Skip to main content

Soukromý kapitál, fúze a akvizice

Ruku v ruce s neuvěřitelnými příležitostmi v oblasti soukromého kapitálu, fúzí a akvizic jdou také značná rizika, která s sebou nese každá nová investice a každý nový obchod. Naši specialisté pomáhají zajistit, že transakce proběhnou svižně, správně a v souladu s protokoly pro zmírňování rizik, které chrání vaši investici.

V posledních letech nabraly ve světě velkých financí na síle globální firmy spravující soukromý kapitál. S kapitálem z fondů a od majetných subjektů, který investují do různých projektů, podnikají úspěšné kroky k převzetí kontroly nad biliony ve spravovaných aktivech. Některé investice soukromého kapitálu mají do roku 2025 dosáhnout výše minimálně 5 bilionů amerických dolarů.

Ve světě obchodu plném konkurence hledají firmy spravující soukromý kapitál a veřejné a soukromé společnosti každou příležitost k růstu, kterou by potenciálně mohly využít. To zahrnuje akvizice jiných společností, fúze se skutečnými či potenciálními konkurenty nebo prodej aktiv, která již nepřináší hodnotu. Tyto kroky mají obrovský ziskový potenciál. A v některých případech jsou dokonce nezbytné k přežití.

Fúze, akvizice a prodej majetku patří k těm nejriskantnějším a nejsložitějším obchodním transakcím. Mnoho z nich končí neúspěchem, protože se změní tržní podmínky, k uzavření obchodu nakonec vůbec nedojde nebo protože firmy poté čelí nepřekonatelným potížím. Firmy spravující soukromý kapitál čelí dalšímu riziku – institucionální ochrana firmy nemusí vždy izolovat společníky od finančních důsledků investic založených na chybných rozhodnutích.

Náš globální tým specialistů na soukromý kapitál, fúze a akvizice má více než 25 let zkušeností s poskytováním rad pro vyhodnocení, zprostředkování a uzavření přeshraničních i tuzemských transakcí při současném řízení rizik na straně kupujícího i prodávajícího. Můžeme pomoci kupujícím podávat jedinečné nabídky a prodávajícím vyjít z transakcí s minimálním ručením.

Naši specialisté se zaměří na vaše problémy v oblasti pojištění a řízení rizik a porozumí, kvantifikují a zmírní riziko v celém průběhu životního cyklu investice. Od řešení určených pro situace před samotnou akvizicí, během transakce a při integraci až po obsluhu portfolia a transakce po akvizici vám můžeme pomoci zvýšit hodnotu obchodu, zlepšit výsledné ocenění a dosáhnout provozní  excelence vašeho portfolia.

25+

let zkušeností v oboru

4000+

každoročně provedených transakcí napříč mnoha obory po celém světě 

65+

portfoliových programů po celém světě

300+

specialistů po celém světě, včetně více než 100 specialistů věnujících se transakčním rizikům

Obecné časté dotazy

Sektor soukromého kapitálu i nadále čelí vyvíjejícím se rizikům, ke kterým patří:

 • provozní rizika
 • vyšší tlak investorů v souvislosti s environmentálními, sociálními a správními (ESG) faktory
 • kybernetické hrozby
 • geopolitická rizika
 • rozvoj strategií řízení talentů, které podporují technologické kapacity

Aby firmy spravující soukromý kapitál kontrolovaly náklady, zachovaly si likviditu, ochránily aktiva a posílily své kapacity, musí učinit kroky k optimalizaci pojistných strategií a strategií zmírňování rizik. 

Z globálního hlediska se rizika ovlivňující fúze a akvizice proměňují. Mezi problémy, kterým čelí účastníci fúzí a akvizic, patří:

 • Provozní rizika: Obchodní chyby, problémy s dodržováním předpisů nebo nedostatečné prověření různých subjektů může vést k finančním ztrátám.
 • Environmentální, sociální a správní (ESG) faktory: V reakci na rostoucí tlak ze strany investorů musí účastníci transakcí posoudit své počínání v oblasti ESG, aby byli pro protistranu zajímavým partnerem.
 • Řízení talentů: Svoji roli v úspěchu akvizice hraje řízení kulturních rozdílů na pracovišti a zajištění, že se pracovní síly zvládnou přizpůsobit novým technologiím.
 • Kybernetické hrozby: Se zaváděním nových technologií, které umožňují firmám poskytovat propojenější zákaznické prostředí, čelí společnosti stále větším kybernetickým hrozbám.
 • Změny předpisů: Je obtížné mít neustálý přehled o regulačních změnách, jako jsou změny požadavků na daňové pojištění, avšak nedodržování předpisů může vést k uložení vysokých pokut.

V zájmu překonání těchto problémů byste měli zvážit zapojení makléře, který dokáže optimalizovat opatření na zmírnění rizik a pomůže vám vyznat se v proměnlivé problematice práce s riziky.

Každá transakce v oblasti M&A je vystavena řadě rizik nebo možných komplikací s finančními důsledky. Nedostatečné zaměření na due diligence a propracované plánování rizik a pojištění může vést k řadě problémů či nesprávných ocenění. Mezi potenciální rizika patří:

 • Nezajištění, aby byly nárůsty pojistných parametrů započítány do pojistného rozpočtu.
 •  Nedostatečné nebo žádné rezervy na samofinancované ztráty v počáteční rozvaze.
 • Mezery v pojistném programu nebo krytí prodávajícího.
 • Nejednoznačná ustanovení v kupní smlouvě.

Povědomí o této problematice, kvantifikace rizik a jejich řešení může vést k nákladové efektivitě, lepší pozici při vyjednávání ceny, hladší a rychlejší integraci, lepší kupní smlouvě a menšímu vystavení riziku vzniku neočekávaných nákladů.

Zkušený makléř, který je schopný provést podrobné due diligence, jako je například společnost Marsh, ví, jak tato potenciální rizika identifikovat a proměnit překážky na příležitosti, které podpoří úspěšný průběh obchodu.

Zjednodušeně řečeno, každá organizace, která se účastní fúze nebo se připravuje na akvizici jedné nebo více společností, potřebuje záchrannou síť, kterou poskytuje pojištění. Vzhledem k tomu, kolika způsoby se mohou takové transakce pokazit, je plán pojistného krytí a řízení rizik naprosto nezbytný.

Rovněž však platí, že pokud realizujete fúzi či akvizici s vědomím těchto rizik, neznamená to, že se lze chovat, jako kdyby byl úspěch zaručen. Je nutné spolupracovat s odborníky na rizika, kteří již v minulosti pomohli jiným subjektům dosáhnout při fúzích a akvizicích těch nejlepších výsledků.

Pojistitelé se stále podrobněji seznamují s problematikou rizik týkajících se soukromého kapitálu a souvisejícími prioritami. Neexistuje žádné univerzální krytí. Je třeba si zvolit ochranu, kterou chcete pro své firmy a další aktiva tvořící vaše portfolio.

Avšak několik pojistných řešení by mohlo mít pro firmy spravující soukromý kapitál obzvláště přínos, například:

 • Pojištění rizik fúzí a akvizic a transakčních rizik: Toto pojištění usnadňuje uzavírání transakcí a přenáší odpovědnost na pojistný trh.
 • Pojištění prohlášení a záruk nebo pojištění záruky a odškodnění: Toto pojištění chrání kupujícího před porušením prohlášení prodávajícího.
 • Pojištění daní: Toto pojištění může pomoci s řízením identifikovaných daňových rizik a případných neočekávaných finančních problémů obchodu včetně dalších nahodilých rizik, která by mohla mít vliv na úspěch transakce.
 • Řešení pro pojištění portfolia: Tato řešení nabízejí souhrnný přístup k řízení rizik napříč portfoliem.

Zkušený makléř umí sestavit pojistku na míru přesně podle vašich rizik, abyste mohli uzavírat obchody s jistotou a dlouhodobě chránit své portfolio.

Od obstarávání zdrojů, akvizic, správy aktiv až po odprodej investic a fázi exitu může strategicky sestavený program pojistného portfolia pomoci firmám spravujícím soukromý kapitál dosáhnout finančního úspěchu.

Bližší prozkoumání těchto služeb může zvýšit hodnotu portfolia firmy v celém životním cyklu investice:

 • Při zajišťování kapitálu: Komplexní krytí odpovědnosti veřejné obchodní společnosti může chránit fond a investiční profesionály před nevyhnutelnými riziky.
 • Při použití kapitálu, před a po akvizici: Due diligence zaměřené na rizika a pojištění může pomoci vyhnout se nástrahám, řešení pro transakční rizika mohou umožnit provedení transakcí a podpora integrace po akvizici může zajistit hladký přechod.
 • Při správě kapitálu: Uplatňování strategií optimalizace rizik a snižování nákladů ztrát během doby vlastnictví může přinést lepší finanční výsledky. Přístup k vyhrazeným zdrojům při řešení nároků může podpořit hladký průběh procesu uplatňování nároků.
 • Po exitu: Due diligence zaměřené na dodavatelská rizika a pojištění může odhalit potenciální rizika, přezkum řešení pro pojištění transakčních rizik s důrazem na prodávajícího může pomoci dosáhnout pozitivního výsledku obchodu a krytí IPO a SPAC může pomoci s hladkým exitem.

Pojištění fúze či akvizice a transakčních rizik v kombinaci s komplexním řešením pro řízení rizik jsou klíčovými komponenty, které vám mohou pomoci dosáhnout úspěšného výsledku obchodu. K vyřešení oblasti možného vystavení rizikům nebo skryté odpovědnosti je nezbytné využít služby due diligence zaměřené právě na rizika a pojištění.

Vzhledem ke složitosti daňové legislativy, a to z globálního i místního hlediska, jsou pro snížení rizik transakce obzvláště vhodné produkty, které nabízejí krytí daňových povinností. Mezi další řešení k dosažení úspěšného průběhu obchodu patří krytí prohlášení a záruk a pojištění nahodilých daňových povinností.

Uplatňování souhrnného přístupu k řízení rizik prostřednictvím programu nákupu portfolia může pomoci regulovat náklady a řídit volatilitu. Díky spolupráci se zkušeným pojistným poradcem mohou firmy spravující soukromý kapitál zaujmout komplexní, koordinovaný přístup k rizikům, který pak může přinést lepší výsledky.

Používání nákupní platformy pro pojištění portfolia zajišťuje nejen centralizovaný přehled o vašem celém portfoliu, ale pomůže vám také lépe kvantifikovat a řídit riziko portfolia, což následně vede k úspoře nákladů, vyšší provozní efektivitě a lepšímu ocenění při exitu.

Spolupracujeme se správci alternativních aktiv, firmami spravujícími soukromý kapitál, investory do infrastruktury a dalšími subjekty v oboru na řízení rizik a zajištění řádné ochrany aktiv. Dále používáme nákupní programy naší skupiny k dosažení maximální kupní síly a k co největšímu snížení nákladů po celý život investice i poté.

Rostoucí finanční síla firem spravujících soukromý kapitál s sebou nese rizika, která se trvale zvyšují. Pro každou organizaci působící v této oblasti je zásadní zajistit si specializované krytí svého portfolia.

Navíc může být vaše organizace pod drobnohledem ohledně postupů, ať už ze strany široké veřejnosti nebo regulačních orgánů. I pokud důvěřujete síle a bezpečnosti svých obchodů, mohou se objevit nečekané právní, regulační či finanční komplikace.

Pokud využijete služeb našeho týmu pro oblast soukromého kapitálu k vypracování řešení pro posouzení, řízení a přenosu rizik, můžete podávat nabídky nebo prodávat aktiva s větší sebedůvěrou, protože vaše rizika budou zmírněna na minimum.