Skip to main content

Pohledávky z obchodního styku

Mezinárodní i tuzemský obchod s sebou nesou neustálé výzvy, které ještě zostřila pandemie onemocnění COVID-19. Riziko platební neschopnosti a úpadku hrozí všude. Pojištění pohledávek z obchodního styku tak může pomoci firmám čelit rizikům, zajistit ochranu a zlepšit obchodování.

V globálním obchodu nastaly v důsledku událostí roku 2020 podstatné změny. Firmy by dnes více než kdy dříve měly pečlivě zvažovat potenciální rizika platební neschopnosti a úpadku svých zákazníků.

V takto nepředvídatelných hospodářských cyklech potřebují firmy stálou výkonnost a jistotu udržitelného růstu na globálním trhu. Díky pojištění pohledávek z obchodního styku mohou společnosti efektivně stabilizovat své hospodářské výsledky.

Náš globální tým pro pojištění pohledávek z obchodního styku nabízí široké spektrum řešení, se kterými můžete zmírňovat rizika plynoucí z pohledávek. Jako přední poradenská společnost v oblasti pojištění proti ztrátám při nesplácení pohledávek budujeme pevné vazby s hlavními pojišťovacími společnostmi, abychom mohli nabídnout nákladově úsporné pojištění pohledávek. Naše specializované místní i mezinárodní týmy poskytují také konzistentní a právně ošetřené služby v celé šíři pohledávek z obchodního styku.

Obecné časté dotazy

Pojištění pohledávek z obchodního styku chrání pohledávky společnosti pojistným krytím v případě, že zákazník neuhradí odebrané zboží nebo služby. Umožňuje tak společnosti rozšířit podmínky splatnosti (obvykle krátkodobé, se splatností do 12 měsíců) pro nové i stávající zákazníky a zlepšit dostupnost dalšího financování pohledávek.

Pojištění pohledávek z obchodního styku je určeno pro obchodní společnosti, finanční instituce a všechny firmy, které poskytují zboží nebo služby jinému podniku na úvěr. Obchodním společnostem zajišťuje náhradu definované finanční ztráty v důsledku pojistné události, např. platební neschopnosti, trvalého nesplácení nebo politických událostí. Umožňuje tak efektivně externě poskytovat služby řízení úvěrových rizik nebo může být součástí strategie řízení úvěrových rizik s přenesením těchto rizik na pojistitele.

Pojištění pohledávek z obchodního styku je vhodným a prospěšným nástrojem pro společnosti bez ohledu na jejich formu, velikost, oblast působnosti a obchodování (tuzemské, zahraniční nebo obojí). Obchodní společnosti, finanční instituce i všechny ostatní firmy, které nabízejí zboží nebo služby jiným podnikům na úvěr, by měly zvážit sjednání pojištění pohledávek z obchodního styku. Toto pojištění chrání společnost před platební neschopností tuzemských i zahraničních zákazníků. Subjektům, jejichž finanční operace nevyžadují okamžitou úhradu, zajišťuje pojištění pohledávek z obchodního styku ochranu jejich majetku při současném rozšiřování jejich obchodní činnosti.

Mezi firmy, které obvykle volí pojištění pohledávek z obchodního styku, patří výrobní společnosti, společnosti obchodující s komoditami a poskytovatelé služeb.

Mezinárodní obchod je základem a motorem globální ekonomiky. Na toky zboží a služeb i na ceny zde může působit mnoho faktorů, např.:

 • Globální události: Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 zpomalila, omezila a někde dokonce zastavila výrobu a dodávky zboží a služeb. 
 • Směnné kurzy: Jde o hlavní činitel s dopadem na čisté dovozce, kterým prospívá silná měna, i na čisté vývozce, kteří těží ze slabší měny.
 • Obchodní bariéry: Patří mezi ně například dovozní kvóty a cla uvalená vládou v zájmu ochrany domácího průmyslu před zahraniční konkurencí.
 • Geopolitická stabilita a politický neklid: Domácí a přeshraniční konflikty a války mohou narušit obchodní trasy a dopravu.
 • Přepravní náklady: Ovlivňuje je množství činitelů, nejvíce ceny ropy.

Pojištění pohledávek z obchodního styku chrání pojištěnou společnost proti nesplácení legitimních dluhů kupující stranou. Toto pojistné krytí se obvykle vztahuje na definované události (pojistná nebezpečí). 

Poskytovatelé pojištění pohledávek z obchodního styku obvykle kryjí dva druhy rizik:

 • Obchodní riziko: Riziko, že váš zákazník nebude schopen z finančních důvodů uhradit splatné faktury (např. v důsledku úpadku nebo dlouhodobé platební neschopnosti).
 • Politické riziko: Nesplácení závazků v důsledku událostí mimo vaši nebo zákazníkovu kontrolu. Mohou sem patřit politické události (války, revoluce), katastrofy (zemětřesení, hurikány) nebo ekonomické problémy, např. nedostatek měny omezující možnosti převodu prostředků mezi zeměmi. 

Pojištění pohledávek z obchodního styku vám umožní rozšířit podmínky splatnosti pro nové i stávající zákazníky a pomůže tak vašemu podniku k bezpečnému růstu v případech, kde by vám to dříve připadalo příliš riskantní. Chrání také před riziky exportu do zámoří a snižuje míru nejistoty.  
 
Sjednání pojištění pohledávek z obchodního styku může zlepšit váš přístup k dalším zdrojům financování vašich pohledávek, protože banky obvykle spíše svěří kapitál společnosti, která má sjednáno pojištění pohledávek z obchodního styku. Když bude vaše společnost pojištěna, váš hospodářský výsledek bude pod ochranou díky předem stanovené úrovni náhrady (obvykle 75 až 90 % hodnoty dluhu), ať již váš zákazník vyhlásí úpadek nebo nebude schopen (či ochoten) splácet své závazky. Uvolňuje také finanční prostředky pro použití v jiné oblasti podnikání a pomáhá snižovat rezervy na nedobytné pohledávky. 

Obvykle chce obchodní společnost pojistit celé portfolio svých zákazníků, což bývá nejčastější typ pojistky. Lze ji ale přizpůsobit tak, aby zahrnovala pouze vybrané nebo klíčové zákazníky, např. ty vysoce rizikové.

Poskytovatelé pojištění pohledávek z obchodního styku nabízejí širokou řadu flexibilních produktů a pojistek, které vyhoví nárokům každé společnosti. Při sjednávání tohoto pojištění potřebujete jednat s makléřem, který má příslušné zkušenosti a odborné znalosti globálních rizik a finančních řešení. Naši odborníci vám pomohou s posouzením a zpracováním vašich požadavků a výběrem nejvhodnějšího pojištění.
 
Struktura pojištění může být různá:

 • Pojištění celého obratu: Jedná se o nejběžnější typ pojistky pokrývající celé portfolio obchodních pohledávek společnosti, včetně širokého spektra tuzemských a exportních transakcí.
 • Klíčoví zákazníci: Tato pojistka má pokrýt největší zákazníky společnosti nebo jejich jinak určenou část, ve které hrozí největší riziko (tj. výběrové pojištění).
 • Jediné riziko: Tato pojistka je určená ke krytí rizik souvisejících s jediným zákazníkem. 
 • Škodní nadměrek: Tato pojistka pokrývá katastrofální nebo mimořádné ztráty největších zákazníků nad rámec obvyklého rozsahu nedobytných pohledávek při nastavení přiměřené spoluúčasti.

Každá pojistka může zahrnovat tuzemský odbyt, export nebo jejich kombinaci a může být definovaná regionálně nebo globálně. Často je jejich součástí pojištění politických rizik.

Při všech těchto možnostech zůstává pojištění pohledávek z obchodního styku pro řadu firem cenově dostupné: náklady na pojistku obvykle představují méně než 1 % tržeb.  
 
Pojištění pohledávek z obchodního styku je dynamický produkt. Požadavky na úvěrové limity zákazníků se během pojistného období mění a odrážejí potřeby firmy. Společnost Marsh proto podporuje své klienty v komunikaci s pojistiteli tak, aby získali nebo podle potřeby navýšili své úvěrové limity.