Skip to main content

Súkromný kapitál, fúzie a akvizície

Neuveriteľné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, fúzií a akvizícií idú ruka v ruke s výraznými rizikami, ktoré každá nová investícia a obchod prináša. Naši špecialisti pomáhajú zabezpečiť, aby transakcie prebiehali svižne, presne a s protokolmi na zmiernenie rizík, ktoré vašu investíciu ochránia.

V posledných rokoch sa globálne súkromné kapitálové spoločnosti stali významnou silou vo svete vysokých financií. Vďaka kúpe od jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou a finančným prostriedkom získaným v rôznych podnikoch, urobili úspešné kroky, ktoré im pomohli prevziať kontrolu nad biliónmi aktív vo svojej správe. Predpokladá sa, že súkromné ​​kapitálové investície dosiahnu do roku 2025 5 biliónov dolárov alebo viac.

Vo vysoko konkurenčnom obchodnom svete hľadajú súkromné kapitálové spoločnosti, ako aj iné súkromné a verejné spoločnosti každú rastovú príležitosť, ktorej by sa mohli venovať. Patrí sem kupovanie iných spoločností, zlučovanie súčasných alebo potenciálnych konkurentov, prípadne odpredaj aktív, ktoré už neprinášajú hodnotu. Tieto postupy majú veľký potenciál pre generovanie výnosov – a v niektorých prípadoch sú nevyhnutné na prežitie.

Fúzie, akvizície a odpredaje zároveň patria medzi najrizikovejšie a najkomplexnejšie obchodné transakcie. Mnohé sú často neúspešné, pretože sa zmenia trhové podmienky, obchody sa nikdy neuzavrú, prípadne podniky následne narazia na neprekonateľné prekážky. Súkromné kapitálové spoločnosti sa stretávajú s ďalším rizikom – inštitucionálna ochrana spoločnosti nemusí vždy izolovať partnerov od finančných dôsledkov neuvážených investičných rozhodnutí.

Náš globálny tím pre súkromný kapitál, fúzie a akvizície má viac ako 25 rokov skúseností s poskytovaním poznatkov, ktoré pomáhajú vyhodnocovať, uľahčovať a uzatvárať cezhraničné a domáce transakcie a zvládať riziká na strane nákupu a predaja. Kupujúcim vieme pomôcť diferencovať ich ponuky a predajcom odísť s minimálnym vystavením voči zárukám.

Našich odborníkov nabádame, aby vaše problémy v oblasti poistenia a riadenia rizík riešili porozumením, kvantifikáciou a zmierňovaním rizík počas celého životného cyklu investície. Od riešení pred akvizíciou, cez riešenia transakcií a integrácie až po servis portfólia a transakcie po akvizícii vám môžeme pomôcť zvýšiť hodnotu investície, zlepšiť výsledky ocenenia a dosiahnuť operatívnu excelentnosť portfólia.

25+

rokov špičkových skúseností v tomto odvetví

4000+

Ročná realizácia viac ako 4 000 transakcií vo viacerých priemyselných odvetviach

65+

Globálna správa viac ako 65 portfóliových programov

300+

špecialistov na celom svete, vrátane viac ako 100 špecializovaných na transakčné riziká

Často kladené otázky

Sektor súkromného kapitálu naďalej čelí vyvíjajúcim sa rizikám, ako sú:

 • Prevádzkové riziká
 • Zvýšený tlak investorov súvisiaci s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi aspektmi (ESG)
 • Kybernetické hrozby
 • Geopolitické riziká
 • Rozvoj stratégií riadenia talentov, ktoré podporujú technologické možnosti

S cieľom obmedziť náklady, zachovať likviditu, chrániť aktíva a posilniť talenty by mali súkromné kapitálové spoločnosti podniknúť kroky na optimalizáciu svojich stratégií poistenia a zmierňovania rizika.

Globálne rizikové prostredie sa pre fúzie a akvizície mení. Medzi výzvy, ktorým obchodníci čelia, patria:

 • Operačné riziká: obchodné chyby, problémy s dodržiavaním predpisov alebo zlyhanie pri preverovaní rôznych strán môžu viesť k finančným stratám.
 • Environmentálne, sociálne a správne faktory (ESG): V reakcii na zvýšený tlak investorov musia obchodníci vyhodnotiť svoje úsilie v oblasti ESG tak, aby boli atraktívnym obchodným partnerom.
 • Riadenie talentov: Riadenie kultúrnych rozdielov na pracovisku a zabezpečenie toho, aby sa pracovná sila prispôsobila novým technológiám, zohráva pri úspechu akvizície dôležitú úlohu.
 • Kybernetické hrozby: Keďže firmy implementujú nové technológie s cieľom poskytnúť zákazníkom prepojenejšie zážitky, podniky čelia rastúcim kybernetickým hrozbám.
 • Zmeny politík: Je ťažké udržať krok s regulačnými zmenami, ako sú napríklad zmeny požiadaviek na daňové poistenie, a ich nedodržanie môže mať za následok vysoké sankcie.

Na prekonanie týchto výziev by ste mali zvážiť angažovanie makléra, ktorý dokáže optimalizovať opatrenia na zníženie rizika a pomôže vám zorientovať sa v tomto meniacom sa rizikovom prostredí.

Každá transakcia fúzií a akvizícií čelí početným vystaveniam rizika alebo komplikáciám s finančnými dôsledkami. Nedostatok náležitej starostlivosti a prepracovaného plánovania rizík a poistenia môže viesť k prekvapeniam alebo nesprávnym oceneniam. Potenciálne riziká môžu zahŕňať:

 • Nezaistí sa zahrnutie zvýšenia poistného do poistného rozpočtu.
 • Nedostatočné alebo žiadne rezervy na straty financované z vlastných zdrojov v počiatočnej súvahe.
 • Medzery v poistnom programe alebo ustanoveniach o krytí predajcu.
 • Nejasnosti v kúpno-predajnej zmluve.

Pochopenie týchto skutočností, ich kvantifikácia a prijatie patričných opatrení môže viesť k nákladovej efektívnosti, lepšej schopnosti vyjednávať o cene, plynulejšej a rýchlejšej integrácii, vylepšeniu predajnej a kúpnej zmluvy a menšiemu vystaveniu neočakávaným nákladom.

Sofistikovaný maklér s bohatými skúsenosťami a schopnosťou vykonávať hĺbkovú náležitú starostlivosť, akou je spoločnosť Marsh, dokáže identifikovať tieto potenciálne vystavenia a zmeniť prekážky na príležitosti, ktoré podporia úspešnú transakciu.

Jednoducho povedané, každá organizácia vstupujúca do fúzie alebo sa pripravujúca na akvizíciu jednej alebo viacerých spoločností potrebuje záchrannú sieť, ktorú jej môže toto poistenie poskytnúť. Keďže existuje množstvo spôsobov, ktoré môžu viesť (a vedú) k neúspechu takýchto transakcií, je plán krytia a riadenia rizík takmer povinný.

Napriek tomu vstup do procesu fúzií a akvizícií s týmto vedomím neznamená, že môžete postupovať tak, ako keby bol úspech zaručený. Je nevyhnutné, aby ste spolupracovali s odborníkmi na riziká, ktorí pomohli iným subjektom dosiahnuť najlepšie výsledky fúzií a akvizícií.

Poisťovne si začínajú čoraz viac uvedomovať problémy a priority v oblasti rizika súkromného majetku. Neexistuje žiadna „univerzálna“ možnosť krytia. Musíte si zvoliť požadovanú ochranu pre firmy a ďalšie aktíva, ktoré tvoria vaše portfólio.

Niekoľko poistných riešení však môže byť obzvlášť prospešných pre súkromné kapitálové spoločnosti, vrátane:

 • Fúzia a akvizícia a poistenie transakčného rizika: Toto uľahčuje transakcie a prenáša záväzky na poistný trh.
 • Poistenie zastupovania a záruk alebo poistenie záruky a odškodného: Toto chráni kupujúceho pred porušením zastúpení predávajúceho.
 • Daňové poistenie: Môže pomôcť spravovať identifikované daňové riziká a akékoľvek neočakávané finančné vystavenia dohody, ako aj iné podmienené riziká, ktoré by mohli ovplyvniť úspech transakcie.
 • Riešenia poistenia portfólia: Ponúkajú agregovaný prístup k riadeniu rizík vo vašom portfóliu.

Sofistikovaný maklér môže vytvoriť poistky šité na mieru špecifické pre vaše riziká. Obchody tak môžete vykonávať s dôverou a dlhodobo chrániť svoje portfólio. 

Strategický program poistného portfólia môže súkromným kapitálovým spoločnostiam pomôcť dosiahnuť finančný úspech, od získavania finančných prostriedkov, akvizície a správy majetku až po činnosti odpredaja a fázy ukončenia predaja.

Preskúmanie týchto služieb môže zvýšiť hodnotu portfólia firmy počas celého životného cyklu investície:

 • Pri získavaní kapitálu: Komplexné všeobecné krytie zodpovednosti partnerstva môže chrániť odborníkov v oblasti fondov a investícií pred sprievodnými rizikami.
 • Pri nasadzovaní kapitálu pred akvizíciou a po nej: Due diligence rizika a poistenia môže pomôcť vyhnúť sa nástrahám, riešenia transakčných rizík môžu umožniť uzatvorenie obchodov a podpora integrácie po akvizícii môže zaistiť hladký prechod.
 • Pri správe kapitálu: Využívanie stratégií optimalizácie rizika a znižovania nákladov na straty počas obdobia vlastníctva môže zlepšiť finančné výsledky. Vyhradené zdroje na presadzovanie nárokov môžu podporiť hladký priebeh reklamácie.
 • Pri odchode: Due diligence rizika predajcu a poistenia môže odhaliť potenciálne riziká, kontrola riešení poistenia transakčného rizika zameraného na predajcu môže podporiť pozitívny výsledok obchodu a krytie IPO a SPAC môže podporiť hladký odchod.

Poistenie fúzie a akvizície a transakčného rizika spolu s komplexným riešením riadenia rizík sú životne dôležitými komponentmi, ktoré pomáhajú dosiahnuť úspešný výsledok obchodu. Služby starostlivosti o riziká a poistenie sú nevyhnutné na riešenie problémov v oblastí vystavenia rizikám alebo skrytých záväzkov.

Vzhľadom na komplexnosť daňovej legislatívy z globálneho aj miestneho hľadiska sú produkty, ktoré pokrývajú daňové povinnosti, obzvlášť výhodné na zníženie rizika transakcie. Súvisiace riešenia na dosiahnutie úspešného výsledku transakcie zahŕňajú vyhlásenia a krytie záruk a podmienené poistenie daňovej zodpovednosti.

Použitie agregovaného prístupu k riadeniu rizík prostredníctvom programu poistenia nákupu portfólia môže pomôcť kontrolovať náklady a riadiť volatilitu. Vďaka spojeniu so správnym poradcom v oblasti poistenia môžu súkromné kapitálové spoločnosti zaujať holistický a koordinovaný prístup k riziku, čo môže naopak priniesť lepšie výsledky.

Použitie platformy na nákup poistenia portfólia poskytuje nielen centralizovaný dohľad nad celým portfóliom, ale tiež vám pomáha lepšie kvantifikovať a spravovať riziko portfólia – čo vedie k úsporám nákladov, vyššej prevádzkovej efektivite a zlepšenému oceneniu pri výstupe.

Pri spravovaní rizika a náležitej ochrane aktív spolupracujeme s alternatívnymi správcami aktív, súkromnými investičnými spoločnosťami, investormi do infraštruktúry a ďalšími subjektmi v tomto sektore. Naše programy skupinového nákupu používame aj na maximalizáciu kúpnej sily a čo najnižšie náklady počas životnosti investície i mimo nej.

Rastúca finančná sila súkromných kapitálových spoločností sa zhoduje s rizikami, ktoré každým dňom neustále rastú. Je nevyhnutné, aby si každá organizácia pôsobiaca v tejto oblasti zabezpečila špecializované pokrytie svojich portfóliových holdingov.

Vaša organizácia môže v súvislosti s postupmi navyše podliehať väčšej kontrole zo strany širokej verejnosti a vládnych regulačných orgánov. Aj keď ste si istí silou a bezpečnosťou svojich obchodov, môžu nastať nečakané právne, regulačné a finančné prekvapenia.

Zaradením nášho tímu private equity do vývoja prispôsobeného hodnotenia rizika, riadenia a prevodu môžete predkladať ponuky alebo odpredať aktíva s väčšou istotou, že sa vaše riziká čo najviac zmierňujú.