Skip to main content

Technológie

Úspech technologických spoločností závisí od ich schopnosti využiť možnosti objavované prostredníctvom inovácie a popritom zvládať s tým spojené riziká. Špecialisti spoločnosti Marsh vám môžu pomôcť určiť a riadiť vaše vlastné riziká vďaka nástrojom na posudzovanie rizík, dát a analýz, a technológií, ktoré patria medzi najlepšie v odvetví.

Riadenie rizík je kritickým nástrojom v technologickom odvetví, pretože vklady a možné dopady sú také rozsiahle. Počas pandémie Covid-19 sa zreteľne ukázalo, do akej miery funguje náš svet na technológii. Keď veľa ľudí nemohlo opustiť svoje domovy, technológia umožnila svetu do veľkej miery ďalej operovať, vďaka možnostiam práce z domu a digitálnemu obchodovaniu ako aj platformám pre sociálnu komunikáciu.

Úspech v technologickom priemysle stojí na schopnosti uchopiť príležitosti, ktoré ponúka inovácia v rýchlo sa meniacom trhu, pričom je nutné riadiť príslušné riziká. Narušenia ochrany osobných údajov, zlyhania zariadení a softvéru a ďalšie kybernetické riziká sú stále prítomné, napriek intenzívnemu úsiliu obmedziť dopad týchto a iných rušivých udalostí na podnikanie.

Technology Practice (Postupy v technológiách) spoločnosti Marsh, ktoré sú určené pre celý svet, pomáhajú firmám posúdiť riziká, stanoviť priority podľa toho, čo je pre vás najdôležitejšie, a spoločnými silami vám pomôcť zvládať a zmierňovať vaše vystavenie rizikám.

Často kladené otázky

Technologické spoločnosti sú vystavené počtu rizík, od narušenia kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov po priemyselnú konkurenciu, prerušenie digitálneho obchodovania, odolnosť IT systémov, a dokonca aj zastaranosť spôsobenú čoraz bežnejším zavádzaním umelej inteligencie. Prvé dve riziká, kybernetická bezpečnosť a konkurencia, sú v súčasnom období pravdepodobne najpálčivejšie pre technologické spoločnosti. Konkurenčný boj o podiel na trhu ženie inovácie dopredu a nové technológie sú často uvedené na trh predtým, než sú všetky možné hrozby (ako napr. neoprávnené vniknutie do systému) identifikované a vyriešené. Nanešťastie toto môže umožniť bezcharakterným osobám zneužiť dobre mienené produkty a služby na svoje vlastné obohatenie. Narušenie ochrany osobných údajov môže mať vážne dôsledky rovnako pre spoločnosti ako aj spotrebiteľov a preto si vyžaduje strategické plánovanie riadenia rizík.

Okrem zvyčajného poistenia zamestnávateľov, ktoré zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu majiteľa podniku a úrazové poistenie zamestnancov v príslušných jurisdikciách, existuje ešte niekoľko špecifických krytí, ktoré by mohli byť predmetom záujmu softvérových spoločností.

Prvé je poistenie kybernetických rizík, ktoré môže pomôcť zaplatiť snahy o navrátenie alebo obnovu po narušení ochrany osobných údajov a s tým spojené právne výdavky. Ďalšie je poistenie proti chybám a opomenutiam, ktoré môže byť užitočné v situáciach týkajúcich sa obvinení ohľadom výkonu produktu vašej spoločnosti.

Nakoniec, ďalším predmetom záujmu môže byť poistenie proti sprenevere, ktoré je navrhnuté na mieru odvetviam, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na duševné vlastníctvo. Poistenie proti sprenevere predstavuje ochranu pre vašu spoločnosť, tak ako aj klientov, v prípade, že zamestnanec prezradí chránené informácie.

Podobne ako v prípade softvérových spoločností aj hardvérové spoločnosti potrebujú, prinajmenšom, rovnaký typ poistenia ako väčšina ostatných typov podnikania. To znamená všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu majiteľa firmy ako aj úrazové poistenie zamestnancov, ak ho vyžadujú príslušné právne predpisy, a možno tiež komerčné poistenie vozidla, ak je dodávanie produktov alebo služieb súčasťou bežnej prevádzky podniku. Navyše, pre hardvérové spoločnosti môže byť užitočné mať pokrytie pre prípad prerušenia podnikania z dôvodu narušenia dodávateľských reťazcov a ochranu pred žalobami spojenými so zlyhaním produktu. Tieto poistné krytia majú rôzne názvy v závislosti od poisťovateľa a krajiny, ale v princípe majú rovnakú funkciu.

Poistenie proti chybám a opomenutiam je typom poistenia profesijnej zodpovednosti, ktoré chráni spoločnosti pred škodami zo žalôb alebo súdnych sporov, v ktorých je poistená strana obvinená z pochybenia súvisiaceho s jej poskytovaním podnikateľských služieb alebo produktov. Situácie, ktoré môžu byť kryté takýmto poistným programom zahŕňajú obvinenia z nedbanlivosti, chýb v prevádzke, alebo predkladania zavádzajúcich informácií.

Poistenie proti chybám a opomenutiam (E&O) pre technologické spoločnosti poskytuje širšie krytie ako je tomu pri klasickom E&O produkte, ktorý kryje finančné straty, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi spoločnosti v dôsledku chyby alebo zlyhania v technologickom produkte alebo službe, ktorú spoločnosť poskytla. Napríklad, ak zlyhá softvér spoločnosti v dôsledku programátorskej chyby a to spôsobí, že zákazník nebude môcť uskutočniť transakcie prostredníctvom daného softvéru, E&O produkt pre technologické spoločnosti môže pokryť straty vzniknuté zákazníkovi.

Technologické spoločnosti, najmä tie, ktoré zvažujú počiatočnú verejnú ponuku (IPO), by mali posúdiť svoje vystavenie rizikám súvisiacim s patentmi, ochrannými známkami, autorskými právami a obchodnými tajomstvami.

V závislosti od konkrétnych zmluvných podmienok môže poistenie duševného vlastníctva poskytovať ochranu pred:

  • Nákladmi na súdne procesy a škodami vyplývajúcimi z porušenia práv duševného vlastníctva alebo obvinení zo zneužitia duševného vlastníctva vznesených tretími stranami.
  • Nákladmi na súdne procesy a škodami vyplývajúcimi zo zmluvných záväzkov o odškodnení predajcov, partnerov, dodávateľských výrobcov alebo zákazníkov spoločnosti v prípade obvinení zo zneužitia vznesených treťou stranou.
  • Náklady spojené s obranou pred pokusmi tretej strany zrušiť alebo vyhlásiť za neplatné registrované duševné vlastníctvo, patent, ochrannú známku alebo registrácie autorských práv.