Skip to main content

Impact van de nieuwe Richtlijn duurzaamheidsrapportage voor organisaties (CSRD) van de Europese Unie op uw organisatie

De CSRD is een nieuwe richtlijn die de huidige NFRD richtlijn vervangt.
the European Union’s new Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) top banner

De CSRD is een nieuwe richtlijn die de huidige NFRD richtlijn vervangt. De huidige richtlijn is ook bekend als de niet-financiële rapportage (NFI-richtlijn)

De CSRD wordt in de hele Europese Unie (EU) ingevoerd als gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportage voor organisaties die vergelijkbaar is met financiële rapportage. De nieuwe richtlijn, die op nationaal niveau in de gehele EU wordt ingevoerd, zal voor een groter aantal organisaties gelden dan de regelgeving die het vervangt. Op dit moment geldt de NFI-richtlijn voor iets meer dan 11.500 organisaties en de verwachting is dat de nieuwe regelgeving voor om en nabij 50.000 organisaties zal gelden die in de EU actief zijn.

De richtlijn heeft betrekking op organisaties waarop twee van de volgende criteria van toepassing zijn:

 • Meer dan 250 medewerkers;
 • Meer dan € 20 miljoen aan activa hebben;
 • Een omzet van meer dan € 40 miljoen.

Organisaties die staan genoteerd op een gereglementeerde markt binnen de EU en meer dan 10 medewerkers hebben, of een omzet van meer dan € 20 miljoen, zullen ook de CSRD moeten volgen.

De richtlijn heeft ook betrekking op niet-Europese bedrijven die een netto-omzet van € 150 miljoen genereren in de EU en ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU hebben. Deze bedrijven zijn verplicht om verslag uit te brengen over hun ESG-impact zoals gedefinieerd in de richtlijn.

De nieuwe richtlijn wordt gefaseerd ingevoerd met:

 • Bedrijven die vanaf 1 januari 2024 al onder de richtlijn niet-financiële verslaggeving vallen.
 • Grote ondernemingen die op dit moment niet onder de richtlijn niet-financiële verslaggeving vallen vanaf 1 januari 2025.
 • Beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captive verzekeraars vanaf 1 januari 2026.

Tijdens een overgangsperiode tot 2028 is er ook een mogelijke opt-out voor het MKB.

Organisaties, met name die welke momenteel niet onder NFRD vallen, zouden nu moeten beginnen met de voorbereidingen, met name met betrekking tot het verzamelen van niet-financiële gegevens. Deze moeten worden gerapporteerd in een verplicht formaat om consistentie en vergelijkbaarheid in alle landen te garanderen en moeten worden gecertificeerd door een geaccrediteerde onafhankelijke auditor of certificeerder.

Niet-naleving van de nieuwe regelgeving kan leiden tot boetes van meer dan € 100.000. Elk land stelt de eigen boetes vast. Als u een multinationale organisatie heeft dat in de gehele EU actief is, kunt u in elk land een boete krijgen, met als gevolg een aanzienlijke rekening voor het niet naleven van de regelgeving. 

Waarom wordt de NFI-richtlijn vervangen door de CSRD?

De reikwijdte van diegene die moeten rapporteren en wat moet worden gerapporteerd, is uitgebreid. De NFI ging niet ver genoeg om de door de EU gewenste grote impact te hebben op het bereiken van haar doel wat betreft klimaatverandering en de Europese taxonomie. Een lijst van economische activiteiten die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Onder de huidige NFI-richtlijn, ook bekend als Richtlijn 2014/95/EU, zijn organisaties met meer dan 500 medewerkers, beursgenoteerde organisaties, banken en financiële instellingen verplicht om informatie te publiceren over de aanpak van de organisatie inzake:

 • milieubescherming
 • mensenrechten
 • bestrijding corruptie en omkoping
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid en behandeling van medewerkers
 • diversiteit in het bestuur

De nieuwe richtlijn heeft een meer gestandaardiseerde aanpak. Wat milieuaspecten betreft omvat de CSRD de zes milieudoestellingen van de EU-taxonomie:

 1. beperking van klimaatverandering;
 2. aanpassing aan klimaatverandering;
 3. duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
 4. transitie naar een circulaire economie;
 5. preventie en bestrijding van verontreiniging;
 6. bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De CSRD vereist openbaarmaking van informatie met betrekking tot de EU-taxonomie, gelijke kansen, fundamentele vrijheden, de rol van bestuurslichamen (ook met betrekking tot duurzaamheid) politieke banden en lobbyen, transparantie in commerciële relaties, interne controles en risicobeheer. Alle informatie dient te worden behandeld en gerapporteerd met een dubbele materialiteitsbenadering (duurzaamheidsrisico voor het organisatie en de impact van de organisatie op de samenleving en het milieu) en te worden geprioriteerd op basis van het relatieve belang voor belanghebbenden, inclusief toekomstgerichte informatie, toekomstige doelstellingen en vooruitgang die wordt geboekt door het organisatie. Dit wordt allemaal opgenomen in het Bestuursrapport, dat moet worden ingediend in XHTML-formaat in overeenstemming met de regelgeving Uniform Europees Elektronisch Verslaggevingsformaat (ESEF). 

Onze organisatie heeft geen impact op het milieu, waarom zouden we ons dan druk moeten maken over de CSRD?

De CSRD-regelgevingen hebben niet alleen betrekking op aspecten van klimaatverandering en verontreiniging. Deze vormen slechts één onderdeel van de nieuwe regelgeving. Zelfs de NFI was al gericht op aanvullende maatschappelijke aspecten, waaronder omkoping en corruptie, diversiteit, mensenrechten en de behandeling van medewerkers.

Hoe de richtlijn wordt ingevoerd in nationale wetgeving zal grote gevolgen hebben voor organisaties die moeten rapporteren over hun activiteiten op deze gebieden. Het zal voor organisaties niet eenvoudig zijn om de aanvullende rapportages over maatschappelijk, menselijk en intellectueel kapitaal en het selectieproces van relevante onderwerpen voor belanghebbenden goed uit te voeren.

Hoe kan ik me voorbereiden op de CSRD?

Het beste wat een organisatie kan doen om zich op deze verandering voor te bereiden, is een vertrouwde en ervaren adviseur zoeken die in de hele EU actief is en gebruikmaken van diens internationale netwerk en grondige lokale kennis, om de specifieke inzichten te verkrijgen die voor elk specifiek organisatie van toepassing zijn.

Om de methodologieën van alle vereiste aspecten in de rapportage te begrijpen is een team van specialisten nodig die actief zijn in verschillende disciplines en een grondige kennis hebben van de onderlinge verwevenheid van deze aspecten en hoe deze zich verhoudt tot de activiteiten van een organisatie. 

Marsh heeft onlangs een gedetailleerd ESG-beoordelingsinstrument gemaakt dat organisaties meer inzicht geeft in hun risico’s en kansen. De beoordeling kan een voorlopige analyse van de huidige positie van het organisatie zijn, om zo de belangrijkste gebieden te identificeren waarop de rapportage zich moet concentreren en op die manier goed voorbereid te zijn op de openbaarmakingsvereisten van de CSRD.

Begrip van de vereisten zal u niet alleen ten goede komen maar zorgt ook voor veerkracht binnen uw organisatie. Raadpleeg uw adviseurs voor verdere ondersteuning bij het beschermen van de toekomst van uw organisatie.

ESG Pulse Check

Toets uw ESG strategie in 10 minuten met onze gratis beoordeling.