Skip to main content

Fragt og logistik

Din virksomheds produkt er dit mest værdifulde aktiv. Marshs specialiserede fragt- og logistikteam kan hjælpe dig med at identificere bevægelses- og lagerrisici og fastlægge og sikre de relevante niveauer for forsikringsdækning og risikobegrænsning.

Fragt- og logistikbranchen undergår lige nu en enorm omstilling. Som et resultat af pandemien er integrationen af logistik- og transportindustrien accelereret. Digitalisering og kundernes forventninger driver de eksisterende interessenter i branchen og nye virksomheder til at stræbe efter højere tempo og større kontrol med end-to-end produktlevering.

Vores fragt- og logistikteam anvender den nyeste teknologi og de nyeste risikostyringsstrategier til at udvikle forsikringsprogrammer, der dækker hele forsyningskæden. Det er vores mål at give dig større forståelse for risici, synlighed og dækning af dine fragtforsendelser.

Vi fornyer løbende forsikringsprogrammerne med digitale løsninger, data og analyser, faciliteter og risikostyringstjenester. Og via vores integrerede tjenester til håndtering af erstatningskrav hjælper vi dig med at reducere omkostningerne og forbedre inddrivelsen af erstatningskrav.

Vi hjælper virksomheder i alle størrelser – fra multinationale produktejere til små transportvirksomheder og globale logistikudbydere. Vi har størrelsen, rækkevidden og tilstedeværelsen på de rette markeder til at hjælpe dig med at håndtere og begrænse dine risici på tværs af forsyningskæden.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Selv om de fleste transportvirksomheder har deres egen forsikring for tab og ansvar, kan dækningen være utilstrækkelig eller bundet af en konvention, der begrænser kompensationen af forsendelsens fulde værdi. Dette kan føre til en situation, hvor en virksomhed mister et betydeligt beløb på tabte eller beskadigede varer uden mulighed for kompensation fra transportvirksomheden. Fragtforsikring giver dig skadesløsholdelse i forhold til fysisk tab eller beskadigelse af varer, mens de er under transport, og dækker også varer, der er under midlertidig opbevaring under transporten.

Fragtforsikring er et risikostyringsværktøj, der beskytter værdien af aktiver under transport og/eller midlertidig opbevaring. Det beskytter ejerne af produktet mod potentielt betydelige, økonomiske tab på grund af ødelæggelse eller manglende levering af varer. Forsikringen er også påkrævet som en del af visse salgskontrakter. Under visse omstændigheder er sælgerne forpligtet til at tegne en tilstrækkelig forsikring, også efter at varerne har nået deres bestemmelsessted. En tilstrækkelig fragtforsikring er ofte et krav, som pålægges af risikofinancierer eller banker, når de anmodes om at finansiere køb af varer, der er importeret fra udlandet eller afsendt under en remburs.

Enhver part, der sender varer, produkter eller forbrugsartikler ved hjælp af et hvilket som helst transportmiddel.

Prisen for fragtforsikring beregnes på baggrund af en værdiansættelse af de varer, der transporteres, og den opfattede risiko. Værdiansættelsen af godset kan tilpasses alt efter fragtejerens ønske, og hvordan denne beregner værdier. For eksempel kan den forsikrede værdi af dine varer bestemmes ved at lægge værdien af varernes handelsfakturaer (hvor meget du modtager i betaling fra din kunde) sammen med fragtomkostningerne, plus et ekstra gebyr på 10 % til dækning af ekstraudgifter. De alternative værdiansættelsesmuligheder er genanskaffelsesværdi, accepteret værdi og salgspris.

Logistik er planlægning og/eller transport af varer i den globale forsyningskæde. De nøjagtige krav til forsikringsdækning skal skræddersys til aktiviteterne i den enkelte arbejdsproces. Men da logistikudbydernes hovedaktivitet er at passe på, varetage og kontrollere andres varer, er erstatningsansvar for fragt en central forsikringsdækning.

Logistikforsikringsprodukter yder dækning for enhver, der er involveret i transport, opbevaring eller planlægning af sådanne aktiviteter. Disse omfatter vognmandsfirmaer, speditører, lageroperatører, ikke-skibsbesiddende transportvirksomheder (NVOCC), toldagenter og fragtmæglere.

Dette kan variere meget afhængigt af aktivitet, grænser, tab, kontraktligt ansvar, gældende konventioner, indenlandske eller internationale varebevægelser og aktiviteternes størrelse. Bruttofragtkvitteringer for kilometertal bruges altid til vurderingsformål sammen med alle andre relevante eksponeringsoplysninger.

Et "groshavari" er et tab, der skyldes frivillig ofring af en del af et skib eller en last eller en udgift til at beskytte et skib og resten af lasten. Når rederen erklærer et groshavari, skal rederen og alle fragtinteresserne dele udgifterne, der er forbundet med tabet, på pro-rata-basis. Disse udgifter dækkes typisk af din fragtforsikring. Sådanne tab kan være betydelige og kan kræve garantibreve for at få lasten frigivet. Et garantibrev udstedes af forsikringsselskabet og er en aftale om at dække forsikredes erstatningsansvar.