Skip to main content

Energetika

Spoločnosti v odvetviach energetiky a obnoviteľnej energie môžu lepšie zvládať volatilitu a dosiahnuť prevádzkový a finančný úspech prostredníctvom našich odborných rád a riešení v oblasti riadenia rizík.

Energetické spoločnosti čelia významným výzvam a rozsiahlym rizikám, pretože priemysel sa naďalej transformuje rýchlym tempom. Vo svete rastie dopyt po energii. Vlády, organizácie a komunity sa v rovnakom čase zaväzujú znižovať emisie uhlíka a urýchliť prechod na čisté zdroje energie.

Poškodenie infraštruktúry, počasie a prírodné katastrofy, ľudské chyby alebo kybernetické hrozby môžu spôsobiť výpadky prúdu alebo vážne narušenie výroby energie. Okrem toho môžu politické alebo regulačné zmeny a sociálne tlaky spôsobiť neistotu u operátorov a investorov.

Globálny tím spoločnosti Marsh s viac ako 700 špecialistami môže znížiť vaše celkové náklady spojené s rizikami a pomôcť vytvoriť prevádzkovú a finančnú stabilitu vašej spoločnosti. Môžeme vám poradiť v súvislosti vystavením riziku a poistnými riešeniami, aby ste úspešne dosiahli svoje ciele pri súčasnom zachovaní odolnosti.

Často kladené otázky

Energetické spoločnosti budú vo všeobecnosti potrebovať poistné krytie pre: domáci/zahraničný majetok, aktíva a infraštruktúru; ochranu pred prerušením prevádzky a stratou príjmu; investície do novej výstavby, zodpovednosť za škody voči tretím stranám a pre prípad strát z dôvodu odškodnenia zamestnancov. Nakoľko sa väčšina energetických aktív nachádza v otvorenom priestore a je vystavená prírodným živlom, je mimoriadne dôležité krytie pri výrazne nepriaznivých poveternostných udalostiach alebo prírodných katastrofách. Vzhľadom na rozsah digitalizácie v celom energetickom hodnotovom reťazci musia spoločnosti tiež zvážiť ochranu pred zvyšujúcimi sa kybernetickými rizikami. Ďalej môže byť potrebné kryť politickú a úverovú neistotu v závislosti od toho, kde sa prevádzky nachádzajú.

Každá spoločnosť, prevádzka a investícia sú jedinečné – najlepší spôsob ako porozumieť, kvantifikovať a riadiť riziká, je uzavrieť partnerstvo so skúseným poradcom pre oblasť rizík.

Poistenie a riadenie rizík v energetickom priemysle je zložitá téma a vyžaduje odborné znalosti. Ropné a plynárenské spoločnosti, výrobcovia energie, distribútori, maloobchodníci a investori a operátori v oblasti obnoviteľných energií sú vystavení riziku jedinečným spôsobom a ich potreby poistenia sú rôzne. Je dôležité uzavrieť partnerstvo s poradcami pre riadenie rizík, ktorí rozumejú vášmu obchodnému modelu a dokážu poskytnúť prehľad a prístup k najrelevantnejším trendom v odvetví a osvedčeným postupom v oblasti poistenia a riadenia rizík.

Globálny tím poradcov v oblasti energetiky, inžinierov pre oblasť rizika a sprostredkovateľov spoločnosti Marsh môže uľahčiť diskusie s poistnými trhmi na celom svete a navrhnúť riešenia, ktoré podporia krátkodobé a dlhodobé ciele vašej organizácie.

Svet sa posúva smerom k zelenšej budúcnosti a investície do obnoviteľnej energie sú na vzostupe. Prechod na čisté zdroje energie však prináša aj narušenie celého energetického hodnotového reťazca. Rizikové prostredie sa rýchlo mení pre investorov, prevádzkovateľov a výrobcov technológií v oblasti obnoviteľných energií.

Medzi kľúčové riziká, ktorým čelia zainteresované strany v oblasti obnoviteľných energií, patria:

  • Pochopenie politík miestnych samospráv a regulačných požiadaviek na výstavbu a prevádzku aktív v oblasti obnoviteľných energií.
  • Získanie prístupu ku kapitálu a navrhovanie nákladovo efektívnych poistných programov pre všetky zúčastnené strany, aby sa projekty stali financovateľnými.
  • Zabezpečenie primeraného poistného krytia počas fázy výstavby a prevádzky.
  • Ochrana majetku a infraštruktúry v oblasti obnoviteľných energií pred nepriaznivými poveternostnými javmi a prírodnými katastrofami. 
  • Pochopenie vznikajúcich technológií a možností ich integrácie do existujúcich sietí.
  • Ochrana pred stratou príjmu v prípade prerušenia prevádzy.

Globálny tím špecialistov na oblasť obnoviteľných energií a inžinierov pre oblasť rizika spoločnosti Marsh vás môže informovať o vývoji v oblasti obnoviteľných energií a pomôcť vám spravovať vaše riziká a príležitosti.