Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Marsh B.V. (“Marsh”) en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiele Markten onder nummer 12010064. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) goed door te lezen. Met het bezoeken van deze website stemt u in met deze voorwaarden, inclusief het Privacybeleid van Marsh. Als u niet aan deze voorwaarden gebonden wenst te zijn, mag u zich geen toegang verschaffen tot deze website of deze website bezoeken.

LEES DEZE VOORWAARDEN ALVORENS DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN:

 1. Hoewel Marsh al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, benadrukken we dat Marsh geen verantwoordelijkheid aanvaardt indien de informatie onvolledig, onnauwkeurig of gedateerd is.
 2. Behalve wanneer deze website daarin nadrukkelijk voorziet, is Marsh niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van welke webpagina dan ook of voor welk door u verzonden of ontvangen bericht dan ook.
 3. Alle huidige en toekomstige auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Marsh en zijn licentieverleners. U verkrijgt geen rechten op de website anders dan het beperkte recht de website in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken. U stemt erin toe de eigendomsrechten van Marsh en zijn licentiegevers te beschermen en verklaart Marsh onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen (zie contactgegevens hieronder) zodra u kennis krijgt van een onbevoegde toegang tot de website of van een zodanig gebruik van de website dat inbreuk wordt gemaakt op enig eigendomsrecht.
 4. U mag informatie of content van deze website uitsluitend voor eigen niet-commercieel, persoonlijk gebruik of voor het niet-commerciele gebruik van uw organisatie afdrukken of downloaden. U mag geen enkel deel van deze website of van de inhoud daarvan via welk medium dan ook te koop aanbieden of verkopen of verspreiden. Zonder schriftelijke toestemming van Marsh mag u geen enkel deel van de website beschikbaar maken voor gebruik op een andere website, noch per hyperlink framing op het internet noch anderszins. U kunt deze toestemming aanvragen door per e-mail of per post contact met Marsh op te nemen (zie contactgegevens hieronder) met de volgende gegevens: (a) uw naam of de naam van de technisch contactpersoon die verantwoordelijk is voor de link(s); (b) de naam van uw onderneming; (c) het e-mailadres en telefoonnummer van u of de technisch contactpersoon die verantwoordelijk is voor de link(s); en (d) het website-adres of de website-adressen waarop de link(s) naar de Home Page zal (zullen) verschijnen. U mag de naam van Marsh op geen enkele wijze gebruiken en het merk Marsh op geen enkele wijze misbruiken, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Marsh.
 5. U mag deze website niet voor illegale doeleinden gebruiken. In het bijzonder verklaart u niets van deze website te verzenden, gebruiken, kopieren, openbaar te maken en geen posting toe te staan dat of die lasterlijk, obsceen, beledigend of aanstootgevend is, of dat of die inbreuk maakt op de privacy van enig persoon. U verklaart geen ongevraagd promotie- of reclamemateriaal, spam of soortgelijke materialen of volumineuze berichten te verzenden die de werking van deze website of de beschikbaarheid van deze website voor andere bezoekers kan bemoeilijken.
 6. Marsh behoudt zich het recht voor deze hele website of onderdelen daarvan te allen tijde en onaangekondigd te verbeteren, te wijzigen, tijdelijk of permanent buiten werking te stellen en de toegang ertoe te beperken of te verbieden.
 7. Door ons verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet openbaar gemaakt anders dan in overeenstemming met ons Privacybeleid of uw aanwijzingen. In het kader van de normale dienstverlening aan onze klanten kan binnen de Marsh & McLennan Companies Group informatie worden gedeeld, die kan worden gebruikt voor onderzoeks- en statistische doeleinden en voor de criminaliteitspreventie. Deze informatie kan worden overgedragen naar elk land, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte, voor een of meer van de genoemde doeleinden en voor de systeemadministratie. Deze informatie kan tevens worden gebruikt om onze klanten te informeren over producten en diensten waarin zij volgens ons geinteresseerd zouden kunnen zijn. Wanneer onze klanten ons informatie leveren die persoonlijke gegevens bevat (namen, adressen of andere informatie betreffende levende personen), bewaren en gebruiken wij deze gegevens om deze klanten van algemene verzekerings- en andere diensten te voorzien met dien verstande dat de personen waarop de gegevens betrekking hebben, in kennis zijn gesteld van de reden(en) waarom de gegevens zijn verkregen en van het feit dat deze gegevens bekend kunnen worden gemaakt aan derden, zoals Marsh & McLennan Companies.
 8. Hierbij verklaart u Marsh te vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten) die worden opgelopen door of worden opgelegd aan Marsh als gevolg van uw misbruik van deze website of uw inbreuk op deze voorwaarden.
 9. Hoewel deze website kan voorzien in links naar andere websites, heeft Marsh geen zeggenschap over deze websites. Marsh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of andere aspecten van de content van deze sites of voor de veiligheid van op deze sites verrichte activiteiten. Uw gebruik van deze sites is volledig voor eigen risico.
 10. Indien u handelt in strijd met deze voorwaarden, staat het Marsh vrij u de verdere toegang tot deze website tijdelijk of voorgoed te ontzeggen.
 11. Deze website wordt kosteloos tot uw beschikking gesteld zonder waarborgen of garanties, tenzij deze nadrukkelijk worden vermeld, en Marsh aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u (behalve in geval van persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van Marsh of voor bedrog) noch in het kader van een overeenkomst, noch op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, in verband met deze website. Uw enige rechtsmiddel bestaat erin deze website niet meer te gebruiken. De aansprakelijkheid van Marsh is niet beperkt in geval van overlijden of persoonlijk letsel als direct gevolg van nalatigheid van Marsh.
 12. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Marsh worden gewijzigd. Door deze website na dergelijke wijzigingen te gebruiken, geeft u te kennen de wijzigingen te accepteren.
 13. Deze voorwaarden en de content/inhoud? van deze website zijn onderhevig aan Nederlands recht; geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

Voor eventuele vragen in verband met deze website of in verband met Marsh kunt u gebruik maken van dit contactformulier, of schrijven naar:

Marsh B.V.
t.a.v. de afdeling Legal & Compliance
Postbus 232
3000 AE Rotterdam
Nederland