Skip to main content

Obchodný úver

Medzinárodný a domáci obchod naďalej predstavuje podnikateľské výzvy, ktoré ešte viac prehĺbila pandémia COVID-19. Pretože riziko platobnej neschopnosti a nedodržania záväzkov stále existuje, môže poistenie obchodných úverov pomôcť spoločnostiam pri prekonávaní týchto kritických obchodných rizík poskytnutím ochrany a umožnením obchodu.

Globálny obchod sa kvôli udalostiam v roku 2020 výrazne zmenil. Teraz by mali podniky viac ako kedykoľvek predtým starostlivo zvážiť potenciálne riziko platobnej neschopnosti alebo nedodržania záväzkov zákazníkom.

Počas takýchto nepredvídateľných hospodárskych cyklov musia podniky neustále dosahovať výkonnosť so zabezpečením pre udržateľný rast na globálnom trhu. Vďaka podpore poistenia obchodných úverov môžu spoločnosti účinne chrániť svoju bilanciu.

Náš globálny tím obchodných úverov poskytuje širokú škálu riešení obchodného financovania, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť riziko vašich pohľadávok. Ako popredný poradca v oblasti rizika obchodného úveru a poistných dohôd proti potenciálnym stratám spôsobeným nevyplatením bežných pohľadávok rozvíjame pevné vzťahy s hlavnými poisťovacími spoločnosťami pri vyjednávaní nákladovo efektívneho krytia rizika obchodného úveru. Naše špecializované miestne a nadnárodné servisné tímy poskytujú aj konzistentné a kompatibilné služby v rámci vášho programu obchodných úverov.

Často kladené otázky

Poistenie obchodného úveru chráni bežné pohľadávky spoločnosti zabezpečením krytia obchodnej transakcie, ak zákazník neplatí za tovar alebo služby. Podporuje schopnosť spoločnosti rozšíriť úverové podmienky (zvyčajne krátkodobé, splatné do 12 mesiacov) na nových a existujúcich zákazníkov a zlepšuje prístup k ďalšiemu financovaniu pohľadávok.

Poistenie obchodného úveru je určené pre spoločnosti, finančné inštitúcie a všetky podniky ponúkajúce tovar alebo služby za úverových podmienok pre iný podnik. Kompenzuje spoločnosti definované finančné straty, ktoré utrpí ako priamy dôsledok poistnej udalosti, ako je napríklad platobná neschopnosť, pokračujúce neplnenie záväzkov alebo politická udalosť. Je to nástroj používaný na efektívne externé riadenie niektorých častí úveru alebo ako súčasť stratégie riadenia úveru, ktorá prenáša úverové riziko na poisťovne.

Poistenie obchodného úveru je vhodné a prospešné pre všetky typy podnikania – bez ohľadu na veľkosť, odvetvie alebo to, či ide o domáci obchod, vývoz alebo oboje. Spoločnosti, finančné inštitúcie a všetky ostatné podniky ponúkajúce tovary alebo služby za úverových podmienok pre iné podniky by mali zvážiť získanie poistenia obchodného úveru. Chráni vašu spoločnosť pred neplnením záväzkov v tuzemsku, ako aj zahraničným odberateľom. Pre subjekty, ktoré fungujú na finančnom základe, ktorý nevyhnutne nezahŕňa okamžité platby, poskytuje poistenie obchodného úveru ochranu aktív spoločnosti s rozširovaním obchodnej činnosti.

Podnikanie, v ktorom sa bežne vyberá poistenie obchodných úverov, zahŕňa výrobné spoločnosti, obchodníkov s komoditami a poskytovateľov služieb.

Medzinárodný obchod medzi krajinami vytvára globálnu ekonomiku a hýbe ňou. Tok tovarov a služieb a ceny môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, medzi ktoré patria:

 • Celosvetové udalosti: prebiehajúca pandémia COVID-19 spomalila, obmedzila a dokonca zastavila výrobu a dodávky mnohých tovarov a služieb.
 • Výmenné kurzy: toto je kľúčový vplyv na čistých dovozcov, ktorí ťažia zo silných mien, a čistých vývozcov, ktorí ťažia zo slabých mien.
 • Obchodné bariéry: môže ísť napríklad o dovozné kvóty a clá uložené vládami na ochranu domáceho priemyslu pred zahraničnou konkurenciou.
 • Geopolitická stabilita a politické nepokoje: vnútorné a cezhraničné konflikty a vojny môžu narušiť obchodné trasy a dopravu.
 • Prepravné náklady: môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, najmä cenou ropy.

Poistenie obchodného úveru poskytuje ochranu pred nezaplatením splatného dlhu kupujúcim od poistenej spoločnosti. Toto poistenie sa zvyčajne vzťahuje na určité definované udalosti (nazývané tiež príčiny straty alebo poistené riziká). 

Poisťovatelia obchodných úverov obvykle poisťujú dva typy rizík:

 • Komerčné riziko: riziko, že vaši zákazníci nebudú schopní zaplatiť neuhradené faktúry z finančných dôvodov (napríklad vyhlásený úpadok alebo dlhotrvajúca platobná neschopnosť).
 • Politické riziko: neplatenie v dôsledku udalostí, nad ktorými nemáte kontrolu vy ani vaši zákazníci. Môžu to byť politické udalosti (vojny, revolúcie), katastrofy (zemetrasenia, hurikány) alebo ekonomické problémy, napríklad nedostatok obeživa, ktorý obmedzuje možnosť prevodu dlžných peňazí z jednej krajiny do druhej.

Poistenie obchodného úveru podporuje vašu schopnosť rozšíriť úverové podmienky na nových aj existujúcich zákazníkov, čím pomáha vášmu podniku bezpečne rásť tam, kde ste to predtým považovali za príliš riskantné. Chráni vás aj pred rizikom pri vývoze do zahraničia a znižuje neistotu.

Poistenie obchodného úveru môže zlepšiť prístup k dodatočnému financovaniu vašich pohľadávok, pretože banky zvyčajne poskytujú viac kapitálu podnikom, ktoré majú uzatvorené poistenie obchodných úverov. Ste poistená spoločnosť a vaša bilancia bude chránená vopred stanovenou mierou úhrady (často medzi 75 – 90 % hodnoty dlhu) bez ohľadu na to, či váš zákazník vyhlásil úpadok alebo jednoducho nemôže (alebo nebude) platiť svoje splatné účty. Pomáha tiež uvoľniť kapitál na použitie inde vo vašom podnikaní a pomáha znižovať rezervy na nedobytné pohľadávky.

Spoločnosť sa zvyčajne snaží poistiť celé svoje portfólio zákazníkov, čo je najbežnejší typ poistky. Poistenie sa však môže tiež prispôsobiť tak, aby zahŕňalo iba vybratých alebo kľúčových zákazníkov v prípade zákazníkov s vyšším rizikom.

Poisťovatelia obchodných úverov ponúkajú širokú škálu flexibilných produktov a poistenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám na poistenie každej spoločnosti. Pri hľadaní poistenia by ste sa mali spojiť s maklérom, ktorý má odborné znalosti a skúsenosti s globálnymi rizikami a riešeniami obchodného financovania. Naši odborníci vám môžu pomôcť s posúdením a vypracovaním konkrétnych požiadaviek a potom vám pomôžu vybrať najvhodnejšie poistenie.

Poistenie je možné štruktúrovať rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • Celý obrat: toto je najbežnejší typ poistnej zmluvy, ktorý pokrýva celé portfólio obchodných pohľadávok spoločnosti v rámci jednej poistnej zmluvy, a zaisťuje tak širokú škálu domácich a vývozných transakcií.
 • Kľúčoví zákazníci: toto poistenie je určené na poistenie najväčších zákazníkov spoločnosti alebo iného definovaného pásma poistenia tam, kde existuje najväčšie riziko (t. j. selektívne poistenie).
 • Jedno riziko: toto poistenie je určené na poistenie rizík týkajúcich sa jedného zákazníka.
 • Nadmerná strata: toto poistenie je určené na pokrytie katastrofických alebo mimoriadnych strát najväčších zákazníkov nad normálnu úroveň nedobytného dlhu stanovením vhodnej odpočítateľnej úrovne.

Každé z týchto poistení môže zahŕňať domáci predaj, vývoz alebo ich kombináciu – poistku je možné definovať regionálne alebo globálne. Súčasťou je často aj poistenie politického rizika.

Vzhľadom na všetky tieto možnosti je poistenie obchodných úverov pre väčšinu podnikov cenovo dostupné: náklady na poistenie zvyčajne predstavujú menej ako 1 % z výnosov z predaja.

Poistenie obchodného úveru je dynamický produkt. Požiadavky na úverový limit u zákazníkov sa menia počas celého obdobia platnosti poistenia, čo odráža meniace sa obchodné potreby. Spoločnosť Marsh preto obyčajne podporuje svojich klientov v mnohých jednaniach s poisťovacími spoločnosťami pri získavaní alebo zvyšovaní úverových limitov.