Skip to main content

Analýza rizik

S využitím dostupných dat, analytických prostředků a technologií mohou vedoucí pracovníci přistoupit k rizikům celostním a proaktivním způsobem, přispět tak k informovanému rozhodování a postupovat v souladu s podnikovými cíli.

Na organizace po celém světě mají ve stále větší míře dopad nové a složité problémy, které jim mohou zkomplikovat plnění cílů. V takovém proměnlivém prostředí potřebuje vedení společnosti k řízení rizik mnohem více než jen historické přehledy, složité modely a obecně zprostředkovaná srovnávací měřítka. 

Potřebují použitelné informace získané v reálném čase, které jsou určeny přímo pro jejich podnikání, aby mohli nahlédnout do blízké budoucnosti a následně plánovat.

Naše analytická řešení vám nabídnou znalosti, odbornost a postřehy, které vám usnadní orientaci v současném prostředí, umožní vám sledovat a předpokládat nová rizika, lépe se rozhodovat a vést svou organizaci s větší jistotou. 

Se špičkovými daty, analytickými prostředky a technologiemi společnosti Marsh získáte informační podklady o rizicích, které vám usnadní plánování, financování a realizaci strategií pro řízení rizik, které budou v souladu s cíli vašeho vedení.

Obecné časté dotazy

Řízení rizik může být velmi náročné. Máte-li k dispozici analytické nástroje k vyhodnocení rizikového potenciálu a jeho dopadů, máte vše nezbytné k řízení svého podnikání a rozhodování o obchodním výsledku.

Analytické nástroje a technologie usnadňují řízení rizik. Analýza dat a rizik podpořená vhodnými nástroji a strategiemi poskytne vašemu podnikání nezbytné prostředky k monitorování, zmírňování a řízení rizik. S použitím analytických nástrojů můžete spolehlivě zajistit následující:

 • Identifikace rizik: odhalení původu rizik na základě konkrétních dat
 • Hodnocení rizik: vytvoření profilu pro každé riziko a určení jeho dopadu
 • Zmírňování rizik: reakce na rizika podle chování na základě dat
 • Monitoring rizik: měření zmírňování rizik a hrozeb v čase 
 • Vykazování rizik: nové hodnocení rizik za účelem stanovení jejich životního cyklu a poučení z minulosti

Při důsledném uplatňování analýzy rizik dokážete lépe reagovat na změny procesů, vývoj legislativy a stav ekonomiky. Budete tak mít k dispozici více nástrojů pro uplatnění strategie orientované na cíle obchodních výsledků.

Žijeme v moderním a neustále se vyvíjejícím prostředí rizik. Analytické nástroje jsou nezbytné k jejich zmírňování způsobem, který vám umožní nadále se soustředit na svou podnikatelskou činnost. Některé výhody analytických nástrojů pro rozbor rizik pro vaše podnikání:

 • Lepší porozumění podnikání: Analytické nástroje vám umožní nahlédnout hlouběji do potenciálních problémů vaší organizace a usnadní vám dostat je pod kontrolu.
 • Monitoring celkového výkonu podnikání: Přehledný obrázek o tom, co v podnikání funguje a co ne.
 • Prognózy dat pro spolehlivější rozhodování: Porozumění jednotlivým problémům v rané fázi vám umožní se jich v budoucnu lépe vyvarovat.
 • Dlouhodobá prevence ztrát: Včasná identifikace varovných signálů pro zlepšení bezpečnosti a zajištění vyšší efektivity vašeho podnikání.

Jednoduše řečeno, analýza rizik připravuje vaši firmu na nejbližší i vzdálenější budoucnost.

Rozvoj umělé inteligence (AI) a prediktivních technologií výrazně rozšířily možnosti analýzy rizik a urychlily její nasazení v řadě organizací. Možnosti zpracování informací i softwarové nástroje jsou stále propracovanější, což přináší nové trendy:

 • Organizační strategie: Namísto podružného nástroje pro plánování se z analýzy rizik čím dál více stává středobod strategických debat a vodítko pro rozhodování na základě dat v reálném čase.
 • Čištění dat: Organizace si začínají uvědomovat, jakou sílu analýza rizik má, a vedoucí pracovníci současně spouštějí programy orientované na shromážděná data pro čištění podnikových databází, aby analytické nástroje rizik měly ještě přesnější výsledky. 
 • Automatizace a umělá inteligence: S masivním nárůstem objemu dostupných informací a nástupem pokročilých algoritmů umělé inteligence slouží analytické nástroje rizik stále častěji k rozhodování, neboť poskytují datové podklady a doporučení pro řešení.

Nástroje analýzy rizik jsou stále propracovanější a dostupnější a organizace by tak měly zvážit investice do těchto prostředků a jejich začlenění do vlastních programů a strategií pro řízení rizik, aby mohly plánovat s větší přesností, přijímat včasná opatření a omezit rizikový potenciál.

Díky analýze rizik může vedení firem snížit své celkové náklady na řešení rizik, protože využijí tyto prostředky:

 • Správa dat: Analýza rizik může organizacím pomoci sjednotit data, která mají rozčleněná podle různých oblastí, a vytvořit celistvou platformu s jednotnou perspektivou, která přinese cenné postřehy.
 • Proaktivní plánování rizik: Analýza rizik může vedoucím pracovníkům společností přinést reálně použitelné poznatky, které včas upozorní na náročné úkoly v daném odvětví a omezí případný rizikový potenciál, zkrátí dobu reakce a sníží ztráty v případě skutečné krize.
 • Celopodniková spolupráce: Narušení podnikání může mít nejrůznější podoby a analýza rizik pomůže sjednotit přístup celé organizace, neboť zlepší porozumění slabým místům a umožní sestavit plán jejich řešení.

V dnešním prostředí komplexních rizik nabízí analýza rizik vedoucím pracovníkům možnost monitorovat, posuzovat a řešit rizika s větší jistotou.

Analýza rizik je zásadní složkou při tvorbě komplexního a účinného plánu řízení rizik. Analýza rizik odstraňuje nutnost odhadů a eliminuje z procesu plánování subjektivní pohled, názory jednotlivců i posuzování podle historických dat.

Pro řídicí pracovníky a pro zainteresované strany znamená analýza rizik obvykle robustnější a přesnější přístup k plánům na řízení rizik.

Velká data představují základní nástroj řízení rizik, protože usnadňují organizacím vyhodnotit různá data z mnoha zdrojů. Pokud analýza rizik čerpá z velkého objemu dat, získané poznatky jsou přesnější díky velikosti použité k extrapolaci.

V dnešním proměnlivém prostředí rizik potřebují vedoucí pracovníci firem k řízení rizik, nasazení kapitálových prostředků a dosahování výsledků mnohem více než jen historické přehledy. Analýza rizik by měla být středobodem rozhodování a plánování.