Report

Transactional risk insurance 2021: Year in review

Ubezpieczenie ryzyka transakcyjnego uwzględnia polisy obejmujące ryzyka związane z fuzjami i przejęciami, takie jak ubezpieczenie oświadczeń i zapewnień (W&I) oraz znanych ryzyk podatkowych.

Przegląd rynku fuzji i przejęć (M&A)

Ubiegły rok był wyjątkowy pod względem fuzji i przejęć w wielu regionach i branżach. Globalna aktywność w tym obszarze ustanowiła nowe rekordy pod względem liczby transakcji i ich łącznej wartości, która przekroczyła 5,9 bln dolarów w ramach 63 000 transakcji – co stanowi wzrost o 64% w porównaniu do poprzedniego roku (patrz wyk. 1). Czwarty kwartał 2021 roku był szóstym z rzędu kwartałem, w którym wartość transakcji przekroczyła 1 bln dolarów, osiągając sumę 1,5 bln dolarów.

W 2021 roku widoczna była kombinacja korzystnych czynników otoczenia transakcji, takich jak utrzymujące się niskie stopy procentowe, niezainwestowane fundusze private equity, dodatnie bilanse inwestorów strategicznych, responsywne rynki kredytowe oraz rosnąca liczba spółek celowych do przejęcia (SPACs). Wszystkie te elementy doprowadziły do zwiększonej konkurencji o aktywa oraz rekordowego poziomu ogłoszonych i zrealizowanych transakcji. 

Liczba umów ubezpieczenia ryzyka transakcyjnego zawartych przez Marsh na całym świecie odzwierciedla korzystną sytuację panującą na rynku fuzji i przejęć, której towarzyszy rosnące zainteresowanie tym produktem ze strony sponsorów finansowych i inwestorów strategicznych. Wyniki Marsh wykazały przyspieszony rozwój, przy znacznym wzroście łącznych limitów (o 73%) i liczby ubezpieczonych transakcji (o 79%). Zakup ubezpieczeń ryzyka transakcyjnego nadal odbywa się z zachowaniem parytetu pomiędzy inwestorami private equity i strategicznymi, którzy reprezentują odpowiednio ok. 51% i 49% przyznanych limitów.

Globalne wnioski

Ubezpieczenie ryzyka transakcyjnego uwzględnia polisy obejmujące ryzyka związane z fuzjami i przejęciami, takie jak ubezpieczenie oświadczeń i zapewnień (W&I) oraz ubezpieczenie znanych ryzyk podatkowych. 

W 2021 roku łączna suma limitów przyznanych w ramach polis plasowanych przez Marsh na całym świecie wyniosła 81,1 mld dolarów, co stanowi wzrost o 73% w stosunku do roku poprzedniego (patrz wyk. 2). Limity te zostały rozłożone na ponad 3 000 polis dotyczących ponad 1 900 transakcji, powodując wzrost liczby zawieranych umów o 69% w porównaniu z poprzednim rokiem. 

W ubiegłym roku obserwowaliśmy zwiększanie pojemności ubezpieczeniowej na ryzyka transakcyjne – prawie 40 ubezpieczycieli na całym świecie (zarówno firmy, jak i agenci ubezpieczeniowi) oferowało podstawowe warunki ubezpieczenia. Dla pojedynczej transakcji przyznawane limity przekraczały wartość 1 mld dolarów, w zależności od regionu i parametrów umów.

Wnioski

Miniony rok okazał się pełen wyzwań dla ubezpieczycieli ryzyka transakcyjnego, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy to globalny popyt wymusił zwiększenie pojemności. Popyt ten był oczywisty z uwagi na fakt, że globalne transakcje przeprowadzane przez główne rynki osiągnęły nowy poziom. Ubezpieczenie ryzyka transakcyjnego pozostaje uznanym rozwiązaniem na rynku fuzji i przejęć, coraz częściej stosowanym w różnych branżach, regionach i przy różnej wielkości transakcjach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie znanych ryzyk podatkowych nadal zwiększają swoją rolę w środowisku transakcyjnym i przewidujemy, że ta tendencja się utrzyma.

W ubiegłym roku powszechnie widoczny był wzrost stawek, chociaż był on różny w zależności od regionu geograficznego. Ograniczenia pojemności wpłynęły na wyższe ceny ubezpieczeń, dlatego spodziewamy się umiarkowanego wzrostu stawek w perspektywie średnioterminowej, w miarę normalizacji aktywności transakcyjnej, ponownego otwarcia przydzielanych corocznie limitów oraz wejścia na rynek „nowych graczy”. W 2022 roku spodziewamy się zwiększenia pojemności z umiarkowaną presją na obniżenie stawek oraz wprowadzania dalszych innowacji do treści polis. Jak obserwujemy, liczba zgłoszeń szkód wzrasta, jednocześnie tempo powiadamiania o incydentach jest coraz szybsze, ale dopiero czas pokaże, w jaki sposób będą one korelować z wysokością składek. Można zakładać, że aktywność w zakresie roszczeń wzrośnie na podstawie wolumenu transakcji i zwiększonej liczby transakcji.

Ostatni rok pokazał, że ubezpieczenie ryzyka transakcyjnego jest elastycznym, jak również istotnym i zyskującym na znaczeniu elementem środowiska fuzji i przejęć, i oczekujemy, że tendencja ta utrzyma się w najbliższej przyszłości.