Skip to main content

Zodpovednosť za výrobky a ich stiahnutie

S výrobou, predajom a distribúciou výrobkov, od bezpečnosti po stiahnutie z obehu, sú spojené jedinečné zodpovednosti, ktoré môžu poškodiť povesť a ziskovosť spoločnosti. Poznatky a riešenia zodpovednosti za výrobky a ich stiahnutie spoločnosti Marsh vám môžu pomôcť tieto zodpovednosti efektívne spravovať.

Globalizácia prispela k obrovskému zvýšeniu rastu trhu a v mnohých prípadoch znížila náklady na výrobu a produkciu potravín a spotrebného tovaru. Prispela však aj k eskalácii rizika zodpovednosti za výrobky a stiahnutie výrobku z obehu. Toto riziko sa začalo postupne vynárať v dôsledku problémov s výrobnými technológiami a distribučnou logistikou, ako aj v dôsledku postupov získavania potravín, komponentov a surovín z krajín, ktorým chýba silný regulačný dohľad.

Poradenské služby spoločnosti Marsh v súvislosti so zodpovednosťou za výrobky a ich stiahnutie vám môžu pomôcť podporiť vašu firmu pri kritickom rozhodovaní o znížení rizika a reakcii na vzniknuté situácie. Náš špecializovaný tím disponuje odbornými znalosťami a globálnou perspektívou, vďaka čomu vám môže ponúknuť starostlivo prispôsobené riešenia poistenia a riadenia rizika, ktoré vám umožnia zamerať sa na svoje podnikanie a operácie v krízových situáciách.

Globálne často kladené otázky

Poistenie zodpovednosti za výrobky a ich stiahnutie z obehu pomáha chrániť Vašu firmu pred finančným dôsledkami nárokov v prípade, že jeden alebo viac Vašich výrobkov spôsobilo zranenie alebo inú ujmu tretej strane (spravidla spotrebiteľovi alebo skupine spotrebiteľov). 

Výrobok môže jedincovi ublížiť rôznymi spôsobmi, od spôsobu, akým bol vyrobený alebo navrhnutý, až po návod, ako ho používať. Spoločnosti tiež často čelia žalobám za zranenia, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním výrobku. 

Ak dôjde k vyrovnaniu vo výške niekoľko miliónov dolárov, dokonca aj jeden nárok na základe zranenia alebo stiahnutia z obehu môže spôsobiť značnú ujmu na súvahe spoločnosti.

Poistenie zodpovednosti za výrobky a ich stiahnutie môže potenciálne pokryť celý rad problémov spojených s uplatnením zodpovednosti za škody alebo so stiahnutím Vášho výrobku. Vo všeobecnosti pomáha chrániť Vašu spoločnosť pred škodami v prípade nárokov, že výrobok vyrobený Vašou organizáciou údajne spôsobil telesné zranenie alebo viedol k poškodeniu majetku. Vyrovnanie a náklady na súdne spory môžu byť ďalekosiahle, najmä ak je do nároku zapojená viac ako jedna strana. Poistné zmluvy môžu pokrývať všetko od účtov za zdravotnú starostlivosť navrhovateľa až po poplatky za Vaše právne zastúpenie, ako aj všetky rozsudky alebo vyrovnania voči Vašej spoločnosti.

Každá spoločnosť zaoberajúca sa výrobou, distribúciou alebo dodávkou spotrebného tovaru by mala zvážiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom a jeho stiahnutím, bez ohľadu na to, kde sa spoločnosť nachádza alebo či sú predpisy v určitých oblastiach obchodnej praxe nedostatočné. Váš výrobok alebo Vaše výrobky môžu vykazovať osvedčené výsledky v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti; to však nebráni tomu, aby k nárokom došlo neočakávane. Kedykoľvek situácia vyústi do potenciálnych súdnych sporov alebo urovnaní, pravdepodobne bude spojená so značnými finančnými nákladmi pre Vašu spoločnosť. 

Spoločnosť Marsh, ako Váš dôveryhodný poradca, môže pomôcť vypracovať stratégiu riadenia zodpovednosti za výrobky a ich stiahnutie. Ak by teda došlo k udalosti narušenia zodpovednosti za výrobok alebo jeho stiahnutie, budete mať v rukách viac než len poistnú zmluvu. Budete mať stratégiu, za ktorou stoja odborníci a ktorá vám môže pomôcť vyriešiť prípadné vzniknuté nároky.

Aj keď sa môže zdať, že sa poistenie všeobecnej zodpovednosti vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za výrobky, nie je tomu vždy tak. Nároky zo zodpovednosti za výrobky a ich nevyhnutné stiahnutie sú veľmi špecifické a majú tendenciu byť drahšie, ako to umožňuje poistenie všeobecnej zodpovednosti. 

Väčšina poistných zmlúv na všeobecnú zodpovednosť má maximum vyplatenia na jednu poistnú udalosť v sume 1 milióna USD. Priemerná škoda z jedného stiahnutia výrobku presahuje 1,5 milióna USD. Vynásobte to niekoľkými výrobkami, ktoré by mohli napríklad zdieľať kontaminovanú montážnu linku, a nepoistené náklady by mohli priviesť firmu k bankrotu. Náklady na doplnenie poistenia o ďalšiu úroveň sa z dlhodobého hľadiska oplatia.

Stiahnutie výrobku z obehu môže byť pre spoločnosť nákladné a často presahuje hranicu bežných všeobecných poistení zodpovednosti. Štruktúra poistenia zodpovednosti za výrobky špecifická pre dané odvetvie s možnosťou vysokej vyplatenej sumy môže pomôcť chrániť Vašu spoločnosť pred nákladmi na stiahnutie, ktoré ohrozujú Vaše zisky. 

Zvážením spoločného krytia zodpovednosti za výrobky a ich stiahnutie chránite svoju firmu pred stratami prvej strany (napríklad stratou príjmu) a tretej strany (napríklad nárokmi na odškodnenie úrazu), ktoré vyplynú z tej istej udalosti.