Skip to main content

Klimatická zmena a udržateľnosť

S napredovaním organizácií v oblasti stratégií zmeny klímy a udržateľnosti naprieč všetkými priemyselnými odvetviami budú tieto organizácie narážať na nové riziká a príležitosti, ktoré je potrebné riadiť.

Spoločnosti v každom odvetví si dnes rýchlo prispôsobujú tradičné obchodné modely, aby zlepšili udržateľnosť a znížili svoj klimatický dopad. Tento vývoj je sprevádzaný stupňujúcou sa frekvenciou a závažnosťou extrémnych udalostí spojených s počasím, ktoré skúšajú odolnosť organizácií. 

Schopnosť predvídať, merať a riadiť riziká bude zásadnou výhodou v procese transformácie. V spoločnosti Marsh pomáhame podnikom zaistiť odolnosť počas celého obdobia transformácie: analýza vyvíjajúceho sa rizikového prostredia, príprava na to, čo sa môže stať, a poistenie proti novým druhom rizík.

Môžeme vašej organizácii poskytnúť environmentálne, sociálne a správne hľadisko (ESG) v oblasti riadenia rizík, čím poskytneme konkurenčnú a obchodnú výhodu. Spoločne vytvoríme proaktívny plán na podporu finančnej stability vo vašej vlastnej spoločnosti a zároveň pomôžeme vytvoriť svet udržateľný pre budúce generácie.

Často kladené otázky

Každé podnikanie čelí zraniteľnostiam, ktoré sú charakteristické pre jeho každodennú činnosť; zmena klímy však urýchlila niekoľko hlavných oblastí rizika vo všetkých odvetviach, vrátane:

  • Fyzického rizika: Pri silných požiaroch, rekordných horúčavách a intenzívnych záplavách predstavujú potenciálne fyzické škody spôsobené klimatickou zmenou na ľuďoch, majetku a dodávateľských reťazcoch veľké straty pre spoločnosti na celom svete. Tieto meniace sa prírodné udalosti tiež prinášajú nové výzvy pre riadenie rizika a udržanie odolnosti, najmä preto, že je ťažké získať niektoré poistné krytia.
  • Transformácie: Proces prispôsobenia sa ekonomike s nižšími emisiami uhlíka bude pre mnohých znamenať nové riziko, vrátane zmien v postupoch, technológiách alebo nálade investorov, ktoré bude potrebné usmerniť.
  • Poškodenia dobrého mena: Organizácie budú musieť byť schopné identifikovať, stanoviť si ako prioritu a konať podľa jasných iniciatív v oblasti udržateľnosti a klímy. Potenciálny finančný dopad a poškodenie dobrého mena, ak tak neurobíte, môže byť rovnako nákladné ako fyzické poškodenie spôsobené samotnou udalosťou.

Spoločnosti budú musieť vytvoriť proaktívnu stratégiu a program riadenia rizík, ktoré sa budú zaoberať každým z týchto rizík, pretože väčšina z nich v nasledujúcich rokoch pocíti vplyv všetkých troch.

Poisťovne stále častejšie hodnotia udržateľnosť (hodnotenie ESG) svojich poistencov a ich záväzky voči transformácii, pretože sa vo svojich portfóliách upisovania snažia znížiť emisie. V prípade niektorých spoločností to môže mať za následok obmedzený prístup k prenosu rizika, v prípade iných to môže viesť k zlepšeniu podmienok. Ďalším dôsledkom je inovácia produktu na podporu poisteným, aby sa po strate a pri rozpoznaní nových vystavení rizikám dokázali ľahšie postaviť na nohy.

Bez ohľadu na vaše odvetvie môže byť potrebné zvážiť nasledujúce aspekty poistenia: 

  • Zodpovednosť manažérov a vedúcich pracovníkov (D&O): Neprispôsobenie sa rizikovým faktorom spojeným so zmenou klímy by mohlo viesť k tomu, že sa na manažérov a vedúcich pracovníkov budú vzťahovať obvinenia akcionárov za porušenie povinností alebo stratu hodnoty akcií. Riadenie tohto zraniteľného miesta sa stane obzvlášť dôležitým pre priemyselné odvetvia náročné z hľadiska emisií uhlíka.
  • Majetok: V súvislosti s rozsiahlymi požiarmi, záplavami a inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami musia organizácie proaktívne plánovať stratu alebo poškodenie fyzického majetku. 
  • Prerušenie prevádzky: Prerušenie prevádzky môže byť, najmä pre zákazníkov a dodávateľov, stále významnejšie, pretože sa zvyšujú riziká súvisiace s počasím. Plánovanie opatrení proti prerušeniu prevádzky by sa malo vzťahovať aj na zatváranie závodov a straty súvisiace s udalosťami, ako sú horúčavy, suchá a záplavy.

Napriek tomu, že aktíva, ktoré musí každá organizácia zvážiť vo svojom prístupe k riadeniu rizík v oblasti klimatických zmien, sa výrazne líšia, komplexné portfólio poistných zmlúv, ktoré zahŕňa vyššie uvedené krytia, môže pomôcť zmierniť straty a riešiť zraniteľné miesta rizika ako celok.

ESG môže byť kľúčovým hnacím motorom rastu a tiež súčasťou odolnosti podniku. Vedúci predstavitelia všetkých priemyselných odvetví sa preto zameriavajú na iniciatívy trvalej udržateľnosti s cieľom znížiť riziko a využiť príležitosti. Dnes musí byť ESG súčasťou firemnej stratégie a súčasťou obchodného a prevádzkového modelu. 

Pomôžeme vám:

  • Pripraviť sa: Organizácie budú musieť mať základné hodnotenie svojich súčasných operácií, aby podporili plánovanie vykazovania nulovej spotreby energie a udržateľnosti. Bezproblémová transformácia bude vyžadovať komplexný prístup k riadeniu rizík, ktorý sa zameriava na výsledný vplyv na životné prostredie, ľudí a správu vecí verejných.
  • Poistiť: Keď vedúci predstavitelia porozumejú svojmu rizikovému prostrediu, bude potrebné spolupracovať s partnerom v oblasti poistenia, ktorý je pripravený pomôcť zvládnuť vznikajúce hrozby pomocou nových a inovatívnych ponúk služieb. 
  • Analyzovať: Rozhodovanie založené na dátach by malo byť hybnou silou všetkých iniciatív udržateľnosti. Keďže prírodné katastrofy sa stávajú závažnejšími a ťažko predvídateľnými, bude pre pochopenie a plánovanie rizika nevyhnutné využitie najlepších modelovacích nástrojov vo svojej triede a prediktívnej analýzy.

Pre súčasných vedúcich predstaviteľov bude zachovanie každodenných operácií a prechod na udržateľnejšie procesy rozhodujúce z hľadiska udržania zisku, dodržania očakávaní spotrebiteľov a udržania si náskoku pred regulačnými zmenami.

V spoločnosti Marsh vám môžeme pomôcť vytvoriť proaktívny program riadenia rizík na zmiernenie rizík spojených so zmenou klímy, ochranu vašich aktív a investovanie do budúcnosti vašej spoločnosti a našej planéty.