Skip to main content

Výroba

Výrobné podniky musia v dnešnej rýchlo sa vyvíjajúcej a prepojenej ekonomike orientovanej na spotrebiteľov riešiť celý rad zložitých rizík. Spoločnosť Marsh má skúsenosti s priemyslom i súvisiacim riadením rizík. Vďaka tomu vám dokáže pomôcť s riadením týchto rizík a zvýšením ziskov.

Oblasť výroby sa v dôsledku digitalizácie a väčšej orientovanosti na zákazníka čoraz viac globalizuje.

Hoci táto rýchla digitálna transformácia pomohla výrobcom zdokonaliť nákladovú efektívnosť a rozložiť hodnotu v rámci celého dodávateľského reťazca, viedla tiež k zvýšeniu rizík súvisiacich s geopolitickým napätím, udržateľnosťou, odolnosťou voči klimatickým zmenám, nedostatkami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, obavami týkajúcimi sa životného prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných a kritickými bodmi dodávateľského reťazca.

Vytvorenie komplexného programu riadenia rizík môže výrobným spoločnostiam pomôcť účinne zvýšiť produktivitu pomocou technológií a zároveň chrániť ľudí a majetok pred nepriaznivými udalosťami, ako sú telesné zranenia, škody a iné prerušenia prevádzky.

Náš tím špecialistov na riadenie rizík s podrobnými znalosťami odvetvia a tými najlepšími údajmi a analýzami vám môže pomôcť so znížením celkových nákladov spojených s rizikami a minimalizáciou nestálosti v rámci prevádzky.

Často kladené otázky

Hoci sa osobitné požiadavky na poistenie výrobných spoločností líšia v závislosti od konkrétnych prevádzok a obchodných modelov, väčšina spoločností bude musieť zvážiť:

  • Kybernetickú bezpečnosť: táto oblasť pomáha pokryť nároky kybernetických udalostí vrátane rôznych strát od malvéru po ransomvér a ďalšie.
  • Poistenie majetku: bez ohľadu na to, či vlastníte alebo si prenajímate majetok, toto poistenie pokrýva náklady na stratu v prípade škody spôsobenej prírodnou katastrofou alebo inými zlyhaniami, ktoré spomaľujú alebo pozastavujú každodennú prevádzku. Súčasťou tohto poistenie je aj prerušenie prevádzky.
  • Prerušenie prevádzky a neplánované prerušenie obchodnej činnosti: toto poistenie pomôže pokryť stratu vašich príjmov, ak musíte pozastaviť výrobu z dôvodu škôd alebo strát na poistenom majetku, napríklad v dôsledku požiaru alebo búrky.
  • Úrazové poistenie: vzťahuje sa na straty, ktoré vznikli spoločnostiam v dôsledku toho, že ich zamestnanci utrpeli pracovné úrazy, ako aj na všeobecnú zodpovednosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zodpovednosť za chybný výrobok, pričom všetky tieto zodpovednosti sú rozhodujúce pre programy riadenia rizík výrobcu.
  • poistenie zodpovednosti manažérov a riadiacich pracovníkov: toto poistenie má za cieľ chrániť jednotlivcov pred osobnými stratami v prípade žaloby v dôsledku vykonávania funkcie manažéra alebo riadiaceho pracovníka v podniku alebo v inom type organizácie.

Na jednej strane musia výrobcovia plánovať  so zreteľom na ohrozené miesta v tomto odvetví, vrátane bezpečnosti na pracovisku, prerušenia dodávateľského reťazca a stiahnutia výrobkov z trhu, zároveň však musia brať do úvahy nové rušivé vplyvy, ako napríklad:

  • Udržateľnosť a klíma: očakáva sa, že obavy týkajúce sa klímy a udržateľnosti ovplyvnia existujúce typy poistenia, požadované údaje a potenciálne krytie poskytované výrobcom. Výrobcovia môžu nové produkty a krytia vznikajúce v reakcii na nové riziká a udržateľné obchodné postupy využiť ako príležitosť na nový zisk.
  • Životné prostredie, sociálne otázky a správa: táto oblasť, ktorá je v úzkom vzťahu s udržateľnosťou a klímou, sa stala nevyhnutnou podmienkou. Výrobcovia by mali zvážiť obchodné postupy, ktoré znižujú ich vplyv na životné prostredie, podporujú zdravé komunity a prísne dodržiavajú platné regulačné a priemyselné normy.
  • Globalizácia: udalosti roka 2020 poukázali na zraniteľnosť obchodných interakcií narušenímglobálneho dodávateľského reťazca. Čokoľvek od pozastavenia letov a prírodných katastrof až po krádež nákladu a kontrolu kvality môže ovplyvniť tok tovaru, čo môže mať za následok ušlé zisky z predaja a poškodenie dobrej povesti. Výrobcovia by mali proaktívne plánovať to, ako postupovať v prípade týchto narušení, aby dokázali dodávať výrobky včas a v rámci rozpočtu.
  • Technológia: s tým, ako spoločnosti čoraz viac využívajú technológie vo svojich obchodných modeloch a kybernetickí hackeri sa stávajú sofistikovanejšími, predstavujú technológie zvýšené riziko, ktoré môže spôsobiť výrazné prerušenie prevádzky.

Mali by ste zvážiť zavedenie plánov proaktívneho riadenia rizík s cieľom riešiť tieto a ďalšie vyvíjajúce sa riziká tak, aby sa zmiernil ich vplyv a mať primerané poistné krytie navrhnuté tak, aby sa znížili vaše celkové náklady.

V spolupráci s odborníkom na riadenie rizík môžu výrobcovia minimalizovať svoje vystavenie rizikám vrátane úrazov pracovníkov, kybernetických útokov a vplyvov nepriaznivého počasia a narušenia prevádzky. 

Odborníci spoločnosti Marsh na riziká vo výrobe chápu jedinečné výzvy súvisiace s rizikami vášho odvetvia a môžu vám poskytnúť usmernenia, ktoré potrebujete pri riešení rizík. Naše odborné znalosti spájame s našimi analýzami založenými na dátach tak, aby sme vám poskytli prehľad, ktorý vedie k lepším obchodným výsledkom a zníženiu rizika.