Skip to main content

Nu de inflatie aanhoudt: toets uw verzekeringen voor brand- en bedrijfsschade

Is het huidige verzekeringsprogramma nog adequaat in deze tijd van hoge inflatie? Het is belangrijk om de verzekerde waarden en polisvoorwaarden te controleren om dat te toetsen.

Bedrijven ervaren de effecten van de hoogste inflatie sinds generaties. Prijsstijgingen over de hele wereld beïnvloeden de waarde van de activa, terwijl leveringstekorten en –vertragingen de herbouwtermijn verlengen en de potentiële kosten van operationele stilstand hoger worden.

Door deze nieuwe realiteit is het voor bedrijven cruciaal om de verzekerde waarden en polisvoorwaarden te controleren om zo te bepalen of het verzekeringsprogramma nog voldoet.

De impact van de inflatie varieert per bedrijfstak, geografische ligging en uiteindelijk per bedrijf. Een reeks van factoren heeft gevolgen voor bedrijven. Denk hierbij aan de aanhoudende effecten van de COVID-19-pandemie, de Rusland-Oekraïne-crisis, de sterke stijging van de olie- en gasprijzen in Europa en natuurrampen. Dit zorgt voor een stijging van de waarden van de activa en draagt bij aan:

  • Verstoringen in het afnemers- en toeleveranciers risico;
  • Stijging van de grondstofprijzen;
  • Arbeidskosten en -beschikbaarheid;
  • Hogere productiekosten;
  • Stijging in de kosten van het eindproduct;
  • Instabiliteit van de wisselkoers.

Omdat de kosten en tijd voor herbouw en herstel na een verlies toenemen zijn verzekeraars steeds strikter op het adequaat aanleveren van verzekerde sommen. Sommige verzekeraars bekijken ook of de premies nog voldoende zijn voor de huidige risico's. Zij verwachten van verzekerden dat zij betrouwbare verzekerde waarden opgeven en dat zij dit doen met behulp van zorgvuldige methoden. Bijvoorbeeld door de verzekerde waarden te laten taxeren door een erkend taxateur. 

 

Figuur 1:

Indexcijfers inflatie bedrijfsuitrusting en gebouwen

Bron: Troostwijk

 

Stijgende inflatiecijfers en kosten veroorzaken zorgen over onderverzekering

De inflatie op jaarbasis in de Europese Unie steeg in juni 2022 tot 9,6% (zie figuur 2), met een grote spreiding tussen de landen. De kerninflatie steeg in juni tot iets minder dan 4,6%, terwijl de rente in verschillende landen aanzienlijk varieerde.
 

 

Figuur 2:

Hoge inflatie in de gehele Europese Unie

Bron: tradingeconomics.com

 

Ook de bouwprijzen en bouwkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen, maar in de afgelopen 18 maanden het sterkst (zie figuur 3).
 

 

Figuur 3:

Bouwprijzen en bouwkosten zijn flink gestegen

Bron: Eurostat

 

Volgens de Europese Centrale Bank verwacht een grote meerderheid van de ondernemingen in de Europese Unie dat hun prijzen in de toekomst nog meer zullen stijgen. Ook verwachten bedrijven, van klein tot groot, hogere verkoopprijzen.

In deze situatie is het belangrijker dan ooit om rekening te houden met de risico's van onderverzekering die de bedrijfscontinuïteit kunnen belemmeren. Schadebetalingen kunnen hierdoor niet toereikend zijn. Verder kunnen onjuiste schadevergoedingslimieten aanvullende consequenties hebben.

Mogelijke consequenties van onderverzekering

Onderverzekering treedt meestal op wanneer de actuele waarden van activa (zoals gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris en de goederen) wijzigen en de verzekerde waarden niet worden bijgesteld. Dit heeft mogelijk aanzienlijke gevolgen, zoals:

Schadevergoedingslimieten – Ontoereikende limieten

Als de waarde van de activa stijgt, maar de verzekerde waarden en/of limieten niet op passende wijze worden verhoogd, krijgt een bedrijf mogelijk geen volledige schadeloosstelling in het geval van schade.

Materiële en bedrijfsschade – Toepassing van onderverzekeringsclausules

Als de waarden van de materiële belangen (gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen) en/of bedrijfsschade zijn gestegen, maar u de bijgewerkte waarden niet heeft aangepast dan loopt u het risico op onderverzekering. De verzekeringsmarkten en polisvoorwaarden verschillen in Europa, maar in de meeste landen zijn onderverzekeringsclausules van toepassing. Deze clausules stellen verzekeraars in staat om een claim proportioneel te verminderen. In het geval van onderverzekering zal de verzekeraar het bedrag dat hij verplicht is te betalen evenredig verlagen op basis van het verschil tussen de verzekerde waarde en de werkelijke waarde van de verloren activa.

 

 

Figuur 4:

Gemiddeld: 'Day One' gemiddeld voorbeeld

 

Bedrijfsschade - een adequate uitkeringstermijn

Bedrijfsschadedekkingen bevatten een maximale uitkeringstermijn. Dit is de maximale termijn waarover verzekeraars bedrijfsschade vergoeden na een verzekerde gebeurtenis. Deze is meestal ingesteld op 12, 18, 24 of 36 maanden na de schadedatum.

Het gevolg van het niet tijdig kunnen herbouwen en/of herstellen van beschadigde activa vóór het verstrijken van de verzekerde uitkeringstermijn voor bedrijfsschade, kan leiden tot onverzekerde extra kosten en verlies van inkomsten of winst. Een uitkeringstermijn van 12 maanden is mogelijk niet voldoende in de huidige situatie. Het kan voorkomen dat de herbouw en/of herstel nog niet is aangevangen terwijl de uitkeringstermijn (bijna) verstreken is. Denk hierbij aan het niet tijdig kunnen verkrijgen van bouwmaterialen en beperktere arbeidsbeschikbaarheid.

Bedrijven moeten daarom overwegen de verzekerde uitkeringstermijn te herzien en, waar nodig, een langere termijn aan te vragen.

Informatie over de waardevaststelling is cruciaal tijdens het verlengingsproces

Dit kan betekenen dat u uw huidige verzekerde waarden tussentijds opnieuw moeten worden bepaald voor uw aankomende verlenging.

Verzekeraars stellen steeds vaker vraagtekens bij de juistheid van gerapporteerde verzekerde waarden. Verzekerden die verzekeraars niet kunnen overtuigen dat de gerapporteerde verzekerde waarden correct zijn, of die geen onderbouwde benadering van de waarden kunnen aantonen, kunnen te maken krijgen met dekkingsbeperkingen of een premieverhoging bij verlenging.

Onderneem nu actie

Nu organisaties te maken hebben met inflatie en moeten omgaan met wereldwijde en/of regionale uitdagingen, raden wij u ten zeerste aan om bij de opgegeven verzekerde waarden van uw activa en risico’s rekening te houden met deze verhogingen en om andere wijzigingen in uw verzekerde waarden te controleren en aan ons door te geven.