Skip to main content

Komunikácie

Odvetvie komunikačných služieb v súčasnosti zažíva bezprecedentný rast vzhľadom na implementáciu nových technológií v snahe napĺňať globálny dopyt. Naša výkonná analytika v spojení so strategickými trhovými poznatkami môžu organizáciám v oblasti komunikačných služieb pomôcť identifikovať a účinne zvládať novovznikajúce riziká a výzvy.

Odvetvie globálnych komunikačných služieb rapídne rastie a rozvíja sa, a to predovšetkým vzhľadom na zavedenie 5G sietí, automatizácie a umelej inteligencie naprieč celým odvetvím. Okrem toho čelia komunikačné spoločnosti neustále intenzívnejšiemu tlaku konkurencie i právnych predpisov, pričom sa zároveň usilujú o priazeň spotrebiteľov. Kybernetická bezpečnosť patrí medzi ďalšie obavy, pretože zavedenie a rozširovanie nových technológií spoločnosti vystavuje ďalším náchylnostiam.

S takýmto výrazným množstvom zmien prichádza aj vyššie riziko. Mali by ste zaistiť, aby bola vaša spoločnosť schopná rýchlo sa prispôsobiť a zaistiť si pozíciu pre svoj nepretržitý rast a životaschopnosť.

Náš globálny tím pre komunikačné služby vašej spoločnosti pomôže identifikovať, kvantifikovať a zvládať riziká účinnejšie. Náš špecializovaný tím globálnych rizikových poradcov a odborníkov na poistenie má rozsiahle skúsenosti v tomto odvetví a prevedie vás aj tými najkomplikovanejšími možnosťami zvládania rizík.

Globálne FAQ / Často kladené otázky

Odvetvie komunikačných služieb zahŕňa spoločnosti z celého radu technologických oblastí vrátane významných poskytovateľov internetových služieb, poskytovateľov bezdrôtového pripojenia, širokopásmového pripojenia, káblového pripojenia a mnoho iných.

S rastom sociálnych sietí a prepojením ich ponuky služieb s inými poskytovateľmi narastá miera prelínania medzi odvetvím komunikačných služieb a komunikačných technológií.

Kybernetická bezpečnosť, prerušenia prevádzky a klimatické zmeny patria medzi najväčšie riziká, ktorým v súčasnosti čelí odvetvie komunikačných služieb.

Miera vystavenia rizikám kybernetickej bezpečnosti sa v priebehu posledných rokov mimoriadne zvýšila, keďže rýchlosť zavádzania nových technológií a ich rozsiahle použitie prevyšuje rýchlosť zavádzania bezpečnostných opatrení, ktoré majú zachovávať informácie a siete používateľov v bezpečí a odolné voči výpadkom. Keďže sa naše životy čoraz viac sústredia okolo technológií, kybernetická odolnosť musí byť hlavným bodom snahy o zmiernenie rizík v spoločnostiach v odvetví komunikačných služieb.

Spoločnosti v odvetví komunikačných služieb sú taktiež náchylnejšie na výpadky služieb v dôsledku živelných pohrôm, zlyhaní elektrickej siete, infraštruktúr alebo technológií. Nech už je dôvod výpadku akýkoľvek, spoločnosti poskytujúce komunikačné služby a ich dodávatelia môžu čeliť zmluvnej zodpovednosti a riziku poškodenia dobrého mena.

Súvisí s tým aj riziko klimatických zmien. S vyššou mierou výskytu a intenzity lesných požiarov, povodní, tropických a zimných búrok, ktoré môžu poškodiť prenosové zariadenia, sa spájajú vyššie náklady na opravy a zároveň vyššie investície potrebné na zaistenie odolnosti nevyhnutných infraštruktúr v budúcnosti.

S rozširujúcou sa ponukou spoločností v odvetví komunikačných služieb narastá aj ich potreba zaistiť široké poistné krytie. Medzi riziká, ktoré je potrebné spravovať, patrí ochrana zamestnancov, operácií a majetku, či už ide o pobočky spoločnosti, dátové centrá, vykrývače alebo satelity a ich ochranu pred prírodnými katastrofami, kybernetickými útokmi či inými prerušeniami zmierňovania expozície z dôvodu pochybení v rámci pracovných povinností.

V závislosti od konkrétnej ponuky služieb a lokality majetku spoločnosti poskytujúcej komunikačné služby môže poistné krytie zahŕňať poistenie majetku, poistenie voči prerušeniu prevádzky , komerčné poistenie vozidla, poistenie voči chybám a opomenutiam (E&O), poistenie konateľov a riaditeľov a poistenie kybernetickej bezpečnosti.

V dôsledku neustále sa meniaceho charakteru tohto odvetvia sa môžu stratégie zvládania rizík a náležité poistné krytie v priebehu času meniť. Dôveryhodný poradca po vašom boku ako napríklad spoločnosť Marsh, vám môže pomôcť zorientovať sa v tomto dynamickom a rizikovom priestore.