Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

PRZEJRZYSTOŚĆ I JAWNOŚĆ INFORMACJI

Naszym Klientom zapewniamy równe i sprawiedliwe traktowanie, a ochronę ich interesów traktujemy jako nasz priorytet.

Marsh szczyci się statusem lidera w dziedzinie przejrzystości i jawności informacji. Zobowiązujemy się do ujawniania naszej roli i interesów w transakcjach ubezpieczeniowych, w tym rodzaju wynagrodzenia, jakie możemy otrzymywać.

Jesteśmy wynagradzani na różne sposoby. Wynagrodzenie to może mieć postać: prowizji i honorariów wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń oraz honorariów wypłacanych przez Klientów. Marsh może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie jednego, bądź kombinacji kilku z poniżej wymienionych sposobów, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Prowizja: Prowizja jest wypłacana Marsh przez zakład ubezpieczeń jako procentowa część składki naliczonej ubezpieczonemu za polisę. Wysokość wynagrodzenia może różnić się w zależności od wielu czynników, w tym rodzaju sprzedanych produktów ubezpieczeniowych oraz ubezpieczyciela, którego wybrał Klient. Stawki prowizji mogą zmieniać się z transakcji na transakcję.

Honorarium od Klientów: Niektórzy Klienci mogą wyrazić zgodę na wypłacanie honorarium dla Marsh za wykonane usługi w zamian za, lub jako dodatek do prowizji wypłacanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Honorarium może być przekazywane w całości lub w częściach poprzez potrącenie prowizji pobieranych przez Marsh za aranżację polisy ubezpieczeniowej Klienta.

Wynagrodzenie z tytułu konsultingu dla ubezpieczycieli: Marsh otrzymuje wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń za usługi konsultingowe, analizy danych oraz inne usługi. Koncepcja obejmuje doradztwo w doskonaleniu oferty produktowej dostępnej dla naszych Klientów, wsparcie zakładów ubezpieczeń w zakresie identyfikacji nowych szans biznesowych oraz podnoszenie ich efektywności operacyjnej. Zakres oraz charakter usług różni się w zależności od zakładu ubezpieczeń oraz czynników geograficznych.

Wynagrodzenie dodatkowe: Niektóre zakłady ubezpieczeń wyrażają zgodę na wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia dla Marsh w przypadku, gdy realizujemy w ramach współpracy na rzecz zakładu ubezpieczeń ustalone cele dla aranżowanych polis ubezpieczeniowych w ciągu wyznaczonego roku lub innego okresu czasu. Do takich celów mogą należeć: wielkość, rentowność, retencja i/lub wzrost wartości progowych. Wynagrodzenie dodatkowe może różnić się w zależności od czynników dotyczących zakresu działalności gospodarczej na przestrzeni roku lub innego okresu czasu. W konsekwencji, wysokość wynagrodzenia dodatkowego związanego z konkretną polisą może być nieznana w momencie aranżacji ubezpieczenia.

Wynagrodzenie z tytułu czynności administracyjnych i innych usług powiązanych: Marsh prowadzi obsługę wybranych rozwiązań i narzędzi, umów generalnych oraz innych procesów związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia z niektórymi zakładami ubezpieczeń. Marsh otrzymuje oddzielne wynagrodzenie za realizację tego typu procesów, niezależnie od innych prowizji i honorariów.

Inne korzyści: Marsh może, od czasu do czasu, uczestniczyć w wydarzeniach promocyjnych lub szkoleniach pracowniczych organizowanych przez zakłady ubezpieczeń. Zdarza się, że zakład ubezpieczeń zwraca koszty promocyjno-marketingowe poniesione przez Marsh na rzecz danego zakładu. Jeżeli pozwala na to prawo, Marsh pobiera odsetki oraz inne przychody naliczane przez instytucje finansowe, u których na rachunkach bankowych zgromadzone są składki ubezpieczeniowe zanim zostaną przekazane na konta zakładów ubezpieczeń.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wynagrodzenia Marsh lub porozumień Marsh z zakładami ubezpieczeń, zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem lub osobą kontaktową.

Umowy Marsh z Zakładami Ubezpieczeń

Marsh posiada porozumienia z niektórymi zakładami ubezpieczeń, na mocy których dostarcza im usługi, za które jest wynagradzany. Przykładem mogą być: usługi zarządzania towarzystwami wewnętrznymi typu „captive”, usługi związane z likwidacją szkód, wdrażanie oprogramowania służącego do zarządzania szkodami i powiązane usługi, ubezpieczeniowy „due diligence” dla potrzeb fuzji i przejęć, usługi wykonywane jako „managing general agent” lub „managing general underwriter”, usługi pośrednictwa odnoszące się do własnych programów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń. Marsh jest również stroną porozumień zawieranych z zakładami ubezpieczeń, mających na celu uproszczenie procesu zawierania i wykonywania transakcji ubezpieczeniowych, włączając umowy agencyjne, porozumienia o administrowaniu produktami ubezpieczeniowymi lub rozwiązaniami o charakterze dystrybucyjnym, w tym prowadzenie internetowych platform ubezpieczeniowych.

Marsh rutynowo zawiera z zakładami ubezpieczeń różnego rodzaju porozumienia/umowy. Mają one charakter pomocniczy wobec pośrednictwa ubezpieczeniowego lub innych czynności wykonywanych dla klientów. Przykładem tego rodzaju porozumień są: porozumienia o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji udostępnianych w trakcie lokowania ryzyka w zakładach ubezpieczeń, programy obsługi szkód i kontroli szkodowości, porozumienia o nieujawnianiu informacji i/lub o wzajemnym niekonkurowaniu związane z opracowywaniem i ujawnianiem nowych produktów ubezpieczeniowych i usług, licencyjne porozumienia regulujące dostęp do systemów zarządzania danymi oraz korzystanie z baz danych.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) to nowa regulacja wprowadzona przez Stany Zjednoczone, zawierająca globalne wskazówki dla Marsh oraz naszych Klientów.

Aby zapewnić wsparcie naszym Klientom i stronom pośrednim, które biorą udział w procesie płatności dodatkowych na rzecz Marsh, opracowane zostały formularze W-8IMY i W-9 dla wielu firm, możliwe do pobrania tutaj.

Jeśli ze względu na okoliczności formularz będzie wymagał zmian, nowa wersja zostanie dodana w ciągu 30 dni od korekty. Zachęcamy do odwiedzenia strony przed dokonaniem płatności w ramach FATCA, aby upewnić się, że dana wersja jest najnowsza.

Pytania i wnioski dotyczące formularzy, które nie znajdują się na stronie, prosimy kierować na adres: fatcainformation@mmc.com.

Korzystanie z informacji o Klientach

Analiza danych: Marsh może wykorzystywać anonimowe dane dotyczące programów ubezpieczeniowych swoich Klientów w celach związanych z benchmarkingiem, modelowaniem ryzyka, czy innych analiz. Marsh proponuje Klientom, zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom szeroki wybór dedykowanych rozwiązań analitycznych. W naszej ofercie znajdują się usługi obejmujące: benchmarking, narzędzia do analizy i modelowania ryzyka, inspekcje inżynieryjne i inne połączenia danych, stworzone by pomóc Klientom skuteczniej oceniać ryzyko i podejmować bardziej świadome decyzje w kwestii struktury programu ubezpieczeniowego oraz planowania strategii w zakresie ograniczania ryzyka. W określonych przypadkach, Marsh lub inne podmioty powiązane otrzymują wynagrodzenie za świadczenie tego typu usług. Więcej informacji na temat rozwiązań analitycznych Marsh znajduje się tutaj: Usługi – Usługi Analityczne..

MarketConnect: to wiodąca na rynku, autorska technologia Marsh, wspierająca tworzenie najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. W ramach MarketConnect, powstało proaktywne narzędzie Market Match, które pozwala zakładom ubezpieczeń na zidentyfikowanie nowych możliwości przed odnowieniami, umożliwiając tym samym identyfikację ryzyk, które w przeszłości nie stanowiły dla nich zagrożeni. Dzięki Market Match, dane Klienta przekazywane są ubezpieczycielowi podczas nadchodzących odnowień, zgodnie z ustalonym poziomem apatytem na ryzyko. MarketConnect jest narzędziem oferowanym zakładom ubezpieczeń, za które Marsh otrzymuje wynagrodzenie.