Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

MARSH RISK CONSULTING

V prostredí, kde sa vyžaduje odolnosť podnikov, je potrebná inteligentná kombinácia strategického poradenstva a inovačných riešení.

Vyše 800 odborníkov na konkrétne problémy a konkrétne krajiny vo vyše 40 krajinách po celom svete.

Dnešné podniky musia pravidelne zvládať viacero výziev: riziká v oblasti vlastníctva a príčinných súvislostí, kybernetické riziká, riziko ohrozenia dobrej povesti a iné. Pomôže vám Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík. Máme vyše 800 odborníkov na konkrétne problémy a konkrétne krajiny vo vyše 40 krajinách po celom svete – odborníkov, ktorí chápu riziká z pohľadu našich klientov. Máme aj zopár z tých najlepších ľudí na vymáhanie nárokov na náhradu škody v brandži, ktorí pracovali na niektorých najväčších a najzložitejších nárokoch na náhradu škody v histórii.

Klientom poskytujeme strategické poradenstvo a inovačné riešenia naprieč širokou škálou poistiteľných a nepoistiteľných rizík. Na rozdiel od firiem ponúkajúcich poradenstvo v oblasti manažmentu, ktoré majú divízie rizík, my sa sústreďujeme výlučne na riziko – preto nás spoločnosti neustále žiadajú, aby sme ošetrili ich najnáročnejšie obchodné problémy.

Riziká riadime strategicky prostredníctvom riešení prispôsobených na mieru, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali nielen ciele riadenia rizík, ale aj celkové obchodné ciele. Na základe najlepších údajov v brandži a analytiky hodnotíme expozície a limity programov riadenia rizík, pomáhame klientom stanovovať ich investičnú návratnosť a robiť informované rozhodnutia o úpravách a smerovaní programov.

V skratke, Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík pomáha spoločnostiam zmeniť svoje profily rizík tak, aby zlepšili svoju odolnosť, znížili nároky na náhradu škody a minimalizovali náklady. Dokážeme vám pomôcť pochopiť pravdepodobnosť a dopad rôznych rizík na vaše operácie, a monitorovať, riadiť a znižovať vplyv týchto rizík. Umožní vám to rýchlejšie sa spamätať zo strát, využiť možnosti rozvíjajúcich sa obchodných príležitostí a dosiahnuť obchodné ciele.

Obchodná analytika a spravovanie dát

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík (MRC) má prístup k nástrojom na spravovanie dát a analýzu, ktoré získavajú mnohé ceny, a k príslušným odborným znalostiam, takže na základe týchto dát môžete robiť informovanejšie rozhodnutia v oblasti riadenia rizík. MRC vám pomôže využiť dáta na informovanejšie rozhodovanie v oblasti riadenia rizík a optimalizovať hodnotu vášho poistného programu.

Napríklad Marsh globálna analytika vám pomôže vyhodnotiť a porovnať vaše expozície rizikám a zhromaždiť vhodné dáta, aby ste mohli mohli s dôverou rozhodovať o optimálnom financovaní rizík. Potom môžete zdieľať tieto údaje s vaším poisťovateľom, aby ste získali správne úrovne toho správneho krytia pre vašu organizáciu a potenciálne ušetrili náklady na poistné. Navyše vám tím RiskIQ spoločnosti Marsh môže pomôcť zhromaždiť, spravovať, porovnať a vyťažiť hodnotu z údajov o rizikách.

Kontinuita spoločnosti a riadenie dodávateľského reťazca

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík prostredníctvom Riadenia rizík v oblasti dodávateľského reťazca (SCRM) vykonáva komplexné posúdenie expozícií v oblasti dodávateľského reťazca. Začína sa mapovaním interného a externého dodávateľského reťazca (vrátane služieb) a pokračuje zvážením všetkých hlavných prevádzkových procesov alebo služieb – a potenciálne kritických bodov zlyhania. Môžeme doň zahrnúť aj mapu prírodných katastrof dodávateľov na základe nášho exkluzívneho prístupu ako sprostredkovateľa do databázy zón prírodných katastrof.

Spolupracujeme s našimi kolegami a klientmi na celom svete na rozvoji existujúcich protokolov v sprostredkovaní poistiek, nárokoch na náhradu škody, analytike, v právnej oblasti a službách. Naším cieľom je vyhnúť sa „všetkému, čo ruší podnikanie“ a prijať prístup, ktorý sa usiluje odstrániť historickú zaslepenosť, v rámci ktorej bolo sústredenie zamerané najmä na rušenie podnikania v dôsledku škody na majetku.

Nároky na náhradu škody a finančné poradenstvo

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík prostredníctvom Služieb finančného poradenstva (FAS) poskytuje odborné poradenstvo v kvantifikácii a meraní škôd, ekonomických nárokov na náhradu škody a strát, čo vám môže pomôcť dosiahnuť lepšie zotavenie a/alebo optimalizovať straty vzniknuté v dôsledku katastrofických udalostí, súdnej žaloby alebo sporov.

Náš multidisciplinárny tím odborníkov dodáva prípravné a poradenské služby svetovej triedy v oblasti forenzného účtovníctva, vyšetrovania, výstavby, stiahnutia produktov a zodpovednosti za produkty, oceňovania, poradenstva pri sporoch a nárokov na náhradu škody v rámci poistenia. Sme schopní v krátkom čase nasadiť kolegov kdekoľvek na svete a pomôcť vám s miestnym jazykom, colnými úradmi a so záležitosťami regulačných orgánov.

Riadenie rizík podniku

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík prostredníctvom Riadenia rizík podniku (ERM) vám pomôže identifikovať, stanoviť a kvantifikovať riziká a kontroly pre vašu organizáciu, projekty a iniciatívy. Navrhujeme stratégie na zníženie vášho rizika a súvisiacich nákladov, posilnenie riadenia rizík a vytvorenie zabezpečenia týkajúceho sa očakávaní budúcich strát.

Integrácia programov financovania rizík, riadenia rizík a kontinuity spoločnosti nám umožňuje pomôcť vám pri zvýšení odolnosti vašej organizácie, kým uplatnením poradenstva odborníkov a analytiky v oblastiach ako dodávateľský reťazec, krízový manažment, kybernetická oblasť a rušenie podnikania sa zlepšuje vašu pripravenosť na medzné riziko.

Riadenie rizík v oblasti vlastníctva

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík prostredníctvom Riadenia rizík v oblasti vlastníctva dodáva rôzne poradenské riešenia na projektovanie rizík v oblasti vlastníctva s pridanou hodnotou a na identifikáciu a zhodnotenie kontroly nad stratami a ich zmiernenie. Tieto riešenia pokrývajú životný cyklus vlastníctva a jeho prevádzku vrátane plánovania, navrhovania, stavby, údržby, rekonštrukcie a likvidácie.

Naši odborníci na riziká v oblasti vlastníctva vám dodajú najdôležitejšie informácie na vykonávanie informovaných rozhodnutí o rizikách hroziacich vášmu majetkovému portfóliu a vašej firme. Pomocou celosvetovo konzistentného prístupu a vlastných technológií postupov Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík môžete vyvinúť rozumnú stratégiu, ktorá sa prispôsobí vašim obchodným cieľom a bude efektívne riadiť expozície súvisiace s vlastníctvom.

Poradenstvo v oblasti strategických rizík

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík prostredníctvom Poradenstva v oblasti strategických rizík poskytuje služby v oblasti kontinuity spoločnosti, dodávateľského reťazca, krízového manažmentu, rizika ohrozenia dobrej povesti, podnikového rizika a odolnosti s cieľom zabezpečiť, že sa realizujú správne organizačné plány, procesy a postupy, ktorých účelom je príprava na riziká, ich zmierňovanie a riadenie.

Stratégie pre pracovnú silu

Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík prostredníctvom Stratégií pre pracovnú silu vám môže zabezpečiť skúsených a dôveryhodných odborníkov, aby pomohli vašej organizácii v oblasti riadenia rizík, obmedzenia nákladov v rámci zodpovednosti zamestnávateľa za škody voči zamestnancom a bezpečnosti na pracovisku.

Pomocou nášho vlastného procesu Neustále zlepšovanie rizík (CRI) vám naši konzultanti pomôžu dosiahnuť optimálny výkon a trvalé zmeny vo vašej organizácii. Spoľahnite sa na odborné a inovačné riešenia v rámci služieb Marsh poradenstvo v oblasti riadenia rizík a dokážete splniť ciele v oblasti pracovnej sily, finančné ciele a očakávania vašich kľúčových podielnikov vrátane dozornej rady, riadiacich pracovníkov, vlády a zamestnancov.