Skip to main content

Vedenie zmeny, ktorú chceme vidieť

Každého pracovníka v Marsh rešpektujeme ako jednotlivca a veríme, že rôznorodosť myšlienok, názorov a schopností nám pomôže zlepšiť služby poskytované klientom.

V spoločnosti Marsh veríme, že je dôležité začleniť diverzitu do našich každodenných obchodných činností, vytvoriť spoločnú misiu, víziu a jeden cieľ v celej spoločnosti. Zásada rešpektovať každého pracovníka spoločnosti Marsh ako jedinečnú osobu je hlboko zakorenená v našich hodnotách a princípoch. Pracovníci sú naším najcennejším kapitálom.

Rôznorodosť myšlienok, názorov a schopností odlišuje spoločnosť Marsh od ostatných a pomáha nám zlepšovať služby poskytované našim klientom.

Vedome sme si vybrali „začleňujúci” princíp ako jeden z našich prevádzkových princípov, pretože si myslíme, že otvorenosť voči rôznorodým nápadom, skúsenostiam a pozadiu je prínosná pre našich pracovníkov, klientov a v neposlednom rade aj pre náš obchod.

Zaväzujeme sa presadzovať firemnú politiku, ktorá podporuje rôznorodosť a svetový talent, ako aj pracovné prostredie vzájomného rešpektu: také, v ktorom všetci pracovníci vedia, že majú možnosť podieľať sa, rásť a mať úspech.

Výbor pre diverzitu a začlenenie, ktorý vedie prezident a CEO spoločnosti Marsh John Doyle, pomáha zabezpečovať narastajúce a nepretržité zameranie na diverzitu vo všetkých pobočkách, funkciách a oblastiach spoločnosti Marsh. Výbor definuje globálne štandardy a spolupracuje s oblasťami a so spoločnosťami, aby im pomohol rozvíjať regionálne a odborné iniciatívy, hlásiť výsledky a v neposlednom rade aj plniť ciele.

Výbor spolupracuje s vedúcimi pracovníkmi v spoločnosti Marsh a ciele v rámci diverzity a začlenenia spája s obchodnou činnosťou prostredníctvom:

  • podpory cieľov a práce v rámci diverzity a začlenenia v spoločnosti,
  • svojej pozície ako výkonných zadávateľov a členov riadiacej komisie pre pracovné skupiny v spoločnosti Marsh,
  • fungovania ako fórum a zástanca iniciatív pre diverzitu a začlenenie na globálnej úrovni,
  • schvaľovania odporúčaní pre rozpočet na iniciatívy v rámci diverzity a začlenenia,
  • pozície hovorcu za úsilie v rámci diverzity a začlenenia, interne aj externe, na konferenciách a iných podujatiach,
  • zabezpečovania kontinuálnej otvorenej komunikácie o diverzite v spoločnosti Marsh,
  • podpory pracovných skupín účasťou alebo propagáciou v rámci ich aktivít.

Hlavné oblasti pôsobenia výboru na celom svete sú:

  • vedenie a zodpovednosť,
  • získavanie, rozvoj a udržiavanie talentov.

Kariéra v Marsh

Máte záujem o kariéru v spoločnosti Marsh alebo v ktorejkoľvek z spoločností Marsh & McLennan?