Skip to main content

Driftsafbrydelse

Driftsafbrydelse som følge af naturkatastrofer, brande, fejl i forsyningskæden og endda cyberangreb kan udgøre betydelige økonomiske tab for virksomheder, der opererer i det globale forretningsmiljø. Vores innovative strategier for forsikring og risikostyring kan hjælpe dig med at forstå dine eksponeringer og opbygge større robusthed.

Den komplekse karakter af forretninger i dag foregår ikke i et tomrum. Virksomheder indgår i indbyrdes afhængige netværk med mange interne og eksterne interessenter. Efterhånden som forretningsmiljøet bliver mere og mere sammenhængende og omskifteligt, er det vigtigt, at du har en omfattende og opdateret forståelse af risiciene i din daglige drift og er klar til at håndtere dem.

Der kan opstå forretningsafbrydelser på grund af en række faktorer, der spænder fra skade på ejendomme forårsaget af en voldsom storm, nedbrud i maskiner, arbejdskonflikter, cyberangreb og andre risikohændelser. Tab i forbindelse med forretningsafbrydelser spænder fra reduceret salg til øgede arbejdsomkostninger på grund af tab af en vigtig leverandør til tab af fremtidige indtægter fra en ødelæggende hændelse.

Selvom forretningsafbrydelse ikke er et nyt risikofænomen, kæmper virksomhederne stadig med at administrere og nøjagtigt vurdere deres risikoeksponeringer. Det skyldes driftsmæssige og økonomiske årsager og den store mængde data, der skal indsamles på tværs af virksomheden.

Marshs specialister inden for forretningsafbrydelse kan give dig indsigt i potentielle årsager til forretningsafbrydelse, hjælpe dig med at stressteste din virksomheds robusthed og udvikle effektive strategier for risikooverførsel og styring. Når det værste sker, kan vores specialister i skadesanmeldelser hjælpe med at identificere dine tab og omkostninger i forbindelse med forretningsafbrydelse korrekt og derefter anbefale passende inddrivelse fra forsikringsselskaber.

Vores team samarbejder med virksomhedens ledelse og interessenter om at håndtere og mindske risici for forretningsafbrydelse, så du ligger på en mere stabil vej til succes.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Forsikring med forretningsafbrydelser er ofte inkluderet i en virksomheds ejendomsforsikringspolice eller føjes til den via en påtegning. Formålet er at hjælpe med at holde en virksomhed oven vande i en kriseperiode, der skyldes skader på ejendom, uanset om det drejer sig om voldsomt vejr eller en naturkatastrofe, et problem med forsyningskæden, en arbejdskonflikt eller en anden form for forretningsafbrydelse. Denne dækning er værdifuld i situationer, hvor din virksomheds indtægter kan blive afbrudt i et stykke tid, og indvirkningen kan have alvorlige konsekvenser for din bundlinje.

Afhængigt af de specifikke forhold i din police, dækker forsikring mod forretningsafbrydelse tab af indtægter på grund af et direkte fysisk tab eller skade på din ejendom og kan også hjælpe med at opretholde regelmæssige aktiviteter.

Med forsikring mod forretningsafbrydelse er det almindeligt i en ejendomspolice, at der skal anvendes en selvrisiko og/eller en periode med ventetid, før et forsikringsselskab begynder en udbetaling for et tab. Herudover kan den leverede dækning være begrænset til en bestemt periode eller en nedre grænse i ejendomspolicen.

Enhver virksomhed, der er sårbar over for afbrydelse af den daglige drift af en række årsager, herunder f.eks. naturkatastrofer, problemer med forsyningskæden og cyberafbrydelser, der forårsager skade på ejendom, bør overveje at anskaffe sig en forsikring mod forretningsafbrydelse. Dette gælder især i tilfælde, hvor din virksomhed muligvis ikke har omfattende kontante reserver som buffer i perioden med afbrydelse, men skal fortsætte med at betale leje eller realkreditlån, lønninger, andre lån eller andre udgifter. Det kan betyde uheldige økonomiske resultater, hvis du ikke har et regelmæssigt indtægtsflow fra din virksomhed eller tilbagebetaling fra forsikringer

En udvidelse med ekstra udgifter til en ejendomspolice giver typisk dækning for nødvendige udgifter i løbet af den periode, hvor virksomheden blev genoprettet, og som den ikke ville have pådraget sig uden tab på grund af en forretningsafbrydelse. Når du står over for et tab, er du forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forebygge eller minimere det. Udgifterne i forbindelse med reduktion af dit tab dækkes typisk som en del af dit indtægtstab, så længe de ikke overstiger selve tabet.

Serviceafbrydelser kan dækkes via en udvidelse af en police for forretningsafbrydelse. Den vil typisk give dækning af virksomhedens indtægter på grund af direkte fysisk tab, beskadigelse eller ødelæggelse af elektricitet, damp, gas, vand, kloak, telefon eller en anden forsyningstjenestes ejendom. Denne ejendom kan omfatte transmissionslinjer og relaterede anlæg, transformerstationer og udstyr, der leverer forsyningstjenester til dækkede lokaliteter.

Der er muligvis nogle begrænsninger på dækningen. Disse kan omfatte:

  • Afstandsbegrænsninger, hvor det faktiske fysiske tab eller skader på forsyningsselskabets ejendom skal forekomme inden for en bestemt afstand i forhold til dine lokaliteter, hvor virksomhedens indtægtstab opstår.
  • Undtagelser for visse farer, f.eks. jordskælv.
  • Undtagelser for højspændingsledninger og distributionslinjer.
  • En periode med ventetid – typisk 24 eller 48 timer – hvor der ikke er dækning, medmindre perioden for serviceafbrydelsen ikke overskrider den angivne periode.

Betinget forretningsafbrydelse dækker tab af virksomhedsindtægter som følge af indbyrdes afhængighed, med andre ord fysisk tab, skade eller ødelæggelse af ejendom, der er ejet af dem, der er relateret til dig i handelsstrømmen. Det omfatter typisk direkte "leverandører" af varer eller tjenester til dig og direkte "modtagere" eller "kunder" af varer eller tjenester, der er fremstillet eller leveret af dig. Den fysiske skade på dine leverandører eller modtagere skal normalt være af en type, der ville være omfattet af din police, hvis skaden var sket på din egen ejendom.

Selvom betinget forretningsafbrydelse ofte dækker det "direkte" forhold mellem dig og dine leverandører eller modtagere, kan det nogle gange udvides til at omfatte dine leverandørers leverandører – typisk kendt som "indirekte" leverandører eller leverandører på et "andet niveau". En sådan dækning kan bl.a. kræve, at indirekte leverandører identificeres specifikt.

Vi har set behovet for nøje at håndtere risikoen for forretningsafbrydelse under COVID-19-pandemien og de seneste perioder med civile uroligheder, hvor mange virksomheder blev tvunget til at lukke i en periode, oplevede afbrydelser i forsyningskæden uden fortilfælde og i nogle tilfælde led fysisk skade på deres ejendomme.

Marshs team af risikorådgivere kan hjælpe dig med at vurdere de risici, der kan forårsage forretningsafbrydelse, og udvikle en forståelse af, hvordan en afbrydelse kan påvirke din virksomhed. Derfra kan du tage en teamtilgang til at oprette en plan for håndtering af risici.

Forebyggende planlægning er en integreret del af at mindske risikoen for forretningsafbrydelser. Udvikling af politikker, der søger at forhindre problemer i at opstå, kan holde din virksomhed på sporet. Bagsiden af denne plan vil være at lægge en strategi for den respons- og forsikringsdækning, der vil hjælpe virksomheden med at komme sig efter en eventuel afbrydelse.

Din risikorådgiver kan hjælpe dig med at justere din dækning, efterhånden som eksponeringen udvikler sig, implementere passende strategier for risikobegrænsning og hjælpe dig med at vælge den bedste tilgang til inddrivelse af fordringer, når der sker et tab.