Skip to main content

Finansielle og professionelle risici

Marshs specialister inden for finansielt og professionelt ansvar designer løsninger, der kan hjælpe med at beskytte din virksomhed og dine medarbejdere, så du kan fokusere på forretningen.

Globale virksomheder står i dag over for et hidtil uset antal trusler, lige fra cyberrisici og brud på datasikkerhed til politisk ustabilitet, hurtigt skiftende lovgivningsmæssige og juridiske ændringer, omdømmekriser og organiseret kriminalitet. Hertil kommer den fortsatte trussel fra COVID-19-pandemien, der stadig påvirker virksomheder over hele verden.

Det kan føles overvældende at forsøge at håndtere alle disse risici alene. Marshs Financial and Professional Liability Practice (FINPRO) er her for at hjælpe. Vores FINPRO-rådgivere har mangeårig brancheekspertise, der kan hjælpe dig med at identificere og administrere din virksomheds risici. Sammen med andre Marsh McLennan-virksomheder tilbyder vi holistiske løsninger, der understøtter virksomhedens innovation og vækst ved at beskytte din virksomhed mod stigende juridiske og lovgivningsmæssige eksponeringer. Dette giver dig mulighed for at øge værdien for aktionærerne og samtidig opfylde dine risikostyringsmål.

Marshs førende position inden for branchen sætter standarden for rådgivning om direktionsforsikringer og risikostyring. Uanset hvilke risici din virksomhed står over for, bestræber vi os på at hjælpe dig med at drive din virksomhed sikkert og rentabelt.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Hver virksomhed står over for sine egne unikke finansielle og professionelle ansvarsrisici baseret på industri, virksomhedsstørrelse, arbejdsstyrke og processer, men mange af risici er ens

En stigende risiko, der påvirker de fleste industrier er cyberrisici, da virksomheder bliver mere og mere afhængige af teknologi og data. Det er langsomt blevet normen med højprofilerede brud og angreb i virksomheder verden over. Mange virksomheders cybersikkerheds-teams og virksomhedsledere er ikke i stand til at være på forkant med nye risici og kommer derfor ofte reaktivt ind i håndteringen af krisesituationer.

Andre finansielfinansielle og professionelle ansvarsrisici kan være finansiel kriminalitet, daglige forretnings- og transaktionsfejl, volatilitet på aktiemarkedet, manglende overholdelse af industristandarder og blufærdighedskrænkelse. Derudover er der også den meget alvorlige risiko for kidnapning af medarbejderne. De finansielfinansielle konsekvenser kan løses ved hjælp af finansielle og professionelle ansvarsforsikringer og en risikostyringsstrategi med hjælp fra en betroet rådgiver.

Virksomheder står i dag over for mange risici, der øger behovet for finansielle og professionelle ansvarsforsikringer og risikostyringsstrategier. Disse risici omfatter oftest brud på datasikkerhed og cybersikkerhed, intellektuel ejendomsret og patentkrænkelser, globale og lokale juridiske udfordringer, direktions- og bestyrelsesansvar, professionelt ansvar, ansættelsespraksis samt fusioner og opkøb. Uden de rette strategier for forsikring og risikostyring kan din virksomhed blive udsat for finansielle og omdømmemæssige konsekvenser

Ved hjælp af vores brancheførende, datadrevne tilgang kan vores FINPRO-specialister hjælpe dig med at vurdere og forstå dine risici. Vi hjælper dig med at begrænse og styre dine eksponeringer, så du kan træffe velfunderede beslutninger og forbedre din virksomheds resiliens.

Der findes en række finansielle og professionelle ansvarsforsikringer, der kan skræddersys.

En almindelig finansiel og professionel ansvarsforsikring giver beskyttelse i situationer med påstået uagtsomhed eller fejl og udeladelser (E&O). Dette kaldes oftest en E&O-forsikring. De fleste virksomheder har en form for finansiel og professionel ansvarsforsikring, der opfylder disse standarder.

Andre finansielle og professionelle ansvarsforsikringer, som du kan overveje, omfatter ansvarsforsikring for direktører og bestyrelser (Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer) og cyberforsikringer samt forsikring, der yder støtte i situationer med kidnapning. Alt efter hvilken industri din virksomhed tilhører, kan der være specialiserede forsikringsmuligheder til rådighed. 

Når det drejer sig om håndtering af finansielle og professionelle ansvarsrisici, bør virksomhedens primære fokus være forebyggelse. Det første skridt mod forebyggelse er identifikation og vurdering af reelle og potentielle risici. Det opnås bedst gennem en kombination af samtaler med interne og eksterne interessenter samt samråd med erfarne risikorådgivere, der kan vurdere de risici, din virksomhed står over for, og identificere ukendte risici.

Når potentielle eksponeringer er identificeret, er det en god idé at skabe en officiel risikostyringsstrategi. Din strategi skal angive, hvordan risici undgås, begrænses eller overføres, og hvordan virksomheden vil reagere, hvis de opstår.

Ledelsesansvarsforsikringen har en række forskellige dækninger, der drejer sig om finansielle tab som følge af udgifter til juridisk forsvar, domme eller forlig fra retssager. Den omfatter direktions- og bestyrelsesansvar og ansættelsesretligt ansvar, men dækker også kriminalitet og kidnapning mod løsesum. Den er beregnet til at hjælpe offentlige, private og almennyttige organisationer med at håndtere de forskellige juridiske risici, der kan opstå i forbindelse med ledelsesaktiviteter.

Direktions- og bestyrelsesansvars-forsikring, på engelsk Directors og Officers Liability Insurance, beskytter en virksomheds direktører og ledere, når de beskyldes for at have begået en forseelse i forbindelse med udførelsen af deres ledelsesopgaver. D&O-forsikringer bliver særligt vigtig, når en virksomhed ikke er i stand til eller nægter at holde sine direktører og ledere skadesløse, hvilket typisk er tilfældet i forbindelse med retssager eller insolvenssituationer. D&O-forsikringer beskytter de enkelte direktørers og lederes personlige aktiver, når virksomheden ikke er villig eller i stand til at betale for deres juridiske omkostninger og eventuelle forlig eller domme, som de er ansvarlige for.

Ved opkøb kan D&O-ansvar, ansættelsesretligt ansvar (EPL eller EPLI), fiduciary ansvar, cybersikkerhed og E&O-forsikringer blive påvirket. Alle gældende policer skal dog gennemgås for at afgøre, om de skal fortsættes, øges eller annulleres afhængigt af din specifikke opkøbssituation.

Når din virksomhed overvejer at afhænde et datterselskab i et nyt og særskilt offentligt selskab, skal du evaluere to væsentlige kategorier af finansiel og professionel ansvarsforsikring: (1) dækning for skader baseret på formodede retsstridige handlinger før opløsning og (2) dækning for påståede uretmæssige handlinger efter opløsning. Dækningen skal skræddersys, så den følger bestemmelserne om erstatningsansvar i transaktionsaftalen. Desuden kan det være nødvendigt med andre dækninger for den nye enhed for at beskytte sig selv på et fremadrettet grundlag, såsom ansættelsespraksis, tillidsforhold, kriminalitet, kidnapning og løsesum.

En betroet person er en person, der forvalter investeringer, f.eks. en pensionsfondsrådgiver. En ansvarsforsikring for betroede personer beskytter de personlige aktiver hos disse tillidsmænd og formueforvaltere mod forsvarsomkostninger og sanktioner, hvis de sagsøges for beslutninger, de træffer på vegne af en employee benefitsplan for medarbejdere eller andre investorer.

Ansættelsesretlige forsikringer, på engelsk Employment Practices Liability-forsikring (EPL), er designet til at reagere på erstatningskrav for blufærdighedskrænkelser, diskrimination, repressalier og andre arbejdsrelaterede uretmæssige handlinger. Disse er potentielt blandt en virksomheds mest skadelige eksponeringer og giver stadig højere skadekendelser i amerikanske domstole og andre jurisdiktioner. EPL-sagsanlæg kan ikke blot medføre finansiel skade, men også uoprettelig skade på virksomhedens omdømme. 

EPL-erstatningskrav er blandt de mest almindelige erstatningskrav mod virksomheder og kan fremsættes på vegne af en individuel skadelidt eller en gruppe af enkeltpersoner. Ansættelsesretlige omstændigheder vedrørende COVID-19-afskedigelser og tilbagevenden til kontoret har øget disse risici.

En ofte overset ansvarseksponering i virksomheden er fejl og udeladelser (E&O, errors and omissions). E&O er pr. definition en reel eller påstået handling, fejl eller udeladelse, ukorrekte udsagn, vildledende erklæring eller brud på et betroet hverv eller anden forpligtelse, der er indgået i forbindelse med levering eller manglende levering af professionelle ydelser.

Du vil sandsynligvis overveje at tegne en forsikring mod E&O-sager, hvis du:

  • Yder rådgivning eller service mod et betaling, især inden for teknologi.
  • Leverer implementering, integration, support, vedligeholdelse eller relaterede service.
  • Fremstiller, distribuerer eller sælger computersoftware, hardware, telekommunikationsprodukter og/eller komponenter.
  • Udvikler, udgiver, udsender eller distribuerer kommunikationsindhold (uanset om du opkræver betaling for det eller ej).

 

 

Vores specialister

Placeholder Image

Pernille Palsby

Practice Leader, FINPRO

  • Denmark