Skip to main content

Poistenie pre vlastnú potrebu – kaptívne poistenie

Spoločnosť Marsh, ako najväčší svetový kaptívny manažér, ponúka komplexný prístup k inovatívnym riešeniam pre vlastnú potrebu a pomáha organizáciám všetkých veľkostí zvládať komplexné globálne riziká.

Vzhľadom na vyššie poistné sadzby, nedostatok kapacít a prísnejšie podmienky mnoho vedúcich pracovníkov hľadá alternatívne spôsoby financovania svojho rizika. Jedným z najobľúbenejších je poistenie prostredníctvom kaptívnej poisťovacej spoločnosti.

Kaptívne poistenie môže byť pre vašu organizáciu účinným nástrojom na úplnú kontrolu nad vlastným rizikom a zároveň zabezpečenie väčšej finančnej flexibility a ochrany. Generované zisky je navyše možné potenciálne použiť na financovanie strategických investícií v rámci vašich prevádzok.

V spoločnosti Marsh môžeme vašej organizácii pomôcť vytvoriť vlastný program, ktorý bude v súlade s vašimi strategickými a finančnými cieľmi. Kombináciou našich odborných znalostí a špičkovej analytiky vyhodnotíme vaše potreby, vyhotovíme odporúčania a kvantifikujeme výhody, ktoré môže kaptívne poistenie ponúknuť vašej organizácii v súčasnosti i budúcnosti.

Jedno zo štyroch kaptívnych poistení na celom svete spravuje spoločnosť Marsh. Oslovuje nás viac majiteľov kaptívnych spoločností ako ktoréhokoľvek iného kaptívneho manažéra. Môžete si teda byť istí, že budete mať skúsenosti, odbornosť a zdroje potrebné na riadenie rizika podľa vlastných podmienok a maximalizáciu výkonu vašej kaptívnej spoločnosti.

Často kladené otázky

Kaptívne poistenie je mechanizmus financovania rizika, kde sa spoločnosť poistí proti budúcim stratám. Pri dojednaní kaptívneho poistenia vkladá poistený svoje riziko do interného subjektu vytvorením licencovanej spoločnosti, ktorá poskytuje poistenie svojej materskej organizácii a/alebo pridruženým spoločnostiam.

Vytvorením vlastnej poisťovacej spoločnosti na ochranu pred vlastnými jedinečnými podnikateľskými rizikami môže spoločnosť riadiť ťažko poistiteľné vystavenia voči rizikám, prekryť medzery vo svojom programe riadenia rizík a zachytiť ziskové poistné, ktoré by inak zaplatila komerčným poisťovateľom. Kaptívna spoločnosť môže vytvárať hodnotu prostredníctvom finančných, strategických a prevádzkových výhod.

Kaptívne spoločnosti sa zakladajú za účelom zlepšenia schopnosti podniku spravovať zadržané a odpočítateľné položky súvisiace s tradičnými programami prenosu rizika. Spoločnosť spravidla vyberie poskytovateľov služieb vrátane kaptívneho manažéra, akým je napríklad spoločnosť Marsh, ktorý môže podporovať tvorbu, implementáciu a každodennú činnosť programu.

Podobne ako tradičné poistné programy, kaptívna spoločnosť zabezpečuje zakladanie poistných zmlúv, spracovanie nárokov a dodržiavanie všetkých platných predpisov. Zásadným rozdielom však je, že kaptívna spoločnosť poskytuje svojej materskej spoločnosti možnosť ponechať si alebo rozdeliť zisky v organizácii, zatiaľ čo tradičná poisťovňa si tieto zisky ponechá.

Postavením kaptívneho poistenia do centra programu riadenia rizík vašej organizácie môžete dosiahnuť zníženie celkových nákladov na riziko, stabilizáciu kapacity rizika a získanie prístupu k zaisteniu.

Medzi ďalšie potenciálne výhody jedinečné pre kaptívne poistenie patria:

 • Lepší prístup k financovaniu budúcich katastrofických strát, akými sú kybernetický útok, terorizmus a zodpovednosť za výrobky.
 • Krytie jedinečných rizík, ktoré môžu byť pri tradičnom poistení nedostupné.
 • Potenciál na vybudovanie kapitálu a zisku a schopnosť financovať poistné udalosti vyplácaním a odkladaním platieb poistného a upisovaním investícií na krytie strát.
 • Schopnosť zachytávať údaje o upisovaní a riadení výkonnosti s cieľom vybudovať štatistickú základňu, zlepšiť schopnosť zabezpečiť pokrytie u poisťovateľov za prijateľných podmienok a cien.

Program poistenia pre vlastnú potrebu môže vašej organizácii pomôcť znížiť bežné a vznikajúce zraniteľné miesta v oblasti riadenia rizika. Dosiahnutím lepšej kontroly rizika a znížených nákladov tak môže vaše podnikanie zvýšiť celkovú ekonomickú istotu a ziskovosť.

Potenciálne výhody kaptívneho poistenia môžu využívať spoločnosti vo všetkých odvetviach. Avšak tie, ktoré si vytvoria vlastný program poistenia pre vlastnú potrebu, spája nasledujúca charakteristika:

 • Vystavenia rizikám, ktoré je ťažké poistiť alebo sú nepoistiteľné v komerčnom prostredí.
 • Strategický prístup k riadeniu rizika, vystavení a nákladov na riziko namiesto nákupu poistenia za najnižšiu cenu.
 • Odhodlanie zlepšiť svoj rizikový profil.

S niekoľkými jedinečnými štruktúrami, ktoré má vaša organizácia k dispozícii, si môžete prispôsobiť svoj program a poistenie pre vlastnú potrebu tak, aby zodpovedal vašim jedinečným rizikám a strategickým iniciatívam.

Vedúci predstavitelia podnikov, ktorí chcú vytvoriť svoj vlastný program poistenia pre vlastnú potrebu, majú k dispozícii niekoľko štruktúrovaných možností.

 • Kaptívna poisťovňa „jedného rodiča“: Organizácia si vytvára vlastnú poisťovňu, aby poistila iba svoju vlastnú firmu a svojich zamestnancov alebo zamestnancov kontrolovanej (ale nepridruženej) spoločnosti, ako je napríklad zmluva o výkone správy. Tento model je vhodný pre väčšie spoločnosti, ktoré vyžadujú dodatočnú diskrétnosť, dôvernosť a/alebo úplné riadenie rizík. Kaptívna poisťovňa „jedného rodiča“ predstavuje najväčší podiel programov poistenia pre vlastnú potrebu, približne 85 %.
 • Bunkové kaptívne poistenie: Tento typ programu, známy aj ako zariadenia na prenájom bunky, chránené bunkové kaptívne poistenie (PCC) a oddelené zariadenia na prenájom bunky, sponzoruje kaptívna poisťovacia spoločnosť, aby si majitelia firiem nemuseli vytvárať vlastné. To umožňuje firme získať výhody kaptívnej poisťovacej spoločnosti bez počiatočných nákladov, kapitálových investícií alebo údržby spojenej s vytvorením a správou kaptívnej spoločnosti.
  Bunkové kaptívne poistenia v súčasnosti zaznamenávajú výrazný nárast, pretože sú rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie sa do nich vstupuje. Poskytujú jeden alebo dve línie pokrytia tým, ktorí potrebujú oddeliť rôzne riziká do oddelených buniek.
 • Skupina pre udržanie rizika (RRG):: RRG sú k dispozícii iba v USA. Podniky s podobnými poistnými potrebami vytvoria a vlastnia poisťovňu zodpovednosti za škody na združenie rizika. Táto štruktúra je užitočná pre potenciálne nákladné záväzky, akými sú napríklad riziká súvisiace s automobilovou dopravou a prepravou alebo zanedbanie lekárskej starostlivosti Neplatí to však pre riziká prvej strany, akými sú odškodnenie majetku alebo pracovníkov.
 • Skupinové kaptívne poistenie: Vlastníctvo tohto kaptívneho programu je obmedzené iba na poistencov. Kaptívne poistenie existuje predovšetkým na to, aby poskytovalo väčšiu dlhodobú stabilitu nákladov, ako to umožňuje bežný trh.

Vďaka možnosti vstúpiť do ktorejkoľvek z týchto štruktúr, bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte, by ste potenciálne mohli dosiahnuť lepšie riadenie rizík vybudovaním vlastného programu poistenia pre vlastnú potrebu.

Hneď po založení a spustení kaptívneho poistenia vám môžu vlastné poznatky a porovnávanie s inými používateľmi poskytnúť prehľad o vašom programe v kontexte odvetvia, veľkosti spoločnosti a/alebo regiónu.

Porovnávanie vám pomôže zodpovedať na dôležité otázky, ako napríklad:

 • Je kaptívne poistenie v súlade s urýchlením našich podnikových cieľov?
 • Ako používajú moji partneri svoje kaptívne poistenie na určité riziká?
 • Ako môže naše kaptívne poistenie reagovať na vznikajúce riziká?

Jedno zo štyroch kaptívnych poistení na celom svete spravuje spoločnosť Marsh. Môžeme poskytnúť poznatky, ktoré vám umožnia zlepšiť kaptívnu efektivitu, identifikovať oblasti potenciálneho krytia a poskytovať odporúčania najdôležitejším vedúcim pracovníkom.

Záujem o kaptívne poistenie rýchlo vzrástol v dôsledku náročného trhu komerčného poistenia v posledných rokoch a vplyvov pandémie v posledných mesiacoch.

V súčasnosti, po roku hospodárskej neistoty a dynamických trhových podmienok, sa organizácie na celom svete stále viac pozerajú na kaptívne poistenie ako na spôsob riadenia vysoko závažných rizík a získavania zvýšenej flexibility a väčšej kontroly nad svojimi celkovými nákladmi na riziko. V súčasnosti sa odhaduje, že na celom svete je viac ako 6 000 kaptívnych spoločností, pričom sa očakáva, že ich vytváranie zostane v roku 2022 na vysokom čísle.

Kaptívne poistenie je možné použiť na poistenie bežných aj vznikajúcich rizík. Medzi hlavné oblasti krytia patrí rizikový majetok, úrazy, zodpovednosť za automobilový priemysel, odškodnenie zamestnancov, všeobecná zodpovednosť a zodpovednosť za výrobky.

Novo sa objavujúce riziká vrátane dodávateľského reťazca, podmieneného prerušenia podnikania/prerušenia podnikania, kybernetickej zodpovednosti a pozastavenia lekárskej starostlivosti v posledných rokoch vykazujú rýchly nárast. Patria sem riziká, ktoré je ťažké poistiť, ako napríklad zodpovednosť riaditeľov a vedúcich pracovníkov, čo v roku 2020 pomohlo k 53 % nárastu počtu vzniku chránených buniek. Podrobnejšie informácie nájdete v správe 2021 Captive Landscape .

Napriek tomu, že obe poistenia, kaptívne aj samopoistenie, sú typy mechanizmov rizikového financovania, líšia sa.

Samopoistenie je formalizovaný spôsob zachovania všetkých typov poistných rizík. Samopoisťujúca sa spoločnosť namiesto prenosu rizika na komerčnú poisťovňu tretej strany vyčleňuje peniaze na financovanie budúcich strát.

Podobne ako v prípade samopoistenia, kaptívne poistenie je mechanizmus financovania rizika, kde sa spoločnosť poistí proti budúcim stratám. Pri dojednaní kaptívneho poistenia však poistený vytvára formálnejšiu ochranu pred svojimi jedinečnými podnikateľskými rizikami vytvorením vlastnej poisťovacej spoločnosti.

Vďaka spolupráci so skúseným kaptívnym manažérom môže vaša organizácia dosiahnuť potenciálne výhody jedinečné pre program kaptívneho poistenia vrátane lepšej ochrany pred katastrofickými stratami a krytia rizík, ktoré môžu byť pri bežnom poistení nedostupné.

Napriek tomu, že programy kaptívneho poistenia prinášajú mnoho potenciálnych výhod, existuje niekoľko dôležitých aspektov, ktoré môže vaša firma pri rozhodovaní o založení jedného z nich zohľadniť:

 • Kapitálové záväzky: Materská spoločnosť musí vložiť kapitál potrebný na podporu kaptívneho obchodného plánu, ktorý určí regulačný poistný orgán vo zvolenom sídle. Napriek tomu, že tieto fondy zostávajú v konsolidovanej skupine materskej spoločnosti, nemusia vykazovať rovnaký výnos, ako by tomu bolo v prípade, keby sa investovali do operácií materskej spoločnosti.
 • Prevádzkové náklady: Váš podnik by mal zodpovedať za akékoľvek počiatočné a ročné prevádzkové náklady, ako napríklad štúdiu uskutočniteľnosti a priebežné kaptívne riadenie.
 • Časový záväzok: Vedúci tím materskej spoločnosti bude musieť kaptívnej spoločnosti venovať čas. Vytvorenie kaptívnej spoločnosti nie je krátkodobá iniciatíva, ktorá sa používa na dosiahnutie bezprostredného cieľa. Je to dlhodobý záväzok k stratégii riadenia rizík organizácie.

Pridelením správnych zdrojov vašej kaptívnej spoločnosti bude vaša organizácia v pozícii postupného dosahovania lepšej kontroly nad nárokmi a úsilím o riadenie strát, ako aj znižovania prevádzkových nákladov v porovnaní s komerčným poistením.

Vďaka špecializovaným odborným znalostiam a globálnym skúsenostiam môže s vami kaptívny tím spoločnosti Marsh spolupracovať na vytvorení komplexného riešenia šitého na mieru jedinečným rizikám a potrebám poistenia vašej organizácie. Využitím najlepších analytických údajov a porovnaní v odvetví vám pomôžeme riadiť riziko podľa vašich vlastných predstáv a získať väčšiu kontrolu nad celkovými nákladmi na riziko vašej spoločnosti.

Sídlo je miesto, kde má kaptívna poisťovňa licenciu na podnikanie. Na celom svete je viac ako 70 kaptívnych sídel. Nenechajte sa však týmto počtom ohromiť. Každé z nich možno zahrnúť do dvoch kategórií: domáce alebo zahraničné. Domáce sídlo sa nachádza vo veľkej krajine alebo regióne, napríklad v USA alebo EÚ. Zahraničné sídlo sa nachádza mimo veľkej krajiny a zahŕňa krajiny ako Bermudy, Kajmanské ostrovy, Guernsey a Ostrov Man.

Ako sa rozhodnúť, ktoré sídlo je pre vás to pravé? Na základe jedinečných potrieb vašej organizácie bude s vami váš kaptívny manažér spolupracovať pri rozhodovaní, aké sídlo má zmysel zvoliť na začiatku a či by sa v priebehu času mali vykonať nejaké zmeny.

Naši odborníci v každom sídle vás môžu sprevádzať celým životným cyklom vášho kaptívneho poistenia – od uskutočniteľnosti až po optimalizáciu.