Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

MARSH RISK CONSULTING

İş ortamında artan rekabetin ve dış koşulların işletme esnekliği gerektirdiği günümüzde riskin yönetilmesi, stratejik tavsiyelerin ve yenilikçi çözümlerin bir araya gelmesiyle mümkündür.  

Dünya genelinde 40’ın üzerinde ülkede konuya ve endüstriye hakim 800’ün üzerinde uzman.

Günümüz işletmeleri sürekli olarak farklı boyutlardan ve büyüklüklerde zorluklarla aynı anda mücadele etmektedir. Sabit kıymet ve kaza riskleri, siber riskler, itibar riskleri ve diğer riskler… Marsh Risk Consulting (MRC) bu konularda işletmenize yardım edebilir. Riski müşterinin perspektifinden gören, dünya genelinde 40’tan fazla ülkede konuya ve endüstriye hakim 800’ün üzerinde uzmana sahip olan MRC tarihteki en büyük ve en kompleks hasar taleplerinden bazılarını yönetmiş olup, sektördeki en iyi hasar kurtarma danışmanlarından bazılarını bünyesinde bulundurur.  

Sigortalanabilir ve sigortalanamaz nitelikteki risklerin geniş bir yelpazesi için müşterilere stratejik görüşler ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Risk birimlerine sahip olan yönetim danışmanlığı firmalarının aksine, risk bizim tek odağımızdır ve en çok tehdit yaratan konulara ilişkin destek almak için şirketlerin bize başvurmalarının nedeni budur.

Yalnızca risk yönetimi hedeflerine değil aynı zamanda işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olan özgün çözümleri kullanarak riski stratejik olarak yönetiyoruz.  Sahip olduğumuz geniş çaplı veri tabanını analiz imkanlarını kullanarak zafiyetleri ve risk yönetimi programlarındaki boşlukları değerlendirmekte ve böylelikle müşterilerimizin kendi yatırım getirilerini ve planlarında yapılması gereken revizyonları bilgiye dayalı kararlar vererek belirlemelerine yardım ediyoruz.

Kısacası Marsh Risk Consulting şirketlerin kendi risk profillerini değiştirmelerine ve böylelikle esnekliklerini artırmalarına, hasar taleplerinin sayısını azaltmalarına ve maliyetleri asgariye indirmelerine yardımcı olur. Çeşitli risklerin gerçekleşme olasılığını ve faaliyetleriniz üzerindeki etkilerini anlamanıza ve bu risklerin etkilerini izlemenize, yönetmenize ve azaltmanıza yardım edebiliriz. Kayıpların ardından daha hızlı toparlanabilir, yeni iş fırsatlarından yararlanabilir ve işletme hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Stratejik Risk Danışmanlığı

Marsh Risk Consulting’in Kurumsal Risk Hizmetleri Danışmanlığı Birimi; organizasyonunuza, projelerinize, girişimlerinize ve süreçlerinize yönelik riskleri ve kontrolleri belirlemenize, değerlendirmenize ve ölçmenize yardımcı olmaktadır. Riskinizi ve ilişkili maliyetlerinizi azaltmaya, risk yönetimi süreç ve sistemlerinizi güçlendirmeye ve risk profilinizin risk iştahınızla uyumunu sağlamaya yönelik stratejileri uluslararası standartları, kurumunuzun tabi olduğu mevzuatı, en iyi uygulamaları ve kurumunuzun yönetişim yapısını dikkate alarak geliştiriyoruz.

Risk finansmanının, risk yönetiminin ve iş sürekliliği programlarının entegre edilmesi, organizasyonunuzun dayanıklılığını artırmanızda size destek olmamıza imkan sağlar. Aynı zamanda tedarik zinciri, sigorta yönetimi, kriz yönetimi, siber ve iş durması gibi alanlarda sağlayacağımız derinlemesine ve kapsamlı analizler ve uzman görüşleri, kurumunuza yönelik mevcut ve potansiyel risklere karşı hazırlık seviyenizi artırmaktadır.

Stratejik Risk Yönetimi kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibi listelenmiştir:

 • Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi;  kurumların değer üretirken, korurken ve kazanırken karşılaşacakları riskleri yönetmek amacıyla strateji belirlemeyle bütünleştirdikleri ve stratejiyi gerçekleştirirken uyguladıkları kültür, yetenek ve uygulamalardır (COSO – 2017). Risk Yönetimi, ISO31000:2018’de ise risk ile ilgili olarak bir organizasyonu yönetmek ve kontrol etmek için gerçekleştirilen koordine faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

Kurumların Kurumsal Risk Yönetimine duydukları ihtiyaç birçok iç ve dış faktörden etkilenmektedir. Aşağıdakiler, bu faktörlere örnek olarak verilebilir:

 • Kurumlarda risklerin tanımlanması ve yönetilmesi gerekliliği konusunda artan bilinç
 • Faaliyet gösterilen pazarlarda artan karmaşıklık ve belirsizlikler
 • Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında kurumsal risk yönetiminin önemini ortaya koyan çok sayıda örneğin bulunması ve bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bu örneklerin daha görünür ve bilinir hale gelmesi
 • Bankalar, hissedarlar, denetim şirketleri ve iş ortakları nezdinde Kurumsal Risk Yönetimi iyi uygulamalarının sağladığı güvence ve güvenilirlik
 • Uluslararası standartlara uyumun gerek kurumların karşı taraflarla yaptıkları anlaşmalarda (örneğin müşterileriyle) gerekse de kamu idarelerine yaptıkları resmi başvurularda aranan şartlar arasında yer alması

Dünya üzerinde son 5 yılda 500’den fazla Risk Yönetimi projesi gerçekleştirmiş Marsh Risk Consulting, derin teknik uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip deneyimli ve yetkin danışmanlarıyla; Kurumsal Risk Yönetimi projeleri kapsamında müşterilerinin risk yönetimindeki olgunluk seviyelerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Mevcut Durum Analizi ve KRY Çerçevesinin Geliştirilmesi
 • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimleri
 • Risk İştahı ve Risk Tolerans Analizi
 • Risk Tanımlama, Değerlendirme ve Önceliklendirme
 • Aksiyon Planlama ve Kilit Risk Göstergeleri (KRG)
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Denetimi 

Kurumsal Risk Yönetimi broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.

 • Stratejik Risk Çalıştayı

  Stratejik Risk Çalıştayı, şirket stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında karşılaşılabilecek stratejik riskleri tanımlamayı, bu riskleri şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmeyi ve bu kapsamda şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için gerekli aksiyonları belirlemeyi amaçlamaktadır. Marsh Risk Danışmanlığı, kurumun stratejik hedeflerinden yola çıkarak Üst Yönetimin katılımıyla stratejik risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi konularında Üst Yönetimin sahipliğini ve farkındalığını güçlendiren çalıştaylar gerçekleştirerek kurumların karar alma süreçlerine destek olmaktadır.

 • Proje Risk Yönetimi

 • Süreç Optimizasyonu

  Süreç Optimizasyonu kapsamında Marsh Risk Danışmanlığı tarafından şirketlerin süreç envanterleri çıkarılmakta; mevcut süreçlerin ne ölçüde tanımlı ve dokümante edilmiş olduğu, süreçlerin mevcut işleyişle ne ölçüde uyumlu olduğu, süreçler üzerinde risk ve kontrollerin ne ölçüde tanımlı oldukları değerlendirilmekte; mevcut (as-is) süreçler, iş akışları, verimlilik alanları / maliyet azaltım olanakları ve kontrollere ilişkin eksiklikler ve iyileştirmeye açık alanlar iyi uygulamalar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Mevcut durum analizinin tamamlanmasını ve geliştirim alanlarının belirlenmesini takiben; verimlilik ve yönetim etkinliği açısından olması gereken en uygun (to-be) süreç yapısı ve iş akışları oluşturulmakta ve bunların şirketlerde uygulamaya alınmasında şirketlere destek olunmaktadır.

 • İç Kontrol Yapılanması

  İç Kontrol Yapılanması kapsamında Marsh Risk Danışmanlığı tarafından kurumların risklere karşı gerçekleştirdikleri kontrol faaliyetlerinin, ilgili yönetişim ve organizasyon yapısının, kullandıkları metodoloji ve araçların, kontrol etkinlik göstergelerinin ve raporlama / izleme uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iç kontrol yönetişiminin kurum içerisindeki sağlamlığını ve devamlılığını sağlamaya yönelik organizasyon, dokümantasyon altyapısı, süreç geliştirimleri ve kavramsal sistem tasarımları gerçekleştirilmekte ve uygulamaya alınmalarında kurumlara destek olunmaktadır.

 • Sigorta Süreç Yönetimi  
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi; kurumların, ilk üretici ile son tüketici arasında kalan tüm aşamalarda ürün, hizmet, bilgi ve nakit akışında karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmelerini ve bu risklere ilişkin uygun yönetim stratejilerini oluşturmalarını hedeflemektedir. Bu çerçevede satın almadan lojistiğe, imalattan müşteri hizmetlerine kadar tedarik, üretim ve dağıtım süreçlerini oluşturan ve birbirleriyle bağlantılı iş operasyonlarına ilişkin riskler bütünsel olarak değerlendirilmektedir.

Artan ürün çeşitliliği, karmaşıklaşan ürün ağaçları ve ölçek ekonomisinin gerektirdiği uzmanlaşma ve teknik iş bölümü ile birlikte kurumlar daha çok dışa bağımlı hale gelmekte ve bunun sonucunda tedarik zincirlerinin kırılganlığı artmaktadır. Günümüzde şirketler tedarik zincirlerinde ortaya çıkabilecek operasyonel, finansal, itibar, fiziksel ve benzeri risklerini önceden belirleyerek işlerinin sürekliliğine yönelik tehditlere karşı önlem almayı ve / veya tedarikçilerinin önlem almasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Marsh Risk Danışmanlığı olarak kurumlara tedarik zincirlerinin haritalandırılması, kritik bağımlılıkların ve maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, risklere ve mevcut kontrollere ilişkin nitel ve nicel değerlendirmelerinin yapılması, uygulanabilir aksiyon planlarının oluşturulması ve takip edilmesi; bu sayede de tedarik zinciri süreçlerinin gerek verimliliğinin gerekse de kontrol etkinliğinin artırılması konularında yardımcı olmaktayız.

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

Olağanüstü bir durum sonrasındaki süreçte gösterilen yönetim becerisi; şirket imajının, nakit akışının, pazar payının ve çalışanların can güvenliğinin korunması açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, İş Sürekliliği Yönetimi, olası bir kriz anında ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve devamında işlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan aksiyonları ve izlenecek stratejileri içeren bir risk yönetimi sistemidir.

MRC’nin Risk ve Resilience (Esneklik/Dayanıklılık) konularına yaklaşımı rakiplerinden farklıdır. İş Sürekliliği Yönetimi çözümlerimiz organizasyonun dayanıklılığını geliştirmeye ve böylece riskleri azaltmaya yönelirken Risk Değer Zinciri’nin tümünün tamamlanmasını hedefleriz. İş Sürekliliği Yönetimi'ni tasarlarken ve uygularken lider endüstri pratiklerinden ve iyi uygulamalardan yararlanır, yerel ve uluslararası olarak tanınan ISO/IEC 22301:2012 Toplumsal Güvenlik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını kullanırız. Çözümümüz, riskin iş değer zincirindeki etkisini hesaplar. Özellikle organizasyon üzerinde yüksek ve önemli etkiler yaratabilecek riskleri kapsar.

Siber Risk Danışmanlığı

Siber risk, on yıl önce yeni yeni ortaya çıkmakta olan bir risk olarak görülüyordu, ancak bugün yılda yaklaşık 450 milyar dolarlık maliyet getiren bir yükümlülük haline geldi. Artan sıklık, karmaşıklık ve siber saldırıların ve veri ihlallerinin sürekli değişen doğası, kuruluşların siber azaltma ve risk yönetimi ekiplerine sürekli olarak meydan okumaktadır.

Siber saldırılar, kritik öneme sahip bilgileri, fikri mülkiyeti, finansal verileri ve kişisel verileri risk altına sokmaktadır. Ciddi iş kesintilerine, gizli bilgilerin ortaya çıkmasına, itibarın zarar görmesine ve diğer olumsuz finansal ve operasyonel etkilere neden olmaktadırlar.

Marsh Risk Consulting’in (MRC) Siber Risk Danışmanlığı servisleri, strateji, yönetişim ve kurumsal risk yönetiminden kontrol mimarisine, uygulamaya ve yönetime kadar siber güvenliğin temel unsurlarına hitap etmektedir. İş ortamınıza ve özel gereksinimlerinize uyarlanmış olarak hizmetlerimiz, endüstri uzmanlığımız ve eyleme geçirilebilir iç görülerimiz, siber güvenlik risklerini yönetirken bilinçli kararları almanıza ve sürekli artan siber tehditler karşısında dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olur.

MRC’nin siber risk danışmanlığı alanında verdiği hizmetler aşağıdaki gibidir:     

 • Siber Risk Modelleme
 • Siber Risk Ölçümü- Finansman Optimizasyonu
 • Siber Risk Değerlendirmeleri ve Olgunluk Analizi
 • Siber Risk Strateji Danışmanlığı

Siber Risk Strateji Danışmanlığı ile işletmelerde yönetim seviyesinde siber risk yönetişiminin oluşturulması ve risk stratejilerinin oluşturulması hedeflenir. İşletmelerin, karşı karşıya oldukları risklerini tanımlayabilmeleri, yol haritalarını ve risk stratejilerini belirleyebilmeleri ve minimum kaynak ile maksimum riski yönetmeleri desteklenir. Siber Risk Strateji Danışmanlığı, sürekli değişen tehditler karşısında etkin ve uygulanabilir risk stratejilerine ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir. Siber risk yönetimine dair yönetişim yapısına sahip olmayı ve risk stratejilerini oluşturmayı hedefleyen işletmeler tarafından tercih edilir.

 • Siber Güvenlik Yatırım Optimizasyonu (Önceliklendirilmiş Yol Haritası)
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu (BGYS – ISO 27001)
 • Kişisel Verileri Koruma ve Uyum Hizmetleri (KVKK ve GDPR)
 • Siber Kriz Simülasyonu

Siber Kriz Simülasyonu Hizmeti, işletme için gerçekçi olan bir dizi varsayımsal siber olaya karşı kurumsal müdahaleye odaklanan yönetici düzeyinde, kolaylaştırılmış masa üstü egzersizleri içerir. Kuruluşunuzun siber olay yönetimi karmaşıklığının anlaşılmasını ve farkındalığını arttırır. Yöneticilerinize ve yöneticilerinize, gerçek dünyadaki olaylara doğrudan aktarılabilen deneyim sunarak kurumunuzun siber yanıt hazırlığını artırır. Dış kaynakları ve Temas Noktalarını (POC) doğrular ve bir krizde değerli olduğunu kanıtlayan dış ilişkiler kurmaya yardımcı olur. Siber kriz durumlarına ne yapacağını tanımlamak, kriz yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak isteyen işletme yönetimleri tarafından oldukça sık tercih edilen bir hizmettir.  Siber Kriz Simülasyonu, işletme yönetimlerinin siber kriz yönetimi konusundaki yetkinliklerinin desteklenmesi için tasarlanmıştır.

 • Siber Olay Müdahale Yeteneklerinin Değerlendirilmesi ve Siber Savunma Merkezi Kurulması

İşletmeler için siber olaylara müdahale yetenekleri, olası siber olayın etkilerini limitleyeceği için en az siber olayları proaktif olarak engelleyecek önlemler almak kadar hayatidir. Marsh Risk Danışmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı ile işletmelerin Siber Olaylara Müdahale Yeteneklerini değerlendirerek raporlar ve iyileştirme önerileri sunar. Siber olaylara müdahale yeteneklerinin değerlendirilmesi amacıyla işletmelerin olay müdahale yapıları, teknik yeterlilikleri, teknolojileri ve operasyonları incelenir. İncelemeler sonucu elde edilen veriler iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırılarak raporlanır.

Siber Savunma Merkezi Kurulması hizmeti kapsamında Marsh Risk Danışmanlığı, işletmelerin karşı karşıya olduğu siber güvenlik riskleri, organizasyon yapısı, iş modeli, yetkinlikleri ve teknolojik altyapısı gibi faktörlere bağlı etkin maliyet ve fayda esasına dayanan Siber Savunma Merkezi'nin kurulması için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sabit Kıymet Risk Danışmanlığı

Marsh Risk Consulting’e bağlı Sabit Kıymet Risk Danışmanlığı Birimi, risk mühendisliği ve kayıp kontrol tanımlama, değerlendirme ve azaltma faaliyetlerine yönelik danışmanlık çözümlerinin geniş bir yelpazesini sunar. Bu çözümler; planlama, tasarım, yapım, bakım, renovasyon ve elden çıkarma da dahil olmak üzere bir mülkün ve işletilmesinin içerdiği hayat döngüsünün tamamını kapsar.

Sabit kıymet riski uzmanlarımız, sabit kıymet portföyünüzün ve işletmenizin açık olduğu risklere yönelik kararlar verebilmeniz için önemli bilgileri size sunar. Marsh Risk Consulting’in global yaklaşımı ve teknolojilerini kullanarak, hem işletme hedeflerinize uygun nitelikte olan hem de sabit kıymetle ilgili zafiyetleri etkili bir şekilde yöneten sağlam bir strateji geliştirebilirsiniz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 • Sabit Kıymet Risk Analizi

Şirketin yangın, doğal afet, üretim ve güvenlik risklerine karşı ticari bakış açısıyla korunmasına yönelik gerçekleştirilen bir çalışmadır. Sabit Kıymet Risk Tasvir Raporu ile şirketlere ait sabit kıymetler üzerinden hesaplanan masraf/kazanç oranlarıyla kaynakların hem sigorta hem de risk iyileştirme çalışmalarında en uygun şekilde değerlendirilmesi, şirket risklerinin ve şirket risk yönetim stratejisinin irdelenmesi, karşılaşılan risklerle orantılı uygun fiyatlı sigorta çözümlerin değerlendirilmesi ve en uygun sigorta çözümlerinin araştırılmasını sağlanmaktadır. Marsh, danışmalık kapsamında yapılan ziyaretler sırasında sahadaki çalışmalar hem fiziki uygulamalar olarak hem de prosedürel olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonunda tesisler için sabit kıymet risk tasvir (Underwriting Raporu) ve tavsiye raporu oluşturulmaktadır.

 • Makine Kırılması

Makine kırılması risk analizi, ilgili riski ve ona bağlı iş durmasını tetikleyen faktörleri temel sebeplerle incelemeyi öngören bir çalışmadır. tesisteki mevcut durumu yansıtan, riskleri bildiren ve hasar senaryoları içeren rapor hazırlanır. Raporda alınan ve gözlemlenen verilerin değerlendirilmesi suretiyle, tesis ilgili konu başlıkları bazında notlanır ve sonuçta makine kırılması ve buna bağlı kar kaybı potansiyelleri belirlenir. Bir Makine Kırılması Analizi Raporu üretim süreçlerinin kritik ekipmanlarını ve/veya hatlarını, makine kırılmasına bağlı duruşlar ve bunların yaklaşık finansal etkileri, öngörülebilir maksimum Makine Kırılması ve buna bağlı kar kaybı hasar tahminleri konularını belirlemektedir.

 • Kalabalık Risk Yönetimi
 • Tedarikçi Risk Analizi
 • İş Gücü Stratejileri

Marsh Risk Consulting’e bağlı İşgücü Stratejileri Birimi; risk yönetimi, işçi tazminatı maliyetlerinin sınırlandırılması ve işyeri emniyeti konularında organizasyonunuza yardım etmesi için deneyimli, sertifikalı uzmanları hizmetinize sunabilir. Tescilli Kesintisiz Risk İyileştirmesi (CRI) prosesimizi kullanan danışmanlarımız, optimal performansa ulaşmanızda ve organizasyonunuzda kalıcı bir değişik yaratmanızda size yardımcı olurlar. Marsh Risk Consulting uzmanlığı ve yenilikçi çözümleri ile yönetim kurulu, üst yöneticiler, hükümet ve/veya çalışanlar da dahil olmak üzere kilit paydaşlarınızın işgücü ve finansal anlamdaki hedeflerine ve beklentilerine ulaşabilirsiniz.

Risk Analitiği

Marsh Risk Analytics (MRA) birimi, zafiyetlerinizi değerlendirmenize, karşılaştırmanıza ve optimal risk finansmanı kararlarını güvenle verebilmeniz için gereken verileri bir araya getirmenize yardım eder. Bunun ardından organizasyonunuz için doğru teminatı doğru seviyelerde elde etmek için bu verileri sigortacınız ile paylaşabilirsiniz ve prim maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz. Marsh’ın RiskIQ takımı, ayrıca risk verilerinizi bulmanıza, yönetmenize, karşılaştırmanıza ve bunlardan değer çıkarmanıza yardım edebilir.  Bu kapsamda verilen hizmetler aşağıdaki şekildedir;

Risk Finansman Optimizasyonu/ Sigorta Optimizasyonu: Sigorta limit ve muafiyetlerinin, şirket ve sektörün risk profili ve risk iştahına adapte edilerek optimize edilmesi

Captive Fizibilite Çalışması: Captive Sigorta şirketinin kurulmasına yönelik detaylı fizibilite çalışması

Alternatif Risk Transfer Çözümleri: Geleneksel sigorta pazarında transfer edilemeyen risklerin farklı ürünlerle sigorta edilmesi

Risk Modelleme/ Sayısallaştırma: Kurumsal risklerin ve deprem, terör gibi spesifik risk başlıklarının yaratacağı finansal kaybın istatiksel yöntemlerle hesaplanması

Siber Analitik/Risk Modelleme: Siber risklerin yaratacağı finansal kaybın istatiksel yöntemlerle hesaplanması

Plasman Benchmark: Sigorta program limit ve muafiyetlerinin rakiplerle karşılaştırılması

Risk Tolerans Analizi: Firmaların bir yıl içinde tolere edebilecekleri kayıp miktarının finansal analiz yöntemleri kullanılarak hesaplanması.

Finansal Risk Yönetimi

ALACAK RİSK YÖNETİMİ

Finans kuruluşları tarafından çoğunlukla kredi riskine işaret eden alacak riski, reel sektör firmaları açısından da önem sıralamasında en başlarda yer alan risklerden biridir. Özellikle makroekonomik koşulların volatilitesinin arttığı dönemlerde alacak riskinin etkin bir şekilde yönetimi firmaların devamlılıklarında kritik role sahiptir. Olağan ekonomik koşullarda da etkin bir alacak riski yönetimi yapısına sahip firmalar mâli performans ve rekabet açısından avantajlı konumda bulunmaktadırlar.

Alacak riski; bir kuruluşa borçlu olan tarafın, herhangi bir nedenle ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığı olarak tanımlanabilir. Satışlardaki risk getiri dengesinin sağlanması ve riskin istenen getiriyi sağlayacak en düşük (optimum) düzeyde tutulması için firmaların kapsamlı süreçler ve sistemlerle desteklenmiş sağlam ve etkin bir alacak risk yönetimi çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu çerçeve kapsamında;

 • alacak riskinin yönetimine ilişkin politika ve prosedürler tanımlanmış;

 • limit tahsis, izleme, revizyon ve raporlama, erken uyarı işaretlerinin ve limitlerinin belirlenmesi, segmentlere bağlı olarak tahsilat yöntemlerinin değerlendirilmesi, müşteri segmentlerinin değiştirilmesi ve şüpheli hale gelmiş alacakların tahsili ve teminatların devreye alınması dâhil ilgili tüm süreçlerdeki görev, yetki ve sorumluluklar yazılı olarak belirlenmiş;

 • satış, muhasebe ve operasyon gibi müşteri ve alacak yönetiminde belirli sorumlulukları olan birimlerin performans değerlendirmesinde gerçekleşmiş alacak riskinin düzeyi ve beklenen kayıp tutarının aşılmamasına dair kriterlerin sorumluluk alanlarıyla ilgili olduğu ölçüde yeterli ağırlıkta dikkate alınması sağlanmış olmalıdır.

Marsh Risk Danışmanlığı, Alacak Risk Yönetimi hizmetleri kapsamında kurumlara aşağıdaki alanlarda çözümler sunulmaktadır:

 • Şirketlerin alacak risk yönetimi araçlarına (politika, prosedür, iş akışı, sistem, rol, sorumluluk vb.) ilişkin mevcut durum analizinin en iyi uygulamalarla karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmesi

 • En iyi uygulamalara göre ve şirket yapısıyla uyumlu olacak şekilde organizasyon ve doküman altyapısının geliştirilmesi; bu çerçevede alacak risk yönetimi politika ve prosedürlerinin (bayi/müşteri segmentasyonu; limit tahsisi ve yetkilendirme; teminat uygulamaları; erken uyarı ve alacak takip prosedürleri; risk ölçümü, alacak risk skorlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesine ilişkin uygulamalar; raporlama uygulamaları; sigorta ve diğer risk transfer yöntemlerine ilişkin prosedürler), alacak risk yönetimine ilişkin sorumluluk dağılımının ve görev tanımlarının, operasyonel süreçlerin ve iş akışlarının geliştirilmesi 

 • Yukarıda belirtilen alacak risk yönetimi uygulamalarının süreklilik sağlanacak şekilde yürürlüğe alınması; bu çerçevede en iyi uygulamaların ilk kez hayata geçirilmesinde kurumlara destek olunması

RİSK MODELLEME / SAYISALLAŞTIRMA

Kurumsal risklerin ve deprem, terör gibi spesifik risk başlıklarının yaratacağı finansal kaybın istatistiksel yöntemlerle hesaplanması

RİSK FİNANSMAN OPTİMİZASYONU / SİGORTA OPTİMİZASYONU

Sigorta limit ve muafiyetlerinin, şirket ve sektörün risk profili ve risk iştahına adapte edilerek optimize edilmesi 

 

 

Kalabalık Risk Yönetimi

Kalabalık risk yönetimi hizmetimizin amacı; bir tesisin acil durum tahliyesini, bilgisayar ortamında, bu konudaki en iyi simülasyon yazılımlarından birisi ile modelleyerek, yerleşim planı üzerinde hangi noktalarda can kaybına ve/veya yaralanmalara sebep olabilecek yoğunlaşmalar yaşanacağını önceden tespit edebilmektir.

Kitlesel afetlerde çok sayıda kişinin anlık ve kontrolsüz toplu hareketleri vahim tablolar ortaya çıkarabilmektedir. Kalabalık yoğunluğu ve akışı ile ilgili problemler konusundaki farkındalık eksikliği, ne kadar sık tatbikat yapılırsa yapılsın gerçek bir olay yaşandığında kaos yaşanmasına ve acil durum planlarının uygulanamamasına sebep olacaktır.

Tesislerde genel yerleşim planında tahliyeyi engelleyecek ya da yavaşlatacak noktalar bulunabileceği gibi tesise sonradan eklenen bir alan, yapı, stant, masa düzeni gibi unsurlar, tahliye esnasında daha önceden öngörülemeyen hız düşümlerine ve yoğunlaşmalara sebep olarak, tahliyeyi verimsiz hale getirebilmektedir. Bunun yanı sıra AVM, otel, kongre merkezi, stadyum, hastane ve benzeri yapılarda çoğu zaman ziyaretçilerin katılımı ile tatbikat yapma şansı da olamadığından, acil durum tahliyesi esnasında aksaklıklara neden olabilecek noktalar öngörülememektedir. Bu noktaların farklı senaryolar için simülasyon yazılımı ile bilgisayar ortamında belirlenmesi; gerekli önlemlerin herhangi bir olay yaşanmadan önce alınmasını sağlayarak olası can, mal ve prestij kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Simülasyon çalışması ileride yapılması planlanan tesis iyileştirmeleri için de yön gösterici nitelikte olacaktır.

Bu doğrultuda tahliye simülasyonu çalışması yapılabilecek tesisler aşağıdaki gibidir:
• Yüksek Katlı Binalar ve İş merkezleri
• Kamusal Alanlar (Hastane, Adliye, Vergi Dairesi vb.)
• Alışveriş Merkezleri
• Stadyumlar
• Çok Amaçlı Spor Salonları
• Havaalanları, Garlar ve Terminaller
• Oteller, Yurtlar vb. Konaklama Tesisleri
• Endüstriyel Tesisler
• Fuar, Sergi, Gösteri ve Konser Alanları