Skip to main content

Klimaforandringer og bæredygtighed

Efterhånden som organisationer på tværs af alle brancher bevæger sig mod nye klima- og bæredygtighedsstrategier, vil de støde på nye risici, der skal håndteres.

Perspektiver og indsigt fra globale virksomheder

BRINK er et online nyhedsmedie, der udgives af vores moderselskab Marsh & McLennan Companies (MMC). BRINK indsamler aktuelle perspektiver fra eksperter vedrørende risici og resilience verden over med det formål at oplyse om erhvervsmæssige og politiske beslutninger om kritiske udfordringer, herunder klimaforandringer og bæredygtighed.

Marsh Mclennan Flood Risk Index

Oversvømmelser er en af de mest ødelæggende naturkatastrofer, men alligevel undervurderes omkostningerne ved oversvømmelser gang på gang. Klimaforandringer, økonomiske og demografiske tendenser og en vedvarende mangel på investeringer i forebyggelse øger virksomheders risikoeksponeringer. Det er på tide at genoverveje vores tilgang til oversvømmelsesrisiko.

ESG Risk Rating Tool

Et værktøj der måler og vurderer din organisations ESG-risikoscore på tværs af 18 temaer.

Bæredygtighed og klima

Udforskning mulighederne for vores klode

I dag tilpasser virksomheder i alle sektorer hurtigt deres traditionelle forretningsmodeller til at forbedre deres bæredygtighed og reducere deres påvirkning på klimaet. Disse udviklinger falder sammen med den eskalerende hyppighed og voldsomhed af ekstreme vejrforhold, der tester virksomhedernes robusthed. 

Evnen til at forudse, måle og håndtere risici vil være en afgørende fordel, efterhånden som omlægningen udvikler sig. Hos Marsh hjælper vi virksomheder med at sikre, at de er robuste gennem hele omlægningen: analyse af det voksende risikomiljø, forberedelse af hvad der kan ske og forsikring mod nye typer risici.

Vi kan sætte en ESG-lup (Environmental, Social og Governance) på din virksomhed omkring risikostyring, der giver en konkurrencemæssig kant og en forretningsmæssig fordel. Sammen vil vi opbygge en proaktiv plan for at understøtte økonomisk stabilitet i din egen virksomhed, samtidig med at vi hjælper med at skabe en verden, der er bæredygtig for kommende generationer.

FAQs

Alle virksomheder kan møde udfordringer, der er kan påvirke den daglige drift; klimaforandringerne har midlertidigt fremskyndet flere risikoområder herunder:

De fysiske: Med store skovbrande, rekordhøje hedebølger og hyppige oversvømmelser medfører klimaforandringerne store tab for mennesker, ejendomme og forsyningskæder globalt. Naturkatastrofer skaber også nye udfordringer for virksomheders risikohåndtering og herunder forsikringsdækninger, som bliver sværere at opnå.

Klimatransitionen: Tilpasningen af forretningsmodellen til lavere CO-2 udledning kan ligeledes skabe nye risici for mange organisationer. Dette inkluderer blandt andet ændringer i policer, teknologi og forventninger fra investorer og kunder, som organisationen skal kunne navigere i.

Omdømme: Organisationer skal være i stand til at identificere, prioritere og handle på bæredygtigheds- og klimainitiativer.  De potentielle økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser, ved ikke at kunne handle på bæredygtigheds- og klimainitiativer, kan være lige så dyre som en fysisk skade.

Virksomheder er nødsaget til at skabe en proaktiv risikostyring, som adresserer alle ovenstående risici, da mange organisationer vil opleve de første indvirkninger inden for de næste par år. 

Forsikringsselskaberne vurderer i stigende grad bæredygtighed (ESG-rating) hos deres kunder samt deres forpligtelser til klimaomstilling, da selskaberne forsøger at reducere risikoen i deres porteføljer. For nogle virksomheder kan dette resultere i begrænsede muligheder for risikooverførsel, mens det for andre kan føre til forbedrede vilkår.

Uanset hvilken branche du er i, bør du være opmærksom på følgende konsekvenser:

Direktions- og bestyrelsesansvar (D&O): Manglende tilpasning til risikoen forbundet med klimaforandringer kan føre til søgsmål fra aktionærer for pligtforsømmelse eller tab af aktieværdi. Håndteringen af denne risiko vil være særlig vigtigt for virksomheder i brancher med større kulstofudledning. 

Tingskade/Property: Grundet den store vækst i naturbrande, oversvømmelser og andre alvorlige vejrrelaterede hændelser skal organisationer forberede sig på tab eller skader i forbindelse med fysiske aktiver.

Driftsafbrydelser: Afbrydelser i produktionen kan desværre blive mere aktuel, efterhånden som vejrrelaterede risici stiger. Planlægning efter driftsafbrydelser bør udvides til at omfatte lukninger og tab i forbindelse med begivenheder såsom oversvømmelser, varme og tørke. 

Selvom der er forskel på organisationers aktiver og hvordan de påvirkes af organisationens klimaomstilling, kan et omfattende forsikringsprogram, der omfatter overstående dækninger, hjælpe med at afbøde tab.

ESG kan være en vigtig nøgle til vækst såvel som et udtryk for organisationernes robusthed. Derfor er ledere på tværs af alle brancher fokuseret på bæredygtighedsinitiativer for at reducere risiko og udnytte de potentielle muligheder ESG-strategier kan give. I dag skal ESG være en del af virksomhedens strategi og være forankret i forretnings- såvel som driftsmodellen.

Vi kan hjælpe jer med:

Bane vejen: Virksomheder har brug for en vurdering af deres nuværende aktiviteter med henblik på at kunne understørre transitionen til net zero-udledning og bæredygtighedsrapportering. En problemfri transition kræver en dybdegående tilgang til risikostyring i organisationen, som adresserer indvirkninger på ESG-enhederne: Environment, People og Governance.

Forsikring: Når virksomhedsledere har en forståelse af organisationens risikobillede, er det nødvendigt at samarbejde med en forsikringsrådgiver, som kan hjælpe med håndteringen af nye trusler og risici med afsæt i innovative serviceydelser og dybdegående forsikringsviden.

Analyser: Bæredygtighedsinitiativer bør udvikles på et databaseret grundlag. Eftersom ekstreme vejrforhold bliver mere alvorlige og vanskelige at forudsige, vil det have afgørende betydning for din virksomhed at udnytte vores ekspertise og værktøjerne til at forstå og planlægge risiko.

Det er vil have afgørende betydning for organisationers vækst at opretholde den daglige drift, samtidig med at overgangen til mere bæredygtige initiativer foretages. Ligeledes er det kritisk at holde trit jeres forventninger og være på forkant med lovgivningsmæssige ændringer. Hos Marsh kan vi hjælpe dig og din organisation med en proaktiv risikostyring, der kan håndtere klimarelaterede risici. Det kan hjælpe med at beskytte jeres aktiver samt investere i din organisationen og planetens fremtid.

Vores team:

Amy Barnes

Amy Barnes

Head of Climate and Sustainability Strategy

  • Global

Head of Climate and Sustainability Insurance Innovation

Ryan Bond

Head of Climate and Sustainability Insurance Innovation

  • Global

Kontakt os nedenfor, hvis du ønsker mere information om, hvordan Marsh kan hjælpe med dine ESG-strategier.