Skip to main content

Jedlá a nápoje

Od farmy až na tanier, spoločnosť Marsh spolupracuje s firmami podnikajúcimi s potravinami a nápojmi na určení a zmiernení rôznych rizík, ktorým čelia.

Ako rastie záujem spotrebiteľov o zdravotné, sociálne a environmentálne otázky, spoločnosti pôsobiace v oblasti jedla a nápojov po celom svete rozvíjajú svoje podnikateľské modely, aby tieto potreby dokázali napĺňať.

Spoločnosti zvyšujú mieru používania technológií a rozširujú dodávateľské siete, aby si zachovali svoj podiel na trhu, pričom sa musia vysporiadať s vyvíjajúcimi sa reguláciami, so závažnými poveternostnými vplyvmi ako aj kybernetickými útokmi. Pandémia Covid-19 presunula do popredia a zvýšila veľa z týchto rizík ako tomu bolo pri zlyhaní niektorých dodávateľských reťazcov alebo ich výraznom obmedzení.

Aj keďže tieto meniace sa trendy prinášajú významné riziká, rovnako sú spojené s novými možnosťami. Výber cenovo efektívnej alternatívy financovania rizika a zavedenie systému riadenia rizík, ktorý prevyšuje štandard, sú kritické prvky pre veľa podnikov v oblasti jedla a nápojov a to najmä, keďže sú finančné prostriedky mimoriadne obmedzené v čase, keďže sa podniky dostávajú z najhoršieho obdobia pandémie a hľadajú spôsoby, ako využiť nové komerčné príležitosti.

Spoločnosť Marsh pomáha firmám, ktoré podnikajú v segmente jedla a nápojov, od výrobcov a spracovateľov až po distribútorov, veľkoobchodných predajcov a reštaurácie, predvídať riziká, ktoré sú pred nimi, rozumieť ich dopadom a zavádzať komplexné plány na ich zmiernenie.

Často kladené otázky

Niektoré z najčastejších rizík, ktorým spoločnosti podnikajúce v oblasti jedla a nápojov čelia sú:

  • Kybernetické riziko: kybernetické riziko ohrozuje viac než „len“ súkromie zákazníkov. Popri riziku krádeže údajov zákazníkov by spoločnosti mali tiež počítať s hrozbou malvérových a ransomvérových (vydieračských) útokov, ktoré môžu prerušiť prevádzku spoločnosti.
  • Riziká škôd na majetku vyplývajúce z extrémnych meteorologických javov: Rastúca závažnosť a častosť výkyvov počasia môže poškodiť plodiny, spôsobiť prerušenie prevádzky spracovateľských objektov alebo iným spôsobom narušiť dodávateľské reťazce.
  • Kontaminácia výrobkov: Kontaminácia výrobkov môže viesť k chorobám prenášaným potravinami a môže mať katastrofické následky vrátane strát na životoch. Takéto udalosti môžu poškodiť reputáciu spoločnosti a mať dopad na jej ziskovosť.
  • Bezpečnosť zamestnancov: Pracovníci najmä v potravinárskom a spracovateľskom odvetví majú zvýšené riziko úrazov na pracovisku, nakoľko pracujú s veľkými zariadeniami alebo v prostredí, kde je často hektická príprava potravín. Zdravotné náklady, náklady spojené s návratom do práce a náhrady nákladov majú zvyčajne najväčší vplyv na celkové náklady spoločnosti na riziko.

Poistenie, ktoré tieto spoločnosti potrebujú, sa môže líšiť v závislosti od geografického umiestnenia, typu produktov a ďalších faktorov.

Vo veľa rozvinutých krajinách sú spoločnosti akéhokoľvek typu zaviazané mať úrazové poistenie zamestnancov alebo jeho ekvivalent pre prípad náhodného úrazu alebo smrti zamestnanca. Vzhľadom na riziká späté s prácou v potravinárskom a nápojovom priemysle, najmä pracovníkov na linkách s ťažkými zariadeniami, je nevyhnutné, aby zamestnávateľ poskytoval tento typ poistného krytia, keď je súčasťou právnych povinností.

Iné typy poistenia môžu zahŕňať poistenie všeobecnej zodpovednosti, ktoré môže byť súčasťou všeobecného poistenia vlastníka spoločnosti spoločne s poistením majetku, komerčné poistenie zodpovednosti za vozidlá pre prepravu týkajúcu sa podnikania, a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pod vplyvom alkoholu. V prípade medzinárodnej prepravy, napr. potravinárskych komodít alebo veľkovýrobu spotrebných balených tovarov, špecializovanejší typ poistného krytia môže byť tiež vhodný.

Poistenie voči kybernetickej kriminalite je tiež dôležité a spoločnosti podnikajúce v oblasti jedla a nápojov by ho malo zvážiť, pretože technológia zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v ich podnikateľských modeloch a každodennej prevádzke. Kybernetický útok môže výrazným spôsobom narušiť vašu organizáciu, od prerušenia prevádzky až po finančné straty.