky globálnímu působení a svým regionálním centrálám. Naše řešení vás pomohou chránit před rizikem nesplacení závazku, ať jste soukromou osobou nebo součástí státního celku, případně ochrání váš obchodní majetek a investice v různých zemích před politickým rizikem.

Spolupráce s námi vás lépe připraví na odstraňování následků kroků státních úřadů nebo událostí, které mohou postihnout váš majetek a investice po celém světě.

Obecné časté dotazy

Politické riziko je pravděpodobnost, že dojde k narušení chodu nadnárodních podniků v důsledku politických událostí, ke kterým dochází v rámci jedné země nebo změn v mezinárodním prostředí. Vaše organizace tak může čelit různým politickým rizikům v zemi, kde máte své provozy, majetek, smluvní vztahy nebo investice.

Účelem pojištění politických rizik je zajistit náhradu pro institucionální investory, podniky nebo finanční instituce v případě, že kroky státních orgánů způsobí podstatné finanční ztráty. Obvykle se sjednává s ohledem na projektové finance, financování aktiv, obchodu, nemovitý a movitý majetek a přímé zahraniční investice, zejména v oblasti těžby ropy, zemního plynu a dalších surovin a odvětví infrastruktury. Podle míry rizika může pojištění politických rizik nabízet státem řízená agentura, soukromý pojišťovací ústav nebo tyto subjekty společně.

Pojištění politických rizik tvoří záchrannou síť pro případ politických rozhodnutí nebo kroků vlády nebo politických uskupení. Toto krytí může zahrnovat následující rizika:

  • Politicky motivované násilí, kam obvykle spadají občanské války, státní převraty, vzpoury, revoluce, sabotáže, stávky a nepokoje, terorismus a války, které mohou vést k fyzickým škodám na provozních závodech nebo majetku nebo nutnosti je opustit, a k následné ztrátě příjmů z podnikání.
  • Vyvlastnění majetku nebo provozních závodů, a dále např. zadržení majetku věřitelem.
  • Omezení konverze místních měn na pevnější měnu nebo převodů prostředků do zahraničí při vyplácení dividend, při obsluze dluhu nebo při tuzemských hotovostních tocích do rukou pojištěného.
  • Rozhodčí nález o prodlení v souvislosti s porušením smlouvy státním subjektem.
  • Kreditní rizika, např. platební prodlení státního subjektu.

Každá obchodní společnost (včetně obchodníků s komoditami), banka, nebankovní finanční instituce nebo státní agentura, která má majetek nebo investice v mezinárodním prostředí, by měla uvažovat o pojištění politických rizik.

Pojištění politických rizik vám umožní hrozbu těchto rizik zmírnit a přináší klid pro sjednávání smluv, investice, projekty, provozní činnosti, nakládání s majetkem a zařízením a zásoby komodit na rychleji rostoucích, ale nestabilních trzích. Může usnadňovat financování dluhu, akciové investice a podporu zahraničních projektů nebo investic v rizikových zemích.