Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Marsh je pevne presvedčená o dôležitosti ochrany vášho súkromia a dôvernosti vašich osobných údajov. S cieľom vysvetliť, ako spoločnosť Marsh zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje, sme vytvorili tieto zásady ochrany osobných údajov. Osobné údaje predstavujú ľubovoľnú kombináciu informácií, ktoré sú alebo sa pravdepodobne stanú majetkom spoločnosti Marsh a ktoré možno použiť na identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu jednotlivca („Osobné údaje“) a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.  Patrí sem každé vyjadrenie názoru o takejto osobe. Akákoľvek informácia, ktorú nemožno použiť na identifikovanie jednotlivca (napr. súhrnné štatistické údaje), nie je osobným údajom.

Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú narábanie webových stránok, ktoré odkazujú na tieto zásady ochrany osobných údajov, s informáciami (ďalej „Stránka“).  Kontrolórom údajov tejto webovej stránky je [insert entity], s registračným číslom [insert number] a so sídlom:

<Legal Company Name>
<Address Line 1>
<Address Line 2>
<Address Line 3>

ÚČEL ZHROMAŽĎOVANIA, POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Marsh zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje (vrátane údajov jednotlivcov, ktorí s vami súvisia a v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádzajú ako „vy“) pri bežnom podnikaní na nasledovné účely:

 • vytvorenie a zachovanie komunikácie s vami,
 • ak ste požiadali o službu od spoločnosti Marsh, na pomoc s realizáciou vašej aplikácie, vyhodnotenie vášho oprávnenia na požadovanú službu, spracovanie služby a starostlivosť v rámci nej, ako aj všetky príslušné prolongácie takejto služby,
 • odpovedanie na vaše otázky týkajúce sa aplikácií, účtov a iných služieb,
 • uskutočňovanie návrhov pre potreby služieb v budúcnosti,
 • povolenie našim pridruženým spoločnostiam upozorňovať vás na určité produkty alebo služby ponúkané našimi pridruženými spoločnosťami,
 • spracúvanie transakcií prostredníctvom poskytovateľov služieb,
 • zdieľanie s asociáciami pre tých klientov/účastníkov, ktorí majú poistné krytie prostredníctvom členstva v asociácii,
 • zdieľanie s finančnými inštitúciami a inými organizáciami, s ktorými máme uzavreté marketingové zmluvy,
 • plnenie právnych a bezpečnostných požiadaviek, požiadaviek na spracúvanie a požiadaviek regulačných orgánov,
 • ochrana pred podvodnými, podozrivými alebo inými nelegálnymi činnosťami a
 • zhromažďovanie štatistických údajov s cieľom analyzovať naše stránky a naše podnikanie.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Údaje, ktoré zhromažďuje spoločnosť Marsh z tejto stránky, spadajú do dvoch kategórií: (1) údaje dobrovoľné poskytované návštevníkmi našej stránky a (2) údaje získané sledovaním, ktoré sa zhromažďujú pri používaní našej stránky návštevníkmi.

Údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne

Pri používaní tejto stránky si môžete vybrať možnosť, že nám poskytnete údaje, ktoré nám pomôžu lepšie splniť vaše potreby. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od toho, akým spôsobom sa rozhodnete používať túto stránku.

 • Kde si môžete vyžiadať brožúru alebo správu: Ak máte záujem o brožúru, správu alebo ďalšie informácie od nás, je potrebné, aby ste nám poslali svoje meno, e-mailovú adresu, názov vašej organizácie a krajinu sídla, aby sme vám mohli poslať požadované materiály a aby sme mohli zistiť, či ste aktuálnym klientom spoločnosti Marsh.
 • Kde sa môžete u nás zaregistrovať a/alebo si vyžiadať sadzbu poistenia: Ak sa zaregistrujete na Stránke alebo si vyžiadate sadzbu poistenia, môžeme vás požiadať o vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, telefónne číslo a dôvod vašej komunikácie, informácie o vašom pracovnom zaradení a organizácii, ako aj o podobné ďalšie informácie primerane potrebné na to, aby sme vám vedeli ponúknuť sadzbu. Vo formulári na odoslanie údajov je pomocou hviezdičky označené, ktoré údaje sú voliteľné a ktoré sú povinné. Tieto údaje môžu zahŕňať:
  • informácie, ktoré uvádzate v aplikáciách alebo v iných formulároch, kam môžu patriť vaše meno, adresa, e-mailová adresa, vek, osobné identifikačné čísla, úverové záznamy, bankové informácie, platobné záznamy, informácie o zdravotnom stave, informácie o zamestnaní a príjme,
  • informácie, ktoré získavame od a/alebo prenášame iným osobám (ako sú vládne agentúry, priemyselné asociácie, audítori, likvidátori škôd, váš poisťovateľ a váš zamestnávateľ) na overenie vašej identity a presnosti poskytnutých informácií,
  • informácie o vás získané od pridružených spoločností firmy Marsh, poisťovateľov, iných prostredníkov, poskytovateľov tretích strán a iných na účely poistenia alebo nárokov na náhradu škody (napr. história poistení a nárokov na náhradu škody) o našich klientoch a účastníkoch, a
  • informácie, ktoré dostávame od spotrebiteľských spravodajských agentúr.
  Všetky osobné údaje, ktoré nám odošlete, sa použijú na účely uvedené na stránke alebo v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

  Ak sa po ponúknutí sadzby rozhodnete pokračovať, zhromaždíme osobné údaje potrebné na zrealizovanie príslušnej sadzby a pokračovanie v transakcii, ako sú vaše meno, adresa, PSČ, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa alebo platobné údaje, pretože sú relevantné pre produkt. Svoje osobné údaje budete používať na správu svojej poistky, spracúvanie nárokov na náhradu škody atď. a všeobecne na riadenie svojho vzťahu s nami. Vaše osobné údaje sme povinní odovzdať subjektu [vložte podrobnosti]. Pozrite si časť Zverejňovanie vašich údajov [vložte hyperodkaz], kde sú uvedené informácie o kategóriách príjemcov osobných údajov.
 • Kde odoslať obsah :Ak odošlete obsah týkajúci sa ľubovoľných informácií, ktoré ste si prezerali na našej stránke, požiadame vás o meno a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli e-mailom informovať o nových komentároch vášho obsahu (ak si vyberiete takúto možnosť) a tiež na správu obsahu v súlade s našimi zásadami prijateľného používania [vložte hyperodkaz]. Je potrebné uvedomiť si, že údaje, ktoré tam uvediete, budú verejne dostupné pre zamestnancov spoločnosti Marsh a ostatných používateľov stránky.

Informácie o navigácii na webovej stránke – súbory cookie

Pri navigovaní po stránke môžeme aj zhromažďovať informácie pomocou bežne používaných nástrojov na zhromažďovanie informácií, ako sú súbory cookie a súbory web beacon (súhrnne „Informácie o navigácii na webovej stránke“). Informácie o navigácii na webovej stránke zahŕňajú štandardné informácie z vášho webového prehliadača (napr. typ a jazyk prehliadača), vašu adresu Internetového protokolu (IP) a činnosti, ktoré vykonávate na stránke (napr. prezeranie webových stránok a klikanie na odkazy).

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti Upozornenie týkajúce sa súborov cookie.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV INÝM OSOBÁM

Osobné údaje o vás nezverejňujeme tretím osobám, okrem situácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ako schvaľuje zákon alebo ako povoľujete vy.

Tretie strany, ktorým zverejňujeme údaje, sú vyžadované zákonom a zmluvnými záväzkami s cieľom zachovať vaše osobné údaje dôverné a zabezpečené, a používať a zverejňovať ich na účely, ktoré by rozumne uvažujúci človek považoval za daných okolností za vhodné, v súlade so všetkou príslušnou legislatívou, ktorej účely sú nasledovné:

 • stanovenie oprávnenia na krytie, spracovanie a starostlivosť o poistné krytie, prolongácia krytia alebo súvisiacich produktov a služieb – zverejňujeme poisťovacím spoločnostiam, zaisťovateľom, prostredníkom alebo iným sprostredkovateľom, ktorí krytie sprístupňujú,
 • asociáciám pre tých klientov/účastníkov, ktorí majú poistné krytie prostredníctvom členstva v asociácii,
 • upozorňovať vás alebo povoliť našim pridruženým spoločnostiam, aby vás upozorňovali na určité produkty alebo služby ponúkané našimi pridruženými spoločnosťami,
 • právne služby, služby vyúčtovania nárokov na náhradu škody a oceňovacie služby,
 • aktualizovanie informácií s úverovými kanceláriami a poisťovacími spravodajskými agentúrami,
 • spracúvanie transakcií prostredníctvom poskytovateľov služieb spracovania dát,
 • ak je údajom číslo kreditnej karty, na spracúvanie platieb kreditnou kartou prostredníctvom spracovania platieb tretej strany, zúčtovacieho a vyúčtovacieho systému v spojení s rôznymi bankami a
 • iným finančným inštitúciám, s ktorými máme spoločné marketingové zmluvy.
 • Ak tieto tretie strany chcú použiť vaše Osobné údaje na iný účel, budú mať právnu povinnosť upozorniť vás na to a tam kde je to potrebné, aj získať váš súhlas.

Zdieľanie s pridruženými spoločnosťami

Pri bežnom poskytovaní služieb pre našich klientov možno osobné údaje zdieľať v rámci spoločnosti Marsh a jej pridružených spoločností na výskumné a štatistické účely, správu systému a prevenciu a odhaľovanie kriminality. Toto môže vyžadovať, aby boli osobné údaje sprístupnené alebo presunuté do krajiny odlišnej od tej, kde boli zhromaždené. Keď nám poskytnete údaje obsahujúce osobné údaje tretej strany (mená, adresy alebo iné údaje súvisiace so živými osobami), tieto osobné údaje uchováme a použijeme na vytvorenie všeobecného poistenia a iných služieb pre vás pod podmienkou, že jednotlivci, na ktorých sa údaje vzťahujú, boli informovaní o dôvode/-och získania osobných údajov a skutočnosti, že môžu byť zverejnené tretím stranám, napríklad spoločnosti Marsh, a s takýmto zverejnením a použitím súhlasili.

Poskytovatelia služieb

Mnohí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, pracujú v USA vrátane určitých pridružených spoločností firmy Marsh, podľa zákonov USA môžu byť vaše osobné údaje spracúvané a ukladané v rámci USA a vláda, súdy, americké agentúry na výkon práva a regulačné agentúry USA môžu dosiahnuť zverejnenie vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov sa riadi štandardnými zmluvnými ustanoveniami Európskej únie (EÚ), dohodou Privacy Shield uzavretou medzi EÚ a USA alebo ekvivalentnými zmluvami upravujúcimi prenos s cieľom chrániť zabezpečenie a dôvernosť vašich osobných údajov.

Obchodné transakcie

Popri ďalšom rozvíjaní nášho podnikania môžeme predávať alebo nakupovať majetok. Pri takýchto transakciách sú informácie o používateľoch vrátane osobných údajov vo všeobecnosti jednou z prenášaných položiek obchodného majetku. Podobne, keby bola akvizovaná samotná spoločnosť Marsh alebo podstatná časť jej majetku, jednou z položiek preneseného majetku môžu byť vaše osobné údaje. Preto za týchto okolností môžeme zverejniť a/alebo previesť vaše osobné údaje kupujúcemu tretej strany.

Iné zákonom vyžadované zverejnenia

Spoločnosť Marsh si vyhradzuje právo zverejniť bez vášho predchádzajúceho povolenia ľubovoľné osobné údaje o vás alebo o vašom používaní tejto stránky, ak v dobrej viere verí, že je to nutné: (a) na ochranu a hájenie práv, vlastníctva alebo bezpečnosti spoločnosti Marsh, zamestnancov, iných používateľov tejto stránky alebo verejnosti, (b) na presadenie podmienok používania, ktoré platia pre používanie tejto stránky, (c) ako vyžaduje právne platná požiadavka od kompetentného vládneho úradu alebo (d) na reagovanie na nároky na náhradu škody, ktorých obsah porušuje práva tretích strán. Osobné údaje môžeme zverejniť aj v prípade, že pokladáme za nutné vyhovieť príslušnému zákonu, regulácii, právnemu sporu alebo požiadavke vlády.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa účely identifikované vyššie a v časti „Zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie Osobných údajov“ budú ďalej uvádzať ako „Identifikované účely“.

SÚHLAS

Vaša znalosť zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov spoločnosťou Marsh a súhlas s nimi sú kľúčové. Na základe vašich nasledovných krokov predpokladáme váš súhlas s našimi aktuálnymi a budúcimi postupmi týkajúcimi sa osobných údajov:

 • vaše dobrovoľné poskytnutie osobných údajov našej strane priamo alebo prostredníctvom iného sprostredkovateľa poistenia, zástupcu alebo vášho zamestnávateľa na účel získania poistnej zmluvy, súvisiacej služby alebo produktu (vrátane informácií ešte predtým poskytnutých spoločnosti Marsh),
 • váš výslovný súhlas alebo potvrdenie obsiahnuté v rámci písomnej, ústnej alebo elektronickej prihlášky alebo procesu nároku na náhradu škody a
 • váš ústny súhlas vyžiadaný spoločnosťou Marsh (alebo naším zástupcom) na konkrétny účel.

Tam, kde sa spoločnosť Marsh spolieha na poctivé a zákonné spracovanie osobných údajov, bude možnosť súhlasiť poskytnutá pri zhromažďovaní príslušných osobných údajov. Váš súhlas môžete dať prostredníctvom oprávneného zástupcu, napr. právneho ochrancu, zástupcu alebo splnomocnenca.

V súlade s určitými právnymi alebo zmluvnými obmedzeniami a s primeraným upozornením môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Spoločnosť Marsh vás bude informovať o následkoch odvolania vášho súhlasu. V niektorých prípadoch odmietnutie poskytnúť určité osobné údaje alebo odvolanie súhlasu AS spoločnosti Marsh na zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie vašich osobných údajov by mohlo znamenať, že pre vás nemôžeme získať poistné krytie alebo iné vyžadované produkty, služby alebo informácie.

Ak chcete odvolať svoj súhlas, pozrite si časť Otázky alebo ako odvolať súhlas uvedenú nižšie.

Existuje však mnoho prípadov, kedy spoločnosť Marsh nevyžaduje váš súhlas na zapojenie do spracovania alebo zverejnenia vašich osobných údajov. Spoločnosť Marsh nemusí vyžadovať váš súhlas na spracovanie alebo prenos osobných údajov na účely, ktoré vyplývajú zo zákona, napríklad:

 • prenos alebo spracovanie sú nutné na realizáciu zmluvy medzi vami a spoločnosťou Marsh (alebo jednou z nej pridružených spoločností),
 • prenos alebo spracovanie sú nutné na realizáciu zmluvy uzavretej vo vašom záujme medzi spoločnosťou Marsh (alebo jednou z jej pridružených spoločností) a treťou stranou,
 • prenos alebo spracovanie sú nutné alebo vyžadované zákonom na základe dôležitého verejného záujmu s cieľom ustanoviť, vykonať alebo chrániť právne nároky alebo vaše dôležité záujmy, alebo
 • prenos alebo spracovanie vyžaduje príslušný zákon.

OBMEDZENIE ZHROMAŽĎOVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Marsh bude zhromažďovať, používať alebo zverejňovať osobné údaje, ktoré sú potrebné na identifikovaný účel alebo ako dovoľuje zákon. Ak vyžadujeme osobné údaje na akýkoľvek iný účel, budete upozornení na nový účel a budeme od vás vyžadovať súhlas (podľa okolností), čím sa nový účel stane identifikovaným účelom.

Spoločnosť Marsh zhromažďuje osobné údaje čestnými a legálnymi prostriedkami. Bežne uchovávame osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na realizáciu identifikovaných účelov. Niektoré osobné údaje sa však môžu uchovávať dlhšie, pretože to vyžaduje zákon, zmluva alebo požiadavky auditu.

PROSTRIEDKY ZABEZPEČENIA

Používame prostriedky fyzického, elektronického a procesného zabezpečenia podľa citlivosti uchovávaných informácií týkajúcich sa klientov a účastníkov. Prostriedky zabezpečenia sa líšia podľa citlivosti, formátu, umiestnenia, množstva, distribúcie a uchovávania osobných údajov. Zahŕňajú fyzické, technické a riadiace opatrenia s cieľom zaistiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Medzi takéto prostriedky zabezpečenia patria šifrovanie komunikácie prostredníctvom SSL, šifrovanie informácií počas ich uchovávania, firewally, kontroly prístupu, oddelenie povinností a podobné bezpečnostné protokoly. V dôsledku povahy internetu a súvisiacich technológií však nemôžeme absolútne zaručiť bezpečnosť osobných údajov a spoločnosť Marsh sa vyslovene zrieka takýchto záväzkov.

EXTERNÉ ODKAZY

Stránky Marsh môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktorých zásady ochrany osobných údajov nemáme pod kontrolou. Keď opustíte naše servery (kde sa nachádzate, zistíte kontrolou URL v adresnom riadku vášho webového prehliadača), použitie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytnete, sa riadi zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa webovej stránky, na ktorej sa nachádzate. Tieto zásady sa môžu odlišovať od našich. Ak na niektorej z týchto webových stránok nemožno nájsť zásady ochrany osobných údajov prostredníctvom odkazu z domovskej stránky webovej stránky, obráťte sa priamo na webovú stránku a požiadajte o informácie.

PRESNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, OTVORENOSŤ A PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOM

Kľúčom k efektívnej komunikácii s vami v prípade vašej požiadavky je aj podmienka, aby sme boli informovaní o zmenách vašich osobných údajov (napr. e-mailovej adresy). Ak sa niektorý váš údaj zmení, môžete ho aktualizovať tak, že nám pošlete e-mail na adresu  contact@marsh.com
alebo sa prihlásite na stránku a aktualizujete svoje kontaktné údaje. Prosím, o zmenách vašich osobných údajov nás vždy informujte.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo vyžadovať opravu ľubovoľnej položky uložených osobných údajov, ktorá môže byť zastaralá, nekompletná alebo nesprávna. S cieľom zabezpečiť vaše osobné údaje spoločnosť Marsh neposkytuje svojim zákazníkom online prístup na zobrazenie alebo úpravu osobných údajov vo svojej databáze.

Ak máte otázku týkajúcu sa zásad ochrany osobných údajov, chcete získať prístup ku svojim osobným údajom alebo chcete podať sťažnosť súvisiacu s týmito zásadami ochrany osobných údajov, môžete to urobiť písomne na adresu riaditeľa pre súkromie:

<Legal Company Name>
<Attention>
<Address Line 1>
<Address Line 2>
<Address Line 3>

Vaše osobné údaje sa uložia a možno k nim získať prístup aj v kancelárii spoločnosti Marsh, s ktorou spolupracujete. Ak chcete zobraziť kompletný zoznam našich kancelárií, kliknite sem.

Kópiu týchto zásad ochrany osobných údajov (a všetkých príslušných zmien) možno získať na našej webovej stránke.

OTÁZKY ALEBO AKO ODVOLAŤ SÚHLAS

Môžete uplatniť svoje právo odvolať svoj súhlas s príslušným použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov (čo môže znamenať obmedzenie alebo zrušenie produktov a služieb, ktoré vám spoločnosť Marsh poskytuje) písomne na vyššie uvedenú adresu. Budeme musieť overiť identitu každej osoby, ktorá vznesie takúto požiadavku, aby sme zabezpečili, že neposkytneme vaše údaje nikomu, kto na ne nemá nárok.

Na požiadavky o prístup bežne odpovedáme do 30 dní.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť. Naposledy sa zmenili dňa 17.října 2016. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov vykonáme zmeny, aktualizujeme aj dátum týchto zmien.  Všetky zmeny, ktoré vykonáme v týchto zásadách ochrany osobných údajov, vstúpia do platnosti okamžite po uverejnení revidovaných zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Odporúčame, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne pozerali, pretože sa priebežne môžu meniť.