Skip to main content

Chemický priemysel

Chemické podniky vrátane spoločností, ktoré sa zaoberajú masovými a špecializovanými chemikáliami, ako aj chemikáliami pre osobnú starostlivosť, vyžadujú v oblasti riadenia rizík a poistenia inovatívne riešenia. Skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti Marsh pomôžu vašej firme prekonať výzvy a využiť príležitosti vyplývajúce z rizík.

Chemické spoločnosti pôsobia v dynamickom a neustále sa vyvíjajúcom prostredí. Od vývoja pokročilých technológií na uspokojenie požiadaviek sofistikovaných a spoločensky uvedomelých zákazníkov až po navigáciu v sieťach dodávateľského reťazca náchylných na narušenie, tieto spoločnosti čelia rýchlo sa meniacim situáciám plným rizík.

Po prijatí novšej technológie v kritických častiach svojich obchodných modelov sa musia chemické spoločnosti viac zamerať na kybernetickú bezpečnosť, aby minimalizovali finančné dôsledky a prerušenie svojej činnosti. Chemické spoločnosti musia tiež predvídať a plánovať pre možné riziká vrátane prevádzkových rizík, závažných vplyvov počasia, zodpovednosti za výrobky, úrazov pracovníkov a ďalších rušivých udalostí. Následne musia prijať opatrenia, aby tieto riziká zvládli a zmiernili.

Naši vyhradení odborníci na chemický priemysel rozumejú jedinečným rizikám, hrozbám a príležitostiam, ktoré sú pre vás dôležité. Spájame globálne skúsenosti so znalosťami miestnych prostredí, aby sme vám pomohli identifikovať, zhodnotiť a priorizovať riziká, ktorým čelí vaša chemická spoločnosť. Ponúkame vám prispôsobené riešenia poistenia a riadenia rizík, aby vaša spoločnosť zostala odolná a úspešná.

Často kladené otázky

Chemické spoločnosti majú svoje zariadenia, dodávateľov a koncových používateľov v rôznych častiach sveta vystavených vplyvu počasia a ďalších hrozieb. V dôsledku toho čelia nasledujúcim hlavným rizikám:

  • Majetok: značné straty v rámci odvetvia sa často pripisujú rizikám, ako sú fyzické škody závodov a budov; prerušenie prevádzky v dôsledku požiarov, výbuchov, vznietenia plynov, poruchy strojov a prírodných katastrof (hurikánov, vetra, búrok, záplav); a prerušenia dodávateľského reťazca a prevádzky.
  • Zodpovednosť: medzi tieto riziká patrí zranenie osôb a poškodenia majetku, objektov a automobilov. Ďalšími relevantnými rizikami sú zodpovednosť za výrobok a jeho stiahnutie z trhu, prepravu, vplyv na životné prostredie a bezpečnosť zamestnancov/pracovné úrazy.
  • Kybernetická bezpečnosť a kriminálne aktivity: škodlivé digitálne útoky alebo činy neinformovaných zamestnancov, dodávateľov a predajcov môžu viesť ku krádeži informácií a narušeniu prevádzky. Kritickým prvkom riadenia rizík v chemickom priemysle sú kontroly oboch týchto oblastí zraniteľnosti vrátane ich následkov, ako je náhodný únik nebezpečných materiálov.

Pri práci s nebezpečnými materiálmi a citlivými údajmi je dôležité brať do úvahy všetky tri hrozby. Jedine tak je možné zaručiť komplexný prístup k riadeniu rizík. Rozpoznanie a riešenie vznikajúcich hrozieb pomôže zmierniť dôsledky na financie, prevádzku a zamestnancov súvisiace s týmito nepriaznivými udalosťami.

Vzhľadom na širokú škálu rizík zavádzajú chemické spoločností často kombinácie pravidiel a stratégií prenosu rizika s cieľom chrániť aktíva a minimalizovať potenciálne škody. Medzi riešenia kľúčových rizikových oblastí patria:

  • Poistenie majetku: toto poistenie poskytuje krytie škôd na majetku a prerušenia podnikania v dôsledku prírodných katastrof, závažných poveternostných javov a iných ničivých udalostí.
  • Úrazové poistenie: toto poistenie poskytuje ochranu kompenzácií zamestnancov, všeobecnú zodpovednosť/zodpovednosť za výrobky, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla/fyzické poškodenie a zodpovednosť za poškodenie životného prostredia.
  • Poistenie kybernetických rizík: toto poistenie pokrýva rôzne náklady spojené so stratami následkom kybernetického útoku. Rozsah pokrytia môže byť široký v závislosti od zmluvných podmienok.

Spoločnosť Marsh pomocou vlastných dát a analytických nástrojov dokáže porovnať a kvantifikovať jedinečné riziká, ktorým je vaša spoločnosť vystavená a ohrozujú ju. Následne zostavíme program riadenia rizík, ktorý vám pomôže chrániť svoju spoločnosť pred možnými hrozbami či škodami.

S pomocou spoločnosti Marsh získate prehľad o vašich rizikách a budete môcť implementovať vhodné stratégie na ich zmiernenie a prenos.