Skip to main content

Doprava a logistika

Výrobky vašej spoločnosti sú vaším najcennejším aktívom. Špecializovaný tím pre dopravu a logistiku spoločnosti Marsh vám môže pomôcť identifikovať riziká spojené s pohybom a skladovaním výrobkov, ako aj stanoviť a realizovať primeranú úroveň poistnej ochrany a zmiernenia rizika.

Odvetvie dopravy a logistiky prechádza obrovskou transformáciou. V dôsledku pandémie sa urýchlila integrácia odvetvia logistiky a dopravy. Digitalizácia a očakávania zákazníkov poháňajú súčasných i nových aktérov v tomto odvetví, aby sa snažili o rýchlejšie doručovanie výrobkov a lepšie riadenie celého procesu.

Náš tím pre dopravu a logistiku využíva najnovšie technológie a stratégie riadenia rizík na rozvoj poistných programov, ktoré pokrývajú celý dodávateľský reťazec. Naším cieľom je poskytnúť vám lepší prehľad, viditeľnosť a ochranu vašich zásielok.

Neustále inovujeme poistné programy pomocou digitálnych riešení, dát, analýz, zariadení a služieb riadenia rizík. Prostredníctvom našich integrovaných služieb správy nárokov vám pomáhame znižovať náklady a zlepšovať vymáhanie nárokov.

Poskytujeme služby firmám všetkých veľkostí od nadnárodných až po malé doručovacie spoločnosti, ako aj globálnej poskytovateľom logistiky. Máme potrebnú veľkosť, rozsah a prítomnosť na trhu, aby sme vám dokázali pomôcť s riadením a zmierňovaním rizík v rámci dodávateľského reťazca.

Často kladené otázky

Hoci väčšina dopravných spoločností má vlastné poistenie proti stratám a na zodpovednosť, ich krytie môže byť nedostatočné alebo viazané zmluvou, ktorá obmedzuje náhradu na celú hodnotu zásielky. To môže viesť k situácii, pri ktorej firma stratí značné množstvo peňazí v dôsledku straty alebo poškodenia tovaru bez možnosti náhrady od prepravcu. Poistenie nákladu vám ponúka odškodnenie za fyzickú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy a je rozšírené tak, aby sa vzťahovalo aj na tovar dočasne uskladnený počas prepravy.

Poistenie nákladu je nástroj riadenia rizík, ktorý chráni hodnotu aktív počas prepravy a dočasného skladovania. Chráni vlastníkov výrobkov pred potenciálne významnou finančnou stratou v dôsledku zničenia alebo nedoručenia tovaru. Vyžaduje sa tiež ako súčasť určitých kúpnych zmlúv. Za určitých okolností sú predajcovia povinní poskytnúť primerané poistenie aj po doručení tovaru na miesto určenia. Primerané poistenie nákladu je často požiadavkou, ktorú ukladajú finančné inštitúcie a banky, keď sú požiadané o financovanie nákupu tovaru dovážaného zo zámoria alebo doručovaného na základe akreditívu.

Akýkoľvek subjekt, ktorý prepravuje tovar, výrobky alebo komodity akýmikoľvek dopravnými prostriedkami.

Ceny poistenia nákladu sa vypočítajú na základe ocenenia prepravovaného tovaru a predpokladaného rizika. Ocenenie nákladu je možné prispôsobiť na základe požiadaviek vlastníka nákladu a jeho spôsobu výpočtu hodnôt. Poistenú hodnotu tovaru môžete napríklad určiť pripočítaním obchodnej faktúrovanej hodnoty tovaru (koľko dostávate od svojho zákazníka) k nákladom na dopravu s dodatočným 10 % príplatkom na pokrytie dodatočných nákladov. Alternatívnymi možnosťami ocenenia sú náklady na výmenu, dohodnutá hodnota a predajná cena.

Logistika je zorganizovanie a/alebo preprava tovaru v globálnom dodávateľskom reťazci. Presné požiadavky na poistné krytie musia byť prispôsobené aktivitám každej jednotlivej prevádzky. Keďže však hlavnou činnosťou poskytovateľov logistických služieb je úschova a kontrola tovaru iných osôb a starostlivosť oň, hlavným poistným krytím je právna zodpovednosť za náklad.

Poistenie logistiky poskytuje ochranu každej strane, ktorá sa zúčastňuje na preprave, skladovaní alebo organizácii týchto činností. Sem patria nákladní dopravcovia, špeditéri, prevádzkovatelia skladov, poskytovatelia dopravy, colní deklaranti a sprostredkovatelia medzinárodnej prepravy.

To sa môže značne líšiť v závislosti od každej činnosti, limitov, strát, zmluvnej zodpovednosti, platných dohovorov, vnútroštátneho alebo medzinárodného pohybu tovaru a veľkosti prevádzky. Na účely ohodnotenia sa vždy používajú hrubé príjmy z  prepravnej vzdialenosti, v spojitosti s ostatnými relevantnými informáciami ohľadom možnosti rizikového vystavenia.

„Spoločná havária“ je strata vyplývajúca z dobrovoľnej straty ktorejkoľvek časti lode alebo nákladu, prípadne z výdavkov na ochranu lode a zvyšku nákladu. Ak vlastník plavidla deklaruje spoločnú haváriu, bude sa pomerne deliť spolu so všetkými zainteresovanými aktérmi o náklady spojené so stratou. Tieto výdaje sú zvyčajne pokryté v rámci poistenia nákladu. Takéto straty môžu byť značné a môžu vyžadovať uvoľnenie nákladu prostredníctvom písomného vyhlásenia o ručení. Písomné vyhlásenie o ručení v takom prípade vystaví poisťovňa a predstavuje dohodu o splnení poistenej zodpovednosti za príspevok.