Skip to main content

Podmínky používání

Tyto internetové stránky provozuje společnost MARSH s.r.o., jejíž činnost povoluje a reguluje Úřad pro finanční chování (Financial Conduct Authority). Přečtěte si tyto podmínky pozorně. Přístupem na internetové stránky souhlasíte s tím, že pro vás platí tyto podmínky, včetně ochrany osobních údajů společnosti Marsch. Jestliže nechcete být těmito podmínkami vázáni, neměli byste na internetové stránky vstupovat.

 

PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY PŘED TÍM, NEŽ BUDETE INTERNETOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT

 1. Přestože společnost Marsh vynaložila veškeré možné úsilí na to, aby zajistila správnost informací na těchto internetových stránkách v okamžiku zveřejnění, upozorňuje vás, že nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud jsou informace neúplné, nepřesné či zastaralé.
 2. Společnost Marsh neodpovídá za obsah nebo používání jakýchkoli internetových stránek či zprávy, kterou jste zaslali nebo obdrželi, vyjma případů výslovně uvedených na těchto internetových stránkách.
 3. Všechna současná a budoucí autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví související s těmito internetovými stránkami jsou právy společnosti Marsh a jejích poskytovatelů licencí. Nezískáváte žádná práva k internetovým stránkám vyjma omezeného práva na používání internetových stránek v souladu s těmito podmínkami. Souhlasíte s tím, že budete chránit vlastnická práva společnosti Marsh a jejích poskytovatelů licencí a že společnost Marsh neprodleně písemně upozorníte (kontaktní údaje jsou uvedeny níže), pokud se dozvíte o neoprávněném přístupu na tyto stránky či jejich použití, které porušuje vlastnická práva.
 4. Jste oprávněni vytisknout si nebo stáhnout informace a obsah z těchto internetových stránek pouze pro své osobní, nekomerční použití nebo pro nekomerční použití ve vaší organizaci. Žádnou část těchto internetových stránek nebo jejich obsahu nesmíte nabízet k prodeji, prodávat ani distribuovat za použití jakéhokoli média. Žádnou část těchto internetových stránek nesmíte poskytovat jako součást jiných internetových stránek, a to ani formou rámce s hypertextovým odkazem na internetu ani jinak, pokud k tomu nemáte písemné povolení společnosti Marsh. Chcete-li o povolení požádat, musíte tak učinit buď e-mailem, nebo dopisem zaslaným společnosti Marsh (kontaktní údaje jsou uvedeny níže) s uvedením těchto informací: a) vaše jméno nebo jméno odborného pracovníka odpovídajícího za odkaz(y); b) název vaší společnosti; c) e-mailová adresa a telefonní číslo na vás nebo odborného pracovníka odpovídajícího za odkaz(y) a d) adresa(y) internetové stránky (internetových stránek), kde se odkaz(y) na domovskou stránku zobrazí. Nesmíte používat název Marsh nebo zneužívat značku Marsh jakýmkoli způsobem, přičemž takové použití či zneužití určí Marsh výlučně dle vlastního uvážení.
 5. Tyto internetové stránky nesmíte používat k žádným nezákonným účelům, přičemž zejména souhlasíte s tím, že nebudete zasílat, používat, kopírovat, zveřejňovat nebo umožňovat zveřejňování příspěvků, které jsou hanlivé, nemravné, urážlivé, sprosté nebo porušují soukromí jakékoli osoby. Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat žádné nevyžádané propagační či reklamní materiály, spam nebo podobné materiály ani žádné hromadné zprávy, které mohou narušit provoz těchto internetových stránek nebo používání stránek jinými návštěvníky.
 6. Společnost Marsh si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšit, upravit, změnit, nahradit nebo trvale zrušit celé tyto internetové stránky či jakoukoli jejich část a omezit nebo zakázat přístup na ně.
 7. S informacemi, které získáme, budeme nakládat jako s důvěrnými a nesdělíme je žádné třetí straně vyjma případů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo vašimi pokyny.
 8. V rámci běžného poskytování služeb pro naše klienty mohou být informace sdíleny v rámci skupiny Marsh & McLennan Companies Group (dále jen „MMC“) a mohou být používány pro účely výzkumu či statistické účely a předcházení trestné činnosti. Mohou být předány do jiné země, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor, k jakémukoli z uvedených účelů a za účelem správy systémů. Mohou být též použity k poskytování informací našim klientům o produktech a službách, které by je podle našeho názoru mohly zajímat.
 9. Když nám naši klienti poskytnou informace obsahující osobní údaje (jména, adresy nebo jiné informace týkající se skutečných osob), budeme tyto údaje uchovávat a používat k poskytování všeobecných pojišťovacích a dalších služeb pro tyto klienty na základě skutečnosti, že osoby, jichž se údaje týkají, byly informovány o důvodech pro získání údajů a o skutečnosti, že mohou být sděleny třetím stranám, jako je skupina MMC.
 10. Tímto souhlasíte, že společnost Marsh odškodníte v souvislosti s veškerými náklady, nároky, ztrátami a škodami (včetně právních poplatků), které jí vzniknou nebo jí budou uloženy v důsledku vašeho zneužití těchto stránek nebo porušení těchto podmínek.
 11. Přestože na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné internetové stránky, společnost Marsh nemá nad takovými stránkami žádnou kontrolu. Marsh nemůže přijmout právní odpovědnost za přesnost ani jiné aspekty obsahu nebo za bezpečnost jakékoli činnosti prováděné na takových jiných stránkách. Takové stránky používáte pouze na vlastní riziko.
 12. Pokud podmínky porušíte, může vám Marsh dle svého uvážení buď dočasně, nebo trvale zakázat přístup na tyto internetové stránky.
 13. Tyto internetové stránky se poskytují zdarma bez jakýchkoli záruk, není-li výslovně uvedeno jinak, a Marsh nepřijímá žádnou právní odpovědnost vůči vám plynoucí z těchto internetových stránek nebo s nimi spojenou (vyjma případů zranění nebo úmrtí způsobeného její nedbalostí nebo podvodu) bez ohledu na to, zda je nárok založen na smluvní, přestupkové (včetně nedbalosti) nebo jiné právní teorii. Vaším jediným opravným prostředkem je přestat používat tyto internetové stránky. Právní odpovědnost společnosti Marsh není omezena v případě úmrtí nebo zranění přímo způsobeného nedbalostí společnosti Marsh.
 14. Marsh může tyto podmínky příležitostně měnit. Pokud budete internetové stránky po provedení takových změn nadále používat, má se za to, že se změnami souhlasíte.
 15. Tyto podmínky a obsah těchto internetových stránek se řídí anglickým právem a spadají do výhradní jurisdikce anglických soudů.
 16. Veškeré dotazy nebo žádosti v souvislosti s těmito internetovými stránkami nebo společností Marsh zasílejte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na adresu:

MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Poslat e-mailem