Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Marsh, ako súčasť skupiny spoločností Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) sa snaží chrániť súkromie a dôvernosť osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva v súvislosti so službami, ktoré poskytuje klientom. Služby spoločnosti Marsh pozostávajú predovšetkým z poradenstva v oblasti riadenia rizika a sprostredkovania poistenia, ktoré smerujú k dojednaniu poistných zmlúv, ich správe a k vybavovaniu poistných nárokov.

Poistenie je nástrojom združovania a zdieľania rizika pre prípad náhodnej udalosti. Za týmto účelom je potrebné zdieľať informácie vrátane osobných údajov rôznych kategórií jednotlivcov medzi rôznymi účastníkmi poistných trhov počas životného cyklu poistenia.

Na objasnenie pojmov použitých v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sme vymedzili úlohy kľúčových Účastníkov poistného trhu, ktoré sú uvedené nižšie:

 • Poistníci: žiadajú o poistenie, aby sa chránili pred rizikami, ktoré by ich mohli ovplyvniť. V otázke kúpy poistenia sa môžu obrátiť na sprostredkovateľa (ako je spoločnosť Marsh) alebo sa môžu obrátiť na poisťovateľa priamo alebo prostredníctvom internetovej stránky porovnávajúcej ceny poistenia.
 • Sprostredkovatelia: pomáhajú Poistníkom a Poisťovateľom dojednať poistné krytie. Môžu poskytovať poradenstvo a riešiť poistné udalosti. Mnohé poistné a zaistné zmluvy sa uzatvárajú prostredníctvom Sprostredkovateľov.
 • Poisťovatelia: (niekedy tiež nazývaní „upisovatelia") poskytujú Poistníkovi poistné krytie za úhradu (poistné).
 • Zaisťovatelia: poskytujú poistné krytie inému Poisťovateľovi alebo Zaisťovateľovi. Takéto poistenie je známe ako zaistenie.

Počas životného cyklu poistenia môže spoločnosť Marsh spracúvať osobné údaje týkajúce sa potenciálnych alebo skutočných poistníkov, oprávnených osôb z poistnej zmluvy, ich rodinných príslušníkov, poškodený a iných strán zapojených do nároku na náhradu škody. Preto referencie na „jednotlivcov" v tomto oznámení o ochrane osobných údajov zahŕňajú každú živú osobu z predchádzajúceho zoznamu, ktorej osobné údaje spoločnosť Marsh spracúva v súvislosti so službami, ktoré poskytuje v rámci svojich záväzkov so svojimi klientmi. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov stanovuje, že spoločnosť Marsh spracúva tieto osobné údaje a poskytuje ich ostatným Účastníkom poistného trhu a iným tretím stranám.

Slovník kľúčových výrazov použitých v tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa nachádza [tu].

IDENTITA KONTROLÓRA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko, Laurinská 3, 811 01 Bratislava (ďalej len Marsh alebo My) je kontrolórom v tom zmysle, že získava osobné údaje v súvislosti so službami poskytnutými na základe relevantného vzťahu so svojim klientom.

Osobné údaje, ktoré môžu byť spracúvané

Sme oprávnení zhromažďovať a spracúvať nasledujúce osobné údaje:

 • Individuálne údaje: meno, adresa (a doklad o adrese), iné kontaktné údaje (vrátane e-mailu a telefónnych údajov), pohlavie, rodinný stav, rodinné údaje, dátum a miesto narodenia, zamestnávateľ, pracovné zaradenie a história zamestnania, vzťah k poistníkovi, poistený, oprávnená osoba alebo poškodený.
 • Identifikačné údaje: identifikačné čísla vydané štátnymi orgánmi alebo agentúrami (napr. v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, čísla sociálneho zabezpečenia alebo národného poistenia, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, daňové identifikačné číslo, číslo vodičského preukazu).
 • Finančné informácie: číslo platobnej karty, číslo bankového účtu a údaje o bankovom účte, príjmy a iné finančné informácie.
 • Poistné riziko: Informácie o poistnom riziku, ktoré obsahujú osobné údaje a môžu ich zahŕňať len v rozsahu relevantnom pre poistné riziko:
  • Údaje o zdravotnom stave: súčasné alebo predchádzajúce fyzické alebo duševné choroby, zdravotný stav, informácie o zraneniach alebo zdravotnom postihnutí, vykonané lekárske zákroky, príslušné osobné návyky (napr. fajčenie alebo konzumácia alkoholu), informácie o liekoch na predpis, anamnéza;
  • Údaje o trestných záznamoch: záznamy trestných činoch, vrátane priestupkov v oblasti riadenia motorových vozidiel;
  • Iné osobitné kategórie osobných údajov: rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa sexuálneho života jednotlivca alebo sexuálnej orientácie.
 • Informácie o poistke: Informácie o cenových ponukách, ktoré jednotlivci dostali a o dojednaných poisteniach.
 • Úvery a údaje pre boj proti podvodom: úverová história a úverové hodnotenie, informácie o odsúdeniach v prípade podvodov, obvineniach z trestných činov a údaje o uvalených sankciách podľa rôznych databáz pre boj proti podvodom a sankčných zoznamov, alebo regulačné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
 • Predchádzajúce poistné udalosti: informácie o predchádzajúcich poistných udalostiach, ktoré môžu zahrňovať informácie o zdravotnom stave, údaje o trestných záznamoch a iné osobitné kategórie osobných údajov (tak ako je popísané vo vyššie uvedenej definícií Poistného rizika).
 • Súčasné poistné udalosti: informácie o súčasných poistných udalostiach, ktoré môžu zahrňovať informácie o zdravotnom stave, údaje o trestných záznamoch a iné osobitné kategórie osobných údajov (tak ako je popísané vo vyššie uvedenej definícií Poistného rizika).
 • Marketingové údaje: Či jednotlivec poskytol alebo neposkytol súhlas pre prijímanie marketingu od nás a od tretích strán.

Ak zhromažďujeme takéto osobné údaje priamo od jednotlivcov, budeme ich na príslušnom formulári informovať o tom, či sú osobné údaje požadované, a o dôsledkoch ich neposkytnutia.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov, vrátane (v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate) týchto zdrojov :

 • jednotlivci a ich rodinní príslušníci, on-line alebo telefonicky, alebo v písomnej korešpondencii;
 • zamestnávatelia jednotlivcov;
 • v prípade poistnej udalosti, tretie strany, vrátane účastníkov poistnej udalosti (poškodený / obžalovaný), svedkov, odborníkov (vrátane medicínskych odborníkov), znalcov, právnikov a likvidátorov poistnej udalosti;
 • ostatní účastníci poistného trhu, ako sú Poisťovatelia, Zaisťovatelia a ďalší Sprostredkovatelia;
 • úverové referenčné agentúry (v rozsahu, v akom spoločnosť Marsh podstupuje akékoľvek úverové riziko);
 • databázy pre boj proti podvodom a databázy iných tretích strán vrátane sankčných zoznamov;
 • vládne agentúry, ako sú orgány pre registráciu vozidiel a daňové úrady;
 • formuláre na uplatnenie si nároku v rámci poistnej udalosti.
Ako spracúvame a poskytujeme vaše osobné údaje

V tejto časti uvádzame účel poskytovania osobných údajov, vysvetľujeme ako zdieľame osobné údaje a identifikujeme právne dôvody, o ktoré sa opierame pri spracúvaní osobných údajov.

Tieto právne dôvody sú stanovené vo Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré umožňuje spoločnostiam spracúvať osobné údaje len vtedy, keď je ich spracúvanie povolené týmito špecifickými právnymi dôvodmi stanovenými v nariadení (podrobný opis každého z dôvodov možno nájsť [tu]).

Upozorňujeme, že okrem informácií, ktoré sme zverejnili v nasledujúcej tabuľke, môžeme poskytnúť osobné údaje poskytovateľom služieb, dodávateľom, zástupcom a spoločnostiam skupiny MMC, ktoré vykonávajú činnosť v našom mene, a to na účely, ktoré vysvetľujeme v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Súhlas

Aby sme umožnili poskytovanie poistného krytia a administráciu poistných udalostí, spoliehame sa na súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov a údajov o trestných záznamoch, ako sú zdravotné záznamy, informácie o odsúdeniach vo veci trestných činov, ako je uvedené v tabuľke vyššie a pre profilovanie, ako je uvedené v nadchádzajúcej časti. Tento súhlas nám umožňuje zdieľať osobné údaje s inými poisťovateľmi, sprostredkovateľmi a zaisťovateľmi, ktorí môžu potrebovať spracúvať takéto osobné údaje na to, aby mohli plniť svoju úlohu na poistnom trhu (čo na druhej strane umožňuje trvalé združovanie a určenie ceny rizika v udržateľnej miere).

Súhlas dotknutej osoby s týmto spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov a údajov o trestných záznamoch je nevyhnutnou podmienkou, aby spoločnosť Marsh bola oprávnená poskytovať služby, ktoré klient požaduje.

Poskytnutím osobných údajov o inej osobe ako ste vy, súhlasíte s tým, že túto inú osobu oboznámite o tom, že jej osobné údaje budeme spracúvať a preukážete súhlas inej osoby k tomuto spracúvaniu osobných údajov.

Jednotlivci majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s takýmto spracúvaním ich osobných údajov. To však môže zabrániť tomu, aby spoločnosť Marsh pokračovala v poskytovaní služieb. Okrem toho, ak jednotlivec odvolá svoj súhlas na poisťovateľovo alebo zaisťovateľovo spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov a údajov o trestných záznamoch, pokračovanie poistného krytia viac nemusí byť možné.

Profilovanie a automatizovaná tvorba rozhodnutí

Poistné je vypočítané účastníkmi poistných trhov na základe porovnávania atribútov klientov a oprávnených osôb s atribútmi a sklonmi ostatných klientov a oprávnených osôb k poistným udalostiam. Toto porovnávanie vyžaduje, aby spoločnosť Marsh a ostatní účastníci poistných trhov analyzovali a zhromažďovali informácie, ktoré získali od všetkých poistencov, príjemcov alebo žiadateľov, aby mohli byť tieto sklony modelované. Z tohto dôvodu sme oprávnený použiť osobné údaje pre porovnávanie s informáciami v modeloch a na vytváranie modelov, ktoré určujú tvorbu cien poistného vo všeobecnosti a pre ostatných poistencov. Spoločnosť Marsh a ostatní Účastníci poistného trhu môžu používať osobitné kategórie osobných údajov a údaje o trestných záznamoch na takéto modelovanie do relevantnej miery, ako je napr. zdravotná anamnéza pri životnom poistení alebo predošlé priestupky spojené s prevádzkou motorových vozidiel pri poistení motorových vozidiel.

Spoločnosť Marsh a ostatní účastníci poistného trhu využívajú podobné prediktívne techniky na posúdenie informácií, ktoré poskytujú klienti a jednotlivci, na pochopenie podvodných modelov, pravdepodobnosti budúcich strát, ktoré sa skutočne vyskytujú v scenároch týkajúcich sa poistných udalostí, a ako je uvedené nižšie.

Tieto modely používame iba na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Vo väčšine prípadov robia naši pracovníci rozhodnutia na základe modelov.

Automatizovaná maklérska platforma

V prípade, že klienti využívajú automatizovanú maklérsku platformu, cenové ponuky na poistenie sú ponúkané len podľa toho, či atribúty, ktoré klient poskytol, spĺňajú kritériá stanovené poisťovateľmi, čo určuje a) či bude ponuka vypracovaná; b) za akých podmienok; a c) za akú cenu. Každý poisťovateľ bude používať na stanovenie svojich cien rôzne algoritmy a klienti si musia prečítať podrobnosti o ochrane osobných údajov každého poisťovateľa. Naša platforma len zisťuje, či atribúty potenciálnych poistencov uspokojujú modely poisťovateľov a potom navráti výsledok. Ak atribúty potenciálneho poistenca nezodpovedajú modelom poisťovateľov, žiadosť o ponuku sa odošle na preskúmanie tímu, ktorý má oprávnenie na upisovanie. Aplikujeme algoritmy na predpovedanie podvodov aj na informácie, ktoré klienti poskytujú, aby nám pomohli pri odhaľovaní a prevencii podvodov. Pravidelne kontrolujeme všetky profily a súvisiace algoritmy proti nepresnostiam a zaujatostiam.

Tieto čiastočne automatizované procesy môžu viesť k tomu, že klientovi nie je ponúknuté poistenie alebo ovplyvňujú cenu alebo podmienky poistenia.

Klienti nás môžu požiadať o poskytnutie informácií o metodike rozhodovania a overenie, či bolo automatické rozhodnutie správne. Žiadosť môžeme zamietnuť, v súlade s platnými zákonmi, a to vtedy, ak by poskytnutie informácií viedlo k zverejneniu obchodného tajomstva alebo by zasahovalo do prevencie alebo odhaľovania podvodu alebo iného trestného činu, ale všeobecne za týchto okolností overíme, či algoritmus a zdrojové dáta fungujú tak, ako sa očakávalo bez chyby alebo zaujatosti.

Bezpečnostné opatrenia

Máme zavedené fyzické, elektronické a procedurálne bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú citlivosti osobných údajov, ktoré uchovávame. Tieto bezpečnostné opatrenia sa budú líšiť v závislosti od citlivosti, formátu, umiestnenia, množstva, distribúcie a ukladania osobných údajov a budú obsahovať opatrenia určené na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným prístupom/poskytnutím/spracúvaním/uchovávaním/prenesením. Ak je to vhodné, bezpečnostné opatrenia zahŕňajú šifrovanie komunikácie prostredníctvom protokolu SSL, šifrovanie informácií počas ukladania, brány firewall, kontroly prístupu, oddelenie povinností a podobné bezpečnostné protokoly. Obmedzujeme prístup personálu a tretích strán k osobným údajom, ktoré vyžadujú prístup k takýmto informáciám na legitímne a dôležité obchodné účely.

Obmedzenie zberu a uchovávania osobných údajov

Zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a inak spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely určené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo ako to umožňuje zákon. Ak potrebujeme osobné údaje na účel, ktorý je v rozpore s účelmi, ktoré sme identifikovali v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, budeme klientov informovať o novom účele potreby spracúvania osobných údajov a v prípade potreby budeme usilovať o súhlas jednotlivcov (alebo tým poveríme iné strany, aby tak urobili v mene spoločnosti Marsh) na spracúvanie osobných údajov pre nové účely.

Naše lehoty uchovávania osobných údajov sú založené na obchodných potrebách a právnych požiadavkách. Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely spracúvania, na ktoré boli informácie zhromaždené, a akékoľvek iné prípustné súvisiace účely alebo ak si to vyžaduje zákon. Napríklad si môžeme ponechať určité detaily transakcií a korešpondenciu až do uplynutia lehoty pre nároky vyplývajúce z transakcie, alebo z dôvodu dodržania regulačných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov. Keď osobné údaje už nie sú potrebné, buď údaje nezvratne anonymizujeme (a môžeme ďalej uchovávať a používať ako anonymizované informácie), alebo budú údaje bezpečne odstránené.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Spoločnosť Marsh transferuje osobné údaje do alebo povoľuje prístup k osobným údajom z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Zákony o ochrane osobných údajov týchto krajín nie vždy ponúkajú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako je stanovená v EHP. Za každých okolností poskytneme ochranu osobným údajom, ako je uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

Zákony o ochrane osobných údajov v niektorých krajinách mimo EHP schválila Európska komisia v zásade za rovnocenné v oblasti ochrany osobných údajov. Zákony EÚ o ochrane osobných údajov umožňujú spoločnosti Marsh slobodne prenášať osobné údaje do týchto krajín.

Ak poskytneme osobné údaje do iných krajín mimo EHP, ustanovíme právne dôvody odôvodňujúce takýto prenos, ako sú záväzné firemné pravidlá MMC, vzorové zmluvné doložky, súhlas jednotlivcov alebo iné právne dôvody povolené platnými právnymi požiadavkami.

Jednotlivci môžu požiadať o dodatočné informácie o konkrétnych bezpečnostných opatreniach uplatňovaných pri exporte ich osobných údajov kontaktovaním Úradník pre dodržiavanie predpisov na nižšie uvedenej adrese.

PRESNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, OTVORENOSŤ A VAŠE PRÁVA

Snažíme sa uchovávať osobné údaje, ktoré sú presné, úplné a aktuálne. Pre aktualizáciu svojich informácií by nás jednotlivci mali kontaktovať na adrese marsh.slovakia@marsh.com

Otázky týkajúce sa spôsobov ochrany osobných údajov v spoločnosti Marsh by mali byť najskôr nasmerované na Úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Marsh.

Za určitých podmienok majú jednotlivci právo požiadať spoločnosť Marsh o:

 • poskytnutie ďalších podrobností o tom, ako používame a spracúvame ich osobné údaje;
 • poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o jednotlivcovi uchovávame;
 • aktualizáciu všetkých nepresností v osobných údajoch, ktoré vlastníme;
 • vymazanie osobných údajov, ktoré už nemajú právny základ na spracúvanie;
 • odvolanie súhlasu, ak je spracúvanie založené na takomto súhlase;
 • námietku voči akémukoľvek spracúvaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť Marsh odôvodňuje právnym dôvodom ako legitímne, pokiaľ naše dôvody na vykonanie tohto spracúvania neprevážia akékoľvek poškodenie práv na súkromie jednotlivca; a
 • obmedzenie toho, ako spracúvame osobné údaje, kým budeme zvažovať vašu žiadosť.

Tieto práva podliehajú určitým výnimkám na ochranu verejného záujmu (napr. predchádzanie alebo odhaľovanie trestných činov) a našim záujmom (napr. zachovanie právnej výsady). Na väčšinu žiadostí odpovieme do 30 dní.

Ak nedokážeme vyriešiť žiadosť alebo sťažnosť, jednotlivci sa môžu obrátiť so svojou sťažnosťou na príslušný regulačný úrad (Úrad pre ochranu osobných údajov SR).

OTÁZKY, ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI

Ak chcete odoslať otázky alebo žiadosti týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo ohľadom zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Marsh, písomne kontaktujte Úradník pre dodržiavanie predpisov na nasledujúcej adrese:

Úradník pre dodržiavanie predpisov
MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko
Laurinská 3
811 01 Bratislava
+421 (0) 2 592 054 11
marsh.slovakia@marsh.com

ZMENY TÝKAJÚCE SA TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže kedykoľvek meniť. Posledná zmena bola vykonaná [16.04.18]. Ak vykonáme zmeny v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, dátum jeho poslednej zmeny aktualizujeme. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, nadobudnú účinnosť ihneď.

Privacy Notice